127/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

127
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
vyhlásení výberového konania vrátane zmeny obsahu vyhláseného výberového konania,
b)
prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) v listinnej podobe,
c)
prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v elektronickej podobe a o zmene údajov tejto žiadosti,
d)
pozvaní na výberové konanie,
e)
nezaradení uchádzača o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“) do výberového konania,
f)
spôsobe vykonania výberového konania,
g)
výberovej komisii,
h)
písomnej časti výberového konania a ústnej časti výberového konania,
i)
priebehu výberového konania,
j)
zápisnici z výberového konania a zázname z výberového konania,
k)
výsledku výberového konania,
l)
zrušení výberového konania, zrušení obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta a zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta.
§ 2
Vyhlásenie výberového konania
(1)
Vyhlásenie výberového konania obsahuje
a)
druh výberového konania,
b)
okruh uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
názov a sídlo služobného úradu,
d)
pracovisko služobného úradu, pod ktoré je zaradené obsadzované štátnozamestnanecké miesto,
e)
druh štátnej služby štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“), ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
kód miesta,
j)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
k)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
l)
najnáročnejšiu činnosť a bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť,
m)
predpoklady podľa § 38 ods. 1 písm. a) až e) zákona,
n)
požiadavky podľa § 38 ods. 2 zákona,
o)
údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste ovládanie cudzieho jazyka,
p)
údaj o tom, či na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky,
q)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, informáciu odkedy sa toto oprávnenie vyžaduje a vyžadovaný stupeň utajenia,
r)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť verejnou listinou podľa § 38 ods. 8 zákona,
s)
požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača overované v rámci výberového konania, ktoré sa určili podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
t)
zoznam požadovaných dokumentov,
u)
dátum vyhlásenia výberového konania,
v)
termín na podanie žiadosti o zaradenie,
w)
adresu na podanie žiadosti o zaradenie v listinnej podobe spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi,
x)
predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania,
y)
predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania,
z)
spôsob vykonania výberového konania,
aa)
formy overenia uchádzača podľa § 41 ods. 11 zákona (ďalej len „forma overenia“),
ab)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
ac)
informáciu o spracúvaní osobných údajov,
ad)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Vyhlásenie výberového konania môže obsahovať
a)
názov nadriadeného organizačného útvaru,
b)
názov štátnozamestnaneckého miesta,
c)
osobitné označenie pozície štátneho zamestnanca,
d)
doplňujúce informácie k formám overenia,
e)
prílohu,
f)
iný údaj, ak je to potrebné.
(3)
Ak sa vyhlasuje výberové konanie podľa § 44 zákona, vyhlásenie výberového konania obsahuje aj údaj o tom, že uchádzačom môže byť len absolvent, ktorý spĺňa podmienky podľa § 9 ods. 1 zákona, a o tom, že žiadosť o zaradenie má obsahovať aj náležitosti podľa § 3 ods. 1 písm. j) a k).
(4)
Výberovému konaniu, ktoré služobný úrad vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní, je automaticky pridelený identifikátor v tvare reťazca zloženého z písmen, čísel a znakov (ďalej len „identifikátor výberového konania“).
(5)
Po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do výberového konania, pred vyhlásením výsledku výberového konania, môže služobný úrad zmeniť údaje podľa odseku 1 písm. g), j), k), x), ab) a ac) a podľa odseku 2 písm. a) až c). Pred uplynutím lehoty na prihlásenie sa do výberového konania môže služobný úrad zmeniť údaje podľa prvej vety, údaj podľa odseku 1 písm. v), ak ide o predĺženie lehoty podľa § 41 ods. 2 druhej vety zákona, a údaje podľa odseku 2 písm. d) a e).
§ 3
Prihlásenie sa do výberového konania podaním
žiadosti o zaradenie v listinnej podobe
(1)
Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
d)
dátum narodenia uchádzača,
e)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo uchádzača,
f)
pohlavie,
g)
občianstvo uchádzača,
h)
telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
j)
dátum skončenia prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu,1) ak ide o výberové konanie podľa § 44 zákona,
k)
posledný skončený stupeň vzdelania, ak ide o výberové konanie podľa § 44 zákona,
l)
zvolenú podobu doručovania písomností v súvislosti s výberovým konaním,
m)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. t) k žiadosti o zaradenie podanej v listinnej podobe sú:
a)
profesijný štruktúrovaný životopis,
b)
motivačný list,
c)
kópia dokladu o získaní
1.
úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“) alebo vyššieho odborného vzdelania, ktorým je pri úplnom strednom vzdelaní a vyššom odbornom vzdelaní získanom v cudzine, okrem úplného stredného vzdelania a vyššieho odborného vzdelania získaného v Českej republike, kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou jeho osvedčeného prekladu do štátneho jazyka alebo kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu2) a pri úplnom strednom vzdelaní a vyššom odbornom vzdelaní získanom v Českej republike kópia dokladu o jeho získaní, alebo
2.
vysokoškolského vzdelania, ktorým je pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v cudzine, okrem vysokoškolského vzdelania získaného v Českej republike, kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu3) spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka alebo kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu2) a pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v Českej republike kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu,3)
d)
čestné vyhlásenie o
1.
bezúhonnosti,
2.
ovládaní štátneho jazyka, ak má byť súčasťou výberového konania písomný test na overenie ovládania štátneho jazyka (ďalej len „test zo štátneho jazyka“); ak uchádzač nie je občanom Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka,
3.
ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka,
4.
odbornej praxi, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste ako požiadavka podľa § 38 ods. 2 písm. d) zákona odborná prax,
5.
trvaní štátnozamestnaneckého pomeru uchádzača ku dňu prihlásenia sa do výberového konania alebo o evidovaní uchádzača v registri bývalých štátnych zamestnancov ku dňu prihlásenia sa do výberového konania, ak ide o vnútorné výberové konanie,
e)
iný dokument, ak je to potrebné.
(3)
Pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v Českej republike môže uchádzač na účel odseku 2 písm. c) druhého bodu kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu3) nahradiť kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu.2)
§ 4
Prihlásenie sa do výberového konania podaním
žiadosti o zaradenie v elektronickej podobe
(1)
Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v elektronickej podobe má charakter štandardizovaného elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1, čestné vyhlásenie podľa § 3 ods. 2 písm. d) prvého, tretieho a piateho bodu a informáciu o
a)
druhu výberového konania,
b)
zaradení obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
c)
obsadzovanej funkcii,
d)
odbore štátnej služby,
e)
druhu štátnej služby štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
f)
spracúvaní osobných údajov.
(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. t) k žiadosti o zaradenie podanej v elektronickej podobe sú dokumenty uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c),písm. d) druhom bode až štvrtom bode a písm. e).
(3)
Služobný úrad môže na základe písomnej žiadosti uchádzača podanej v listinnej podobe zmeniť v žiadosti o zaradenie údaje podľa § 3 ods. 1 písm. h), i) a l); pred zaradením uchádzača do výberového konania môže služobný úrad na základe písomnej žiadosti uchádzača podanej v listinnej podobe zmeniť na účely opravy zrejmých nesprávností v žiadosti o zaradenie aj údaje podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) a j) a prílohu k žiadosti o zaradenie.
§ 5
Pozvanie na výberové konanie
(1)
Pozvanie na výberové konanie sa uskutočňuje pozvánkou, ktorá obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
j)
termín a miesto uskutočnenia výberového konania,
k)
formu overenia,
l)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
m)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Zrušenie termínu uskutočnenia výberového konania sa bezodkladne oznamuje uchádzačovi, ktorý bol na tento termín pozvaný.
§ 6
Nezaradenie uchádzača do výberového konania
Oznámenie o nezaradení uchádzača do výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
j)
dôvod nezaradenia uchádzača do výberového konania,
k)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
l)
iný údaj, ak je to potrebné.
§ 7
Spôsob vykonania výberového konania
(1)
Výberové konanie pozostáva z
a)
písomnej časti a ústnej časti alebo
b)
ústnej časti.
(2)
Horná hranica časového limitu na zodpovedanie celkového určeného počtu otázok testu písomnej časti výberového konania sa určuje podľa náročnosti testu.
§ 8
Výberová komisia
(1)
Členom výberovej komisie je spravidla vedúci zamestnanec organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, alebo vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru.
(2)
Predseda výberovej komisie
a)
vyzýva najneskôr pred začatím ústnej časti výberového konania členov výberovej komisie, aby odstúpili z funkcie člena výberovej komisie, ak by mohli byť vo vzťahu k niektorému z uchádzačov v konflikte záujmov,
b)
otvára diskusiu po osobnom pohovore uchádzača na účely zosúladenia hodnotení členov výberovej komisie.
