50/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Oznámenie podmienok pre poskytnutie vládneho štipendia na akademický rok obsahuje
a)
názvy študijných odborov, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy, na ktorých štúdium je možné poskytnúť vládne štipendium,
b)
počet fyzických osôb, ktorým je možné poskytnúť vládne štipendium,
c)
lehotu na podanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia (ďalej len „žiadosť“),
d)
lehotu pre ministerstvo zahraničných vecí partnerskej krajiny uvedenej v zameraní podľa § 3 ods. 3 zákona na oznámenie uchádzačov, ktorým táto krajina navrhuje poskytnúť vládne štipendium, a
e)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého sa v elektronickej podobe predkladá žiadosť a jej prílohy.
§ 2
(1)
Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.
(2)
Prílohami žiadosti sú
a)
doklad o najvyššom získanom vzdelaní,
b)
vysvedčenia zo strednej školy, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, inak výpis výsledkov štúdia na vysokej škole,
c)
rozhodnutie o prijatí na štúdium, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na štúdium na vysokej škole,
d)
rodný list,
e)
fotografia s rozmermi 3,5 cm x 4 cm zobrazujúca skutočnú podobu tváre osoby bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm; v elektronickej podobe s rozmermi najmenej 350 x 400 pixelov,
f)
odporúčanie
1.
dvoch pedagogických zamestnancov strednej školy, ktorá vydala doklad podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, alebo
2.
dvoch vysokoškolských učiteľov vysokej školy, ktorá vydala výpis výsledkov štúdia podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu tretieho stupňa alebo na štúdium takého študijného programu,
g)
podpísaný štruktúrovaný životopis,
h)
bibliografické údaje o publikačnej činnosti v rozsahu názov, autor a vydavateľské údaje, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného programu tretieho stupňa alebo o štúdium takého študijného programu,
i)
kópia strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa.
(3)
Ak uchádzač získal najvyššie vzdelanie mimo územia Slovenskej republiky, vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Ak je doklad o najvyššom získanom vzdelaní alebo rodný list vyhotovený v inom ako v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, francúzskom jazyku alebo španielskom jazyku, vyžaduje sa aj úradne overený preklad do niektorého z týchto jazykov.1)
(4)
Uchádzač predkladá žiadosť spolu s požadovanými prílohami v elektronickej forme každoročne do 30. mája prostredníctvom webového sídla určeného ministerstvom.
(5)
Prílohy žiadosti
a)
podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a i) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov
1.
Portable Document Format (.pdf),
2.
Joint Photographic Experts Group (.jpg),
3.
Portable Network Graphics (.png) alebo
4.
Graphics Interchange Format (.gif),
b)
podľa odseku 2 písm. f) a h) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov
1.
Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem2) alebo
2.
Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy.3)
§ 3
(1)
Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia alebo o neposkytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačom v elektronickej forme do 15. júla na adresu elektronickej pošty, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti.
(2)
Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačovi, ktorému bolo poskytnuté, aj v písomnej forme na korešpondenčnú adresu, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti, a to do piatich pracovných dní odo dňa jeho vstupu na územie Slovenskej republiky.
(3)
Oznámenie o odňatí vládneho štipendia a oznámenie o pozastavení poskytovania vládneho štipendia ministerstvo doručuje elektronickými prostriedkami aj v písomnej forme.
§ 4
Vládne štipendium poskytuje ministerstvo mesačne prostredníctvom vysokej školy, na ktorej je príslušná fyzická osoba študentom alebo účastníkom jazykovej prípravy. Vysoká škola vyplatí vládne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo oznámi študent príslušnej vysokej škole.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Juraj Draxler v. r.
1)
§ 21 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 10a ods. 1 písm. j) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2014 Z. z.
2)
RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).
3)
ISO/IEC 29500 Formáty súborov Office Open XML.