114/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 do 14.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

114
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2017,
ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnu službu môže vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste
a)
v odbore štátnej služby
1.
2.06 Justícia,
2.
2.09 Obrana,
3.
2.12 Priemyselné vlastníctvo,
4.
2.17 Vnútro,
5.
2.23 Ochrana utajovaných skutočností,
6.
2.27 Kybernetická bezpečnosť,
7.
2.28 Investície,
8.
2.29 Informatizácia,
b)
v služobnom úrade, ktorým je
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
2.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
3.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra,
c)
mimoriadnej významnosti,
d)
vyžadujúcom oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.1)
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.