75/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

75
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 20. januára 2016 v súlade s článkom 15 ods. 1.
DOHODA
MEDZI
VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SRBSKEJ REPUBLIKY
O MEDZINÁRODNEJ KOMBINOVANEJ DOPRAVE
Vláda Slovenskej republiky a vláda Srbskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v snahe o uľahčenie medzinárodnej prepravy tovaru kombinovanou dopravou medzi oboma štátmi,
na účely zabezpečenia efektívnej prepravy tovaru, ochrany životného prostredia, ako aj na účely znižovania zaťaženia cestnej dopravy a vytvorenia moderného systému kombinovanej dopravy tovaru,
súc presvedčení, že kombinovaná doprava ponúka prijateľnú alternatívu na riešenie problémov medzinárodnej prepravy tovaru, ako aj o potrebe uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave (ďalej len „dohoda“),
so zreteľom na ustanovenia medzinárodných dohôd a dohovorov, ktorými sú obe zmluvné strany viazané,
dohodli sa takto:
Článok 1
Rozsah
1)
Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú kombinovanú dopravu tovaru intermodálnymi nákladovými jednotkami alebo cestnými nákladnými vozidlami železnicou, vnútrozemskými vodnými cestami, po mori a po ceste medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez územia štátov zmluvných strán, alebo cez územie jedného zo štátov zmluvných strán, kde počiatočný alebo konečný úsek cestnou dopravou sa vykonáva vozidlom evidovaným na území štátu jednej zo zmluvných strán.
2)
Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd.
Článok 2
Pojmy
Na účely tejto dohody použité pojmy majú nasledujúci význam:
a)
„medzinárodná kombinovaná doprava tovaru“ znamená intermodálnu prepravu tovaru, kde sa väčšia časť medzinárodnej prepravy vykonáva železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou alebo námornou dopravou a ktorej akýkoľvek počiatočný alebo konečný úsek prepravy po ceste sa uskutoční najkratšou možnou cestou,
b)
„intermodálna preprava tovaru“ znamená prepravu tovaru v tej istej intermodálnej nákladovej jednotke alebo cestnom nákladnom vozidle, ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez manipulácie s tovarom pri zmene druhu dopravy,
c)
„cestné nákladné vozidlo“ znamená cestné motorové vozidlo určené a používané na prepravu tovaru, ktoré je evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán. Za cestné nákladné vozidlo sa považuje tiež súprava pozostávajúca z cestného nákladného vozidla a prívesu alebo ťahača a návesu, pričom cestné nákladné vozidlo a ťahač sú evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán. Príves alebo náves nemusia byť evidované na území toho istého štátu ako cestné nákladné vozidlo alebo ťahač,
d)
„intermodálna nákladová jednotka“ znamená kontajner najmenej 20 stôp dlhý (610 cm), výmennú nadstavbu, príves alebo náves vhodný na intermodálnu prepravu,
e)
„terminál kombinovanej dopravy“ znamená miesto, ktoré je vybavené na zmenu druhu dopravy alebo na skladovanie intermodálnych nákladových jednotiek,
f)
„doprava z/do terminálu kombinovanej dopravy“ znamená úsek prepravy intermodálnej nákladovej jednotky cestnou dopravou z hraničného priechodu alebo z miesta nakládky, alebo vykládky do najbližšiemu terminálu kombinovanej dopravy,
g)
„sprevádzaná kombinovaná doprava“ znamená prepravu cestného nákladného vozidla, sprevádzaného vodičom/vodičmi cestného nákladného vozidla, iným druhom dopravy, napríklad železnicou (RoLa) alebo plavidlami (RoRo),
h)
„nesprevádzaná kombinovaná doprava“ znamená prepravu cestného nákladného vozidla bez vodiča/vodičov alebo intermodálnej nákladovej jednotky použitím rôznych druhov dopravy,
i)
„územie štátu zmluvnej strany“ znamená územie Slovenskej republiky a územie Srbskej republiky, každé zvlášť,
j)
„zmiešaná komisia“ znamená zmiešanú komisiu pre medzinárodnú kombinovanú dopravu zriadenú podľa článku 10 tejto dohody,
k)
„RoLa“ znamená prepravu cestných nákladných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch so zníženou podlahou,
l)
„RoRo“ znamená prepravu cestných nákladných vozidiel, železničných nákladných vozňov a intermodálnych nákladových jednotiek na plavidlách.
Článok 3
Príslušné orgány
Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody sú:
a)
za Slovenskú republiku:
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
b)
za Srbskú republiku:
– Ministerstvo výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky.
Zmluvné strany si navzájom oznámia všetky zmeny týkajúce sa príslušných orgánov.
Článok 4
Sprevádzaná kombinovaná doprava
1)
Preprava tovaru cestnými nákladnými vozidlami evidovanými na území štátu jednej zmluvnej strany z/do terminálu kombinovanej dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany sa vykonáva bez povolení pre cestnú nákladnú dopravu.
