101/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

101
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 20. apríla 2017 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená na obdobie 1. 4. 2017 – 31. 12. 2019 z 28. marca 2017 medzi Slovenskou asociáciou poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2017 z 30. decembra 2016 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 13 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. apríla 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2020, uzatvorený 27. marca 2017 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR.