77/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. januára 2016
o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na určené výrobky1) uvedené v odseku 2,
b)
postupy posudzovania zhody2) na určené výrobky uvedené v odseku 2,
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu,5) distribútora6) a súkromného dovozcu určeného výrobku uvedeného v odseku 2,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené rekreačné plavidlá,
b)
vodné skútre a čiastočne dokončené vodné skútre,
c)
komponenty uvedené v prílohe č. 2, ak sa uvedú na trh9) samostatne (ďalej len „komponenty“),
d)
hnacie motory, ktoré sú namontované na plavidle alebo v ňom, alebo sú na takúto montáž určené výrobcom,
e)
hnacie motory namontované na plavidle alebo v ňom, na ktorých sa vykoná väčšia zmena motora,
f)
plavidlá, na ktorých sa vykonáva väčšia prestavba.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje
a)
vzhľadom na požiadavky na návrh a konštrukciu ustanovené v prílohe č. 1 časti A na
1.
plavidlá určené výhradne na preteky vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom,
2.
kanoe a kajaky navrhnuté výlučne na ľudský pohon, gondoly a šliapacie plavidlá,
3.
surfy navrhnuté výlučne na veterný pohon a na ovládanie stojacou osobou alebo stojacimi osobami na vykonávanie windsurfingu,
4.
surfy,
5.
pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie navrhnuté pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,
6.
experimentálne plavidlá, ak sa neuvedú na trh,
7.
plavidlá postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky,
8.
plavidlá určené výrobcom na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely a bez ohľadu na počet cestujúcich; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 2,
9.
plavidlá schopné ponárania,
10.
vznášadlá,
11.
plavidlá na nosných krídlach,
12.
plavidlá s parným motorom s vonkajším spaľovaním, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn,
13.
obojživelné vozidlá,
b)
vzhľadom na požiadavky na výfukové emisie ustanovené v prílohe č. 1 časti B na
1.
hnacie motory namontované alebo konkrétne určené na montáž na
1a.
plavidlá určené výlučne na preteky a takto označené výrobcom,
1b.
experimentálne plavidlá, ak sa neuvedú na trh,
1c.
plavidlá určené výrobcom na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely a bez ohľadu na počet cestujúcich; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 2,
1d.
plavidlá schopné ponárania,
1e.
vznášadlá,
1f.
plavidlá na nosných krídlach,
1g.
obojživelné vozidlá,
2.
pôvodné hnacie motory a ich individuálne kópie vychádzajúce z návrhov z obdobia pred rokom 1950, nevyrábané sériovo a montované na plavidlách uvedených v písmene a) piatom bode alebo siedmom bode,
3.
hnacie motory postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky,
c)
vzhľadom na požiadavky na emisie hluku uvedené v prílohe č. 1 časti C na
1.
všetky plavidlá uvedené v písmene b),
2.
plavidlá postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
plavidlom akékoľvek rekreačné plavidlo alebo vodný skúter,
b)
rekreačným plavidlom akékoľvek plavidlo akéhokoľvek typu okrem vodného skútra určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohľadu na spôsob pohonu,
c)
vodným skútrom plavidlo určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu menšou ako 4 m, ktoré používa hnací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárny zdroj pohonu a je navrhnuté tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré sedia, stoja alebo kľačia na trupe a nie v ňom,
d)
plavidlom postaveným na vlastné používanie plavidlo, ktoré z prevažnej časti postavil jeho budúci používateľ na vlastné používanie,
e)
hnacím motorom akýkoľvek zážihový motor alebo vznetový motor používaný priamo alebo nepriamo na účely pohonu,
f)
väčšou zmenou motora zmena hnacieho motora, ktorá môže spôsobiť, že motor prekročí emisné limity ustanovené v prílohe č. 1 časti B alebo sa zvýši menovitý výkon motora o viac ako 15 %,
g)
väčšou prestavbou plavidla prestavba plavidla, ktorá mení spôsob pohonu plavidla, zahŕňa väčšiu zmenu motora alebo zmení plavidlo do takej miery, že nemusí spĺňať uplatniteľné základné požiadavky,
h)
spôsobom pohonu spôsob, ktorým je plavidlo poháňané,
i)
rodinou motorov výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré vzhľadom na svoj návrh vykazujú podobné charakteristiky výfukových emisií alebo emisií hluku,
j)
dĺžkou trupu dĺžka trupu meraná podľa harmonizovanej technickej normy,10)
k)
uvedením do prevádzky prvé použitie určeného výrobku podľa tohto nariadenia vlády v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) jeho koncovým používateľom,
l)
súkromným dovozcom fyzická osoba s adresou trvalého pobytu alebo s adresou miesta podnikania v členskom štáte alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá počas vykonávania inej ako podnikateľskej činnosti dováža určený výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom, do členského štátu za účelom uviesť ho do prevádzky na vlastné používanie,
m)
obojživelným vozidlom kolesové motorové vozidlo alebo pásové motorové vozidlo schopné prevádzky na vode aj na pevnine.
(2)
Plavidlo uvedené na trh na rekreačné účely sa môže používať aj na prenájom alebo na športový výcvik a na výcvik vo voľnom čase.
§ 3
Základné požiadavky
Základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1 sú požiadavky na určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré musia určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2 spĺňať pri ich sprístupnení na trhu11) alebo pri ich uvedení do prevádzky tak, aby pri správnom udržiavaní a používaní na účel určenia neohrozili zdravie a bezpečnosť osôb, majetok ani životné prostredie.
§ 4
Voľný pohyb
(1)
Ak určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2 spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť ich sprístupňovaniu na trhu a uvedeniu do prevádzky.
(2)
Čiastočne dokončené plavidlo možno sprístupniť na trhu, ak výrobca alebo dovozca vyhlási podľa prílohy č. 3, že plavidlo je určené na dokončenie inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(3)
Komponent, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a je určený na zabudovanie do plavidla podľa vyhlásenia výrobcu alebo dovozcu podľa § 12, možno sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky.
(4)
Na trhu možno sprístupniť alebo uviesť do prevádzky hnací motor, ktorý
a)
spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády bez ohľadu na to, či je v plavidle namontovaný,
b)
je namontovaný v plavidle a typovo schválený podľa osobitného predpisu12) a ktorý spĺňa emisné limity etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre motory CI používané na iné účely ako na pohon plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, lokomotív a motorových vozňov podľa bodu 4.1.2 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení, a ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády okrem požiadaviek na výfukové emisie ustanovených v prílohe č. 1 časti B, alebo
c)
je namontovaný v plavidle, typovo schválený podľa osobitného predpisu13) a ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády okrem požiadaviek na výfukové emisie ustanovených v prílohe č. 1 časti B.
