94/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

94
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2016 sa Talianska republika stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z., oznámenie č. 261/2012 Z. z., oznámenie č. 17/2013 Z. z., oznámenie č. 259/2014 Z. z. a oznámenie č. 273/2014 Z. z.).

Talianska republika urobila vyhlásenie k článkom 34 a 44 dohovoru a uplatnila výhradu k článku 55 ods. 1 dohovoru.
DOPLNENIE

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní
a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení
na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Talianska republika:
a)
Dohovor pre Taliansku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2016.
b)
Listina o prístupe Talianskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Talianska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 44 dohovoru Talianska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru sa zasielajú len prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článkov 60 a 55 odsek 1 dohovoru si Talianska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jeho území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jeho orgánmi vo vzťahu k takému majetku.“.