(3)
Členovia výberovej komisie
a)
posudzujú výsledky uchádzača z
1.
písomného testu na overenie odborných vedomostí uchádzača (ďalej len „odborný test“),
2.
písomného testu na overenie všeobecných vedomostí (ďalej len „všeobecný test“),
3.
testu zo štátneho jazyka,
4.
písomného testu na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka (ďalej len „test z cudzieho jazyka“),
5.
písomného testu na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami (ďalej len „test z práce s informačnými technológiami“),
6.
písomného testu na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača (ďalej len „test na overenie schopností a vlastností“),
7.
prípadovej štúdie, písomnej časti prípadovej štúdie alebo ústnej časti prípadovej štúdie,
8.
metódy hodnotiaceho centra,
b)
overujú v osobnom pohovore požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača,
c)
môžu v ústnej časti výberového konania overovať prípadovou štúdiou alebo ústnou časťou prípadovej štúdie odborné vedomosti alebo schopnosti uchádzača, ak ich neoveruje odborník alebo inštitúcia podľa § 41 ods. 17 zákona,
d)
vyjadrujú po osobnom pohovore svoje preferencie v diskusii na účely zosúladenia ich hodnotení pri overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti uchádzača,
e)
vyjadrujú svoje preferencie v diskusii a následne hlasujú o uchádzačoch umiestnených na rovnakom mieste v poradí úspešnosti uchádzačov.
(4)
Člena výberovej komisie, ktorý odstúpi z funkcie člena výberovej komisie, alebo člena výberovej komisie, ktorý sa nemôže zúčastniť výberového konania, nahradí náhradník.
Písomná časť výberového konania
§ 9
Všeobecný test
(1)
Všeobecným testom sa overujú všeobecné vedomosti, a to vedomosti o ústavnom zriadení Slovenskej republiky, o politickom systéme Slovenskej republiky, o politickom systéme Európskej únie, o všeobecnom politickom prehľade, o organizácii štátnej správy, o správnom systéme Slovenskej republiky, o štátnej službe alebo vedomosti zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Všeobecný test pozostáva z 20 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a z 30 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca. Za každú správnu odpoveď uchádzač získa pol bodu.
(3)
Časový limit na vypracovanie všeobecného testu je najmenej 20 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 30 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
(4)
Na úspešné absolvovanie všeobecného testu je potrebné získať najmenej 6 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 9 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
§ 10
Odborný test
(1)
Odborný test pozostáva najmenej z 10 otázok a najviac z 20 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej z 15 otázok a najviac z 30 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
(2)
Časový limit na vypracovanie odborného testu je najmenej 20 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 30 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
(3)
Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca je možné v odbornom teste získať celkovo 20 bodov a pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca celkovo 30 bodov.
(4)
Na úspešné absolvovanie odborného testu je potrebné získať najmenej 12 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 18 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
§ 11
Test zo štátneho jazyka
(1)
Test zo štátneho jazyka zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v oblasti štátneho jazyka podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test zo štátneho jazyka slúži na overenie ovládania pravopisu a gramatiky slovenského spisovného jazyka uchádzačom, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky.
(3)
Test zo štátneho jazyka pozostáva z piatich otázok; za každú správnu odpoveď je možné získať jeden bod.
(4)
Časový limit na vypracovanie testu zo štátneho jazyka je najmenej päť minút.
(5)
Na úspešné absolvovanie testu zo štátneho jazyka je potrebné získať najmenej tri body.
§ 12
Test z cudzieho jazyka
(1)
Test z cudzieho jazyka zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v oblasti lingvistiky podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test z cudzieho jazyka pozostáva z otázok takej náročnosti, ktorá overí úroveň ovládania cudzieho jazyka požadovanú na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste.
(3)
Úroveň ovládania cudzieho jazyka v teste z cudzieho jazyka vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
(4)
Test z cudzieho jazyka pozostáva
a)
z 30 otázok pri úrovniach A1 a A2,
b)
zo 40 otázok pri úrovniach B1, B2, C1 a C2.
(5)
Za každú správnu odpoveď v teste z cudzieho jazyka uchádzač získa pol bodu.
(6)
Na úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka je potrebné získať najmenej
a)
9 bodov pri úrovniach A1 a A2,
b)
12 bodov pri úrovni B1,
c)
14 bodov pri úrovniach B2, C1 a C2.
(7)
Časový limit na vypracovanie testu z cudzieho jazyka je najmenej
a)
30 minút pri úrovniach A1 a A2,
b)
40 minút pri úrovniach B1, B2, C1 a C2.