(5)
Pri úprave motora na montáž do plavidla podľa odseku 4 písm. b) a c) osoba vykonávajúca úpravu zabezpečí, aby sa pri tejto úprave v plnej miere zohľadnili údaje a iné dostupné informácie od výrobcu motora s cieľom zabezpečiť, aby pri montáži podľa pokynov poskytnutých osobou upravujúcou motor daný motor naďalej spĺňal požiadavky na emisie výfukových plynov určené výrobcom podľa osobitného predpisu.14) Osoba upravujúca motor vydáva podľa § 12 EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy č. 3, že motor spĺňa požiadavky na emisie výfukových plynov určené výrobcom podľa osobitného predpisu,14) ak sa namontuje podľa pokynov poskytnutých osobou upravujúcou motor.
(6)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách je možné vystavovať určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré nie sú v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak tieto určené výrobky majú viditeľné označenie, že nie sú v zhode s týmto nariadením vlády a nebudú sprístupnené na trhu ani uvedené do prevádzky dovtedy, kým nebudú v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády.
§ 5
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 na trh
a)
vypracovať technickú dokumentáciu (§ 15),
b)
zabezpečiť posúdenie zhody (§ 14),
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy č. 3 (§ 12),
d)
umiestniť označenie CE15) (§ 13).
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 a technickú dokumentáciu určeného výrobku,
b)
vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určených výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,
c)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,16) ktorý výrobcovi určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 6
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 5, okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a § 6 ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgány dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 (§ 12) a technickú dokumentáciu určeného výrobku desať rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až g), i) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 5 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo ak výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu alebo časti C druhého bodu,
b)
vzhľadom na riziká, ktoré určený výrobok predstavuje, je povinný vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určených výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,
c)
je povinný uchovávať pre orgán dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 (§ 12) počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupní technickú dokumentáciu k určenému výrobku.
§ 8
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť určený výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ak výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu alebo časti C druhého bodu, ako aj pokyny a informácie týkajúce sa bezpečnosti určeného výrobku v štátnom jazyku.
§ 9
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo určený výrobok už uvedený na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 5.
§ 10
Povinnosti súkromného dovozcu
(1)
Ak si výrobca neplní povinnosti, ak ide o zhodu určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 s týmto nariadením vlády, súkromný dovozca nesmie uviesť určený výrobok do prevádzky, ak
a)
nie je navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek a
b)
nesplní povinnosti výrobcu podľa v § 5 ods. 1 písm. a) až d), § 5 ods. 2 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) až e), l) a o) zákona alebo ich splnenie nezabezpečí.
(2)
Ak nie je od výrobcu k dispozícii požadovaná technická dokumentácia, súkromný dovozca je povinný ju dať vypracovať osobe, ktorá má technickú prípravu alebo inú odbornú prípravu v oblasti návrhu a konštrukcie plavidiel.
(3)
Súkromný dovozca je povinný
a)
zabezpečiť, aby na určenom výrobku uvedenom v § 1 ods. 2, ktorý dováža, bolo uvedené obchodné meno a adresa notifikovanej osoby, ktorá vykonala posúdenie zhody určeného výrobku,
b)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ak určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
c)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku,
d)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal.
(4)
Súkromný dovozca nesmie uviesť určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 do prevádzky alebo ho používať v čase, keď určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo v čase, keď mu orgán dohľadu uložil opatrenie.
§ 11
Predpoklad zhody
Ak určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za určený výrobok, ktorý spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
§ 12
EÚ vyhlásenie o zhode a vyhlásenie podľa prílohy č. 3
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode vydané v súlade s § 23 zákona, potvrdzuje, že je preukázané splnenie základných požiadaviek alebo požiadaviek podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c).
(2)
Vzor EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok podľa § 1 ods. 2, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise20) a v prílohe č. 5.
(3)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca, súkromný dovozca alebo osoba upravujúca hnací motor uvedený v § 4 ods. 4 písm. b) a c) preberá zodpovednosť za zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 3 pri sprístupňovaní na trhu alebo pri uvádzaní do prevádzky musí byť priložené k
a)
plavidlu,
b)
komponentom alebo
c)
hnacím motorom.
(5)
Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu uvedené v prílohe č. 3, ktoré sa týka čiastočne dokončeného plavidla, obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 3 a prikladá sa k čiastočne dokončenému plavidlu. Toto vyhlásenie sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
§ 13
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona na
a)
plavidlo,
b)
komponent alebo
c)
hnací motor.
(2)
Označenie CE sa na určené výrobky umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením určených výrobkov podľa odseku 1 na trh alebo do prevádzky. Pri komponentoch, pri ktorých to nie je možné z dôvodu veľkosti alebo z povahy určeného výrobku, sa označenie CE umiestni na obal a sprievodné dokumenty. Pri plavidlách sa označenie CE umiestni na štítok výrobcu plavidla pripevnený oddelene od identifikačného čísla plavidla. Pri hnacom motore sa označenie CE umiestni na motor.
(3)
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby alebo do posúdenia po konštrukcii. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na určený výrobok podľa odseku 1 notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo osoba uvedená v § 14 ods. 2, 3 alebo ods. 4.
(4)
Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby alebo do posúdenia po konštrukcii, môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie určeného výrobku podľa odseku 1.
§ 14
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 s týmto nariadením vlády pred jeho uvedením na trh použije výrobca postup posudzovania zhody uvedený v odseku 5, 6, 7, 8, 9 alebo v odseku 10.
(2)
Ak výrobca nevykonal posúdenie zhody pre určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, súkromný dovozca použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku do prevádzky.
(3)
Osoba, ktorá uvedie na trh alebo do prevádzky hnací motor alebo plavidlo po väčšej zmene alebo po prestavbe, alebo osoba, ktorá mení účel určenia plavidla, na ktoré sa nevzťahovalo toto nariadenie vlády tak, že sa zaradí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vlády, použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku na trh alebo do prevádzky.
(4)
Osoba, ktorá uvedie na trh plavidlá postavené na vlastné používanie pred koncom päťročného obdobia uvedeného v § 1 ods. 3 písm. a) siedmom bode, použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku na trh.
(5)
Na návrh a konštrukciu rekreačných plavidiel sa uplatňujú tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise20)
a)
pri kategórii návrhu A a pri kategórii návrhu B uvedených v prílohe č. 1 časti A prvom bode
1.
pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:
1a.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
1b.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
1c.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
1d.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
2.
pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:
1a.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
1b.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
1c.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
b)
pri kategórii návrhu C uvedenej v prílohe č. 1 časti A prvom bode
1.
pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:
1a.
ak sú vyrobené podľa požiadaviek harmonizovaných technických noriem, ktoré sa vzťahujú na požiadavky uvedené v prílohe č. 1 časti A treťom bode písm. b) a c):
1aa.
modul A (vnútorná kontrola výroby),
1ab.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
1ac.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
1ad.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
1ae.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
1b.
ak nie sú vyrobené podľa požiadaviek harmonizovaných technických noriem, ktoré sa vzťahujú na požiadavky uvedené v prílohe č. 1 časti A treťom bode písm. b) a c):
1ba.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
1bb.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
1bc.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
1bd.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
2.
pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:
2a.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
2b.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
2c.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
c)
pri kategórii návrhu D uvedenej v prílohe č. 1 časti A prvom bode
1.
pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:
1a.
modul A (vnútorná kontrola výroby),
1b.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
1c.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
1d.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
1e.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).
