84/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

84
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. januára 2016,
ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
§ 1
(1)
Ambulancia je určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku.
(2)
Všeobecná ambulancia je určená na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých lekárom s profesijným titulom všeobecný lekár a na poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast lekárom s profesijným titulom pediater.
(3)
Špecializovaná ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Ambulanciou je aj vozidlo osobitne upravené a vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou záchrannej zdravotnej služby, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami.
(3)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami, poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
(4)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami, poskytovanej alebo riadenej zdravotníckym záchranárom.
(5)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
(6)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
(7)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci „S“, je určená najmä na poskytovanie neodkladnej prepravy osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami, ak zdravotný stav osoby vyžaduje počas takejto prepravy poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym záchranárom.
(8)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
§ 3
Zdravotnícke zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je určené na vykonávanie chirurgických zdravotných výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo na vykonávanie takých diagnostických zdravotných výkonov a liečebných zdravotných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.
§ 4
Stacionár je určený na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť.
§ 5
Poliklinika je určená na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne organizovaných všeobecných ambulancií, špecializovaných ambulancií a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných na jednom spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.
§ 6
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je určená na poskytovanie komplexnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie osobe,
a)
ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej sa predpokladá, že zdravotný stav osoby nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b)
ktorá odmietla1) poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
c)
ktorej zdravotný stav neumožňuje navštevovať zdravotnícke zariadenie.
§ 7
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je určené na zabezpečenie a vykonávanie vyšetrení, rozborov, skúšok a liečby v súvislosti s poskytovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou starostlivosťou.
§ 8
Mobilný hospic je určený na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti osobe s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti, a na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí.
§ 9
Tkanivové zariadenie je určené na odber, testovanie, spracovanie, konzerváciu, skladovanie a distribúciu tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a na vedecko-výskumné ciele. Tkanivové zariadenie je určené aj na dovoz alebo vývoz tkanív alebo buniek.
§ 10
Referenčné laboratórium je určené na overovanie laboratórnych výsledkov, stanovenie referenčnej metódy a štandardu, vykonávanie expertíznej a metodickej činnosti alebo na uchovávanie zakonzervovaných biologických vzoriek získaných od živej osoby alebo od mŕtvej osoby.
§ 10a
(1)
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je vozidlo osobitne upravené a vybavené na prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie, ak to zdravotný stav osoby vyžaduje, alebo sprievodu tejto osobe na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
(2)
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je aj vozidlo kategórie M1 osobitne upravené a vybavené na prepravu chodiacej osoby a biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie.
Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
§ 11
(1)
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín. V zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa spravidla prevádzkuje aj ambulantné zdravotnícke zaradenie a nemocničná lekáreň.
(2)
Všeobecná nemocnica je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rôznych špecializačných odboroch.
(3)
Špecializovaná nemocnica je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti prevažne v jednom špecializačnom odbore alebo aj v špecializačných odboroch s ním súvisiacich.
(4)
Špecializovaná nemocnica, ktorou je centrum pre liečbu drogových závislostí, je určená na poskytovanie dlhodobo programovanej špecializovanej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je závislá od psychoaktívnej látky, zameranej na zlepšenie jej zdravotného stavu, kvality života a na jej integráciu do spoločnosti.
(5)
Špecializovaná nemocnica Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
§ 12
Liečebňa je určená na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti zameranej najmä na poruchy zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom liečenia.
§ 13
Hospic je určený na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Účelom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia a stabilizácia zdravotného stavu osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje.
§ 14
Dom ošetrovateľskej starostlivosti je určený na poskytovanie nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti vrátane ošetrovateľskej rehabilitácie osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ale vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín, ktorú nemožno vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.
§ 15
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľná liečebňa sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo na prevenciu vzniku chorôb.
§ 16
Zariadenie biomedicínskeho výskumu je určené na také poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré vedie k získavaniu a overovaniu nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku a vyžaduje nepretržitý pobyt osoby na lôžku presahujúci 24 hodín.
§ 16a
(1)
Detenčný ústav je určený na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu osobám vo výkone detencie.
(2)
Detenčný ústav pre mladistvých je určený na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu mladistvým vo výkone detencie.
Záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje aj pravidelnú praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa považuje za výučbové zdravotnícke zariadenie.
(2)
Pracovisko zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku alebo spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, sa označuje ako oddelenie. Oddelenie univerzitnej nemocnice, oddelenie fakultnej nemocnice alebo oddelenie špecializovanej nemocnice sa po dohode štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia s príslušným rektorom vysokej školy môže označiť ako klinika vrátane spojenia označenia s označením príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Oddelenie možno ďalej organizačne členiť na ošetrovacie jednotky.
