119/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

119
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 2016 bola v Podgorici podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 177 z 8. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 19. októbra 2016.

Zmluva nadobudne platnosť 1. júla 2017 v súlade s čl. 39 ods. 3.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou končí platnosť Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 3/1958 Zb.) a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 2/1958 Zb.).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 20. mája 2016 bola v Podgorici podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení.

Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2017 v súlade s článkom 21.
ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČIERNOU HOROU
O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
Slovenská republika a Čierna Hora (ďalej len „ zmluvné štáty“),
želajúc si upraviť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia,
sa dohodli takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia pojmov
(1)
Pojmy použité v tejto zmluve majú nasledujúci význam:
1.
„územie“
vo vzťahu k Slovenskej republike – územie Slovenskej republiky,
vo vzťahu k Čiernej Hore – územie Čiernej Hory,
2.
„právne predpisy“
zákony, nariadenia a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasti sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 tejto zmluvy,
3.
„príslušný orgán“
vo vzťahu k Slovenskej republike:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
vo vzťahu k Čiernej Hore: ministerstvá zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov Čiernej Hory uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
4.
„kontaktné miesto“
miesto určené na uľahčenie vykonávania tejto zmluvy,
5.
„inštitúcia“
organizácia alebo inštitúcia príslušná na vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
6.
„príslušná inštitúcia“
inštitúcia, v ktorej bola osoba poistená v čase podania žiadosti o dávku, alebo inštitúcia, od ktorej osoba má alebo by mala nárok na dávku,
7.
„poistenec“
osoba, ktorá je poistená alebo bola poistená podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
8.
„rodinný príslušník“
osoba, ktorá sa za takú považuje podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú,
9.
„bydlisko“
miesto trvalého pobytu,
10.
„pobyt“
miesto prechodného pobytu,
11.
„obdobie poistenia“
obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné alebo obdobie uznané ako obdobie poistenia a obdobie jemu na roveň postavené,
12.
„dávka“
vecná dávka alebo peňažná dávka,
13.
„vecná dávka“
zdravotná starostlivosť, okrem peňažných dávok,
14.
„peňažná dávka“
dôchodok alebo iné peňažné dávky prislúchajúce podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy vrátane ich častí, doplatkov, valorizácie a zvýšenia,
15.
„neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti“
vecná dávka, ktorej poskytnutie nie je možné odložiť, pretože bez neodkladného poskytnutia tejto dávky osobe by bol vážne ohrozený jej život alebo zdravie.
(2)
Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, aký im patrí podľa právnych predpisov zmluvných štátov.
Článok 2
Vecný rozsah
(1)
Právne predpisy, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje:
právne predpisy Čiernej Hory týkajúce sa
1.
dôchodkového a invalidného zabezpečenia,
2.
zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti a materstva,
3.
poistenia v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania,
4.
dávok v nezamestnanosti,
5.
rodinných príspevkov,
právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa
1.
zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,
2.
dôchodkového poistenia,
3.
nemocenského poistenia,
4.
úrazového poistenia,
5.
poistenia v nezamestnanosti,
6.
prídavku na dieťa.
(2)
Táto zmluva sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré menia, doplňujú alebo nahrádzajú právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na:
1.
osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov, a
2.
všetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v prvom bode tohto článku.
Článok 4
Rovnaké zaobchádzanie
(1)
Pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zmluvného štátu majú štátni občania druhého zmluvného štátu rovnaké postavenie ako jeho vlastní štátni občania.
(2)
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na povinnosti súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení podpísaných s tretími štátmi.
Článok 5
Rovnosť území
(1)
Dôchodky a iné peňažné dávky, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, sa vyplácajú poberateľovi, ktorý má bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
(2)
Dôchodky a iné peňažné dávky, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, sa nesmú znížiť, meniť, pozastaviť ani zrušiť z dôvodu, že ich poberateľ má bydlisko na území druhého zmluvného štátu, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak.
(3)
Štátnym občanom druhého zmluvného štátu s bydliskom na území tretieho štátu sa dávky uvedené v odseku 1 tohto článku vyplácajú za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym občanom.
(4)
Odseky 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na peňažnú dávku v nezamestnanosti.
(5)
Vo vzťahu k Čiernej Hore sa odseky 1 a 2 tohto článku nevzťahujú na minimálny dôchodok a na pohrebné dávky.
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH
Článok 6
Všeobecné ustanovenie
Ak nie je v článkoch 7 a 8 tejto zmluvy ustanovené inak, povinnosť poistenia sa určuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, na ktorého území je osoba zamestnaná alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a to aj vtedy, ak sa sídlo jej zamestnávateľa nachádza na území druhého zmluvného štátu.
Článok 7
Osobitné ustanovenia
(1)
Ak zamestnávateľ so sídlom na území jedného zmluvného štátu vyšle zamestnanca na vykonávanie zamestnania na územie druhého zmluvného štátu, zamestnanec naďalej podlieha právnym predpisom prvého zmluvného štátu, ako keby vykonával zamestnanie na území prvého zmluvného štátu, a to najviac počas obdobia 24 kalendárnych mesiacov odo dňa vyslania.
