115/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

115
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 na zasadnutí Rady Európskej únie v Luxemburgu bola podpísaná Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (oznámenie č. 331/2008 Z. z.). Za Slovenskú republiku bola podpísaná 14. júla 2010 v Bruseli.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 272 z 18. októbra 2012 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 13. novembra 2012. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 22. novembra 2012 uložená u depozitára, ktorým je generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2017 v súlade s článkom 93 ods. 3 a článkom 95 ods. 3 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 287/3 zo 4. novembra 2010.