111/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

111
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. mája 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 5 sa slová „2 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.