51/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

51
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Juraj Draxler v. r.
Príloha
k vyhláške č. 51/2016 Z. z.
A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca
1.
anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
2.
komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
3.
vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
4.
základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
5.
spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
6.
elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
7.
vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
8.
ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria
9.
vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu
B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca
1.
anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
2.
komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
3.
vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
4.
základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
5.
spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
6.
elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
7.
vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
8.
ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
9.
vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu