62/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

62
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 47 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah a spôsob poskytovania informácií o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrením sa zrušuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 75/2009 Z. z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 38/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.