(2)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba vykonávajúca činnosť v jednom zmluvnom štáte dočasne vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území druhého zmluvného štátu, naďalej podlieha právnym predpisom prvého zmluvného štátu, ako keby vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v prvom zmluvnom štáte, a to najviac počas obdobia 24 kalendárnych mesiacov odo dňa jej odchodu z prvého zmluvného štátu.
(3)
Osoby, ktoré sú zamestnané ako členovia leteckého, cestného, železničného personálu, podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, na ktorého území má ich zamestnávateľ sídlo.
(4)
Členovia posádok námorných lodí a iné osoby zamestnané na námornej lodi podliehajú právnym predpisom toho zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví.
(5)
Osoby vykonávajúce nakládku a vykládku námorných lodí, opravy alebo dohľad nad námornými loďami v prístave druhého zmluvného štátu podliehajú právnym predpisom toho zmluvného štátu, ktorému prístav patrí.
(6)
Zamestnanci štátnej služby alebo verejnej služby a osoby im na roveň postavené, vyslané na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
Článok 8
Zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov
(1)
Zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov, ako aj zamestnanci pracujúci ako domáci služobný personál u členov diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorí sú vyslaní na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
(2)
Zamestnanci podľa odseku 1 tohto článku, ktorí nie sú vyslaní, podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, v ktorom sú zamestnaní. Diplomatická misia, alebo konzulárny úrad, alebo ich členovia, ktorí tieto osoby zamestnávajú, sú povinní dodržiavať právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľa tohto zmluvného štátu.
(3)
Výnimkou z odseku 2 tohto článku je, že zamestnanci, ktorí sú štátnymi občanmi zmluvného štátu, ktorého je diplomatická misia, alebo konzulárny úrad, sa môžu v lehote troch mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania rozhodnúť pre uplatňovanie právnych predpisov tohto zmluvného štátu.
Článok 9
Výnimky
Na základe spoločnej žiadosti zamestnanca a jeho zamestnávateľa, alebo na základe žiadosti osoby samostatne zárobkovo činnej, sa príslušné orgány zmluvných štátov môžu dohodnúť na výnimkách z ustanovení článkov 6 a 7 tejto zmluvy, pričom zohľadňujú druh a okolnosti zamestnania.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
Choroba a materstvo
Článok 10
Sčítanie období poistenia
Obdobia poistenia, získané podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, sa v prípade potreby spočítavajú na účely splnenia podmienky nároku na dávku a na určenie trvania poskytovania tejto dávky, ak sa tieto obdobia neprekrývajú.
Článok 11
Vecné dávky
(1)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, má nárok na zdravotnú starostlivosť od inštitúcie v mieste jej bydliska alebo pobytu, v rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, ako keby bola táto osoba poistená v tejto inštitúcii, v trvaní stanovenom právnymi predpismi, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, na náklady ktorej sa táto zdravotná starostlivosť poskytuje, pod podmienkou, že:
1.
má bydlisko v druhom zmluvnom štáte alebo
2.
má pobyt v druhom zmluvnom štáte v súlade s ustanoveniami článku 7 odsekov 1, 2 a 6 a článku 8 tejto zmluvy.
(2)
Osobe, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a ktorej stav si vyžaduje neodkladné poskytnutie vecných dávok počas svojho pobytu na území druhého zmluvného štátu, sa poskytnú vecné dávky v druhom zmluvnom štáte v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného štátu na náklady príslušnej inštitúcie.
(3)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a po získaní predchádzajúceho súhlasu príslušnej inštitúcie, môže byť vyslaná na liečenie na územie druhého zmluvného štátu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a na náklady príslušnej inštitúcie prvého zmluvného štátu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 tohto článku sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov, pričom rodinní príslušníci osôb, ktoré majú bydlisko v druhom zmluvnom štáte v súlade s ustanoveniami článku 7 odsekov 1 a 2 tejto zmluvy, musia mať súhlas príslušnej inštitúcie.
(5)
Poskytnutie protéz, zdravotníckych pomôcok a iných súvisiacich vecných dávok významnej hodnoty pre osoby uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku si vyžaduje súhlas príslušnej inštitúcie, s výnimkou naliehavých prípadov, ak by ich neposkytnutie znamenalo vážne ohrozenie života alebo zdravia dotknutých osôb.
Článok 12
Peňažné dávky
Peňažnú dávku v chorobe a materstve poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré uplatňuje.
Článok 13
Dávky pre dôchodcov
(1)
Dôchodca, ktorý poberá dôchodok podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, podlieha výlučne právnym predpisom zmluvného štátu, v ktorom má bydlisko.
(2)
Poberateľovi dôchodku uvedenému v odseku 1 tohto článku poskytuje vecné dávky na vlastné náklady príslušná inštitúcia toho zmluvného štátu, v ktorom má bydlisko.
(3)
Dôchodca, ktorý poberá dôchodok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a má bydlisko v druhom zmluvnom štáte, má nárok na vecné dávky, ako keby mal nárok na dôchodok podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu. Náklady vecných dávok znáša príslušná inštitúcia.
(4)
Dôchodca uvedený v odseku 3 tohto článku s bydliskom v jednom zmluvnom štáte, ktorého stav si počas pobytu v druhom zmluvnom štáte vyžaduje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, má nárok na tieto dávky podľa právnych predpisov a na náklady inštitúcie druhého zmluvného štátu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa uplatňujú aj na rodinných príslušníkov poberateľov dôchodku.
Článok 14
Inštitúcia zabezpečujúca poskytnutie vecných dávok podľa bydliska alebo pobytu osoby
V prípadoch uvedených v článkoch 11 a 13 tejto zmluvy vecnú dávku poskytuje:
v Čiernej Hore
organizačná jednotka inštitúcie poskytujúcej zdravotné poistenie,
v Slovenskej republike
zdravotné poisťovne.
Článok 15
Úhrada nákladov
(1)
Príslušné inštitúcie uhrádzajú skutočné náklady za poskytnuté dávky pre každý jednotlivý prípad v súlade s ustanoveniami článkov 11 a 13 ods. 3 a 5 tejto zmluvy okrem správnych nákladov.
(2)
Skutočné náklady na vecné dávky vypočíta inštitúcia, ktorá poskytuje dávky, v rovnakých cenách, aké uplatňuje pre svojich poistencov.
(3)
Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov sa môžu dohodnúť na ďalších spôsoboch týkajúcich sa úhrady nákladov.
Druhá hlava
Staroba, invalidita a smrť
Článok 16
Sčítanie období poistenia
(1)
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu získanie, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku je podmienené získaním obdobia poistenia, inštitúcia tohto zmluvného štátu prihliada, ak je to potrebné, aj na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu tak, ako keby boli získané podľa právnych predpisov prvého zmluvného štátu, pod podmienkou, že sa obdobia poistenia neprekrývajú.
(2)
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nárok na poberanie určitej dávky je podmienený dosiahnutím obdobia poistenia v určitom povolaní, práci, alebo povolaní, pre ktoré existuje osobitný systém, inštitúcia tohto zmluvného štátu prihliada aj na obdobia poistenia získané v rovnakom povolaní alebo práci alebo v príslušnom systéme podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu pre určenie nároku na dávku.
Článok 17
Obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov
(1)
Ak je celkové obdobie poistenia, ktoré sa podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu zohľadňuje pre výpočet dávky, kratšie ako 12 mesiacov, dávka sa neprizná, s výnimkou prípadov, ak podľa týchto právnych predpisov vznikne nárok na dávku aj na základe tohto obdobia poistenia.
(2)
Obdobie poistenia uvedené v odseku 1 tohto článku, na základe ktorého inštitúcia jedného zmluvného štátu neprizná dávku, započíta inštitúcia druhého zmluvného štátu na získanie, zachovanie a opätovné nadobudnutie nároku na dávku, ako aj na určenie jej výšky, ako keby bolo toto obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje tento zmluvný štát.
Článok 18
Priznávanie dávky
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dávku aj bez použitia ustanovenia článku 16 tejto zmluvy, inštitúcia tohto zmluvného štátu prizná dávky s prihliadnutím výlučne na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.
Článok 19
Určenie a výpočet pomernej časti dávky
(1)
Ak vznikne nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu len pri uplatnení ustanovení článku 16 tejto zmluvy, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu určí dávku nasledovne:
1.
vypočíta teoretickú sumu dávky, ktorá by patrila, ak by všetky obdobia poistenia zohľadňované na určenie sumy dávky boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré príslušná inštitúcia uplatňuje. Suma dávky, ktorá nezávisí od dĺžky obdobia poistenia, sa považuje za teoretickú sumu dávky,
2.
na základe takto vypočítanej teoretickej sumy dávky sa vypočíta skutočná suma dávky podľa pomeru medzi obdobiami poistenia dosiahnutými výlučne podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, a všetkými obdobiami poistenia, ktoré sa zohľadňujú na určenie sumy dávky.
(2)
Ak sa podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu suma dávky vypočítava na základe zárobku, mzdy, poistného základu alebo príspevkov zaplatených za určité obdobie, príslušná inštitúcia prihliada len na zárobok, mzdu, poistný základ alebo zaplatené príspevky výlučne za obdobia poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.
Článok 20
Zníženie, pozastavenie a odňatie dávok
Osoby, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, nepodliehajú právnym predpisom zmluvných štátov, ktoré sa týkajú zníženia, pozastavenia alebo odňatia dávok v prípade, že majú nárok na výplatu viacerých dávok súčasne.
Článok 21
Osobitné ustanovenie týkajúce sa Slovenskej republiky
Nárok na slovenský invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia, len ak ide o osobu, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky.
