5/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

5
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce,
b)
špecializačné vzdelávacie programy podľa špecializovaných odborov sociálnej práce (ďalej len „špecializačný vzdelávací program“),
c)
štandardy špecializačných vzdelávacích programov vrátane doby ich trvania,
d)
obdobie, ktoré sa nezapočítava do doby podľa § 5a ods. 1 zákona.
§ 2
(1)
Sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce tvorí
a)
sociálna posudková činnosť,
b)
sociálna kuratela.
(2)
Špecializačné vzdelávacie programy sú špecializačný vzdelávací program
a)
„Sociálna posudková činnosť“,
b)
„Sociálna kuratela“.
(3)
Štandardy špecializačných vzdelávacích programov sú uvedené v § 2a a v prílohe.
§ 2a
(1)
Doba trvania špecializačného vzdelávacieho programu je najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov.
(2)
Do doby trvania špecializačného vzdelávacieho programu sa nezapočítava obdobie účastníkom špecializačného vzdelávacieho programu preukázanej neúčasti na vzdelávaní z dôvodu jeho
a)
dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo na výkon odborovej funkcie,
b)
materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
c)
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,
d)
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu1) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,2)
e)
výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
f)
nástupu na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(3)
Obdobie podľa odseku 2 sa nezapočítava do doby podľa § 5a ods. 1 zákona.
(4)
Začiatok a koniec obdobia podľa odseku 2 sa bez zbytočného odkladu preukazuje vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania, ktorá špecializačný vzdelávací program uskutočňuje.
§ 2b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Doba trvania špecializačného vzdelávacieho programu, ktorý začal pred 1. januárom 2024, sa predlžuje o obdobie podľa § 2a ods. 2, ktoré plynulo pred 1. januárom 2024, ak účastník špecializačného vzdelávacieho programu preukáže neúčasť na vzdelávaní z dôvodu podľa § 2a ods. 2 vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania, ktorá špecializačný vzdelávací program uskutočňuje, do 31. januára 2024.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 5/2016 Z. z.
ŠTANDARDY ŠPECIALIZAČNÝCH VZDELÁVACÍH PROGRAMOV
1.
Štandard pre špecializačný vzdelávací program „Sociálna posudková činnosť“
Charakteristika – absolvovaním špecializačného vzdelávacieho programu získa absolvent vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie špecializovaných odborných činností v špecializovanom odbore sociálnej práce, a to sociálna posudková činnosť. Absolvent bude schopný vykonávať sociálnu posudkovú činnosť pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre fyzické osoby na účely vybraných druhov sociálnych služieb. Absolvent získa poznatky a vedomosti v týchto oblastiach: právny rámec kompenzačnej pomoci a sociálnych služieb; posudzovanie individuálnych potrieb, rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzickej osoby; komunitná dimenzia kompenzačnej pomoci a sociálnych služieb; komplexné ponímanie prístupnosti; rôznorodosť kompenzačných nástrojov; optimalizácia kompenzačnej pomoci v rámci posudkovej, rozhodovacej, kontrolnej a terénnej činnosti; manažment kontroly; dilemy a paradoxy kompenzačnej pomoci a sociálnych služieb. Absolvent bude na základe získaných vedomostí schopný analyzovať potreby, schopnosti, sociálne znevýhodnenia fyzickej osoby a jej rodiny v kontexte jej života (prostredia), analyzovať podporné kapacity rodiny a podporného kruhu fyzickej osoby, bude schopný správne a tvorivo uplatňovať kompenzačný, ale aj širší právny a komunitný rámec, vyberať optimálne kombinácie podporných nástrojov, revidovať potreby podpory, využívať výsledky kontroly na účely optimalizácie a identifikovať dilemy a paradoxy vlastnej práce a modifikovať ich. Absolvent bude pripravený na tímovú prácu a flexibilný prenos získaných poznatkov a zručností z edukačného procesu do vlastného pracovného prostredia a činnosti a bude pripravený na sieťovanie na komunálnej úrovni.
Štruktúra a celkový rozsah – špecializačný vzdelávací program pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 200 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 15 hodín v rámci tém špecializačného vzdelávacieho programu.
Organizačná forma – kombinovaná (kombinácia prezenčnej a dištančnej formy, pričom prezenčná forma tvorí minimálne 70 % celkového rozsahu).
Cieľová skupina – sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon sociálnej posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a/alebo posudzovania odkázanosti na sociálnu službu.
Témy, obsah a rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy na výkon špecializovanej odbornej činnosti:
Téma Počet hodínna tému
z celkového
počtu hodín
Počet hodín teoretickej
prípravy z počtu
hodín na tému
Počet hodínpraktickej
prípravy z počtu
hodín na tému
Základné východiská v oblasti ľudských práv a slobôd fyzických
osôb so zdravotným postihnutím
20 15 5
Aktuálna právna úprava a organizačné zabezpečenie sociálnej
posudkovej činnosti
40 30 10
Sociálna posudková činnosť v kontexte podpory sociálnej
inklúzie
20 10 10
Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím.
Posudzovanie individuálnych
predpokladov fyzických osôb
odkázaných na sociálnu službu
40 20 20
(z toho najmenej
5 hodín prebieha
pod supervíziou)
Posudzovanie rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzických osôb 60 25 35
(z toho najmenej
10 hodín prebieha
pod supervíziou)
Kontrolná činnosť v oblasti sociálnej posudkovej činnosti 20 10 10
Teoretickú prípravu tvoria prednášky, diskusie, prezentácie a obdobné pedagogické metódy. Praktickú prípravu tvorí modelovanie, nácvik, tréning, hranie rolí a obdobné zážitkové metódy v oblasti vzdelávania.