(6)
Na návrh a konštrukciu vodných skútrov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise:20)
a)
modul A (vnútorná kontrola výroby),
b)
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
c)
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
d)
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
e)
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).
(7)
Na návrh a konštrukciu komponentov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise:20)
a)
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
b)
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
c)
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).
(8)
Na výfukové emisie výrobca motora pri výrobkoch uvedených v § 1 ods. 2 písm. d) a e) uplatňuje tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)
a)
ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:
1.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,
2.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
3.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
b)
ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:
1.
modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C1 alebo
2.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku).
(9)
Na emisie hluku pri rekreačných plavidlách so závesnými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami a pri rekreačných plavidlách so závesnými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba plavidla a následne sa do piatich rokov po prestavbe uvedú na trh, uplatňuje výrobca tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)
a)
ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:
1.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
2.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
3.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
b)
ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku),
c)
ak sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom, ktorýkoľvek z nasledujúcich modulov:
1.
modul A (vnútorná kontrola výroby),
2.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
3.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).
(10)
Na emisie hluku pri vodných skútroch a vonkajších hnacích motoroch a závesných hnacích motoroch so zabudovanými výfukovými systémami určených na montáž na rekreačnom plavidle výrobca vodných skútrov alebo motorov uplatňuje tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)
a)
ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:
1.
modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),
2.
modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo
3.
modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),
b)
ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku).
(11)
Posúdenie po konštrukcii uvedené v odsekoch 2 až 4 sa vykonáva podľa ustanovení prílohy č. 5.
(12)
Ak sa použije modul B podľa osobitného predpisu,20) EÚ skúška typu sa vykonáva spôsobom uvedeným v druhom bode druhej odrážke osobitného predpisu.20) Výrobný typ uvedený v module B sa môže vzťahovať na niekoľko verzií výrobku, ak
a)
rozdiely medzi verziami neovplyvňujú úroveň bezpečnosti a ostatné požiadavky týkajúce sa fungovania výrobku a
b)
verzie výrobku sa uvedú v príslušnom certifikáte EÚ skúšky typu s tým, že sa upraví pôvodný certifikát, ak je to potrebné.
(13)
Ak sa použije modul A1 podľa osobitného predpisu,20) kontroly výrobku sa vykonávajú na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu a uplatňujú sa dodatočné požiadavky ustanovené v prílohe č. 6.
(14)
Možnosť využitia akreditovaných vnútropodnikových orgánov uvedená v module A1 a module C1 podľa osobitného predpisu20) sa zakazuje.
(15)
Ak sa použije modul F podľa osobitného predpisu,20) na posudzovanie zhody s požiadavkami na výfukové emisie sa uplatňuje štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.
(16)
Ak sa použije modul C podľa osobitného predpisu20) a ak ide o posudzovanie zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády na výfukové emisie a výrobca nepracuje podľa príslušného systému kvality, ako je opísaný v module H podľa osobitného predpisu,20) notifikovaná osoba zvolená výrobcom vykonáva kontroly výrobku alebo ich dá vykonať v náhodných intervaloch, ktoré sama určí, aby sa overila kvalita vnútorných kontrol výrobku. Ak sa úroveň kvality javí neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť údajov uvedených výrobcom, uplatňuje sa postup uvedený v prílohe č. 8.
§ 15
Technická dokumentácia
Technická dokumentácia, ktorá zabezpečuje jednoznačnú zrozumiteľnosť návrhu, konštrukcie, prevádzky a posúdenia zhody, musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť, aby určený výrobok spĺňal základné požiadavky. Obsahuje najmä technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe č. 9.
§ 17
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v § 14,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
(2)
Ak notifikovaná osoba zistí, že súkromný dovozca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy, vyzve súkromného dovozcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.
§ 19
Dohľad nad trhom
Dohľad nad trhom nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a súkromného dovozcu ustanovených týmto nariadením vlády pri sprístupňovaní určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 na trhu sa vykonáva podľa § 26 písm. a), § 27 až 29 zákona. Dohľad nad trhom nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a súkromného dovozcu ustanovených týmto nariadením vlády pri uvedení určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 do prevádzky sa vykonáva podľa § 26 písm. c), § 27 až 29 zákona.
§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)
Určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré sú uvedené na trh alebo do prevádzky do 17. januára 2017 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Vonkajšie zážihové hnacie motory s výkonom 15 kW alebo nižším, ktoré spĺňajú výfukové emisné limity etapy I ustanovené v prílohe č. 1 časti B druhom bode písm. a), ktoré sú vyrobené malým podnikom a stredným podnikom33) a ktoré sú uvedené na trh do 17. januára 2020, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
Záverečné ustanovenia
§ 22
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.
§ 23
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 86/2006 Z. z.
§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
A. Základné požiadavky na návrh a konštrukciu určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2
1.
KATEGÓRIE NÁVRHU PLAVIDIEL
Kategória návrhu Sila vetra (stupeň Beaufortovej stupnice) Prevládajúca výška vĺn (H 1 3, meter)
A viac ako 8 viac ako 4
B do 8 vrátane do 4 vrátane
C do 6 vrátane do 2 vrátane
D do 4 vrátane do 0,3 vrátane
Vysvetlivky:
A.
Rekreačné plavidlo zaradené do kategórie návrhu A sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila môže presiahnuť hodnotu 8 stupňov B (Beaufortovej stupnice), a vĺn, ktorých prevládajúca výška môže presiahnuť 4 m, okrem extrémnych podmienok, ako napríklad búrka, silná búrka, hurikán, tornádo a extrémne podmienky na mori alebo mimoriadne vlny.
B.
Rekreačné plavidlo zaradené do kategórie návrhu B sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 8 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 4 m a menej.
C.
Plavidlo zaradené do kategórie návrhu C sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 6 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 2 m a menej.
D.
Plavidlo zaradené do kategórie návrhu D sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 4 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 0,3 m a menej s občasnými vlnami s maximálnou výškou 0,5 m.
lavidlo v každej kategórii návrhu musí byť navrhnuté a konštruované tak, aby si zachovalo parametre z hľadiska stability, plávateľnosti a iných relevantných základných požiadaviek uvedených v tejto prílohe, a aby malo dobrú ovládateľnosť.
2.