Tretia hlava
Pracovný úraz a choroba z povolania
Článok 22
Vecné dávky
(1)
Osobe, ktorá má nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a ktorá má bydlisko alebo pobyt v druhom zmluvnom štáte, poskytne zdravotnú starostlivosť na náklady príslušnej inštitúcie inštitúcia miesta jej bydliska alebo pobytu podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ako keby táto osoba bola poistená touto inštitúciou.
(2)
Na poskytnutie protéz, zdravotníckych pomôcok a iných súvisiacich vecných dávok významnej hodnoty sa vzťahujú ustanovenia článku 11 odseku 5 tejto zmluvy.
(3)
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku zdravotnú starostlivosť poskytne:
v Čiernej Hore
– organizačná jednotka inštitúcie zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike
– zdravotné poisťovne.
(4)
Na úhradu nákladov dávok poskytnutých podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú ustanovenia článku 15 tejto zmluvy.
Článok 23
Choroba z povolania
(1)
Ak je podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nárok na poberanie dávok z dôvodu choroby z povolania podmienený skutočnosťou, že táto choroba bola po prvýkrát zistená na jeho území, tak sa táto podmienka považuje za splnenú, ak táto choroba bola po prvýkrát zistená na území druhého zmluvného štátu.
(2)
Ak je podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu priznanie dávky v prípade choroby z povolania podmienené skutočnosťou, že vykonávanie povolania, ktoré môže spôsobiť túto chorobu, trvalo určité obdobie, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu prihliada, ak je to potrebné, i na obdobia vykonávania takéhoto povolania, v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného štátu.
Článok 24
Peňažné dávky
(1)
Peňažnú dávku v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania poskytuje podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, inštitúcia toho zmluvného štátu, na ktorého území došlo k pracovnému úrazu alebo kde bola naposledy vykonávaná činnosť, ktorá spôsobila chorobu z povolania, ak táto zmluva neustanovuje inak.
(2)
Ak osoba, ktorá z dôvodu choroby z povolania poberá alebo poberala dávku na náklady inštitúcie jedného zmluvného štátu, kvôli zhoršeniu choroby zapríčinenej vykonávaním povolania, ktoré podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu môže zapríčiniť chorobu z povolania, predloží žiadosť o dávku inštitúcii druhého zmluvného štátu, inštitúcia prvého zmluvného štátu aj naďalej znáša náklady na dávku, bez ohľadu na toto zhoršenie, podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Inštitúcia druhého zmluvného štátu poskytne dávku v sume rozdielu medzi sumou dávky po zhoršení choroby z povolania a sumou dávky, ktorá by bola poskytnutá z titulu choroby z povolania podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.
Štvrtá hlava
Nezamestnanosť
Článok 25
Sčítanie období poistenia
(1)
Obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa zohľadňuje na nárok na peňažnú dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak osoba získala v prvom zmluvnom štáte obdobie poistenia zodpovedajúce obdobiu poistenia v nezamestnanosti v druhom zmluvnom štáte pred uplatnením si nároku, pod podmienkou, že sa obdobia poistenia neprekrývajú.
(2)
Peňažnú dávku v nezamestnanosti poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré uplatňuje.
Piata hlava
Rodinné prídavky
Článok 26
Nárok na dávku
Ak sú splnené podmienky nároku na prídavky na dieťa podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, uplatňujú sa výlučne právne predpisy zmluvného štátu, v ktorom má dieťa bydlisko.
ŠTVRTÁ ČASŤ
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 27
Povinnosti orgánov, právna a správna pomoc
(1)
Príslušné orgány zmluvných štátov uzatvoria vykonávaciu dohodu na vykonávanie tejto zmluvy, ktorá nadobudne platnosť súčasne s touto zmluvou.
(2)
Príslušné orgány a kontaktné miesta zmluvných štátov sa vzájomne informujú o:
1.
všetkých opatreniach prijatých na účely vykonávania tejto zmluvy,
2.
všetkých zmenách v ich právnych predpisoch ovplyvňujúcich uplatňovanie tejto zmluvy.
(3)
Pri vykonávaní tejto zmluvy si orgány a inštitúcie zmluvných štátov vzájomne poskytujú bezplatnú právnu a správnu pomoc.
(4)
Pri vykonávaní tejto zmluvy môžu orgány a inštitúcie zmluvných štátov priamo medzi sebou komunikovať, ako aj s oprávnenými osobami a ich právnymi zástupcami.
(5)
Orgány a inštitúcie jedného zmluvného štátu nemôžu odmietnuť žiadosť a iné podanie len preto, že sú napísané v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu.
(6)
Pri vykonávaní tejto zmluvy sú rovnoprávne slovenský jazyk a čiernohorský jazyk.
(7)
Lekárske vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú výlučne z dôvodu uplatňovania právnych predpisov jedného zmluvného štátu a týkajú sa osôb, ktoré majú bydlisko alebo pobyt v druhom zmluvnom štáte, vykoná na žiadosť a na náklady príslušnej inštitúcie inštitúcia v mieste bydliska alebo pobytu. Lekárske vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú z dôvodu uplatňovania právnych predpisov oboch zmluvných štátov, vykoná na svoje náklady inštitúcia v mieste bydliska alebo pobytu tejto osoby.
