132/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

132
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o vyhlásení a vykonaní výberového konania na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest na okresnom súde, krajskom súde a Špecializovanom trestnom súde (ďalej len „súd“),
b)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
c)
spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie,
d)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť,
e)
ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.
Výberové konanie
§ 2
(1)
Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta na súde sa uskutočňuje ako
a)
vnútorné výberové konanie
1.
zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“), alebo
2.
zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov všetkých súdov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
b)
vonkajšie výberové konanie zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
(2)
Štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka, justičného čakateľa a vedúceho štátneho zamestnanca sa obsadzuje širším vnútorným výberovým konaním alebo vonkajším výberovým konaním.
§ 3
Vyhlásenie výberového konania
(1)
Predseda súdu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na súde po súhlase ministerstva.1)
(2)
Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa odseku 1 podáva ministerstvu príslušný súd najneskôr 15 pracovných dní pred tým, ako sa štátnozamestnanecké miesto stane voľným z dôvodu zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, najskôr však 15 pracovných dní pred najskorším možným dňom vyhlásenia výberového konania podľa odseku 3.
(3)
S cieľom zabezpečiť plynulé plnenie služobných úloh na súde môže predseda súdu vyhlásiť výberové konanie aj na obsadené štátnozamestnanecké miesto, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že sa štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na tomto mieste v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov skončí, alebo bude potrebné jeho zastupovanie podľa § 36 ods. 4 písm. a) zákona.
(4)
Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje
a)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorého miesto sa uvoľňuje,
b)
dôvod uvoľnenia štátnozamestnaneckého miesta,
c)
funkčné zaradenie štátnozamestnaneckého miesta s uvedením platovej triedy,
d)
termín uvoľnenia štátnozamestnaneckého miesta.
(5)
Deň určenia voľného štátnozamestnaneckého miesta služobnému úradu, ktorým je súd, ministerstvom sa považuje za deň udelenia súhlasu na obsadenie takto určeného voľného štátnozamestnaneckého miesta.
(6)
Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle ministerstva a na informačnej tabuli príslušného súdu najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Služobný úrad môže vyhlásiť výberové konanie aj v tlači a iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie.
(7)
Výberové konanie možno vyhlásiť aj na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých miest.
§ 4
Obsah oznámenia o vyhlásení výberového konania
(1)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a)
názov služobného úradu a sídlo služobného úradu,
b)
druh výberového konania podľa § 2,
c)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
d)
druh štátnej služby,
e)
obsadzovanú funkciu,
f)
odbor štátnej služby,
g)
stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
h)
predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 zákona,
i)
požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 zákona a podľa osobitného predpisu,2)
j)
oznámenie o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,3)
k)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť,
l)
lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, ktorá je aspoň päť pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení výberového konania, a miesto jej podania,
m)
elektronickú adresu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielanými elektronickými prostriedkami.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje aj informáciu o spôsobe vykonania výberového konania a kontaktnú osobu za služobný úrad. Ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka, oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje aj označenie okresného súdu, na ktorom sa bude vykonávať štátna služba.
§ 5
Termín vyhlásenia a uskutočnenia
výberového konania
(1)
Výberové konanie sa vyhlasuje spravidla do 15 pracovných dní odo dňa určeného v písomnom súhlase ministerstva na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta alebo odo dňa určenia voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa § 3 ods. 5.
(2)
Termín uskutočnenia výberového konania sa určí tak, aby boli dodržané lehoty uvedené v § 3 ods. 6 a § 8 ods. 3.
§ 6
Zoznam predkladaných dokumentov
(1)
Prílohami k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú:
a)
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,4)
b)
profesijný štruktúrovaný životopis,
c)
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,
d)
písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
e)
písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
f)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
g)
písomné čestné vyhlásenie o odbornej praxi, ak je odborná prax požiadavkou na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
h)
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
i)
ďalšie doklady uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania, ak sú potrebné na preukázanie ďalších predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.
