127/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

127
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
vyhlásení výberového konania,
b)
prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) v listinnej podobe,
c)
prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v elektronickej podobe,
d)
pozvaní na výberové konanie,
e)
nezaradení uchádzača o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“) do výberového konania,
f)
spôsobe vykonania výberového konania,
g)
výberovej komisii,
h)
písomnej časti výberového konania a ústnej časti výberového konania,
i)
priebehu výberového konania,
j)
výsledku výberového konania,
k)
zrušení výberového konania, zrušení štátnozamestnaneckého miesta a zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta,
l)
hromadnom výberovom konaní.
§ 2
Vyhlásenie výberového konania
(1)
Vyhlásenie výberového konania obsahuje
a)
druh výberového konania,
b)
vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
názov a sídlo služobného úradu,
d)
pravidelné miesto výkonu štátnej služby,
e)
druh štátnej služby,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“),
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
k)
najnáročnejšiu činnosť a bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť,
l)
m)
požiadavky podľa § 38 ods. 2 zákona,
n)
údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak je požiadavkou na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta ovládanie cudzieho jazyka,
o)
údaj o tom, či na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky,
p)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
q)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť odpisom registra trestov,
r)
zoznam požadovaných dokumentov,
s)
dátum vyhlásenia výberového konania,
t)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi,
u)
predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania,
v)
predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania,
w)
spôsob vykonania výberového konania,
x)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
y)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Ak sa vyhlasuje vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona, vyhlásenie výberového konania obsahuje aj údaj o tom, že uchádzačom môže byť len absolvent podľa § 9 zákona a údaj o tom, že žiadosť o zaradenie obsahuje aj dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom.1)
(3)
Výberové konanie, ktoré služobný úrad vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy, má týmto registrom vygenerovaný a pridelený identifikátor v tvare znakového reťazca zloženého z písmen, čísel a znakov (ďalej len „identifikátor výberového konania“).
§ 3
Prihlásenie sa do výberového konania podaním
žiadosti o zaradenie v listinnej podobe
(1)
Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
organizačný útvar,
c)
identifikátor výberového konania,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
dátum narodenia uchádzača,
f)
rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
g)
občianstvo uchádzača,
h)
telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
j)
dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom,1) ak ide o vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona,
k)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. r) k žiadosti o zaradenie sú:
a)
profesijný štruktúrovaný životopis,
b)
motivačný list,
c)
kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu,2)
d)
kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak je požiadavkou na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta ovládanie cudzieho jazyka,
e)
čestné vyhlásenie
1.
o bezúhonnosti,
2.
o odbornej praxi, ak je odborná prax požiadavkou na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
3.
o trvaní štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona ku dňu prihlásenia sa do výberového konania, ak ide o vnútorné výberové konanie,
f)
iný dokument, ak je to potrebné.
§ 4
Prihlásenie sa do výberového konania podaním
žiadosti o zaradenie v elektronickej podobe
(1)
Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v elektronickej podobe má charakter štandardizovaného elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 a čestné vyhlásenie
a)
o bezúhonnosti,
b)
o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, ak sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka.
(2)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. r) k žiadosti o zaradenie podľa odseku 1 sú dokumenty uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až d), písm. e) druhého bodu a tretieho bodu a písm. f).
§ 5
Pozvanie na výberové konanie
Pozvanie na výberové konanie sa uskutočňuje pozvánkou, ktorá obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
dátum, miesto a čas uskutočnenia výberového konania,
k)
formu overenia požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača podľa § 41 ods. 11 zákona,
l)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
m)
iný údaj, ak je to potrebné.
§ 6
Nezaradenie uchádzača do výberového konania
Oznámenie o nezaradení uchádzača do výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
dôvod nezaradenia uchádzača do výberového konania,
k)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
l)
iný údaj, ak je to potrebné.
§ 7
Spôsob vykonania výberového konania
(1)
Výberové konanie pozostáva z
a)
písomnej časti a ústnej časti alebo
b)
ústnej časti.
(2)
Horná hranica časového limitu na zodpovedanie celkového určeného počtu otázok testu písomnej časti výberového konania sa určuje podľa náročnosti testu.
§ 8
Výberová komisia
(1)
Členom výberovej komisie je spravidla vedúci zamestnanec organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, alebo vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru.
(2)
Predseda výberovej komisie
a)
vyzýva najneskôr pred začatím ústnej časti výberového konania členov výberovej komisie, aby odstúpili z funkcie člena výberovej komisie, ak by mohli byť vo vzťahu k niektorému z uchádzačov v konflikte záujmov,
b)
otvára diskusiu po osobnom pohovore uchádzača na účely zosúladenia hodnotení členov výberovej komisie.
