128/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných
do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 27 ods. 1 zákona č. 55/2017
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra
a)
výberových konaní,
b)
úspešných absolventov,
c)
nadbytočných štátnych zamestnancov.
§ 2
(1)
Služobný úrad podľa § 15 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a písm. h) a i) zákona poskytuje do registra výberových konaní údaje podľa prílohy č. 1, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2)
Úrad vlády poskytuje do registra úspešných absolventov údaje podľa prílohy č. 2.
(3)
Služobný úrad podľa § 15 zákona poskytuje do registra nadbytočných štátnych zamestnancov údaje podľa prílohy č. 3, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4)
Služobný úrad, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, neposkytuje údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov do registra výberových konaní podľa prílohy č. 1 a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Igor Federič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 128/2017 Z. z.
Údaje poskytované do registra výberových konaní
1.
Vyhlásenie výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania, alebo uvedenie úradu vlády a jeho sídla, ak sa vyhlasuje prvá časť hromadného výberového konania,
b)
druh výberového konania podľa § 40 ods. 3 alebo § 44 zákona,
c)
vymedzenie okruhu uchádzačov o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“), pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie, prvá časť hromadného výberového konania alebo druhá časť hromadného výberového konania,
d)
údaj o tom, že uchádzačom môže byť len absolvent podľa § 9 zákona, ak sa vyhlasuje prvá časť hromadného výberového konania,
e)
údaj o tom, že uchádzačom môže byť len uchádzač evidovaný v registri úspešných absolventov, ak sa vyhlasuje druhá časť hromadného výberového konania,
f)
údaj o tom, že uchádzačom môže byť len absolvent podľa § 9 zákona, ak sa vyhlasuje vonkajšie výberové konanie podľa § 44 ods. 15 zákona,
g)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
h)
obsadzovanú funkciu podľa § 53 zákona, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
i)
údaj o tom, či sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“), ak sa vyhlasuje výberové konanie,
j)
druh štátnej služby, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
k)
odbor štátnej služby, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
l)
organizačný útvar, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
m)
najnáročnejšiu činnosť a bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
n)
pravidelné miesto výkonu štátnej služby, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
o)
p)
požiadavky podľa § 38 ods. 2 zákona,
q)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
r)
údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak je požiadavkou na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta ovládanie cudzieho jazyka,
s)
údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
t)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť odpisom registra trestov, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania,
u)
dátum vyhlásenia výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
v)
predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
w)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania, do prvej časti hromadného výberového konania alebo do druhej časti hromadného výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi,
x)
zoznam požadovaných dokumentov,
y)
spôsob uskutočnenia výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
z)
predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
aa)
kontaktnú osobu za služobný úrad, ak sa vyhlasuje výberové konanie alebo druhá časť hromadného výberového konania, alebo kontaktnú osobu za úrad vlády, ak sa vyhlasuje prvá časť hromadného výberového konania,
ab)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
2.
Zaevidovanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, do prvej časti hromadného výberového konania alebo do druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania, alebo uvedenie úradu vlády a jeho sídla, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
b)
oslovenie uchádzača,
c)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
d)
dátum narodenia uchádzača,
e)
rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
f)
občianstvo uchádzača,
g)
telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
h)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
i)
údaj o tom, či uchádzač žiada o zabezpečenie výpisu z registra trestov,
j)
obsadzovanú funkciu, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
k)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
l)
odbor štátnej služby, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
m)
organizačný útvar, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
n)
dátum skončenia prípravy na povolanie, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania alebo o vonkajšie výberové konanie podľa § 44 ods. 15 zákona,
o)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
3.
Pozvánka na výberové konanie, na prvú časť hromadného výberového konania alebo na druhú časť hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania, alebo uvedenie úradu vlády a jeho sídla, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor uchádzača,
c)
oslovenie uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
h)
odbor štátnej služby, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
i)
organizačný útvar, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
j)
deň, miesto a čas uskutočnenia výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
k)
formu overenia požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača podľa § 41 ods. 11 zákona,
l)
kontaktnú osobu za služobný úrad, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania, alebo kontaktnú osobu za úrad vlády, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
m)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
4.