(2)
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty okrem dokladov podľa odseku 1 písm. a) musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.
(3)
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a)
v listinnej podobe alebo
b)
v elektronickej podobe.
(4)
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty podané podľa odseku 3 písm. b) je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie do výberového konania neprihliadne. Povinnosť doručiť písomnosti podľa prvej vety sa považuje za splnenú dňom prevzatia týchto písomností služobným úradom.
(5)
Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady podľa odseku 1 sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladajú.
(6)
V žiadosti o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa uchádzač označí jeden z troch cudzích jazykov, z ktorého vykoná písomný preklad textu (§ 13 ods. 1).
§ 7
Vytvorenie výberovej komisie
(1)
Výberové konanie uskutočňuje trojčlenná výberová komisia. Predsedom výberovej komisie je predseda súdu alebo ním poverený podpredseda súdu alebo sudca alebo štátny zamestnanec v stálej štátnej službe.
(2)
Členov výberovej komisie vymenúva predseda súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov tohto súdu, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(3)
Ak vzhľadom na požiadavku overenia odborných znalostí uchádzača predseda súdu nemôže vymenovať členov výberovej komisie zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, po predchádzajúcej dohode s predsedom iného súdu vymenuje za člena výberovej komisie osobu z tohto služobného úradu, ktorá spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa odseku 2. Ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka, členom výberovej komisie je vždy probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca.
(4)
Ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa, predseda súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ministerstvo člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho predseda súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov tohto súdu; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.
(5)
Žiadosť o predloženie návrhu na vymenovanie zástupcu ministerstva za člena výberovej komisie podáva služobný úrad ministerstvu po vyhlásení výberového konania aspoň sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje aj termín uskutočnenia výberového konania.
(6)
Ak ministerstvo navrhne svojho zástupcu za člena výberovej komisie, losovanie podľa § 11 ods. 4, § 12 ods. 1 a § 13 ods. 1 zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný na návrh ministerstva.
§ 8
(1)
Služobný úrad preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, služobný úrad vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
(2)
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky podľa § 4 ods. 1 písm. h) a i) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie, nezaradí ho do výberového konania a predložené doklady mu vráti.
(3)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. l), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.
§ 9
Vykonanie výberového konania
(1)
Výberové konanie pozostáva z
a)
písomnej časti a ústnej časti alebo
b)
ústnej časti.
(2)
Užšie vnútorné výberové konanie pozostáva z osobného pohovoru.
(3)
Širšie vnútorné výberové konanie pozostáva z odborného písomného testu a z osobného pohovoru a
a)
prípadovej štúdie a písomného prekladu textu z cudzieho jazyka, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa,
b)
prípadovej štúdie, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka.
(4)
Vonkajšie výberové konanie pozostáva z odborného písomného testu, ktorého súčasťou je aj overenie ovládania štátneho jazyka, a z osobného pohovoru a
a)
prípadovej štúdie a písomného prekladu textu z cudzieho jazyka, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa,
b)
prípadovej štúdie, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka.
Písomná časť výberového konania
§ 10
(1)
Všeobecné vedomosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta, ako aj ovládanie štátneho jazyka sa v písomnej časti výberového konania overujú formou odborného písomného testu predovšetkým zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a štátneho jazyka.
(2)
Odborné znalosti u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sa overujú aj z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú znalosti z oblasti trestného práva vo vzťahu k probácii a trestnej mediácii, základov psychológie a riešenia konfliktov.
(3)
Ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa, písomná časť výberového konania sa uskutočňuje v poradí
a)
odborný písomný test,
b)
prípadová štúdia,
c)
preklad textu z cudzieho jazyka.
(4)
Ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka, písomná časť výberového konania sa uskutočňuje v poradí
a)
odborný písomný test,
b)
prípadová štúdia.
§ 11
Odborný písomný test
(1)
Odborný písomný test pozostáva u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto
a)
vedúceho zamestnanca zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút,
b)
vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa z 30 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 25 minút.
