70/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

70
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až f) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z., vyhlášky č. 377/2011 Z. z. a vyhlášky č. 107/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. e) sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona.“.
3.
V § 2 ods. 5 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.
5.
V § 3 ods. 3 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
6.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
7.
V názve prílohy č. 3 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
8.
V prílohe č. 3 časti A sa za slová „konania o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konania o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konania o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.*“.
9.
V prílohe č. 3 časti B sa za slová „o konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*“.
10.
V prílohe č. 3 časti C sa za slová „v konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*“.
11.
V prílohe č. 3 časti E sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.*“.
12.
V prílohe č. 3 sa na konci pripája poznámka k symbolu *, ktorá znie:
„*
Nehodiace sa prečiarknite.“.
13.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2016 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2016.
Tomáš Borec v. r.