113/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2017,
ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby a špeciálne odbory štátnej služby.
§ 2
Všeobecné odbory štátnej služby sú:
a)
1.01 – Riadenie štátnej služby,
b)
1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci,
c)
1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie,
d)
1.04 – Legislatíva,
e)
1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém),
f)
1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika,
g)
1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit,
h)
1.08 – Krízové riadenie,
i)
1.09 – Právne služby.
§ 3
Špeciálne odbory štátnej služby sú:
a)
2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb,
b)
2.02 – Financie,
c)
2.03 – Geodézia, kartografia a kataster,
d)
2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví,
e)
2.05 – Jadrový dozor,
f)
2.06 – Justícia,
g)
2.07 – Kultúra,
h)
2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita,
i)
2.09 – Obrana,
j)
2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka,
k)
2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina,
l)
2.12 – Priemyselné vlastníctvo,
m)
2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv,
n)
2.14 – Školstvo,
o)
2.15 – Štátna štatistika,
p)
2.16 – Verejné obstarávanie,
q)
2.17 – Vnútro,
r)
2.18 – Výstavba,
s)
2.19 – Zdravotníctvo,
t)
2.20 – Životné prostredie,
u)
2.21 – Hospodárska súťaž,
v)
2.22 – Prokuratúra,
w)
2.23 – Ochrana utajovaných skutočností,
x)
2.24 – Ochrana osobných údajov,
y)
2.25 – Zahraničné veci,
z)
2.26 – Regionálny rozvoj,
aa)
2.27 – Kybernetická bezpečnosť,
ab)
2.28 – Investície,
ac)
2.29 – Informatizácia,
ad)
2.30 – Šport,
ae)
2.31 – Veda a technika.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Robert Fico v. r.