125/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

125
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. mája 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „potraviny“ vkladajú slová „okrem chladeného a vákuovo baleného mäsa, rýb a iných morských živočíchov,4a) očistenej a nakrájanej zeleniny“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Príloha I, body 1.10, 2.1, a 3.1. a Kapitola III, písm. D nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45; Ú. v. L 139/55, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová: „okrem pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov a pokrmov z čiastočne tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov, ktoré môžu obsahovať tepelne nespracované slepačie vajcia triedy A, ktoré pochádzajú zo schválených chovov a spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov,7) ak sa slepačie vajcia po rozbití ihneď použijú na prípravu pokrmu z tepelne nespracovaného mäsa a pri rozbíjaní vajec sa postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe,4)“.
3.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
možno na zmrazovanie používať len hlboko zmrazovacie zariadenie osobitne určené na tento účel; teplota v jadre výrobku pri zmrazení je najmenej – 18 ˚C alebo nižšia,
k)
možno podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov a pokrmy z čiastočne tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov len v prevádzkach verejného stravovania.“.
4.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa
a)
možno podávať len v prevádzkach verejného stravovania, ktoré oznámili túto činnosť príslušnému orgánu štátnej správy vo veci úradnej kontroly potravín8) a
b)
podávajú sa ihneď po ich dohotovení.
(7)
Teplota v jadre výrobku pri príprave pokrmu z čiastočne tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov môže byť menej ako 70 ˚C podľa zásad správnej výrobnej praxe.4)
(8)
V jedálnom lístku zariadenia verejného stravovania, ktoré ponúka pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa a vajec podľa odseku 6, sa uvedie informácia pre spotrebiteľa o zdravotných rizikách9) spojených s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec slovami: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné ženy, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 znejú:
„7) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (EHS) č. 1037/2001 a (EHS) č.1234/2007 (Ú. v. EÚ; Ú. v. L 347/671, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ; Ú. v. L 163/6, 24. 6. 2008) v platnom znení.
8) § 6 ods. 1 a § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
9) Čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ; Ú. v. L 031, 1. 2. 2002) v platnom znení.“.
5.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 533/2007 Z. z.
Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov
Polotovary, rozpracované pokrmy
a hotové pokrmy
Teplota a čas
uchovávania
Poznámka
0 – 4 °C 5 – 8 °C – 18 °C
Polotovary
Nespotrebovaný obsah
konzerv po otvorení
(napríklad ovocie, zelenina,
pretlaky, huby, ryby v oleji, losos)
24 h 0 h 0 h Neskladovať v plechu,
preložiť do uzavierateľného obalu zo skla,
nerezu alebo plastu.
Paštéty a mäsové konzervy
sa po otvorení nemôžu uchovávať.
Čas uchovávania sa nevzťahuje na kaviár.
O otvorení konzervy sa vedie evidencia s uvedením
dátumu a hodiny;
tieto údaje sa vyznačia
aj na obale potraviny.
Nespotrebovaný obsah po otvorení originálneho obalu majonéz, studených omáčok, dresingov 48 h 0 h 0 h O otvorení obalu potraviny sa vedie evidencia s uvedením
dátumu a hodiny;
tieto údaje
sa vyznačia aj na obale potraviny.
Mäso plnené, mleté 3 h 0 h 0 h
Mäso chladené krájané, mäso vákuovo balené po otvorení spotrebiteľského obalu 24 h 0 h *14 dní O otvorení obalu vákuovo baleného mäsa sa vedie evidencia s uvedením dátumu a hodiny otvorenia,
tieto údaje sa vyznačia
aj na obale potraviny.
* Platí pre mäso chladené krájané.
Po rozmrazení sa nesmie znovu zmrazovať.
Naložené mäso (napríklad zverina), ražniči, mäso na grilovanie 48 h 0 h 0 h
Obaľované mäso, hydina, ryby, zelenina, huby 3 h 0 h 0 h
Mäso, hydina po rozmrazení 24 h 0 h 0 h Nesmie sa znovu zmrazovať.
Ryby a iné morské živočíchy, hotové pokrmy typu „sushi“ po rozmrazení4a) 24 h 0 h 14 dní* *Ryby a iné morské živočíchy dodané nezmrazené. Určené na podávanie.
Nesmú sa znovu zmrazovať.
Očistená, nakrájaná zelenina 12 h 3 h 10 dní Nakrájané.
Cukrárske cesto 24 h 12 h 0 h
Cesto na palacinky, lievance a na obaľovanie 12 h 0 h 0 h
Knedle plnené (ovocné a mäsové) 12 h 0 h 0 h
Rozpracované pokrmy
Zelenina očistená, umytá, krájaná, určená na šaláty, ozdoba 3 h 0 h 0 h
Varené cestoviny, ryža, zemiaky, strukoviny, vajcia na ďalšie spracovanie 12 h 0 h 0 h Ak boli pripravené ako príloha pokrmu.
Krémy, peny, nátierky, dresing (vlastná výroba) 24 h 0 h 0 h
Rozpracované cukrárske výrobky
Plnené korpusy poliate polevou, agarom a podobne 24 h 0 h 0 h
Krémy, polevy, náplne 24 h 0 h 0 h
Hotové pokrmy
Mäso pečené, varené, dusené v celku, vysmážané 24 h 0 h 0 h
Šaláty – zeleninové, strukovinové, cestovinové, ovocné, rybacie 12 h 6 h 0 h
Studená kuchyňa (kusové chlebíčky, bagety, chleby) 12 h 3 h 0 h
Studená kuchyňa (obložené misy, mäsové a podobné nárezy, krájané a strúhané syry, obalené syry pred tepelným spracovaním) 24 h 12 h 0 h
Ochutené, plnené, v agare, nakladané (syry, údeniny a podobne) 48 h 12 h 0 h
Cukrárske výrobky
Zdobené, plnené krémami a šľahačkou 24 h 12 h 0 h
Múčniky a dezerty tepelne upravené, v celku 48 h 24 h 0 h“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Tomáš Drucker v. r.