10/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

10
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č.228/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí spĺňať súdny exekútor na riadny výkon svojej činnosti, ako aj niektoré ďalšie podrobnosti týkajúce sa výkonu kancelárskych prác súdneho exekútora, elektronickej komunikácie a používania tlačív.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. I bodov 3 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.

Opatrenie je uverejnené v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.