88/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

88
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 19 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) vydalo

opatrenie z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (oznámenie č. 313/2014 Z. z.).

Opatrenie upravuje vzor formulára štandardnej lekárskej správy člena lodnej posádky, ktorý sa používa na uľahčenie výmeny informácií o členoch lodnej posádky v prípade choroby alebo úrazu medzi veliteľom námornej lode a príslušnými zdravotníckymi pracovníkmi na pevnine a na námornej lodi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.