§ 12a
Test z práce s informačnými technológiami
(1)
Test z práce s informačnými technológiami zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkom alebo inštitúciou pôsobiacou v oblasti informačných technológií alebo komunikačných technológií podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test z práce s informačnými technológiami pozostáva najmenej z 5 písomných úloh a najviac z 10 písomných úloh; úlohy sa realizujú pomocou informačných technológií alebo komunikačných technológií.
(3)
V teste z práce s informačnými technológiami je možné získať celkovo 10 bodov.
(4)
Na úspešné absolvovanie testu z práce s informačnými technológiami je potrebné získať najmenej šesť bodov.
§ 13
Test na overenie schopností a vlastností
(1)
Test na overenie schopností a vlastností sa vykonáva prostredníctvom psychodiagnostických metód na základe testovacieho profilu. V testovacom profile sú špecifikované požiadavky na schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste s určením ich požadovaného rozsahu.
(2)
Obsah testovacieho profilu vypracuje vedúci zamestnanec organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, v spolupráci s psychológom podľa § 41 ods. 17 zákona alebo vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru v spolupráci s psychológom podľa § 41 ods. 17 zákona.
(3)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť overované testom na overenie schopností a vlastností, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa overujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa overujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Na základe požiadaviek na schopnosti a osobnostné vlastnosti špecifikovaných v testovacom profile sa primerane k obsadzovanému štátnozamestnaneckému miestu overuje úroveň požadovaných schopností a osobnostných vlastností.
(5)
Interpretáciu výsledkov testu na overenie schopností a vlastností vykonáva a výberovej komisii poskytuje psychológ.
(6)
Výsledky testu na overenie schopností a vlastností majú pre výberovú komisiu odporúčajúci charakter.
§ 13a
(1)
Ak sa na riadny výkon štátnej služby vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste, že uchádzač má analytické, koncepčné a strategické myslenie na určitej úrovni, je možné testom na overenie schopností a vlastností overovať pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca alebo pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca len túto schopnosť uchádzača; primerane sa použijú ustanovenia § 13 ods. 1 a 2, ods. 3 prvej vety a ods. 4.
(2)
Výsledok testu na overenie schopností a vlastností podľa odseku 1 poskytuje výberovej komisii psychológ spolu s vyjadrením, či uchádzač spĺňa požadovanú úroveň analytického, koncepčného a strategického myslenia alebo nespĺňa požadovanú úroveň analytického, koncepčného a strategického myslenia; vyjadrenie má pre výberovú komisiu odporúčajúci charakter.
Ústna časť výberového konania
§ 14
Metóda hodnotiaceho centra
(1)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť posudzované a zisťované metódou hodnotiaceho centra, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa posudzujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa posudzujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Výsledkom posúdenia požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra je písomná záverečná správa o uchádzačovi (ďalej len „záverečná správa“). Záverečná správa obsahuje interpretáciu posudzovaných požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a vyjadrenie, či sa uchádzač na obsadzované štátnozamestnanecké miesto odporúča alebo neodporúča.
(3)
Záverečná správa má pre výberovú komisiu odporúčajúci charakter.
(4)
Realizácia metódy hodnotiaceho centra sa zabezpečuje prostredníctvom odborníkov alebo inštitúcie pôsobiacej v tejto oblasti podľa § 41 ods. 17 zákona.
§ 15
Osobný pohovor
(1)
Osobný pohovor sa uskutočňuje metódou riadeného osobného rozhovoru. Výberová komisia počas osobného pohovoru kladie otázky a zadáva na riešenie modelové situácie na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača.
(2)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť overované osobným pohovorom, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa overujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa overujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Každej overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti uchádzača sú členmi výberovej komisie prideľované body v rozpätí jeden až päť, pričom najvyšším hodnotením je päť bodov. Zosúladenie hodnotení členov výberovej komisie sa vykonáva vtedy, ak je rozdiel ich bodových hodnotení pri konkrétnej overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti väčší ako jeden bod. V diskusii je potrebné na základe argumentácie dosiahnuť rozdiel najviac jedného bodu.
(4)
Za každú hodnotenú schopnosť a osobnostnú vlastnosť dostane uchádzač záverečnú známku, ktorá je aritmetickým priemerom bodových hodnotení členov výberovej komisie podľa odseku 3. Záverečná známka sa zaokrúhľuje matematicky a je vyjadrená celým číslom.
(5)
Celkové hodnotenie uchádzača v osobnom pohovore predstavuje súčet záverečných známok.