Článok 28
Kontaktné miesta
S cieľom jednoduchšieho vykonávania tejto zmluvy, najmä na účely jednoduchšej a rýchlejšej komunikácie medzi zmluvnými štátmi, sa vo vykonávacej dohode určia kontaktné miesta.
Článok 29
Ochrana osobných údajov
(1)
Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému štátu, sa použijú výlučne na účely vykonávania tejto zmluvy.
(2)
Osobné údaje získané podľa odseku 1 tohto článku jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného štátu.
Článok 30
Právomoci diplomatických misií a konzulárnych úradov
Diplomatické misie a konzulárne úrady zmluvných štátov môžu bez osobitného splnomocnenia priamo komunikovať s príslušnými orgánmi, kontaktnými miestami a príslušnými inštitúciami druhého zmluvného štátu na účel ochrany záujmov svojich občanov.
Článok 31
Oslobodenie od poplatkov a od overovania
(1)
Oslobodenie alebo zníženie poplatkov určené právnymi predpismi jedného zmluvného štátu za písomné podania alebo dokumenty, ktoré sa predkladajú z dôvodu uplatňovania právnych predpisov tohto zmluvného štátu, sa vzťahuje aj na zodpovedajúce písomné podania a dokumenty, ktoré sa predkladajú z dôvodu uplatňovania tejto zmluvy alebo právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
(2)
Akékoľvek úradné dokumenty predkladané na vykonávanie tejto zmluvy sú vyňaté z povinnosti overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.
(3)
Kópie dokumentov, ktorých pravosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje inštitúcia druhého zmluvného štátu za pravé kópie bez ďalšieho overovania.
Článok 32
Predkladanie písomných žiadostí a opravných prostriedkov
(1)
Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa pri uplatňovaní tejto zmluvy alebo právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov predkladajú príslušnému orgánu, príslušnej inštitúcii alebo inej inštitúcii jedného zmluvného štátu, sa považujú za žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok podaný príslušnému orgánu, príslušnej inštitúcii alebo inej inštitúcii druhého zmluvného štátu.
(2)
Žiadosť o dávku predložená podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa považuje za žiadosť o zodpovedajúcu dávku podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak žiadateľ
1.
požaduje, aby jeho žiadosť bola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, alebo
2.
poskytne v čase predloženia žiadosti informácie o získaných obdobiach poistenia podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
(3)
Žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok, ktoré sa majú podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu predložiť v určenej lehote príslušnému orgánu, príslušnej inštitúcii alebo inej inštitúcii tohto zmluvného štátu, sú včas podané, ak sa v určenej lehote predložia príslušnému orgánu, príslušnej inštitúcii alebo inej inštitúcii druhého zmluvného štátu.
(4)
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku príslušný orgán, príslušná inštitúcia alebo iná inštitúcia bezodkladne postúpi žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok príslušnému orgánu alebo príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu, a to priamo, alebo prostredníctvom kontaktných miest.
(5)
Verejné listiny, potvrdenia alebo dokumenty, ktoré na účely uplatňovania tejto zmluvy vydáva príslušný orgán alebo príslušná inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje za platné aj príslušný orgán alebo príslušná inštitúcia druhého zmluvného štátu.
Článok 33
Výplata dávok
(1)
Inštitúcia príslušná pre výplatu dávok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu priznáva dávky v mene, ktorá platí v tom zmluvnom štáte.
(2)
Výplata dávok podľa odseku 1 tohto článku oprávnenej osobe, ktorá má bydlisko v druhom zmluvnom štáte, sa vykonáva vo voľne zameniteľnej mene.
(3)
Platby medzi inštitúciami zmluvných štátov sa vykonávajú vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 34
Vrátenie preplatkov
(1)
Ak inštitúcia jedného zmluvného štátu vyplatila oprávnenej osobe dávky v sume vyššej než suma, ktorá oprávnenej osobe patrila, môže požiadať inštitúciu druhého zmluvného štátu, aby zo súm, ktoré majú byť vyplatené oprávnenej osobe, odpočítala navyše vyplatenú sumu.
(2)
Navyše vyplatená suma uvedená v odseku 1 tohto článku sa vypláca priamo inštitúcii, ktorá požiadala o jej odpočítanie.
Článok 35
Vykonateľné rozhodnutia
(1)
Vykonateľné rozhodnutia príslušných orgánov a inštitúcií v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj vykonateľné rozhodnutia súdov jedného zmluvného štátu sa uznávajú v druhom zmluvnom štáte.
(2)
Uznanie možno odmietnuť len v prípade, že je v rozpore s verejným poriadkom zmluvného štátu, v ktorom má byť uznané vykonateľné rozhodnutie uvedené v odseku 1 tohto článku.
