114/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

114
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2017,
ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnu službu môže vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste
a)
v odbore štátnej služby
1.
2.06 Justícia,
2.
2.09 Obrana,
3.
2.12 Priemyselné vlastníctvo,
4.
2.17 Vnútro,
5.
2.23 Ochrana utajovaných skutočností,
6.
2.27 Kybernetická bezpečnosť,
b)
v služobnom úrade, ktorým je
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
2.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
3.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra,
c)
mimoriadnej významnosti,
d)
vyžadujúcom oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.1)
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.