93/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. februára 2016 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. januára 2014 uzatvorený 29. januára 2016 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 19. mája 2015 uzatvorený 25. januára 2016 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.