9/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

9
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39d ods. 4 písm. e), h) a j) zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Jedinečný číselný kód
Poskytovateľ pridelí jedinečný číselný kód bunkám a tkanivám darcu a všetkým produktom súvisiacim s ním na zabezpečenie vysledovateľnosti od ich odobratia až po ich humánne použitie alebo likvidáciu a naopak. Jedinečný číselný kód obsahuje
a)
kód Slovenskej republiky,
b)
kód organizácie prideľujúcej kód,
c)
rok odberu,
d)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia,1)
e)
typ darcu - živý darca alebo mŕtvy darca,
f)
identifikačný kód prípadu, ktorý sa prideľuje každému nahlásenému darcovi,
g)
identifikačný kód darcu, ktorý sa prideľuje, ak sa vykoná odber,
h)
kód tkaniva alebo bunky podľa číselníka,
i)
číslo šarže, ak sa tkanivo rozdelí na viacero častí, z ktorých časť je produktom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 25 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.77/2015 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.