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
a) Identifikácia plavidla
Každé plavidlo je označené identifikačným číslom obsahujúcim tieto informácie:
1.
kód krajiny výrobcu,
2.
jedinečný kód výrobcu,
3.
jedinečné sériové číslo,
4.
mesiac a rok výroby,
5.
rok, v ktorom bol model vytvorený.
Podrobné požiadavky na identifikačné číslo sú ustanovené v príslušnej harmonizovanej technickej norme.
b) Štítok výrobcu plavidla
Na každé plavidlo sa natrvalo pripevní štítok, ktorý sa umiestni oddelene od identifikačného čísla plavidla, na ktorom sú uvedené najmenej tieto informácie:
1.
obchodné meno výrobcu alebo registrovaná ochranná známka, ako aj kontaktná adresa,
2.
označenie CE podľa § 13,
3.
kategória návrhu plavidla,
4.
výrobcom odporučené maximálne zaťaženie bez hmotnosti obsahu pevných nádrží, keď sú naplnené,
5.
počet osôb odporučený výrobcom, na ktorých prepravu bolo plavidlo navrhnuté.
Pri posúdení po konštrukcii obsahuje štítok kontaktné údaje a požiadavky podľa prvého bodu a údaje o notifikovanej osobe, ktorá vykonala posúdenie zhody.
c) Ochrana pred pádom cez palubu a prostriedky na opätovné nalodenie
Plavidlá sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu osoby cez palubu a uľahčil návrat na palubu. Prostriedky na opätovné nalodenie musia byť prístupné alebo osoba vo vode má mať možnosť ich bez pomoci použiť.
d) Viditeľnosť z hlavného kormidlového miesta
Hlavné kormidlové miesto (kokpit) rekreačných plavidiel umožňuje kormidelníkovi za normálnych podmienok používania (rýchlosť a zaťaženie) dobrú viditeľnosť na všetky strany.
e) Návod na použitie
Každý výrobok je vybavený návodom na použitie. Uvedený návod poskytuje všetky informácie potrebné na bezpečné používanie výrobku a upozorňuje najmä na nastavenie, údržbu, správnu prevádzku, prevenciu rizík a riadenie rizík.
3.
CELISTVOSŤ A KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY
a) Konštrukcia
Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia majú zabezpečiť dostatočnú pevnosť plavidla. Osobitná pozornosť sa musí venovať kategórii návrhu podľa prvého bodu a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f).
b) Stabilita a voľný bok
Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok vzhľadom na svoju kategóriu návrhu podľa prvého bodu a na maximálne zaťaženie odporúčané výrobcom podľa písmena f).
c) Plávateľnosť a nadnášanie
Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabezpečilo, že vlastnosti plávateľnosti zodpovedajú kategórii návrhu podľa prvého bodu a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f). Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, majú dostatočnú plávateľnosť na to, aby sa nadnášali aj v prevrátenej polohe.
Plavidlá kratšie ako 6 m, ktoré sú náchylné na zaplavenie, keď sa používajú vo svojej kategórii návrhu, sú vybavené primeranými prostriedkami na nadnášanie v takýchto podmienkach.
d) Otvory v trupe, palube a nadstavbe
Otvory v trupe, palube a nadstavbe nenarúšajú konštrukčnú celistvosť plavidla ani jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam, keď sú uzavreté.
Okná, bočné okná, dvere a poklopy na otvoroch odolávajú tlaku vody, ktorému budú pravdepodobne vystavené vo svojej typickej polohe, ako aj bodovej záťaži spôsobenej hmotnosťou osôb pohybujúcich sa po palube.
Trupové priechodky, ktoré umožňujú vpúšťať vodu do trupu a vypúšťať ju z neho, umiestnené pod čiarou ponoru plavidla zodpovedajúceho maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f), sú vybavené ľahko prístupnými uzávermi.
e) Zaplavenie
Všetky plavidlá sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko potopenia.
Osobitná pozornosť sa venuje
1.
hlavnému kormidlovému miestu (kokpitu) a šachtám, ktoré sú samoodvodňovacie alebo majú iné prostriedky na udržanie vody mimo vnútorných priestorov plavidla,
2.
vetracím zariadeniam,
3.
odvádzaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.
f) Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom
Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom [palivo, voda, zásoby, rôzne zariadenia a osoby (v kg)], pre ktoré bolo plavidlo navrhnuté, sa určí podľa kategórie návrhu uvedenej v prvom bode, stabilitou a voľným bokom podľa písmena b) a plávateľnosťou a nadnášaním podľa písmena c).
g) Uloženie záchranného člna
Všetky rekreačné plavidlá kategórií návrhu A a B uvedené v prvom bode a rekreačné plavidlá kategórií návrhu C a D uvedené v prvom bode dlhšie ako šesť metrov sú vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranné člny alebo nafukovacie záchranné ostrovčeky dostatočne veľké na to, aby uniesli výrobcom odporučený počet osôb, pre ktorý je dané rekreačné plavidlo navrhnuté. Tieto úložné miesta sú vždy ľahko prístupné.
h) Únik
Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami použiteľnými pri prevrátení. Ak sú k dispozícii únikové prostriedky, ktoré možno použiť v prevrátenej polohe, tieto prostriedky nemajú nepriaznivý vplyv na konštrukciu plavidla uvedenú v písmene a), stabilitu plavidla uvedenú v písmene b) ani plávateľnosť plavidla uvedenú v písmene c) v bežnej ani prevrátenej polohe.
Všetky obývateľné rekreačné plavidlá sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami pri požiari.
i) Kotvenie, uväzovanie a vlečenie
Všetky plavidlá s prihliadnutím na ich kategóriu návrhu a vlastnosti sú vybavené jedným pevným bodom alebo viacerými pevnými bodmi, alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné bezpečne zniesť kotevné, uväzovacie alebo vlečné zaťaženie.
4.
OVLÁDATEĽNOSŤ
Výrobca zabezpečí, aby ovládateľnosť plavidla vyhovovala najvýkonnejšiemu hnaciemu motoru, pre ktorý je plavidlo navrhnuté a konštruované. Maximálny menovitý výkon motora je pre všetky hnacie motory uvedený v návode na použitie.
5.
POŽIADAVKY NA MONTÁŽ
a) Motory a motorové priestory
1.
Vnútorný motor
Všetky vnútorne zabudované motory sa umiestnia v uzavretom priestore oddelenom od obytných priestorov a montujú sa tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo rozšírenia požiaru, ako aj nebezpečenstvo toxických výparov, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných priestoroch.
Časti motora a jeho príslušenstvo, ktoré si vyžadujú časté kontroly alebo údržbu, sú ľahko prístupné.
Izolačné materiály vnútri motorových priestorov sú nehorľavé.
2.
Vetranie
Motorový priestor je vetraný. Musí sa minimalizovať možnosť vniknutia vody do motorového priestoru cez otvory.
3.
