74/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. januára 2016,
ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 1 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Štátny príspevok sa poskytne odberateľovi plynu v domácnosti, ktorý splnil podmienky podľa § 9 ods. 2 zákona, vo výške podľa prílohy, a to osobitne za každé odberné miesto, do ktorého bola vykonávaná dodávka plynu.
(2)
Štátny príspevok sa poskytne prostredníctvom poukazu poštového platobného styku.1)
§ 2
(1)
Množstvom odobratého plynu je množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za posledné známe obdobie vyúčtovania odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené na základe vyúčtovania odberu plynu, ktoré vykonal dodávateľ plynu formou zúčtovacej faktúry podľa osobitného predpisu,2) podkladom ktorého bolo zistenie stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete4) podľa osobitného predpisu,5) najneskôr k 1. novembru 2015, a to bez ohľadu na tarifnú skupinu, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa platnej zmluvy o združenej dodávke plynu, na základe ktorej sa realizovala dodávka plynu do odberného miesta k 1. novembru 2015 (ďalej len „zmluva o združenej dodávke plynu“).
(2)
Ak na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti došlo za posledné známe obdobie vyúčtovania odberu plynu k zmene dodávateľa plynu, množstvom odobratého plynu je množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu,5) najneskôr k 1. novembru 2015, a to bez ohľadu na tarifnú skupinu, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.
(3)
Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za obdobie vyúčtovania odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu,5) ale je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo, najmenej však najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.
(4)
Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie od začatia dodávky plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti do 1. novembra 2015, množstvom odobratého plynu je najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.
(5)
Ak došlo na odbernom mieste k zmene dĺžky obdobia, za ktoré sa zisťuje stav odberu plynu podľa určeného meradla,3) a k 1. novembru 2015 je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za predchádzajúce obdobie v dĺžke 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo. Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste podľa prvej vety, ale je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo, najmenej však najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. januára 2016.
Rastislav Chovanec v. r.
1)
§ 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 57 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
3)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
4)
§ 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha
k vyhláške č. 74/2016 Z. z.
Výška štátneho príspevku
Tarifná skupina Množstvo plynu odobratého
odberateľom plynu
v domácnosti v kWh
Výška štátneho
príspevku
v eurách
od do
D1 0 2 110 10,00
D2 2 111 3 300 10,00
3 301 4 700 14,00
4 701 6 100 18,00
6 101 7 500 22,00
7 501 11 000 28,00
11 001 13 500 37,00
13 501 17 935 45,00
D3 17 936 20 000 55,00
20 001 25 000 65,00
25 001 31 000 80,00
31 001 40 000 100,00
40 001 52 000 125,00
52 001 68 575 165,00