§ 18
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z., vyhlášky č. 379/2006 Z. z., vyhlášky č. 696/2006 Z. z., vyhlášky č. 78/2009 Z. z., vyhlášky č. 315/2014 Z. z. a vyhlášky č. 311/2015 Z. z.
§ 19
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 20
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2016.
Viliam Čislák v. r.
1)
§ 11 ods. 9 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 84/2016 Z. z.
Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
1.
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník. V gynekologicko-pôrodníckej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore mamológia lekárom s profesijným titulom mamológ,
b)
v špecializačnom odbore gynekologická urológia lekárom s profesijným titulom gynekologický urológ,
c)
v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína lekárom s profesijným titulom lekár materno-fetálnej medicíny,
d)
v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii lekárom s profesijným titulom onkogynekológ,
e)
v špecializačnom odbore reprodukčná medicína lekárom s profesijným titulom lekár reprodukčnej medicíny,
f)
v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve lekárom s profesijným titulom lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve,
g)
v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,
h)
v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii,
i)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii,
j)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
k)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
2.
Ambulancia zubného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo osobou s profesijným titulom zubný lekár. V ambulancii zubného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo zubným lekárom s profesijným titulom detský zubný lekár,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia,
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia alebo
f)
v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.
3.
Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg. V ambulancii maxilofaciálnej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
4.
Ambulancia čeľustnej ortopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia zubným lekárom s profesijným titulom čeľustný ortopéd.
5.
Ambulancia vnútorného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista. V ambulancii vnútorného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia,
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému alebo
f)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
6.
Angiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore angiológia lekárom s profesijným titulom angiológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore angiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V angiologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore angiológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia alebo
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
7.
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom diabetológ. V diabetologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
8.
Endokrinologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore endokrinológia lekárom s profesijným titulom endokrinológ. V endokrinologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom endokrinológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom endokrinológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
9.
Gastroenterologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gastroenterológia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ. V gastroenterologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia alebo
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
10.
Geriatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore geriatria lekárom s profesijným titulom geriater. V geriatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
11.
Hematologická a transfúziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ.
12.
Infektologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore infektológia lekárom s profesijným titulom infektológ. V infektologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
13.
Ambulancia tropickej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore tropická medicína lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti tropická medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V ambulancii tropickej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
14.
Ambulancia klinickej farmakológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická farmakológia lekárom s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie. V ambulancii klinickej farmakológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
15.
Kardiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiológia lekárom s profesijným titulom kardiológ. V kardiologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore kardiológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore kardiológia,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii lekárom s profesijným titulom kardiológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004 a predpisov účinných do 31. mája 2006,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
16.
Ambulancia klinickej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická onkológia lekárom s profesijným titulom klinický onkológ. V ambulancii klinickej onkológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
17.
Ambulancia radiačnej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore radiačná onkológia lekárom s profesijným titulom radiačný onkológ.
18.
Ambulancia pracovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva. V ambulancii pracovného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
19.
Nefrologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nefrológia lekárom s profesijným titulom nefrológ. V nefrologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
20.
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ. V pneumologicko-ftizeologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
21.
Reumatologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reumatológia lekárom s profesijným titulom reumatológ. V reumatologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
22.
Algeziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore algeziológia lekárom s profesijným titulom algeziológ.
23.
Chirurgická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia lekárom s profesijným titulom chirurg. V chirurgickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore chirurgia,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia alebo
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
24.
Ambulancia kardiochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiochirurgia lekárom s profesijným titulom kardiochirurg. V ambulancii kardiochirurgickej možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom kardiochirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
25.
Ambulancia neurochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurochirurgia lekárom s profesijným titulom neurochirurg. V ambulancii neurochirurgickej možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom neurochirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
26.
Ambulancia úrazovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore úrazová chirurgia lekárom s profesijným titulom traumatológ. V ambulancii úrazovej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom traumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
27.
Ambulancia plastickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore plastická chirurgia lekárom s profesijným titulom plastický chirurg. V ambulancii plastickej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
28.
Ambulancia cievnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore cievna chirurgia lekárom s profesijným titulom cievny chirurg. V ambulancii cievnej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom cievny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom cievny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
29.
Ortopedická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore ortopédia lekárom s profesijným titulom ortopéd. V ortopedickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore ortopedická protetika lekárom s profesijným titulom ortoprotetik,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia lekárom s profesijným titulom pediatrický ortopéd alebo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
30.
Urologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore urológia lekárom s profesijným titulom urológ. V urologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore onkológia v urológii lekárom s profesijným titulom onkourológ,
b)
v špecializačnom odbore andrológia lekárom s profesijným titulom andrológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore andrológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti andrológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii lekárom s profesijným titulom urológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii alebo
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom urológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
31.
Otorinolaryngologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore otorinolaryngológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ. V otorinolaryngologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
b)
v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
d)
v špecializačnom odbore foniatria lekárom s profesijným titulom foniater,
e)
v špecializačnom odbore audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ so špecializáciou v špecializačnom odbore audiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
f)
v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
g)
v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika alebo
h)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
32.
Ambulancia hrudníkovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg. V ambulancii hrudníkovej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
33.
Oftalmologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore oftalmológia lekárom s profesijným titulom oftalmológ. V oftalmologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom oftalmológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
34.
Dermatovenerologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore dermatovenerológia lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ. V dermatovenerologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia dermatovenerológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
35.
Neurologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurológia lekárom s profesijným titulom neurológ. V neurologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom neurológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
36.
Psychiatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore psychiatria lekárom s profesijným titulom psychiater. V psychiatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore gerontopsychiatria lekárom s profesijným titulom gerontopsychiater,
b)
v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore psychiatria,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore psychiatria alebo
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
37.
Ambulancia detskej psychiatrie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria lekárom s profesijným titulom detský psychiater. V ambulancii detskej psychiatrie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská psychiatria, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská psychiatria.
38.
Ambulancia klinickej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ. V ambulancii klinickej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore klinická psychológia.
39.
Ambulancia klinickej logopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická logopédia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd. V ambulancii klinickej logopédie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia.
40.
Ambulancia liečebnej pedagogiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore liečebná pedagogika liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg. V ambulancii liečebnej pedagogiky možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
41.
Ambulancia lekárskej genetiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore lekárska genetika lekárom s profesijným titulom lekár genetik.
42.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia lekárom s profesijným titulom imunoalergológ. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je určená aj na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická imunológia a alergiológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 lekárom, ktorý podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 mohol používať profesijný titul pediatrický imunológ a alergológ. V ambulancii klinickej imunológie a alergológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom imunoalergológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
43.
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárom s profesijným titulom lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
44.
Ambulancia akupunktúry je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore akupunktúra lekárom s profesijným titulom akupunkturista.
45.
Ambulancia telovýchovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom telovýchovný lekár.
46.
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom pediatrický endokrinológ.
47.
Ambulancia pediatrickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská chirurgia lekárom s profesijným titulom detský chirurg.
48.
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ. V ambulancii pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská gastroenterológia, hepatológia a výživa, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
49.
Ambulancia pediatrickej gynekológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia lekárom s profesijným titulom pediatrický gynekológ.
50.
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia lekárom s profesijným titulom pediatrický hematológ a onkológ.
51.
Ambulancia pediatrickej kardiológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia lekárom s profesijným titulom pediatrický kardiológ.
52.
Ambulancia pediatrickej nefrológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia lekárom s profesijným titulom pediatrický nefrológ.
53.
Ambulancia pediatrickej neurológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická neurológia lekárom s profesijným titulom pediatrický neurológ.
54.
Ambulancia pediatrickej oftalmológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia lekárom s profesijným titulom pediatrický oftalmológ.
55.
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ. V ambulancii pediatrickej pneumológie a ftizeológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému.
56.
Ambulancia pediatrickej reumatológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická reumatológia lekárom s profesijným titulom pediatrický reumatológ.
57.
Ambulancia pediatrickej urológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická urológia lekárom s profesijným titulom pediatrický urológ.
58.
Ambulancia paliatívnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína lekárom s profesijným titulom lekár paliatívnej medicíny.
59.
Ambulancia nukleárnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nukleárna medicína lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny. V ambulancii nukleárnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
60.
Ambulancia dentálnej hygieny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.
61.
Hepatologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, lekárom s profesijným titulom internista, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, alebo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V hepatologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
62.
Ambulancia poradenskej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore poradenská psychológia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ. V ambulancii poradenskej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
63.
Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ. V ambulancii pracovnej a organizačnej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
64.
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista alebo na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia lekárom s profesijným titulom pediatrický anestéziológ. V ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.
65.
Pediatrická ambulancia v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatria lekárom s profesijným titulom pediater. V pediatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia lekárom s profesijným titulom neonatológ.“.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 84/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).