Nechránené časti
Ak nie je motor chránený krytom ani vlastným uzavretým priestorom, nechránené pohybujúce sa časti motora alebo zahriate časti motora, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb, sa účinne zakrývajú.
4.
Štartovanie vonkajšieho hnacieho motora
Každý vonkajší hnací motor namontovaný na akomkoľvek plavidle má zariadenie, ktoré bráni naštartovaniu motora v zábere okrem toho, ak
4a.
motor vyvinie menší statický ťah ako 500 newtonov (N) alebo
4b.
motor má škrtiace zariadenie obmedzujúce ťah na 500 newtonov (N) v čase štartovania motora.
5.
Vodné skútre pohybujúce sa bez vodiča
Vodné skútre sú navrhnuté buď s automatickým vypnutím hnacieho motora, alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého krúživého pohybu dopredu, keď z neho vodič úmyselne vystúpi alebo vypadne.
6.
Vonkajšie hnacie motory ovládané kormidlovou pákou sú vybavené zariadením núdzového zastavenia, ktoré môže byť spojené s osobou riadiacou plavidlo.
b) Palivový systém
1.
Všeobecne
Plniace, skladovacie, vetracie a prívodné palivové systémy a zariadenia sú navrhnuté a montované tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru a výbuchu.
2.
Palivové nádrže
Palivové nádrže, potrubia a hadice sú zabezpečené a oddelené od významnejšieho zdroja tepla alebo pred takýmto zdrojom chránené. Materiál nádrží a ich konštrukcia zodpovedajú ich objemu a druhu paliva.
Priestory, kde sa nachádzajú palivové nádrže na benzín, sú vetrané.
Palivové nádrže na benzín nie sú súčasťou trupu a sú
2a.
chránené proti požiaru z akéhokoľvek motora a zo všetkých ostatných zdrojov vznietenia;
2b.
oddelené od obytných priestorov.
Palivové nádrže na naftu môžu byť súčasťou trupu.
c) Elektrický systém
Elektrické systémy sú navrhnuté a montované tak, aby sa zabezpečila správna prevádzka plavidla za normálnych podmienok používania a aby sa minimalizovalo riziko požiaru a zasiahnutia elektrickým prúdom.
Všetky elektrické obvody okrem štartovacích obvodov motora napájaných z akumulátora zostávajú pri preťažení bezpečné.
Obvody elektrického pohonu nesmú byť v interakcii s inými obvodmi tak, že niektorý z nich by nefungoval podľa určenia.
Zabezpečí sa vetranie, aby sa zabránilo nahromadeniu výbušných plynov, ktoré sa môžu uvoľniť z akumulátorov. Akumulátory sú pevne uchytené a chránené pred vniknutím vody.
d) Kormidlový systém
1.
Všeobecne
Kormidlový systém a systém riadenia pohonu sú navrhnuté, konštruované a montované tak, aby umožňovali prenos kormidlových zaťažení za predvídateľných prevádzkových podmienok.
2.
Núdzové prostriedky
Všetky rekreačné plavidlá poháňané plachtami a plavidlá s jedným hnacím motorom s diaľkovo riadenými kormidlovými systémami s kormidlovou plutvou sú vybavené núdzovými prostriedkami ovládania rekreačného plavidla pri zníženej rýchlosti.
e) Plynový systém
Plynové systémy na domáce použitie sú vybavené odsávaním výparov a navrhnuté a montované tak, aby sa zabránilo úniku plynu a riziku výbuchu, pričom majú umožniť vykonať skúšku ich tesnosti. Materiály a komponenty zodpovedajú konkrétnemu používanému plynu a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia.
Každý plynový spotrebič používaný na účely, na ktoré je podľa výrobcu určený, sa montuje podľa pokynov výrobcu. Každý plynový spotrebič musí byť zásobovaný samostatnou vetvou rozvodného systému a každý spotrebič musí byť ovládaný samostatným uzavieracím zariadením. Musí sa zabezpečiť primerané vetranie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vyplývajúcemu z únikov plynu a splodín horenia.
Všetky plavidlá s trvalo montovaným plynovým systémom sú vybavené uzavretým priestorom na všetky plynové fľaše. Tento uzavretý priestor je oddelený od obytných priestorov, prístupný len zvonku a vetraný smerom von tak, že akýkoľvek unikajúci plyn bude prúdiť cez palubu.
Každý trvalo montovaný plynový systém sa po montáži skúša.
f) Protipožiarna ochrana
1.
Všeobecne
Pri type montovaného zariadenia a usporiadaní plavidla sa zohľadňuje riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení s otvoreným plameňom, horúcim plochám alebo motorom a pomocným strojom, preliatiu oleja alebo paliva, nekrytým olejovým a palivovým potrubiam a smerovaniu elektrického vedenia, najmä aby sa montovalo mimo zdrojov tepla a horúcich plôch.
2.
Protipožiarne zariadenie
Rekreačné plavidlo je vybavené protipožiarnym zariadením primeraným nebezpečenstvu požiaru alebo sa označí umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho nebezpečenstvu požiaru. Plavidlo sa neuvedie do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Priestory zážihového motora sú chránené hasiacim systémom, vďaka ktorému nie je potrebné tento priestor pri požiari otvoriť. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto prístroje sú ľahko prístupné a jeden z nich je umiestnený tak, aby bol ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidlového miesta rekreačného plavidla.
g) Navigačné svetlá, znaky a zvukové signály
Keď je plavidlo vybavené navigačnými svetlami, znakmi a zvukovými signálmi, musia byť podľa dohovoru COLREG 1972 34) alebo Poriadku plavebnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.35)
h) Predchádzanie úniku znečisťujúcich látok a zariadenia na uľahčenie dovezenia odpadu na breh
Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému úniku znečisťujúcich látok (oleja, paliva atď.) cez palubu.
Každá toaleta montovaná na rekreačnom plavidle je napojená na zberný systém alebo na systém úpravy vody.
Rekreačné plavidlá so zabudovanými zbernými nádržami sú vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím rekreačného plavidla.
Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla určené na ľudský odpad je vybavené ventilmi, ktoré sa dajú zaistiť v uzavretej polohe.
B. Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov
Hnacie motory spĺňajú základné požiadavky na výfukové emisie ustanovené v tejto časti.
1.
IDENTIFIKÁCIA HNACIEHO MOTORA
a)
Každý motor je zreteľne označený týmito údajmi:
1.
obchodné meno výrobcu motora alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa, ak je to potrebné, aj obchodné meno a kontaktná adresa osoby upravujúcej motor,
2.
typ motora alebo rodina motorov,
3.
jedinečné sériové číslo motora,
4.
označenie CE podľa § 13.
b)
Označenia uvedené v písmene a) musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky, musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a aby sa tieto nálepky alebo štítky nedali odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.
c)
Označenia musia byť pripevnené na časť motora, ktorá je potrebná na normálnu prevádzku motora a ktorá si za normálnych okolností nevyžaduje počas životnosti motora výmenu.
d)
Tieto označenia musia byť pripevnené tak, aby boli ľahko viditeľné po namontovaní všetkých komponentov motora potrebných na jeho prevádzku.
