96/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

96
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 33 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/ 2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2016 č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.


Opatrením sa ustanovuje vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, ako aj spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z., vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 246/2009 Z. z.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.