(2)
Odborný písomný test u uchádzačov na ostatné voľné štátnozamestnanecké miesta pozostáva z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta.5) Odborný písomný test nahrádza osobitná súčasť písomnej časti výberového konania, ktorou je overenie administratívno-technických schopností uchádzača a overenie ovládania štátneho jazyka. Bodové hodnotenie osobitnej súčasti písomnej časti výberového konania je najviac desať bodov, ak ide o overenie administratívno-technických schopností, a najviac desať bodov, ak ide o overenie ovládania štátneho jazyka.
(4)
Odborný písomný test podľa odseku 1 v deň výberového konania losuje predseda súdu z jednotnej databázy testových otázok, ktorú na tento účel vytvára a aktualizuje ministerstvo; ustanovenie § 7 ods. 6 tým nie je dotknuté.
(5)
Úspešné absolvovanie odborného písomného testu je podmienkou postupu na absolvovanie ďalšej formy písomnej časti výberového konania podľa § 10 ods. 3 a 4.
§ 12
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač, pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Prípadovú štúdiu losuje predseda súdu v deň výberového konania z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo; ustanovenie
§ 7 ods. 6 tým nie je dotknuté. Čas na vypracovanie prípadovej štúdie je 60 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.
(2)
Úspešné absolvovanie prípadovej štúdie je podmienkou postupu na absolvovanie ďalšej formy písomnej časti výberového konania podľa § 10 ods. 3 a 4 a na absolvovanie ústnej časti výberového konania podľa § 15.
§ 13
Preklad textu z cudzieho jazyka
(1)
Text v cudzom jazyku určený na písomný preklad losuje predseda súdu v deň výberového konania z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo; ustanovenie § 7 ods. 6 tým nie je dotknuté. Preklad textu možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v knižnej podobe. Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
(2)
Úspešné absolvovanie prekladu textu z cudzieho jazyka je podmienkou postupu na absolvovanie ústnej časti výberového konania.
§ 14
Písomnú časť výberového konania úspešne absolvoval uchádzač, ktorý podľa
a)
§ 11 ods. 1 písm. a) získal najmenej 24 bodov z odborného písomného testu,
b)
§ 11 ods. 1 písm. b) získal najmenej 18 bodov z odborného písomného testu, najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,
c)
§ 11 ods. 1 písm. b) získal najmenej 18 bodov z odborného písomného testu a najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie, ak ide o obsadenie miesta probačného a mediačného úradníka,
d)
§ 11 ods. 2 získal najmenej 15 bodov z odborného písomného testu,
e)
§ 11 ods. 3 získal najmenej šesť bodov z overenia administratívno-technických schopností a najmenej šesť bodov z overenia ovládania štátneho jazyka.
§ 15
Ústna časť výberového konania
(1)
Uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania, pokračujú v ústnej časti výberového konania, ktorej cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača na vykonávanie činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta, ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača.
(2)
Ústna časť výberového konania pozostáva z
a)
prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
b)
odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
(3)
Pri ústnej časti výberového konania každý uchádzač odpovie na tri otázky položené členmi výberovej komisie, pričom každá otázka môže pozostávať z viacerých doplňujúcich otázok.
(4)
Každý člen výberovej komisie ohodnotí odpoveď uchádzača na ním položenú otázku pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 až 5 bodov, pričom najvyšším celkovým hodnotením je päť bodov. Najnižší počet bodov, ktoré má uchádzač dosiahnuť, aby úspešne absolvoval ústnu časť výberového konania, je 11 bodov, ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa, a deväť bodov, ak ide o výberové konanie v ostatných prípadoch.
§ 16
Vyhodnotenie výsledkov výberového konania
a rozhodovanie výberovej komisie
(1)
Každý člen výberovej komisie spracuje výsledky písomnej časti a ústnej časti výberového konania a určí vlastné poradie úspešných uchádzačov na hodnotiacom hárku. Hodnotiaci hárok odovzdá predsedovi výberovej komisie.
