12/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. januára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. b), c) a e) až j) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“),
f)
podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
g)
podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
h)
podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu
(1)
Metaúdaje na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu obsahujú okrem prvkov metaúdajov podľa osobitných predpisov4a) tieto prvky metaúdajov:
a)
identifikátor súboru; predstavuje jedinečný identifikátor metaúdajového súboru, ktorého doména hodnôt je definovaná registrom priestorových informácií podľa osobitného predpisu,4b)
b)
úroveň hodnotenia kvality; určuje identifikáciu hierarchickej úrovne, pre ktorú sú poskytované informácie o kvalite,
c)
typ väzby; určuje, ako úzko sú spolu previazané priestorové údaje a služba pracujúca nad týmito údajmi,
d)
údaje o oblasti; ide o údaje o pokrytej oblasti monitorovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.
(2)
Pri prvkoch metaúdajov platia požiadavky uvedené v Slovenskom národnom metaúdajovom profile, ktorý je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a) Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009).
4b) § 46 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 137/2015 Z. z.“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií
(1)
Správu registra priestorových informácií predstavuje
a)
zabezpečenie prístupových práv a ochrana autentifikačných prostriedkov,
b)
riadenie zmien vo funkcionalitách a konfiguráciách registra priestorových informácií,
c)
plnenie povinností správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra.4c)
(2)
Za prevádzku registra priestorových informácií sa považuje
a)
zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky registra priestorových informácií vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
b)
vypracovanie prevádzkového poriadku registra priestorových informácií,
c)
zabezpečenie pravidelnej údržby registra priestorových informácií; pravidelnou údržbou registra priestorových informácii je kontrola funkčnosti hardvérových častí, aktualizácia softvéru vrátane kvality a aktuálnosti údajov a služieb registra priestorových informácií,
d)
ochrana údajov pred poškodením, zničením, stratou, nedovoleným prístupom a sprístupnením,
e)
zálohovanie a archivovanie údajov v registri priestorových informácií.
(3)
Prevádzka registra priestorových informácií umožňuje
a)
registrovať sa do registra priestorových informácií ako povinná osoba alebo ako iná ako povinná osoba,
b)
registrovať súbor priestorových údajov,
c)
registrovať službu priestorových údajov,
d)
vytvárať metaúdajový záznam pre súbor priestorových údajov,
e)
vytvárať metaúdajový záznam pre službu priestorových údajov.
(4)
Prístup k elektronickým službám registra priestorových informácií je možný prostredníctvom prístupového miesta podľa osobitného predpisu.4d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c) § 54 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
4d) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe
(1)
Národná vyhľadávacia služba zhromažďuje metaúdaje od povinných osôb vrátane metaúdajov z existujúcich vyhľadávacích služieb.
(2)
Národná vyhľadávacia služba podporuje okrem údajov podľa osobitného predpisu4b) dopytovateľné položky:
a)
názov organizácie
1.
zodpovednej za metaúdaje,
2.
poskytujúcej zdroj,
3.
spravujúcej zdroj,
4.
vlastniacej zdroj,
5.
používajúcej zdroj,
6.
distribujúcej zdroj,
7.
pôvodkyne zdroja,
8.
zisťujúcej informácie o zdroji alebo o spôsobe získania zdroja,
9.
kľúčovej vo vedení výskumu,
10.
spracúvajúcej údaje,
11.
publikujúcej zdroj,
12.
tvoriacej zdroj,
b)
podmienky uplatňované pre prístup a využívanie obmedzenia prístupu verejnosti.“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov
Na prípravu dohôd o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov6) možno použiť vzory zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Čl. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.
László Sólymos v. r.