Oznámenie o nezaradení uchádzača do výberového konania, do prvej časti hromadného výberového konania alebo do druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania, alebo uvedenie úradu vlády a jeho sídla, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor uchádzača,
c)
oslovenie uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
h)
odbor štátnej služby, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
i)
organizačný útvar, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
j)
dôvod nezaradenia uchádzača do výberového konania, do prvej časti hromadného výberového konania alebo do druhej časti hromadného výberového konania,
k)
kontaktnú osobu za služobný úrad, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania, alebo kontaktnú osobu za úrad vlády, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
l)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
5.
Vyhlásenie výsledku výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania alebo uvedenie úradu vlády a jeho sídla, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
b)
údaj o tom, či bolo výberové konanie, prvá časť hromadného výberového konania alebo druhá časť hromadného výberového konania úspešná, čiastočne úspešná alebo neúspešná,
c)
identifikátor vybraného úspešného uchádzača, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
d)
identifikátor ďalšieho úspešného uchádzača v poradí, ak ide o výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
e)
identifikátor úspešného uchádzača, ak ide o prvú časť hromadného výberového konania,
f)
identifikátor neúspešného uchádzača,
g)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
6.
Oznámenie výsledku výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor vybraného úspešného uchádzača,
c)
oslovenie vybraného úspešného uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko vybraného úspešného uchádzača,
e)
miesto vybraného úspešného uchádzača v poradí úspešných uchádzačov,
f)
korešpondenčnú adresu vybraného úspešného uchádzača,
g)
obsadzovanú funkciu,
h)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
i)
odbor štátnej služby,
j)
organizačný útvar,
k)
termín, do ktorého má vybraný úspešný uchádzač podať na služobný úrad písomnú žiadosť o prijatie do štátnej služby,
l)
termín, do ktorého má vybraný úspešný uchádzač, ktorým je štátny zamestnanec, podať na služobný úrad písomnú žiadosť o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, ak ide o vnútorné výberové konanie,
m)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
n)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
7.
Vyhlásenie o zrušení výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
obsadzovanú funkciu,
c)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
d)
odbor štátnej služby,
e)
organizačný útvar,
f)
dôvod zrušenia výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
g)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
8.
Oznámenie o zrušení výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor uchádzača,
c)
oslovenie uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
dôvod zrušenia výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania,
k)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
l)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
9.
Vyhlásenie o zrušení štátnozamestnaneckého miesta obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
obsadzovanú funkciu,
c)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
d)
odbor štátnej služby,
e)
organizačný útvar,
f)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
10.
Oznámenie o zrušení štátnozamestnaneckého miesta obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor uchádzača,
c)
oslovenie uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
k)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
11.
Vyhlásenie o zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
obsadzovanú funkciu,
c)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
d)
odbor štátnej služby,
e)
organizačný útvar,
f)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
12.
Oznámenie o zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie alebo druhú časť hromadného výberového konania,
b)
identifikátor uchádzača,
c)
oslovenie uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ak ide o výberové konanie,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
k)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
13.
Údaje podľa osobitného predpisu1) na účely zabezpečenia výpisu z registra trestov podľa § 38 ods. 5 zákona.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 128/2017 Z. z.
Údaje poskytované do registra úspešných absolventov
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo absolventa úspešného v prvej časti hromadného výberového konania, ak ho má pridelené,
d)
občianstvo,
e)
dosiahnutý stupeň vzdelania,
f)
korešpondenčná adresa,
g)
telefonický kontakt a e-mailový kontakt,
h)
deň zaradenia absolventa úspešného v prvej časti hromadného výberového konania do registra úspešných absolventov,
i)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 128/2017 Z. z.
Údaje poskytované do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo nadbytočného štátneho zamestnanca, ak ho má pridelené,
d)
občianstvo,
e)
korešpondenčná adresa,
f)
telefonický kontakt a e-mailový kontakt,
g)
deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
h)
dôvod skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
i)
výsledky posledného služobného hodnotenia za kalendárny rok,
j)
iný údaj nevyhnutný na dosiahnutie účelu uvedeného v zákone.
1)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.