(3)
Členovia výberovej komisie
a)
posudzujú výsledky uchádzača z
1.
písomného testu na overenie odborných vedomostí uchádzača (ďalej len „odborný test“),
2.
písomného testu na overenie všeobecných vedomostí (ďalej len „všeobecný test“),
3.
písomného testu na overenie ovládania štátneho jazyka (ďalej len „test zo štátneho jazyka“),
4.
písomného testu na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka (ďalej len „test z cudzieho jazyka“),
5.
písomného testu na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača (ďalej len „test na overenie schopností a vlastností“),
6.
prípadovej štúdie alebo
7.
metódy hodnotiaceho centra,
b)
overujú v osobnom pohovore požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača,
c)
vyjadrujú po osobnom pohovore svoje preferencie v diskusii na účely zosúladenia ich hodnotení pri overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti uchádzača,
d)
vyjadrujú svoje preferencie v diskusii a následne hlasujú o uchádzačoch umiestnených na rovnakom mieste v poradí úspešnosti uchádzačov.
(4)
Člena výberovej komisie, ktorý odstúpi z funkcie člena výberovej komisie, alebo člena výberovej komisie, ktorý sa nemôže zúčastniť výberového konania, nahradí náhradník.
Písomná časť výberového konania
§ 9
Všeobecný test
(1)
Všeobecným testom sa overujú všeobecné vedomosti, a to vedomosti o ústavnom zriadení Slovenskej republiky, o politickom systéme Slovenskej republiky, o politickom systéme Európskej únie, o všeobecnom politickom prehľade, o organizácii štátnej správy, o správnom systéme Slovenskej republiky, o štátnej službe alebo vedomosti zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Všeobecný test pozostáva z 20 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a z 30 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca. Za každú správnu odpoveď uchádzač získa pol bodu.
(3)
Časový limit na vypracovanie všeobecného testu je najmenej 20 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 30 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
(4)
Na úspešné absolvovanie všeobecného testu je potrebné získať najmenej 6 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 9 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
§ 10
Odborný test
(1)
Odborný test pozostáva z 20 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a z 30 otázok pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca. Za každú správnu odpoveď uchádzač získa jeden bod.
(2)
Časový limit na vypracovanie odborného testu je najmenej 20 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 30 minút pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
(3)
Na úspešné absolvovanie odborného testu je potrebné získať najmenej 12 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca a najmenej 18 bodov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca.
§ 11
Test zo štátneho jazyka
(1)
Test zo štátneho jazyka zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkmi z oblasti štátneho jazyka podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test zo štátneho jazyka slúži na overenie ovládania pravopisu a gramatiky slovenského spisovného jazyka uchádzačom.
(3)
Test zo štátneho jazyka pozostáva z piatich otázok. Za každú správnu odpoveď uchádzač získa jeden bod.
(4)
Časový limit na vypracovanie testu zo štátneho jazyka je najmenej päť minút.
(5)
Na úspešné absolvovanie testu zo štátneho jazyka je potrebné získať najmenej tri body.
§ 12
Test z cudzieho jazyka
(1)
Test z cudzieho jazyka zabezpečuje služobný úrad v spolupráci s odborníkmi z oblasti lingvistiky podľa § 41 ods. 17 zákona.
(2)
Test z cudzieho jazyka pozostáva z otázok takej náročnosti, ktorá overí úroveň ovládania cudzieho jazyka požadovanú na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste.
(3)
Úroveň ovládania cudzieho jazyka v teste z cudzieho jazyka vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
(4)
Test z cudzieho jazyka pozostáva
a)
z 30 otázok pri úrovniach A1 a A2,
b)
zo 40 otázok pri úrovniach B1, B2, C1 a C2.
(5)
Za každú správnu odpoveď v teste z cudzieho jazyka uchádzač získa pol bodu.
(6)
Na úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka je potrebné získať najmenej
a)
7,5 bodu pri úrovni A1 a 12,5 bodu pri úrovni A2,
b)
10 bodov pri úrovni B1 a 17,5 bodu pri úrovni B2,
c)
15 bodov pri úrovni C1 a 19 bodov pri úrovni C2.
(7)
Časový limit na vypracovanie testu z cudzieho jazyka je najmenej
a)
30 minút pri úrovniach A1 a A2,
b)
40 minút pri úrovniach B1, B2, C1 a C2.
§ 13
Test na overenie schopností a vlastností
(1)
Test na overenie schopností a vlastností sa vykonáva prostredníctvom psychodiagnostických metód na základe testovacieho profilu. V testovacom profile sú špecifikované požiadavky na schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste s určením ich požadovaného rozsahu.