2.
POŽIADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISIE
Hnacie motory sú navrhnuté, konštruované a zmontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limity uvedené v písmene a) tabuľke č. 1 a v písmene b) tabuľkách č. 2 a 3.
a)
Hodnoty platné na účely § 21 ods. 2 a písmena b) tabuľky č. 2:
Tabuľka č. 1
Typ motora Oxid uhoľnatý
CO = A + B/PNn
(g/kWh)
Uhľovodíky
HC = A + B/ PNn
(g/kWh)
Oxidy
dusíka
NOx
(g/kWh)
Pevné
častice
PT
A B n A B n
Dvojtaktný
zážihový
150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 neuplatňuje sa
Štvortaktný
zážihový
150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 neuplatňuje sa
Vznetový 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0
Vysvetlivky:
A, B a n sú konštanty, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,
PN je menovitý výkon motora v kW.
b)
Hodnoty platné odo dňa účinnosti tohto nariadenia:
Tabuľka č. 2
Výfukové emisné limity pre vznetové (CI) motory
Zdvihový objem

SV

(L/cyl)

Menovitý výkon

motora PN

(kW)

Tuhé častice

PT

(g/kWh)

Uhľovodíky +

oxidy dusíka

HC + NOx

(g/kWh)

SV < 0,9 PN < 37 Hodnoty uvedené v tabuľke č. 1
37 ≤ PN < 75 0,30 4,7
75 ≤ PN < 3700 0,15 5,8
0,9 ≤ SV < 1,2 PN < 3700 0,14 5,8
1,2 ≤ SV < 2,5 0,12 5,8
2,5 ≤ SV < 3,5 0,12 5,8
3,5 ≤ SV < 7,0 0,11 5,8
Vznetový motor neprekročí emisný limit oxidu uhoľnatého (CO) 5,0 g/kWh.
Vznetové motory s menovitým výkonom motora 37 kW a viac a nižším ako 75 kW a so zdvihovým objemom nižším ako 0,9 l/cyl neprekročia emisný limit PT 0,20 g/kWh a kombinovaný emisný limit HC + NOx 5,8 g/kWh.
Tabuľka č. 3
Výfukové emisné limity pre zážihové (SI) motory
c) Skúšobné cykly
Uplatňované skúšobné cykly a váhové faktory:
S ohľadom na hodnoty uvedené v tabuľke č. 4 sa použijú požiadavky podľa osobitného predpisu.36)
Pri vznetových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E1 alebo E5, pričom pri výkone presahujúcom 130 kW možno uplatňovať aj skúšobný cyklus E3. Pri zážihových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E4.
Tabuľka č. 4
Cyklus E1, číslo režimu 1 2 3 4 5
Rýchlosť menovitá stredná nízka – voľnobeh
Krútiaci moment (%) 100 75 75 50 0
Váhový faktor 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3
Rýchlosť menovitá stredná nízka – voľnobeh
Cyklus E3, číslo režimu 1 2 3 4
Rýchlosť (%) 100 91 80 63
Výkon (%) 100 75 50 25
Váhový faktor 0,2 0,5 0,15 0,15
Cyklus E4, číslo režimu 1 2 3 4 5
Rýchlosť (%) 100 80 60 40 voľnobeh
Krútiaci moment (%) 100 71,6 46,50 25,3 0
Váhový faktor 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40
Cyklus E5, číslo režimu 1 2 3 4 5
Rýchlosť (%) 100 91 80 63 voľnobeh
Krútiaci moment (%) 100 75 50 25 0
Váhový faktor 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3
Notifikované osoby môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných cyklov, ktoré sa uvádzajú v harmonizovanej technickej norme a ktoré sa vzťahujú na daný činiteľ plnenia motora.
d) Použitie rodiny hnacích motorov a výber základného hnacieho motora
Výrobca motora zodpovedá za určenie tých motorov zo svojho sortimentu, ktoré sa majú zahrnúť do rodiny motorov.
Základný motor sa vyberie z rodiny motorov tak, aby jeho emisné vlastnosti boli reprezentatívne pre všetky motory v danej rodine motorov. Zvyčajne sa za základný motor rodiny vyberá motor, ktorý má také charakteristiky, na základe ktorých sa dosahujú najvyššie konkrétne emisie (v g/kWh) merané pri príslušnom skúšobnom cykle.
e) Skúšobné palivá
Skúšobné palivo používané na výfukové emisné skúšky má tieto vlastnosti:
Benzínové palivá
Tabuľka č. 5
Benzín
Vlastnosť RF-02-99
bezolovnatý
RF-02-03
bezolovnatý
min. max. min. max.
Oktánové číslo určené výskumnou metódou
(RON)
95 95
Oktánové číslo určené motorovou metódou
(MON)
85 85
Hustota pri 15 °C (kg/m3) 748 762 740 754
Počiatočný bod varu (°C) 24 40 24 40
Hmotnostný podiel síry (mg/kg) 100 10
Obsah olova (mg/l) 5 5
Tlak pár podľa Reida (kPa) 56 60
Tlak pár (DVPE) (kPa) 56 60
Nafta
Vlastnosť RF-06-99 RF-06-03
min. max. min. max.
Cetánové číslo 52 54 52 54
Hustota pri 15 °C (kg/m3) 833 837 833 837
Konečný bod varu (°C) 370 370
Bod vzplanutia (°C) 55 55
Hmotnostný podiel síry (mg/kg) poskytne
sa neskôr
300 (50) 10
Hmotnostný podiel popolčeka (%) poskytne
sa neskôr
0,01 0,01
Notifikované osoby môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných palív, ako sa uvádza v harmonizovanej technickej norme.
3.
TRVÁCNOSŤ
Výrobca motora dodá pokyny na montáž a údržbu motora, ktorými sa pri ich dodržiavaní zabezpečuje, že motor bude pri normálnom používaní spĺňať limity uvedené v druhom bode písm. a) a b) počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.
Tieto informácie získa výrobca motora prostredníctvom skúšky výdrže založenej na normálnych prevádzkových cykloch a prostredníctvom výpočtu únavy komponentov, na ich základe vypracuje potrebné pokyny na údržbu a priloží ich k všetkým novým motorom pri ich prvom uvedení na trh.
Normálna životnosť motora je takáto:
a)
vznetové motory: 480 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr,
b)
zážihové vnútorné motory alebo závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho:
1.
motory v kategórii PN ≤ 373 kW: 480 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr,
2.
motory v kategórii 373 < PN ≤ 485 kW: 150 hodín prevádzky alebo tri roky, podľa toho, čo nastane skôr,
3.
kategória motorov PN > 485 kW: 50 hodín prevádzky alebo jeden rok, podľa toho, čo nastane skôr,
c)
motory pre vodné skútre: 350 hodín prevádzky alebo päť rokov, podľa toho, čo nastane skôr,
d)
vonkajšie motory: 350 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
4.
