82/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

82
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zvyšuje pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci a ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 4/2016 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.