103/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

103
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. apríla 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o registráciu nového chovu obsahuje údaje podľa prílohy č. 2.“.
2.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Doklad o premiestnení hydiny a bežcov sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo, do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k premiestneniu došlo. Dokladom o premiestnení hydiny a bežcov je tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, potvrdené držiteľom chovu alebo liahne, z ktorej sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov obsahuje údaje podľa prílohy č. 6.“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.
5.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
6.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.
7.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
8.
Prílohy č. 1, 2 a 4 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.
Gabriela Matečná v. r.