2)
Terminály kombinovanej dopravy, ktoré sa používajú na tento druh dopravy sa schvaľujú na zasadaniach zmiešanej komisie.
3)
Zmluvné strany sa usilujú v súlade s právnymi predpismi platnými na ich území, aby celkový čas colnej kontroly a ostatných druhov kontrol na hraničných priechodoch pri vlakoch RoLa bol minimálny na území štátu každej zo zmluvných strán. Vodič/vodiči sprevádzajúci cestné nákladné vozidlá cestujú v osobných železničných vozňoch, ktoré sú súčasťou vlaku.
Článok 5
Nesprevádzaná kombinovaná doprava
1)
Preprava intermodálnych nákladových jednotiek z/do terminálu kombinovanej dopravy na území štátu jednej zo zmluvných strán sa môže vykonávať cestnými nákladnými vozidlami evidovanými na území štátu druhej zmluvnej strany, ak má dopravca osobitné povolenie udelené na ten účel príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.
2)
Terminály kombinovanej dopravy, ktoré sa používajú na tento druh dopravy, sa schvaľujú na zasadnutiach zmiešanej komisie.
3)
V prípade nesprevádzanej kombinovanej dopravy po železnici príslušné orgány štátov zmluvných strán podniknú všetky nevyhnutné opatrenia na zjednodušenie technického vybavovania vlakov na hraničných priechodoch v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 6
Prekračovanie štátnej hranice
1)
Vstup na územie a výstup z územia štátu zmluvnej strany sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na území štátu príslušnej zmluvnej strany.
2)
V prípade medzinárodnej kombinovanej dopravy sa musí v cestnom nákladnom vozidle prepravovanom na vlaku alebo na lodi nachádzať doklad, z ktorého vyplýva, že ide o medzinárodnú kombinovanú dopravu, ako aj ostatné dokumenty, ktoré sú požadované inými medzinárodnými zmluvami zaväzujúcimi zmluvné strany.
3)
V prípade sprevádzanej medzinárodnej kombinovanej dopravy orgány na hraničných priechodoch povolia vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
4)
Pri výstupe z územia štátu jednej zo zmluvných strán sa použitie medzinárodnej kombinovanej dopravy preukáže dokladom potvrdzujúcim vykonávanie kombinovanej dopravy (napr. dokladom CIM, CIM-UIRR nákladným listom SMGS, konosamentom alebo inými dopravnými dokladmi), osobitne pre každý použitý druh dopravy.
Článok 7
Podpora kombinovanej dopravy
1)
Zmluvné strany podniknú vhodné opatrenia, aby sa železničné, cestné a prístavné podniky, podniky kombinovanej dopravy a lodné spoločnosti ich štátu dohodli o opatreniach podporujúcich rozvoj medzinárodnej kombinovanej dopravy, berúc do úvahy prednosti tohto systému dopravy.
2)
Zmluvné strany poskytujú úplnú podporu železničným, cestným a prístavným podnikom ich štátu s cieľom rozvoja infraštruktúry pre medzinárodnú kombinovanú dopravu (cestná, železničná a prístavná infraštruktúra, terminály kombinovanej dopravy).
3)
Zmluvné strany podniknú vhodné opatrenia, aby medzinárodná kombinovaná doprava do terminálu alebo z terminálu na územiach ich štátov nepodliehala zákazom platným počas dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja.
4)
Zmluvné strany podniknú potrebné opatrenia v medzinárodnej kombinovanej doprave tovaru v záujme vytvorenia podmienok na prepravu cestných nákladných vozidiel do celkovej hmotnosti 44 t z/do terminálu kombinovanej dopravy.
5)
Zmluvné strany podniknú kroky na podporu rozvoja dopravnej infraštruktúry a koridorov v rámci siete medzinárodnej kombinovanej dopravy.
6)
Železničné podniky štátov zmluvných strán sa dohodli, že si navzájom uznajú certifikáty o technickej inšpekcii vozového parku a železničných vozňov používaných v kombinovanej doprave a akceptujú ich na území štátov zmluvných strán bez ďalšej inšpekcie.
7)
Zmluvné strany sa usilujú o modernizáciu infraštruktúry a hraničných procedúr v súlade s Európskou dohodou o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch (AGTC).
Článok 8
Spolupráca
1)
Zmluvné strany povzbudzujú železničné, cestné, prístavné podniky a podniky vo vnútrozemskej vodnej a námornej doprave do priamej spolupráce pri rozvoji súťaživosti ponúk na medzinárodnú kombinovanú dopravu s dôrazom na kvalitu prepravy, skracovanie doby prepravy, dodržiavanie dodacích podmienok a pomoc pri využívaní ekonomicky odôvodnených taríf, ako aj pri rozvoji medzinárodnej kombinovanej dopravy.
2)
Zmluvné strany sa snažia o zavádzanie účinných opatrení zameraných na čo najväčší objem medzinárodnej prepravy prostredníctvom kombinovanej dopravy.