NÁVOD NA POUŽITIE
Ku každému motoru je priložený návod na použitie v štátnom jazyku.
V návode na použitie sa uvádzajú
a)
pokyny na montáž, použitie a údržbu potrebné na zaručenie správneho fungovania motora podľa požiadaviek tretieho bodu (Trvácnosť),
b)
údaje o výkone motora meranom podľa harmonizovanej technickej normy.
C. Základné požiadavky na emisie hluku
Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom musia spĺňať základné požiadavky na emisie hluku uvedené v tejto časti.
1.
ÚROVNE EMISIÍ HLUKU
a)
Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom sú navrhnuté, konštruované a montované tak, aby ich emisie hluku nepresiahli limity uvedené v tabuľke č. 6.
Tabuľka č. 6
Menovitý výkon motor (jeden motor)
(kW)
Maximálna hladina akustického tlaku = LpASmax
(dB)
PN ≤ 10 67
10 < PN ≤ 40 72
PN > 40 75
Vysvetlivky:
PN je menovitý výkon jediného motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax je maximálna hladina akustického tlaku v dB.
Pri dvojmotorových a viacmotorových jednotkách všetkých typov motorov sa môže limit zvýšiť o 3 dB.
b)
Alternatívou skúšok merania hluku je, že rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa požiadavky na hluk uvedené v písmene a), ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom ≤ 40 a ak je motor a výfukový systém namontovaný podľa špecifikácií výrobcu motora.
c)
„Froudovo číslo“ Fn sa vypočíta vydelením maximálnej rýchlosti rekreačného plavidla V (m/s) druhou odmocninou dĺžky čiary ponoru lwl (m), vynásobenou danou konštantou gravitačnej akcelerácie, g = 9,8 m/s2.
Pomer medzi výkonom a výtlakom sa vypočíta ako podiel menovitého výkonu motora PN (v kW) a výtlaku rekreačného plavidla D (v tonách).
Pomer medzi výkonom a výtlakom =PN /D
2.
NÁVOD NA POUŽITIE
Pri rekreačných plavidlách s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodných skútroch obsahuje návod na použitie požadovaný podľa časti A druhého bodu písm. e) informácie potrebné na udržanie rekreačného plavidla a výfukového systému v stave, ktorý, ak možno, zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie ustanovených limitov hluku.
Pri vonkajších motoroch a závesných motoroch so zabudovaným výfukovým systémom návod na použitie požadovaný podľa časti B štvrtého bodu obsahuje pokyny potrebné na udržanie motora v stave, ktorý, ak možno, zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie ustanovených limitov hluku.
3.
TRVÁCNOSŤ
Ustanovenia o trvácnosti v časti B treťom bode sa primerane uplatňujú na splnenie požiadaviek na emisie hluku ustanovených v prvom bode tejto časti.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Komponenty plavidiel
1.
Zariadenie chránené pred vznietením pre vnútorné a závesné zážihové motory a priestory benzínovej nádrže.
2.
Ochrana proti naštartovaniu v zábere pre vonkajšie motory.
3.
Kormidlá, kormidlové mechanizmy a káblové zostavy.
4.
Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.
5.
Prefabrikované poklopy a prístavné svetlá.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu čiastočne dokončeného plavidla (§ 4 ods. 2)
Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu so sídlom v Európskom hospodárskom priestore uvedené v § 4 ods. 2 obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a adresu výrobcu,
b)
obchodné meno a adresu zástupcu výrobcu so sídlom v Európskom hospodárskom priestore alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,
c)
opis čiastočne dokončeného plavidla,
d)
vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo spĺňa základné požiadavky, ktoré sa uplatňujú v danej fáze výroby; vyhlásenie obsahuje aj odkazy na použité harmonizované technické normy alebo na špecifikácie, ktorých dodržanie sa vyhlasuje v danej fáze výroby; vyhlásenie, že plavidlo je určené na dokončenie inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa tohto nariadenia vlády.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
EÚ vyhlásenie o zhode (vzor)
1.
Číslo ...... (výrobok: číslo výrobku, číslo šarže, číslo typu alebo číslo série).
2.
Obchodné meno a adresa miesta podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu (splnomocnený zástupca musí tiež uviesť obchodné meno a adresu výrobcu) alebo súkromného dovozcu.
3.
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu alebo súkromného dovozcu, alebo osoby uvedenej v § 14 ods. 3 alebo ods. 4.
4.
Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca jeho sledovateľnosť; ak je to potrebné, môže obsahovať aj fotografiu).
5.
Predmet vyhlásenia opísaný v štvrtom bode je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.37)
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie,38) v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
8.
Identifikácia osoby oprávnenej konať v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.
9.
Doplňujúce informácie:
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje vyhlásenie výrobcu hnacieho motora a osoby upravujúcej motor podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c) o tom, že motor pri montáži do plavidla podľa pripojených pokynov spĺňa:
a)
požiadavky podľa tohto nariadenia vlády na emisie výfukových plynov,
b)
limity podľa osobitného predpisu,12) ak ide o motory, ktoré boli typovo schválené podľa osobitného predpisu,12) a ktorý spĺňa emisné limity etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre vznetové motory používané na iné účely, ako je pohon plavidiel na vnútrozemské vodné cesty, rušňov a motorových vozňov, ako sa ustanovuje v bode 4.1.2 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení, alebo
c)
limity podľa osobitného predpisu,13) ak ide o motory, ktoré boli typovo schválené podľa osobitného predpisu.13)
10.
Motor sa nesmie uviesť do prevádzky dovtedy, kým sa plavidlo, na ktoré má byť namontovaný, nevyhlási za plavidlo, ktoré je v zhode s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia vlády, ak je takéto vyhlásenie povinné.
11.
Ak bol motor uvedený na trh počas dodatočného prechodného obdobia ustanoveného v § 21 ods. 2, táto skutočnosť sa uvedie v EÚ vyhlásení o zhode.
12.
Miesto a dátum vydania.
13.
Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Rovnocenná zhoda založená na posúdení po konštrukcii (postup posudzovania zhody po
konštrukcii)
1.
Zhoda na základe posúdenia po konštrukcii je rovnocenný postup posudzovania zhody výrobku, v súvislosti s ktorým výrobca neprevzal zodpovednosť za súlad výrobku s týmto nariadením vlády, a fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 14 ods. 2, 3 alebo ods. 4, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky na vlastnú zodpovednosť, preberá týmto postupom zodpovednosť za rovnocennú zhodu určeného výrobku. Táto osoba plní povinnosti ustanovené v druhom a štvrtom bode, pričom zabezpečuje a vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že dotknutý určený výrobok, ktorý podlieha ustanoveniam tretieho bodu, spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
2.
Osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, podáva žiadosť o posúdenie určeného výrobku po konštrukcii notifikovanej osobe a musí poskytnúť notifikovanej osobe dokumenty a technickú dokumentáciu, ktoré umožnia notifikovanej osobe posúdiť súlad určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a akékoľvek dostupné informácie o použití určeného výrobku po jeho prvom uvedení do prevádzky.
Osoba, ktorá uvádza takýto určený výrobok na trh alebo do prevádzky, uchováva tieto dokumenty a informácie k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od posúdenia rovnocennej zhody výrobku podľa postupu posudzovania zhody po konštrukcii.
3.
Notifikovaná osoba skontroluje konkrétny určený výrobok a vykoná výpočty, skúšky a ďalšie posúdenia v rozsahu potrebnom na zaručenie preukázania rovnocennej zhody výrobku s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Notifikovaná osoba vypracuje a vydá certifikát a súvisiacu správu o zhode týkajúce sa vykonaného posúdenia a ponechá si kópiu certifikátu a súvisiacej správy o zhode, aby boli k dispozícii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky desať rokov od vydania týchto dokumentov.
Notifikovaná osoba umiestni svoje identifikačné číslo na schválený určený výrobok vedľa označenia CE alebo ho dá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, notifikovaná osoba dá umiestniť na svoju zodpovednosť identifikačné číslo plavidla uvedené v prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. a), pričom kód krajiny výrobcu je nahradený kódom krajiny notifikovanej osoby, jedinečný kód výrobcu je nahradený identifikačným kódom notifikovanej osoby, po ktorom sa uvedie sériové číslo certifikátu o posúdení po konštrukcii, a mesiac a rok výroby, v ktorom model vznikol, sa nahradí mesiacom a rokom posúdenia po konštrukcii.
4.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, umiestni označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo notifikovanej osoby na určený výrobok, ktorý notifikovaná osoba posudzovala a osvedčovala rovnocennú zhodu s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
b)
osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, vypracuje EÚ vyhlásenie o zhode a uchováva ho k dispozícii orgánu dohľadu desať rokov odo dňa vydania certifikátu o posúdení po konštrukcii; vo vyhlásení o zhode sa identifikuje určený výrobok, pre ktorý bolo EÚ vyhlásenie o zhode vypracované, kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánu dohľadu,
c)
ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, osoba uvádzajúca plavidlo na trh alebo do prevádzky umiestni podľa ustanovenia tretieho bodu na plavidlo štítok výrobcu opísaný prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. b), ktorý obsahuje slová „posúdenie po konštrukcii“ a identifikačné číslo plavidla opísané v prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. a).
5.
Notifikovaná osoba informuje osobu, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, o jej povinnostiach v rámci postupu posudzovania zhody po konštrukcii.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Doplňujúce požiadavky pri použití vnútornej kontroly výroby a skúšok výrobku pod
dohľadom ustanovených v module A1 (§ 14 ods. 13)
Návrh a konštrukcia
Na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu vykoná výrobca alebo ním poverená osoba v jeho mene jednu skúšku alebo viac skúšok, ekvivalentných výpočtov alebo kontrol:
a)
skúška stability podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. b),
b)
skúška vlastností plávateľnosti podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. c).
Emisie hluku
Pri rekreačných plavidlách s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodných skútroch vykoná výrobca plavidla alebo niekto v jeho mene na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu plavidiel skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe č. 1 časti C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Pri vonkajších motoroch a závesných motoroch so zabudovaným výfukovým systémom vykoná výrobca motora alebo niekto v jeho mene na jednom motore alebo na niekoľkých motoroch každej rodiny motorov reprezentujúcich výrobu výrobcu motorov skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe č. 1 časti C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Keď sa skúša viac ako jeden motor z rodiny motorov, na potvrdenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Posúdenie zhody výroby z hľadiska výfukových emisií a emisií hluku
(štatistická metóda)
1.
Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. O veľkosti (n) vzorky rozhodne výrobca po dohode s notifikovanou osobou.
2.
Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Výroba danej série spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády („kladné rozhodnutie“), ak sú splnené tieto podmienky:
X + k. S ≤ L
S je štandardná odchýlka, kde:
S2 = (x – X)2 /(n – 1)
X = aritmetický priemer výsledkov získaných zo vzorky
x = jednotlivé výsledky získané zo vzorky
L = príslušný limit
n = počet motorov vo vzorke
k = štatistický koeficient závisiaci od n (pozri tabuľku)
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198
Ak je n ≥ 20, potom k = 0,860 / √
n
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Doplňujúci postup, ktorý sa uplatní v rámci posudzovania zhody s typom na základe
vnútornej kontroly výroby (modul C)
Podľa § 14 ods. 16, keď je úroveň kvality neuspokojivá, uplatňuje sa tento postup:
Zo série sa vyberie motor a podrobí sa skúške opísanej v prílohe č. 1 časti B. Skúšobné motory sú čiastočne alebo úplne zabehnuté podľa špecifikácií výrobcu. Ak konkrétne výfukové emisie motora vybraného zo série prekročia limity podľa prílohy č. 1 časti B, môže výrobca požiadať, aby sa merania uskutočnili na vzorke motorov vybraných zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne zvolený motor. Na potvrdenie toho, aby vzorka motorov spĺňala požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
Technická dokumentácia
Ak je to potrebné na posúdenie, technická dokumentácia uvedená v § 5 písm. b) a § 15 obsahuje:
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčný návrh, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a ďalšie relevantné údaje,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a fungovania určeného výrobku,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených podľa § 11 úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak sa tieto normy neuplatnili,
e)
výsledky výpočtov návrhu, vykonaných skúšok a ďalšie relevantné údaje,
f)
protokoly zo skúšok alebo výpočty stability podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. b) a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. c),
g)
protokoly zo skúšok výfukových emisií, ktorými sa preukáže súlad s prílohou č. 1 časťou B druhým bodom,
h)
protokoly zo skúšok emisií hluku, ktorými sa preukáže súlad s prílohou č. 1 časťou C prvým bodom.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998) v znení smernice Komisie 2001/63/ES zo 17. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 227, 23. 8. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/88/ES z 9. decembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31, Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/26/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34, Ú. v. EÚ L 146, 30. 4. 2004), smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009), smernice Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/88/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011), a smernice Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/654 z 19. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/26 z 8. januára 2019 (Ú. v. EÚ L 8I, 10. 1. 2019).
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
9)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
11)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení.
14)
Nariadenie (ES) č. 595/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
15)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
19)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
20)
Príloha II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
33)
Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
34)
Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori. (Piaty bod oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
35)
§ 22 ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
ISO 8178-4 (2007).
37)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
38)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.