(2)
Obsah testovacieho profilu vypracuje vedúci zamestnanec organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, v spolupráci s psychológom podľa § 41 ods. 17 zákona alebo vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru v spolupráci s psychológom podľa § 41 ods. 17 zákona.
(3)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť overované testom na overenie schopností a vlastností, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa overujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa overujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Na základe požiadaviek na schopnosti a osobnostné vlastnosti špecifikovaných v testovacom profile sa primerane k obsadzovanému štátnozamestnaneckému miestu overuje úroveň požadovaných schopností a osobnostných vlastností.
(5)
Interpretáciu výsledkov testu na overenie schopností a vlastností vykonáva a výberovej komisii poskytuje psychológ.
(6)
Výsledky testu na overenie schopností a vlastností majú pre výberovú komisiu odporúčajúci charakter.
Ústna časť výberového konania
§ 14
Metóda hodnotiaceho centra
(1)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť posudzované a zisťované metódou hodnotiaceho centra, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa posudzujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa posudzujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Výsledkom posúdenia požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra je písomná záverečná správa o uchádzačovi (ďalej len „záverečná správa“). Záverečná správa obsahuje interpretáciu posudzovaných požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a vyjadrenie, či sa uchádzač na obsadzované štátnozamestnanecké miesto odporúča alebo neodporúča.
(3)
Záverečná správa má pre výberovú komisiu odporúčajúci charakter.
(4)
Realizácia metódy hodnotiaceho centra sa zabezpečuje prostredníctvom odborníkov v tejto oblasti podľa § 41 ods. 17 zákona.
§ 15
Osobný pohovor
(1)
Osobný pohovor sa uskutočňuje metódou riadeného osobného rozhovoru. Výberová komisia počas osobného pohovoru kladie otázky a zadáva na riešenie modelové situácie na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača.
(2)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré majú byť overované osobným pohovorom, sa určia na základe opisu štátnozamestnaneckého miesta. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca sa overujú najmenej tri schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1. Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sa overujú všetky schopnosti uvedené v prílohe č. 2 a najmenej tri odlišné schopnosti a osobnostné vlastnosti uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Každej overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti uchádzača sú členmi výberovej komisie prideľované body v rozpätí jeden až päť, pričom najvyšším hodnotením je päť bodov. Zosúladenie hodnotení členov výberovej komisie sa vykonáva vtedy, ak je rozdiel ich bodových hodnotení pri konkrétnej overovanej schopnosti a osobnostnej vlastnosti väčší ako jeden bod. V diskusii je potrebné na základe argumentácie dosiahnuť rozdiel najviac jedného bodu.
(4)
Za každú hodnotenú schopnosť a osobnostnú vlastnosť dostane uchádzač záverečnú známku, ktorá je aritmetickým priemerom bodových hodnotení členov výberovej komisie podľa odseku 3. Záverečná známka sa zaokrúhľuje matematicky a je vyjadrená celým číslom.
(5)
Celkové hodnotenie uchádzača v osobnom pohovore predstavuje súčet záverečných známok.
(6)
Na úspešné absolvovanie osobného pohovoru je potrebné dosiahnuť najmenej 60 % z celkového možného hodnotenia za osobný pohovor.
§ 16
Priebeh výberového konania
(1)
Členovia výberovej komisie a uchádzači sú pred začatím výberového konania oboznámení s priebehom výberového konania a podmienkami úspešnosti v jednotlivých častiach výberového konania.
(2)
Písomná časť výberového konania sa uskutočňuje v tomto poradí:
a)
všeobecný test,
b)
odborný test,
c)
test zo štátneho jazyka,
d)
test z cudzieho jazyka,
e)
test na overenie schopností a vlastností.
(3)
Ústna časť výberového konania sa uskutočňuje v tomto poradí:
a)
metóda hodnotiaceho centra,
b)
osobný pohovor.
(4)
Ak písomná časť výberového konania pozostáva z viacerých testov podľa odseku 2, postupuje uchádzač na ďalší test v poradí až po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho testu.
(5)
Ak sa výberové konanie skladá z písomnej časti a z ústnej časti, uchádzač postupuje do ústnej časti výberového konania len po úspešnom absolvovaní písomnej časti výberového konania.
(6)
Ak sa výberové konanie skladá z písomnej časti a z ústnej časti, výsledky uchádzačov z jednotlivých testov podľa odseku 2 a výsledky metódy hodnotiaceho centra, ak sa realizovala, sa sprístupnia členom výberovej komisie pred osobným pohovorom.
§ 17
Výsledok výberového konania
(1)
Vyhlásenie výsledku výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
údaj o tom, či bolo výberové konanie úspešné, čiastočne úspešné alebo neúspešné,
d)
identifikátor vybraného úspešného uchádzača,
e)
identifikátor ďalšieho úspešného uchádzača v poradí,
f)
identifikátor neúspešného uchádzača,
g)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Oznámenie výsledku výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor vybraného úspešného uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko vybraného úspešného uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu vybraného úspešného uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
termín, do ktorého má vybraný úspešný uchádzač podať na služobný úrad písomnú žiadosť o prijatie do štátnej služby,
k)
termín, do ktorého má vybraný úspešný uchádzač, ktorým je štátny zamestnanec, podať na služobný úrad písomnú žiadosť o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, ak ide o vnútorné výberové konanie,
l)
miesto vybraného úspešného uchádzača v poradí úspešnosti uchádzačov,
m)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
n)
iný údaj, ak je to potrebné.
(3)
Ak žiadosť o prijatie do štátnej služby nebola podaná v termíne podľa odseku 2 písm. j) alebo žiadosť o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nebola podaná v termíne podľa odseku 2 písm. k), obsadzované štátnozamestnanecké miesto sa ponúkne postupne ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí.
§ 18
Zrušenie výberového konania, zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta
(1)
Vyhlásenie o zrušení výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e)
odbor štátnej služby,
f)
organizačný útvar,
g)
dôvod zrušenia výberového konania,
h)
iný údaj, ak je to potrebné.
(2)
Vyhlásenie o zrušení štátnozamestnaneckého miesta a vyhlásenie o zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. h).
(3)
Oznámenie o zrušení výberového konania obsahuje
a)
názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b)
identifikátor výberového konania,
c)
identifikátor uchádzača,
d)
titul, meno a priezvisko uchádzača,
e)
korešpondenčnú adresu uchádzača,
f)
obsadzovanú funkciu,
g)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h)
odbor štátnej služby,
i)
organizačný útvar,
j)
dôvod zrušenia výberového konania,
k)
kontaktnú osobu za služobný úrad,
l)
iný údaj, ak je to potrebné.
(4)
Oznámenie o zrušení štátnozamestnaneckého miesta a oznámenie o zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až i), k) a písm. l).
Hromadné výberové konanie
§ 19
Hromadné výberové konanie sa vyhlasuje na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov (ďalej len „hromadné výberové konanie z absolventov“) a môže sa vyhlásiť aj na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých miest.
§ 20
Prvá časť hromadného výberového konania z absolventov
(2)
Vyhlásenie prvej časti hromadného výberového konania z absolventov obsahuje aj údaj o tom, že uchádzačom môže byť len absolvent podľa § 9 zákona, a údaj o tom, že žiadosť o zaradenie do prvej časti hromadného výberového konania z absolventov obsahuje aj dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom.1)
(3)
Žiadosť o zaradenie do prvej časti hromadného výberového konania z absolventov podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahuje aj dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom.1)
(4)
Žiadosť o zaradenie do prvej časti hromadného výberového konania z absolventov podaná uchádzačom v elektronickej podobe má charakter štandardizovaného elektronického formulára, ktorý obsahuje aj dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom.1)
(5)
Požadovanými dokumentmi podľa § 2 ods. 1 písm. r) k žiadosti o zaradenie podľa odseku 4 sú dokumenty uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až d) a písm. f).
(6)
Vyhlásenie výsledku prvej časti hromadného výberového konania z absolventov obsahuje aj identifikátor úspešného uchádzača.
§ 21
Druhá časť hromadného výberového konania z absolventov
(1)
Na druhú časť hromadného výberového konania z absolventov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) až f), h) až y) a ods. 3, § 3, 4, § 5 písm. a) až f), h) až m), § 6 písm. a) až f), h) až l), § 7, 8, 10, 12, 15, § 16 ods. 1, ods. 2 písm. b) a d), ods. 3 písm. b), ods. 4 až 6, § 17 a 18.
(2)
Vyhlásenie druhej časti hromadného výberového konania z absolventov obsahuje aj údaj o tom, že uchádzačom môže byť len uchádzač evidovaný v registri úspešných absolventov.
(3)
V oznámení o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania z absolventov sa primerane použijú údaje uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až f) a h) až y).
§ 22
Na hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých miest sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20 a 21.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Igor Federič v. r.
1)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 127/2017 Z. z.
Zoznam schopností a osobnostných vlastností
pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca
1.
Sebadôvera
2.
Svedomitosť a spoľahlivosť
3.
Samostatnosť
4.
Motivácia
5.
Adaptabilita a flexibilita
6.
Schopnosť pracovať pod tlakom
7.
Rozhodovacia schopnosť
8.
Komunikačné zručnosti
9.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie
Príloha č. 2
k vyhláške č. 127/2017 Z. z.
Zoznam schopností pri obsadzovaní
štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca
1.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie
2.
Riadiace schopnosti