67/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 187 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. decembra 2015 č. 36/2015 o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie ustanovuje štruktúru výkazov a iných informácií, ktoré je poisťovňa v osobitnom režime podľa zákona o poisťovníctve povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 36/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.