(2)
Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určí konečné poradie úspešných uchádzačov, ktoré je záväzné pre predsedu súdu pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta.
(3)
Za úspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorý dosiahol v písomnej časti počet bodov podľa § 14 a v ústnej časti výberového konania počet bodov podľa § 15 ods. 4.
(4)
V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním. Ak sa osobitným hlasovaním poradie neurčí, o poradí uchádzačov sa rozhodne žrebom.
§ 17
Zápisnica o priebehu výberového konania
(1)
Zápisnicu o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“) vyhotovuje predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(2)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste začatia a skončenia výberového konania,
b)
názov a sídlo služobného úradu,
c)
zloženie výberovej komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)
stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov,
g)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h)
meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
j)
vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie.
(3)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je tento známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(4)
Zápisnica je súčasťou príslušného spisu agendy správy súdu.6)
§ 18
Oznámenie výsledkov výberového konania
(1)
Písomné oznámenie výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý bol vo výberovom konaní úspešný a umiestnil sa podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, obsahuje aj lehotu, v ktorej sa má tento uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.
(2)
Ak sa vybraný uchádzač neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 1 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, služobný úrad môže obsadzované miesto obsadiť v poradí ďalším úspešným uchádzačom, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.
(3)
Ak sa výberovým konaním obsadzuje väčší počet štátnozamestnaneckých miest, počet vybraných úspešných uchádzačov, ktorí sa umiestnili podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou od prvého miesta v poradí, sa určí podľa počtu obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest. Odseky 1 a 2 platia rovnako.
(4)
Uchádzačom, ktorí neboli zaradení do výberového konania alebo neboli úspešní alebo vybraní vo výberovom konaní, služobný úrad predložené doklady vráti.
§ 19
Zrušenie výberového konania
(1)
Služobný úrad vyhlásené výberové konanie zruší alebo neprijme do štátnej služby vybraného úspešného uchádzača alebo nevykoná zmenu jeho štátnozamestnaneckého pomeru, ak došlo k zrušeniu štátnozamestnaneckého miesta alebo ak zanikol dôvod na zastupovanie štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste.
(2)
Služobný úrad bezodkladne oznámi zrušenie výberového konania, zrušenie štátnozamestnaneckého miesta alebo zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta podľa odseku 1 na webovom sídle ministerstva a na informačnej tabuli súdu. Zrušenie výberového konania sa bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom a zrušenie štátnozamestnaneckého miesta alebo zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastnili výberového konania.
§ 20
Nové výberové konanie
(1)
Nové výberové konanie sa vyhlási, ak
a)
vo výberovom konaní ani jeden uchádzač nebol úspešný,
b)
úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, sa neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 18 ods. 2 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a v lehote určenej príslušným služobným úradom sa neprihlási v poradí ďalší úspešný uchádzač na výzvu podľa § 18 ods. 2,
c)
sa do výberového konania neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
d)
sa ani jeden z pozvaných uchádzačov nezúčastnil na výberovom konaní.
(2)
Nové výberové konanie sa vyhlási aj vtedy, ak vo výberovom konaní, ktorým sa obsadzoval väčší počet štátnozamestnaneckých miest, bol počet úspešných uchádzačov nižší ako počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest. Nové výberové konanie sa vyhlási len na počet štátnozamestnaneckých miest, ktoré sa nepodarilo obsadiť.
(3)
Nové výberové konanie sa vyhlási spravidla do 15 pracovných dní odo dňa neúspešného výberového konania. Na vyhlásenie nového výberového konania sa nevyžaduje súhlas ministerstva podľa § 3 ods. 1.
§ 21
Prechodné ustanovenie
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa právnych predpisov účinných k 31. máju 2017 a vykonať sa má po 1. júni 2017, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 31. máju 2017.
§ 22
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
§ 14 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy.
2)
§ 148 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 15 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.