54/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

54
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydalo

opatrenie zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M.

Opatrením sa menia a dopĺňajú kritériá vyhodnocovania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 4 ods. 1 zákona, na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a), b) a c) zákona a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a je prístupné na nahliadnutie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.