122/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

122
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 146 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066560, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.


Opatrenie ustanovuje podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.

Opatrenie je prístupné na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.