73/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

73
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 141 ods. 1 písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach.

Opatrenie obsahuje normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach, požiadavky upravujúce sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a vyhodnocovanie ich príčin.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2016 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.