121/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

121
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 134 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 12 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti.

Opatrenie ustanovuje krízové oblasti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.

Opatrenie je prístupné na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.