3)
Zmluvné strany sa vzájomne informujú o akejkoľvek zmene vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa kombinovanej dopravy a zlepšenia kvality služieb v medzinárodnej kombinovanej doprave.
4)
Zmluvné strany odporučia železničným, prístavným a plavebným podnikom svojich štátov spolupracovať pri zriaďovaní nových trás pre medzinárodnú kombinovanú dopravu.
5)
Zmluvné strany odporučia železničným prístavným a plavebným podnikom svojich štátov uzatvárať bilaterálne dohody o vzájomnom používaní intermodálnych nákladových jednotiek patriacich vlastníkom evidovaným v ich štátoch.
Článok 9
Oslobodenie od cla
Cestné nákladné vozidlá evidované na území štátu jednej zmluvnej strany, ako aj intermodálne nákladové jednotky použité v medzinárodnej kombinovanej doprave dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na vykonávanie medzinárodnej kombinovanej dopravy, sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oslobodzujú od cla a iných platieb vyberaných pri dovoze, ak sa vyvezú späť.
Rovnaké podmienky sa vzťahujú na náhradné dielce, príslušenstvo vozidla a vybavenie nevyhnutné na vykonanie prepravy, ktoré sú dočasne dovezené spolu s cestným nákladným vozidlom a intermodálnymi nákladovými jednotkami, ak sa vyvezú spolu s nimi späť.
Každá zmluvná strana poskytne oslobodenie v rozsahu podľa právnych predpisov platných na území jej štátu a na základe reciprocity.
Článok 10
Zmiešaná komisia
1)
Na účely vykonávania tejto dohody sa zriadi zmiešaná komisia zložená zo zástupcov príslušných organizácií štátov zmluvných strán. Každá zmluvná strana vymenuje do zmiešanej komisie piatich členov do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
2)
Zmiešaná komisia určí zoznam železničných tratí, železničných staníc s terminálmi na medzinárodnú kombinovanú dopravu, terminálov v riečnych a námorných prístavoch, hraničných priechodov a zariadení používaných medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou.
3)
Zmiešaná komisia zasadá striedavo na území štátov zmluvných strán, minimálne raz za rok.
4)
V rámci zasadnutí zmiešanej komisie príslušné orgány štátov zmluvných strán môžu dohodnúť zmeny tejto dohody v rozsahu, ktorý si vyžiada rozvoj medzinárodnej kombinovanej dopravy.
5)
Zmiešaná komisia určí úlohy spojené s jej činnosťou v Rokovacom poriadku, ktoré sa dohodnú na prvom zasadnutí.
Článok 11
Porušenie ustanovení dohody, sankcie
1)
V prípade, že dopravca alebo vodič/vodiči cestného nákladného vozidla evidovaného na území štátu jednej zmluvnej strany porušili vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany alebo ustanovenia tejto dohody, majú príslušné orgány štátu, na území ktorého je vozidlo evidované, na žiadosť príslušných orgánov štátu, na území ktorého došlo k ich porušeniu, právo napomenúť dopravcu, ktorý sa dopustil porušenia, aby dodržiaval vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.
2)
Zmiešaná komisia vymedzí, v ktorých prípadoch sa použijú opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku.
3)
Príslušné orgány, ktoré prijali také opatrenia, informujú o nich príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany.
4)
Ustanovenia tohto článku nevylučujú opatrenia prijaté správnym orgánom štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území došlo k priestupku, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 12
Ochrana údajov
1)
Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek údaje a informácie súvisiace s touto dohodou, okrem oficiálnych štatistických údajov a správ, sú chránené pred nezákonným odovzdaním. Odovzdať akékoľvek iné údaje možno iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu štátu zmluvnej strany, ktorý tieto údaje vydáva.
2)
Údaje a informácie podľa tohto článku možno poskytnúť iba súdom a prokuratúre štátu druhej zmluvnej strany v rozsahu, aký si vyžaduje právny postup.
Článok 13
Mimoriadne udalosti
V prípade, že pre mimoriadne udalosti na území štátu jednej zmluvnej strany hrozí prerušenie dopravy v medzinárodnej kombinovanej doprave na viac ako dvanásť hodín, prijme príslušná zmluvná strana urýchlene opatrenia na opätovné obnovenie medzinárodnej prepravy a bude o tom informovať druhú zmluvnú stranu.
Článok 14
Zmeny
Zmluvné strany môžu navrhovať zmeny tejto dohody.
Každá zmena tejto dohody bude potvrdená obojstranným písomným súhlasom zmluvných strán a nadobudne platnosť podľa ustanovení článku 15 tejto dohody.
Článok 15
Nadobudnutie platnosti, trvanie dohody
1)
Táto dohoda nadobudne platnosť 60 dní po prijatí neskoršieho oznámenia, ktorým sa zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom informujú o splnení vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie jej platnosti.
2)
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana však môže dohodu vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa prijatia diplomatickej nóty od druhej zmluvnej strany.
Dané v Bratislave 1. 12. 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Miroslav Lajčák v. r.
Za vládu Srbskej republiky:
Zorana Mihajlović v. r.