71/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

71
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické
zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z. a vyhlášky č. 346/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa bodmi 28. a 29., ktoré znejú:
„28.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/573 z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v polyvinylchloridových snímačoch diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro (Ú. v. EÚ L 94, 10. 4. 2015).
29.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/574 z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v systémoch intravaskulárneho ultrazvukového zobrazenia (Ú. v. EÚ L 94, 10. 4. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2016.
Peter Žiga v. r.