(6)
Na úspešné absolvovanie osobného pohovoru je potrebné dosiahnuť najmenej 60 % z celkového možného hodnotenia za osobný pohovor.
§ 16
Priebeh výberového konania
(1)
Členovia výberovej komisie a uchádzači sú pred začatím výberového konania oboznámení s priebehom výberového konania a podmienkami v jednotlivých častiach výberového konania.
(2)
Písomná časť výberového konania môže pozostávať z týchto foriem overenia:
a)
všeobecný test,
b)
odborný test,
c)
test zo štátneho jazyka,
d)
test z cudzieho jazyka,
e)
test z práce s informačnými technológiami,
f)
test na overenie schopností a vlastností,
g)
prípadová štúdia alebo písomná časť prípadovej štúdie.
(3)
V ústnej časti výberového konania sa formy overenia uskutočňujú v tomto poradí:
a)
prípadová štúdia alebo ústna časť prípadovej štúdie,
b)
metóda hodnotiaceho centra,
c)
osobný pohovor.
(4)
Ak písomná časť výberového konania alebo ústna časť výberového konania pozostáva z viacerých foriem overenia, postupuje uchádzač na ďalšiu formu overenia až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcej formy overenia, ak táto vyhláška neustanovuje inak; pri forme overenia podľa § 13, § 13a a 14 postupuje uchádzač na ďalšiu formu overenia až po jej absolvovaní.
(5)
Uchádzač, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, postupuje na ďalšiu formu overenia, aj keď neabsolvoval test zo štátneho jazyka, ak predloží služobnému úradu kópiu dokladu podľa § 3 ods. 2 písm. d) druhého bodu ku dňu prihlásenia sa do výberového konania.
(6)
Uchádzač postupuje na ďalšiu formu overenia, aj keď neabsolvoval test z cudzieho jazyka, ak predloží služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni ku dňu prihlásenia sa do výberového konania a od jeho získania neuplynuli viac ako dva roky.
(7)
Ak sa výberové konanie skladá z písomnej časti a z ústnej časti, uchádzač postupuje do ústnej časti výberového konania, len ak vyhovie podmienkam písomnej časti výberového konania.
(8)
Výsledky uchádzačov z foriem overenia, ktoré sa realizovali pred osobným pohovorom, sa sprístupnia členom výberovej komisie.
(9)
Ak výberové konanie pozostáva z formy overenia podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. f) alebo odseku 3 písm. b), body, ktoré uchádzač v tejto forme overenia získa, sa nezohľadnia v celkovom súčte jeho bodového hodnotenia dosiahnutého vo výberovom konaní.
§ 16a
Zápisnica z výberového konania a záznam z výberového konania
(1)
Zápisnica z výberového konania obsahuje
a)
identifikátor výberového konania,
b)
názov a sídlo služobného úradu,
c)
druh výberového konania,
d)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
e)
obsadzovanú funkciu,
f)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
g)
odbor štátnej služby,
h)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
i)
dátum, miesto a čas uskutočnenia výberového konania,
j)
zloženie výberovej komisie,
k)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača, ktorý sa prihlásil do výberového konania,
l)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača nezaradeného do výberového konania a dôvod nezaradenia uchádzača do výberového konania,
m)
priebeh výberového konania,
n)
formy overenia, z ktorých pozostávalo výberové konanie,
o)
meno, priezvisko a identifikátor uchádzača s výsledkom, ktorý dosiahol v jednotlivých formách overenia, spolu s počtom získaných bodov, ak je možné vo forme overenia získať body,
p)
určené poradie úspešnosti uchádzačov,
q)
odôvodnenie preferencie pre jedného z uchádzačov v prípade postupu podľa § 41 ods. 21 zákona,
r)
podľa vyhodnotenia výberového konania meno, priezvisko a identifikátor
1.
vybraného úspešného uchádzača,
2.
ďalšieho úspešného uchádzača,
3.
neúspešného uchádzača,
4.
uchádzača, ktorý sa nezúčastnil výberového konania,
s)
výsledok výberového konania,
t)
dátum podpísania zápisnice,
u)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Ak dôjde po uskutočnení výberového konania k zrušeniu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo zanikne dôvod na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta, k zápisnici z výberového konania sa vyhotoví a pripojí aj písomný záznam o tejto skutočnosti so stručným odôvodnením jej vzniku podpísaný generálnym tajomníkom služobného úradu.
