97/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

97
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. februára 2016,
ktorou sa ustanovujú minimálny rozsah horských aktivít, obsah
a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky,
ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej
sprievodcovskej činnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálny rozsah horských aktivít žiadateľa o odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia“) v rozsahu podľa § 2f písm. b) zákona overuje údaje, ktoré žiadateľ uviedol v zozname horských aktivít.
§ 2
Obsah a rozsah
a)
vstupného testu je uvedený v prílohe č. 2,
b)
osobitnej odbornej prípravy a skúšky je uvedený v prílohe č. 3,
c)
ďalšej osobitnej odbornej prípravy a preskúšania je uvedený v prílohe č. 4.
§ 3
(1)
Skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(2)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak v teoretickej časti skúšky a praktickej časti skúšky bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na preskúšanie.
§ 4
Podrobnosti o priebehu vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a o hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok asociácie.
§ 5
Odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú osobitnú odbornú prípravu žiadateľov, zabezpečuje školiace stredisko asociácie podľa vzdelávacieho projektu asociácie.
§ 6
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje
a)
názov, sídlo a vodoznak asociácie,
b)
evidenčné číslo osvedčenia,
c)
ustanovenie zákona, podľa ktorého sa osvedčenie vydáva,
d)
účel, na ktorý sa osvedčenie vydáva,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
f)
čas platnosti osvedčenia,
g)
dátum vydania osvedčenia,
h)
funkciu, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu asociácie a odtlačok úradnej pečiatky asociácie.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 97/2016 Z. z.
MINIMÁLNY ROZSAH HORSKÝCH AKTIVÍT ŽIADATEĽA
A.Turistické výstupy
Absolvovanie 20 turistických výstupov v horskom prostredí nad 1 000 m nadmorskej výšky s prevýšením aspoň 500 m, z toho
a)
10 výstupov v letnom období,
b)
10 výstupov v teréne pokrytom snehom.
B.Skialpinizmus
Absolvovanie 5 dní skialpinizmu v horskom prostredí nad 1 000 m nadmorskej výšky, z toho
a)
2 zjazdy na lyžiach z turistických chát po značkovanom chodníku určenom na skialpinizmus pre verejnosť v neupravenom teréne,
b)
2 výstupy na lyžiach s prevýšením aspoň 1 000 m po značkovanom chodníku alebo v teréne určenom na skialpinizmus pre verejnosť,
c)
1 prechod pohorím, ktorý trval aspoň 2 dni.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 97/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 97/2016 Z. z.