126/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

126
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 161 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
formách kontinuálneho vzdelávania,
b)
obsahu adaptačného vzdelávania,
c)
druhoch kompetenčného vzdelávania,
d)
systémovom prístupe vo vzdelávaní štátnych zamestnancov.
§ 2
Formy kontinuálneho vzdelávania
(1)
Hromadné formy kontinuálneho vzdelávania sú určené na objasnenie problematiky väčšiemu počtu štátnych zamestnancov a uskutočňujú sa najmä prostredníctvom prednášky a konferencie.
(2)
Skupinové formy kontinuálneho vzdelávania sú najmä
a)
kurz, ktorý je samostatnou vzdelávacou formou zloženou z viacerých výučbových jednotiek obsahovo vybraných a štruktúrovaných podľa vopred ustanoveného učebného plánu,
b)
seminár, ktorého účelom je upevnenie a rozšírenie osvojených poznatkov a vedomostí z vyčleneného tematického okruhu súvisiaceho s odborným profilom štátneho zamestnanca,
c)
workshop, ktorého účelom je rozšírenie osvojených poznatkov a nadobudnutie nových praktických zručností v procese zadania a vypracovania konkrétnych učebných úloh, pričom dochádza k vzájomnej výmene názorov a ich porovnávaniu s cieľom nájsť optimálne riešenia,
d)
tréning, ktorý je prakticky orientovanou formou vzdelávania založenou na metodickom prepojení medzi odovzdávaním informácií a praktickým výcvikom.
(3)
Individuálne formy kontinuálneho vzdelávania sú najmä
a)
inštruktáž, ktorou je predvedenie služobného postupu štátnemu zamestnancovi, ktorý si pozorovaním a jeho následným opakovaním osvojí tento služobný postup,
b)
koučing, ktorým je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností štátneho zamestnanca najmä zo strany vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“) alebo služobne staršieho štátneho zamestnanca; na základe nadobudnutých skúseností pomáha štátnemu zamestnancovi transformovať jeho vedomosti na zručnosti a rozvíjať jeho potenciál, čím mu umožňuje maximalizovať jeho výkon.
(4)
Dištančné formy kontinuálneho vzdelávania poskytujú podporné vzdelávacie služby pre spravidla samostatne študujúceho štátneho zamestnanca. V dištančnej forme kontinuálneho vzdelávania sa využíva najmä
a)
e-learning, ktorý využíva informačné technológie a komunikačné technológie,
b)
webinár, ktorý je prezentáciou, prednáškou, workshopom alebo seminárom a je šírený po internetovej sieti.
(5)
Samoštúdium je proces získavania a rozširovania vedomostí a poznatkov, zručností, schopností, návykov a skúseností, ktorý štátny zamestnanec uskutočňuje samostatne a nezávisle od vzdelávacích aktivít zabezpečených služobným úradom.
(6)
Iné formy kontinuálneho vzdelávania sú najmä
a)
stáž, ktorá je služobnou praxou v hosťujúcej inštitúcii so vzdelávacou zložkou, ktorú štátny zamestnanec absolvuje vo vymedzenom časovom úseku a ktorej účelom je aplikácia teoretických vedomostí v praxi, nadobudnutie a zdokonalenie praktických schopností a zručností,
b)
študijný pobyt, ktorý je kombináciou rôznych foriem a druhov vzdelávacích aktivít podriadených konkrétnemu vzdelávaciemu cieľu, ktorý štátny zamestnanec absolvuje vo vymedzenom časovom úseku mimo služobného úradu a na účely doplnenia a prehĺbenia odborných vedomostí, skúseností a zručností v odlišnom vzdelávacom prostredí, pracovnom prostredí a inštitucionálnom prostredí.
§ 3
Obsah adaptačného vzdelávania
(1)
Vstupné adaptačné vzdelávanie uskutočňované pod vedením štátneho zamestnanca, ktorý poskytuje podporu, asistenciu a pomoc pri plnení úloh, a systematické odovzdávanie vedomostí a skúseností štátnemu zamestnancovi (ďalej len „mentor“) je zamerané najmä na
a)
informačné systémy služobného úradu súvisiace s príslušným štátnozamestnaneckým miestom,
b)
úlohy a postavenie služobného úradu a organizačného útvaru, v rámci ktorého štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu,
c)
vnútorné predpisy služobného úradu,
d)
podmienky vykonávania štátnej služby.
(2)
Priebežné adaptačné vzdelávanie uskutočňované pod vedením mentora je zamerané najmä na
a)
všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s výkonom štátnej služby,
b)
organizáciu a činnosti štátnej správy,
c)
inštitúcie Európskej únie a fungovanie Európskej únie,
d)
všeobecne záväzné právne predpisy priamo súvisiace s príslušným štátnozamestnaneckým miestom.
(3)
Vzor plánu adaptačného vzdelávania štátneho zamestnanca je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
Druhy kompetenčného vzdelávania
(1)
Odborné kompetenčné vzdelávanie súvisí spravidla s plnením úloh štátnej politiky a rezortnej politiky podľa vecnej príslušnosti najmä v oblasti právnych noriem v príslušnom odbore štátnej služby.
(2)
Jazykové kompetenčné vzdelávanie je zamerané na udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne ovládania
a)
štátneho jazyka,
b)
cudzieho jazyka najmä pre skupinu štátnych zamestnancov, ktorým ovládanie cudzieho jazyka vyplýva z opisu štátnozamestnaneckého miesta, alebo jazyka národnostnej menšiny pre skupinu štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v obciach vymedzených v osobitnom predpise.1)
(3)
Manažérske kompetenčné vzdelávanie je zamerané na získanie a prehlbovanie vedomostí, schopností a zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca.
(4)
Kompetenčné vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj zahŕňa vzdelávacie aktivity rozvíjajúce osobnostné vlastnosti a sociálne kompetencie štátnych zamestnancov.
(5)
Kompetenčné vzdelávanie v oblasti informačných technológií je zamerané na získanie a zdokonalenie zručností v informačných technológiách a komunikačných technológiách.
(6)
Vzor individuálneho plánu kompetenčného vzdelávania štátneho zamestnanca a jeho vyhodnotenia je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Systémový prístup vo vzdelávaní štátnych zamestnancov
(1)
Analýza vzdelávacích potrieb a identifikácia vzdelávacích potrieb sú prostriedkom na zistenie a presné definovanie požadovaného vzdelávania štátnych zamestnancov.
(2)
Pri analýze vzdelávacích potrieb a identifikácii vzdelávacích potrieb sa vychádza najmä z
a)
analýzy štruktúry štátnych zamestnancov,
b)
identifikácie vzdelávacích priorít služobného úradu,
c)
rozdielu medzi úrovňou požadovaných kompetencií štátnych zamestnancov a úrovňou skutočných kompetencií štátnych zamestnancov,
d)
výšky finančných prostriedkov určených na vzdelávanie.
(3)
Potreby vzdelávania štátnych zamestnancov sa analyzujú a identifikujú na úrovni štátneho zamestnanca, na úrovni organizačných útvarov a na úrovni služobného úradu.
(4)
Plánovanie vzdelávania štátnych zamestnancov vychádza z výsledkov analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb. V procese plánovania vzdelávania sa vymedzujú
a)
ciele vzdelávania,
b)
cieľové skupiny vzdelávania,
c)
obsah vzdelávania,
d)
formy vzdelávania,
e)
organizačné zabezpečenie vzdelávania,
f)
finančné zabezpečenie vzdelávania,
g)
kritériá a spôsob hodnotenia vzdelávania.
(5)
Vzdelávanie štátnych zamestnancov sa realizuje podľa plánu vzdelávania a podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zmien.
(6)
Vyhodnocovanie vzdelávania na úrovni štátneho zamestnanca je prostriedkom na získanie informácií o efektivite vzdelávania a prínose vzdelávania pre štátneho zamestnanca z hľadiska dosiahnutia požadovanej úrovne jeho kompetencií, ktorá umožňuje kvalitný výkon štátnej služby.
(7)
Štátny zamestnanec po absolvovaní vzdelávacej aktivity zhodnotí v súlade s § 111 ods. 1 písm. k) a § 162 ods. 3 zákona najmä
a)
vzdelávaciu aktivitu,
b)
lektora,
c)
obsah vzdelávania,
d)
organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacej aktivity.
(8)
Vzor hodnotiaceho dotazníka pre štátneho zamestnanca je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Vyhodnocovanie vzdelávania na úrovni služobného úradu je prostriedkom na získanie informácií o prínose vzdelávania k plneniu úloh služobného úradu.
(10)
Služobný úrad zhodnotí v súlade s § 162 ods. 3 zákona najmä
a)
štatistické údaje o vzdelávaní, najmä počet účastníkov vzdelávania v jednotlivých druhoch vzdelávania a formách vzdelávania, počet vzdelávacích aktivít, objem finančných prostriedkov služobného úradu vynaložených na zabezpečenie vzdelávania a objem finančných prostriedkov z iných zdrojov,
b)
prínos vzdelávania k pracovnému výkonu a k činnosti organizačného útvaru,
c)
prínos vzdelávania k výkonu a fungovaniu pracovných tímov v rámci organizačného útvaru a k pracovnému prostrediu.
(11)
Vzor hodnotiaceho dotazníka pre služobný úrad je uvedený v prílohe č. 4.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Igor Federič v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 126/2017 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 126/2017 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 126/2017 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2017 Z. z.