(3)
Na záznam z výberového konania, ktoré je zrušené, sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a) až c), k) a l), t) a u). V zázname podľa prvej vety sa uvedie aj dôvod zrušenia výberového konania podľa zákona so stručným odôvodnením jeho vzniku.
(4)
Na záznam z výberového konania, ktoré je neúspešné z dôvodu podľa § 41 ods. 25 písm. b) až d) zákona, sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a) až c), i) až l), písm. r) štvrtý bod a písm. s) až u). V zázname podľa prvej vety sa uvedie aj dôvod neúspešnosti výberového konania podľa § 41 ods. 25 písm. b) až d) zákona.
(5)
Údaje, ktoré má obsahovať zápisnica z výberového konania, je možné uviesť v celom rozsahu v zápisnici z výberového konania alebo je možné časť týchto údajov uviesť na samostatnej listine, ktorá sa pripojí ako príloha k zápisnici z výberového konania; to platí primerane aj na údaje, ktoré má obsahovať záznam z výberového konania.
§ 17
Výsledok výberového konania
(1)
Vyhlásenie výsledku výberového konania obsahuje
a)
dátum vyhlásenia výsledku výberového konania,
b)
údaj o tom, či bolo výberové konanie úspešné, čiastočne úspešné alebo neúspešné,
c)
dôvod neúspešnosti výberového konania, ak bolo výberové konanie neúspešné,
d)
vyhodnotenie uchádzačov výberového konania v rozsahu
1.
identifikátor vybraného úspešného uchádzača,
2.
identifikátor ďalšieho úspešného uchádzača v poradí,
3.
identifikátor neúspešného uchádzača,
e)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Oznámenie výsledku výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor vybraného úspešného uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko vybraného úspešného uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu vybraného úspešného uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
j)
termín, do ktorého má vybraný úspešný uchádzač podať na služobný úrad písomnú žiadosť o prijatie na štátnozamestnanecké miesto,
k)
miesto vybraného úspešného uchádzača v poradí úspešnosti uchádzačov,
l)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
m)
iný údaj, ak je to potrebné.
(3)
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto sa ponúkne ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí, ak je zrejmé, že nedôjde k jeho obsadeniu vybraným úspešným uchádzačom, najmä ak vybraný úspešný uchádzač nepodá žiadosť o prijatie na štátnozamestnanecké miesto v termíne určenom podľa odseku 2 písm. j).
§ 18
Zrušenie výberového konania, zrušenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta a
zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta
(1)
Vyhlásenie zrušenia výberového konania obsahuje dátum vyhlásenia zrušenia výberového konania, dôvod zrušenia výberového konania a iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Vyhlásenie zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje dátum vyhlásenia zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta a iný údaj, ak je to potrebné.
(3)
Vyhlásenie zrušenia obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest obsahuje dátum vyhlásenia zrušenia obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest, počet zrušených štátnozamestnaneckých miest, počet aktuálne obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest a iný údaj, ak je to potrebné.
(4)
Oznámenie o zrušení výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
dôvod zrušenia výberového konania,
g)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
h)
iný údaj, ak je to potrebné.
(5)
Oznámenie o zrušení obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta a oznámenie o zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) až e), g) a h).
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1)
Vyhlásenie podľa § 2, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 až 3 sa zverejňuje na verejnom portáli.4)
(2)
Vyhlásenie podľa § 2, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 až 3 a oznámenie podľa § 5 ods. 2, § 6, § 17 ods. 2 a § 18 ods. 4 a 5, žiadosť o zaradenie, pozvánka, zápisnica z výberového konania a záznam z výberového konania môžu obsahovať osobné údaje v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.5)
§ 22
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri výberových konaniach, ktoré boli vyhlásené do 31. decembra 2019, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2019.
§ 22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2024
Pri výberových konaniach a hromadných výberových konaniach, ktoré boli vyhlásené
do 31. mája 2024, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. mája 2024.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Igor Federič v. r.
1)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 33 až 39 a § 60 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 99/2024 Z. z.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 127/2017 Z. z.
Zoznam schopností a osobnostných vlastností
pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca
1.
Sebadôvera
2.
Svedomitosť a spoľahlivosť
3.
Samostatnosť
4.
Motivácia
5.
Adaptabilita a flexibilita
6.
Schopnosť pracovať pod tlakom
7.
Rozhodovacia schopnosť
8.
Komunikačné zručnosti
9.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie
Príloha č. 2
k vyhláške č. 127/2017 Z. z.
Zoznam schopností pri obsadzovaní
štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca
1.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie
2.
Riadiace schopnosti