110/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

110
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 12. mája 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení vyhlášky č. 234/2010 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení vyhlášky č. 234/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (ďalej len „komisia“) tvoria predseda a ďalší štyria členovia. Ak komisia posudzuje všeobecné zmluvné podmienky v zmluvách z oblasti finančných služieb, sú ďalšími členmi komisie dvaja zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky, a dvaja zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.“.
2.
Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Guvernér Národnej banky Slovenska vymenuje dvoch členov komisie do 15. júna 2017.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Lucia Žitňanská v. r.