(3)
Vykonateľné rozhodnutia uvedené v odseku 1 tohto článku sa vykonajú v druhom zmluvnom štáte. Vykonávací postup sa riadi právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú pre zodpovedajúce vykonateľné rozhodnutia zmluvného štátu, v ktorom sa tento výkon uskutoční. Vykonateľné rozhodnutia musia obsahovať potvrdenie o ich vykonateľnosti (doložku vykonateľnosti).
Článok 36
Náhrada škody
(1)
Ak osoba poberá dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu z dôvodu škody, ktorá vznikla na území druhého zmluvného štátu, a ak existuje nárok na náhradu škody voči tretím osobám podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, tak nárok na náhradu škody prechádza na inštitúciu prvého zmluvného štátu v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.
(2)
Ak sa nárok na náhradu škody týka dávok rovnakého druhu poskytnutých z dôvodu rovnakej skutočnosti, ktorá spôsobila vznik škody, tak je tento nárok prevedený, v súlade s odsekom 1 tohto článku, na inštitúcie oboch zmluvných štátov, pričom tretia osoba môže zaplatiť náhradu škody jednej alebo druhej inštitúcii, s oslobodzujúcim účinkom. Inštitúcie si vyrovnajú svoje nároky na tomto základe, podľa pomeru dávok, ktoré vyplácajú.
Článok 37
Riešenie sporov
Príslušné orgány zmluvných štátov po vzájomnom rokovaní spoločne vyriešia spory týkajúce sa uplatňovania a vykonávania tejto zmluvy.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 38
Prechodné ustanovenia
(1)
Táto zmluva nezakladá nárok na dávku za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.
(2)
Na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov zmluvných štátov pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa prihliada na účely určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(3)
Táto zmluva sa vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastali pred nadobudnutím jej platnosti.
(4)
Dávky priznané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa nebudú znova prepočítavať.
Článok 39
Nadobudnutie platnosti
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii.
(2)
Zmluvné štáty sa navzájom písomne, diplomatickou cestou, informujú o splnení vnútroštátnych právnych postupov potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
(3)
Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo prijaté posledné písomné oznámenie uvedené v odseku 2 tohto článku.
(4)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou končí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957. Nadobudnuté nároky z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté. Na žiadosti o dávky predložené do dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia uvedených zmlúv.
Článok 40
Platnosť zmluvy a jej skončenie
(1)
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.
(2)
Každý zmluvný štát môže túto zmluvu v bežnom kalendárnom roku písomne vypovedať k poslednému dňu toho roka, pričom výpoveď musí byť oznámená druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov.
(3)
V prípade vypovedania tejto zmluvy sa jej ustanovenia aj naďalej uplatňujú na získané nároky, ako aj na žiadosti o dávky podané do dňa ukončenia jej platnosti.
NA ZNAK TOHO oprávnení zástupcovia, riadne splnomocnení na tento úkon, podpísali túto zmluvu.
Dané v Podgorici 20. mája 2016 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v čiernohorskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Miroslav Lajčák v. r.
Za Čiernu Horu:
Boris Marić v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA NA VYKONÁVANIE ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČIERNOU HOROU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
Podľa článku 27 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení podpísanej v Podgorici dňa 20. mája 2016 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné orgány zmluvných štátov dohodli takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia pojmov
Pojmy použité v tejto dohode majú taký istý význam ako v článku 1 zmluvy.
Článok 2
Kontaktné miesta
(1)
Kontaktné miesta podľa článku 28 zmluvy sú:
v Čiernej Hore:
Ministerstvá príslušné na vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 zmluvy, ktoré svoje právomoci príslušných orgánov môžu prenášať na príslušné inštitúcie,
v Slovenskej republike:
Sociálna poisťovňa,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
(2)
Pri vykonávaní zmluvy a tejto dohody kontaktné miesta navzájom spolupracujú, poskytujú si právnu a správnu pomoc a môžu sa priamo obracať na príslušné orgány, inštitúcie a dotknuté osoby alebo ich splnomocnencov.
(3)
Kontaktné miesta zmluvných štátov si na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a tejto dohody dohodnú príslušné dvojjazyčné tlačivá.
Článok 3
Inštitúcie
Inštitúciami podľa článku 1 ods. 1 piateho bodu zmluvy sú:
1.
v Čiernej Hore:
Choroba
– Fond zdravotného poistenia Čiernej Hory, Podgorica
(Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Podgorica),
Staroba, invalidita a smrť
– Fond dôchodkového a invalidného poistenia Čiernej Hory, Podgorica
(Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Podgorica),
Pracovný úraz a choroba z povolania
– Fond zdravotného poistenia Čiernej Hory, Podgorica
(Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Podgorica),
– Fond dôchodkového a invalidného poistenia Čiernej Hory, Podgorica
(Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Podgorica),
Nezamestnanosť
– Úrad práce Čiernej Hory, Podgorica
(Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica),
Rodinné prídavky a materstvo
– strediská sociálnej práce
(Centri za socijalni rad),
2.
