92/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

92
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

Rozhodnutie zo dňa 9. 2. 2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.


Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu č. 2/2016.