v Slovenskej republike:
Choroba a materstvo
– zdravotné poisťovne,
– Sociálna poisťovňa – na účely peňažných dávok,
Staroba, invalidita a smrť, pracovný úraz a choroba z povolania
– Sociálna poisťovňa,
Nezamestnanosť a prídavok na dieťa
– úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
– Sociálna poisťovňa – na účely dávky v nezamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O UPLATŇOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH
Článok 4
Uplatňovanie článkov 7 až 9 zmluvy
(1)
V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 1 až 3 a 6, článku 8 ods. 1 a 3 a článku 9 zmluvy príslušná inštitúcia zmluvného štátu, ktorej právne predpisy sa uplatňujú, potvrdzuje na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive uplatňovanie týchto právnych predpisov v určitom období.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku na žiadosť zamestnanca a zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vydáva:
v Čiernej Hore:
– príslušná organizačná jednotka Fondu zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike:
– Sociálna poisťovňa.
(3)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku sa môže vydať aj dodatočne.
(4)
Inštitúcie uvedené v odseku 2 tohto článku si vzájomne vymieňajú kópie vydaných tlačív.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
PRVÁ KAPITOLA
Choroba a materstvo
Článok 5
Uplatňovanie článku 10 zmluvy
(1)
Na uplatňovanie článku 10 zmluvy inštitúcie zmluvných štátov si potvrdzujú obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňujú, na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku na žiadosť poistenca alebo inštitúcie druhého zmluvného štátu vydáva:
v Čiernej Hore:
– príslušná organizačná jednotka Fondu zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike:
– Sociálna poisťovňa – na účely peňažných dávok,
– zdravotné poisťovne – na účely vecných dávok.
(3)
Tlačivo uvedené v odseku 1 tohto článku sa môže vydať aj dodatočne na žiadosť poistenca alebo inštitúcie zmluvného štátu, na ktorého území má osoba bydlisko alebo pobyt.
Článok 6
Vecné dávky
(1)
Na získanie nároku na zdravotnú starostlivosť podľa článku 11 zmluvy osoba je povinná predložiť inštitúcii v mieste bydliska alebo pobytu potvrdenie o nároku na vecnú dávku na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(2)
Potvrdenie podľa odseku 1 tohto článku vydáva:
v Čiernej Hore:
– príslušná organizačná jednotka Fondu zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike:
– zdravotné poisťovne.
(3)
Potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môže výnimočne vydať aj dodatočne na žiadosť inštitúcie, ktorá poskytuje vecné dávky v mieste bydliska alebo pobytu.
(4)
Inštitúcie zmluvných štátov sa navzájom informujú o pozastavení alebo skončení nároku na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(5)
V prípade potreby nemocničnej liečby inštitúcia, ktorá poskytuje vecné dávky v mieste pobytu alebo bydliska osoby, je o tom povinná bezodkladne informovať príslušnú inštitúciu na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(6)
Súhlas na poskytnutie protéz, zdravotníckych pomôcok, ako aj iných zdravotníckych služieb významnej hodnoty uvedených v článku 11 ods. 5 zmluvy sa odsúhlasí na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive, ak hodnota uvedených služieb presahuje sumu 500 eur.
Článok 7
Vecné dávky poberateľom dôchodkov
(1)
Pre vznik nároku na zdravotnú starostlivosť poberateľa dôchodku podľa článku 13 ods. 3 zmluvy vydáva príslušná inštitúcia potvrdenie o nároku na vecnú dávku na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive inštitúcii miesta bydliska.
(2)
Pre vznik nároku na zdravotnú starostlivosť poberateľa dôchodku uvedeného v článku 13 ods. 4 zmluvy inštitúcia miesta bydliska zašle kópiu tlačiva uvedeného v odseku 1 tohto článku poberateľovi dôchodku.
(3)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku vydáva:
v Čiernej Hore:
– príslušná organizačná jednotka Fondu zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike:
– zdravotné poisťovne.
Článok 8
Oznámenie o výške vyplatených dávok
Pri zmene odsúhlaseného postupu musí inštitúcia miesta pobytu príslušnej inštitúcii na základe jej žiadosti poslať správu o výške nákladov v súvislosti s poskytnutými dávkami na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
Článok 9
Náhrada nákladov
(1)
Inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu osoby predkladá žiadosť o náhradu nákladov za poskytnuté vecné dávky príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu každý polrok, prostredníctvom:
v Čiernej Hore:
– Fondu zdravotného poistenia,
v Slovenskej republike:
– Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
(2)
Inštitúcie zmluvných štátov uskutočňujú prostredníctvom kontaktných miest vzájomnú náhradu uznaných nákladov v lehote šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o náhradu nákladov.
(3)
Príslušné inštitúcie zmluvných štátov môžu namietať nároky uvedené v odseku 1 tohto článku v lehote šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o náhradu nákladov.
(4)
Ak odpoveď na námietku doručenú v súlade s odsekom 3 tohto článku nebude doručená v lehote šiestich mesiacov odo dňa doručenia námietky, má sa za to, že námietka je akceptovaná.
(5)
Žiadosti o náhradu nákladov za vecné dávky sa vykazujú a zároveň uhrádzajú v mene euro.
Článok 10
Potvrdzovanie dočasnej choroby
V prípade dočasnej choroby na území jedného zmluvného štátu inštitúcia tohto zmluvného štátu ihneď informuje na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive príslušnú inštitúciu druhého zmluvného štátu o období dočasnej choroby.
Článok 11
Vyplácanie peňažných dávok
Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky uvedené v článku 12 zmluvy priamo oprávneným osobám.
DRUHÁ KAPITOLA
Pracovný úraz a choroba z povolania
Článok 12
Vecné dávky
Na prípady uvedené v článku 22 zmluvy sa analogicky uplatňujú články 6 až 9 tejto dohody a príslušná inštitúcia vydáva na ten účel dohodnuté dvojjazyčné tlačivo.
Článok 13
Vyplácanie peňažných dávok
Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo oprávneným osobám.
TRETIA KAPITOLA
Staroba, invalidita a úmrtie
Článok14
Podávanie žiadostí
Inštitúcia jedného zmluvného štátu prijíma žiadosti o dávky podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu. Inštitúcia zmluvného štátu, ktorému bola podaná žiadosť o dávku, požiada žiadateľa o priloženie všetkej dokumentácie, ktorú má k dispozícii, ktorú príslušná inštitúcia druhého zmluvného štátu potrebuje na spracovanie žiadosti, najmä údaje o obdobiach, druhu a miestach zamestnania alebo vykonávania činnosti, ako aj údaje o zamestnávateľovi.
Článok 15
Spracovanie žiadosti a začatie konania
(1)
Inštitúcie zmluvných štátov sa vzájomne informujú o každej žiadosti o dávku, ako aj o všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na uplatnenie nároku a stanovenie výšky dávky, pričom potvrdzovanie údajov na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive nahrádza doručenie originálnej dokumentácie.
(2)
Inštitúcia, ktorá prijme žiadosť, ju bezodkladne postúpi inštitúcii druhého zmluvného štátu, pričom vyznačí dátum prijatia žiadosti.
(3)
Inštitúcie taktiež zasielajú zodpovedajúcu originálnu dokumentáciu alebo overenú fotokópiu o obdobiach poistenia získaných v druhom zmluvnom štáte, a prípadne aj v treťom štáte.
(4)
Inštitúcia, ktorej bola podaná žiadosť o dávku, potvrdzuje na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive inštitúcii druhého zmluvného štátu obdobia poistenia, ktoré sa započítavajú podľa jej právnych predpisov.
(5)
Pri uplatnení nároku na dávku z titulu invalidity sa prikladá k dohodnutému dvojjazyčnému tlačivu overená fotokópia zdravotnej dokumentácie, podľa ktorej bol vyhotovený lekársky posudok.
Článok 16
Informovanie o skončení konania o dávke
Príslušné inštitúcie zmluvných štátov sa navzájom informujú na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive o skončení konania na určenie nároku na dávku, pričom uvádzajú:
1.
v prípade priznania nároku na dávku – druh, dátum priznania a sumu dávky,
2.
v prípade zamietnutia nároku na dávku – druh dávky a dôvod zamietnutia a
3.
obdobie poistenia.
Článok 17
Oznamovanie
Príslušné inštitúcie zmluvných štátov sa vzájomne informujú o všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na dávky, najmä o:
1.
určení nároku na dávku,
2.
zániku nároku na dávku alebo o zastavení výplaty dávky,
3.
zmene v období poistenia spolu s potvrdením o novom období poistenia,
4.
každej zmene sumy dávky,
5.
nastúpení do zamestnania alebo o začatí samostatnej zárobkovej činnosti,
6.
uzavretí manželstva vdovy alebo vdovca,
7.
presťahovaní sa mimo územia zmluvných štátov,
8.
zmene adresy,
9.
ukončení školskej dochádzky dieťaťa a
10.
smrti poberateľa dávky.
Článok 18
Potvrdenie o žití
Príslušné inštitúcie vyplácajú peňažné dávky priamo oprávneným osobám po predložení potvrdenia o žití:
v Čiernej Hore:
– každý rok do konca apríla
v Slovenskej republike:
– štvrťročne vždy po predložení potvrdenia o žití.
Článok 19
Výmena štatistických údajov
Kontaktné miesta si do konca marca kalendárneho roka navzájom vymieňajú štatistické údaje o počte poberateľov dávok podľa druhu dávok a vyplatených sumách dávok na územie druhého zmluvného štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Nezamestnanosť
Článok 20
Sčítavanie dôb poistenia
Na uplatňovanie článku 25 zmluvy príslušné inštitúcie zmluvných štátov si na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive potvrdzujú obdobie poistenia žiadateľov získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňujú, ako aj obdobie, v ktorom bola vyplácaná peňažná dávka v nezamestnanosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 21
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy.
Dané v Podgorici dňa 20. mája 2016 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v čiernohorskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za príslušné orgány
Slovenskej republiky:
Miroslav Lajčák v. r.
Za príslušné orgány
Čiernej Hory:
Boris Marić v. r.