Spôsob ukončenia – splnenie predpokladu osobnej účasti pri prezenčnej forme špecializovaného vzdelávacieho programu (maximálna povolená neúčasť je 10 % z celkového počtu hodín), absolvovanie špecializačnej skúšky pozostávajúcej z písomného a ústneho overenia vedomostí v rozsahu schváleného špecializačného vzdelávacieho programu.
2.
Štandard pre špecializačný vzdelávací program „Sociálna kuratela“
Charakteristika – absolvovaním špecializačného vzdelávacieho programu získa absolvent vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie špecializovaných odborných činností v špecializovanom odbore sociálnej práce, a to sociálna kuratela. Absolvent získa hlbšie teoretické vedomosti o príčinách vzniku, vývoji a dôsledkoch sociálnopatologických javov na jednotlivca, jeho rodinu a širšie sociálne prostredie, o sociálnych a ekonomických problémoch jednotlivca, jeho rodiny a širšieho sociálneho prostredia, o medzinárodných právnych aktoch vrátane právne záväzných aktov Európskej únie a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na výkon opatrení sociálnej kurately (trestné právo, občianske právo, právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, správne právo, ochrana osobných údajov a ostatné oblasti práva, ktoré súvisia s výkonom opatrení sociálnej kurately). Absolvent zároveň získa hlbšie teoretické vedomosti o metódach, technikách a aktuálnych prístupoch sociálnej práce zodpovedajúcich špecifikám sociálnej kurately, hlbšie poznatky z ostatných odborov (psychológia, kultúrna a sociálna antropológia a iné súvisiace odbory) a o zdravotných rizikách výkonu sociálnej kurately. Absolvent si počas praktickej časti špecializačného vzdelávacieho programu prehĺbi spôsobilosti a zručnosti tak, aby bol schopný vykonať komplexnú sociálnu diagnostiku klienta sociálnej kurately, plánovať sociálnu intervenciu, aplikovať teoretické poznatky uplatňovaním zodpovedajúcich právnych predpisov, metód a techník sociálnej práce v závislosti od závažnosti poruchy psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu fyzickej osoby a situácie, v ktorej sa nachádza fyzická osoba. V rámci praktickej časti si absolvent osvojí aj metódy riešenia konfliktov v situáciách sociálnej kurately, postupy sociálnych kurátorov v trestnom konaní a v občianskom súdnom konaní, postupy sociálnych kurátorov v priestupkovom konaní a konaní pred správnym orgánom, postupy zamerané na znižovanie sociálnych rizík a na zvládanie rizikových situácií a získa informácie o znižovaní zdravotných rizík a informácie potrebné k administrácii výkonu.
Štruktúra a celkový rozsah – špecializačný vzdelávací program pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 230 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 40 hodín v rámci tém špecializačného vzdelávacieho programu, z toho najmenej 30 % tvorí individuálna priama supervízia.
Organizačná forma – kombinovaná (kombinácia prezenčnej a dištančnej formy, pričom prezenčná forma tvorí minimálne 70 % celkového rozsahu).
Cieľová skupina – sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon opatrení sociálnej kurately pre deti a/alebo opatrení sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb.
Témy, obsah a rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy na výkon špecializovanej odbornej činnosti:
Téma Počet hodínna tému
z celkového
počtu hodín
Počet hodínteoretickej
prípravy z počtu
hodín na tému
Počet hodínpraktickej
prípravy z počtu
hodín na tému
Východiská sociálnej kurately a) medzinárodné koncepčné
a strategické dokumenty, právne
východiská vrátane súvisiacich
právnych predpisov
b) etické aspekty výkonu
c) sociálna patológia, teoretické
koncepty vzniku deviantného
správania (biologické,
psychologické, psychosociálne a
sociologické teórie)
d) teória psychopatológie
e) praktická príprava na spisovanie
návrhov, podaní, správ, vyjadrení,
na rozhodovaciu činnosť, na
medzisektorovú a
interdisciplinárnu spoluprácu
40 30 10
(z toho najmenej
5 hodín prebieha
pod supervíziou)
Sociálna kuratela detí a) teoretické východiska porúch
psychického, fyzického
a sociálneho vývinu dieťaťa
b) rizikové správanie, poruchy
správania (etiológia, typológia,
symptomatológia)
c) delikvencia, kriminalita,
závislosti a ďalšie negatívne javy
(etiológia, symptomatológia)
d) metódy, techniky a prístupy
sociálnej práce zodpovedajúce
špecifikám sociálnej kurately detí
e) kompetencie a postupy v trestnom
konaní, konaní pred súdom
vrátane praktickej prípravy
f) penitenciárna a postpenitenciárna
sociálna práca – kompetencie
sociálneho kurátora detí vrátane
praktickej prípravy
g) praktická príprava na výkon
preventívnych, diagnostických a
intervenčných postupov sociálnej
práce v závislosti od poruchy
vývinu dieťaťa a situácie dieťaťa
a jeho rodiny vrátane
interdisciplinárnych prístupov pomoci
h) praktická príprava na zvládanie
konfliktných a rizikových situácií
v sociálnej kuratele detí
i) správne konanie, kompetencie a
postupy v konaní pred správnym
orgánom vrátane konaní
o priestupku
65 35 30
(z toho najmenej
5 hodín prebieha
pod skupinovou
supervíziou a 10
hodín formou
individuálnej
supervízie)
Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
a) teoretické východiská porúch
psychického, fyzického
a sociálneho vývinu plnoletých
fyzických osôb
b) kriminalita, závislosti, násilie,
obchodovanie s ľuďmi, sexuálne
komerčné služby, extrémizmus,
rasizmus, xenofóbia a ďalšie
negatívne javy - teoretické
východiská (vrátane etiológie
a symptomatológie) vo vzťahu k
plnoletým fyzickým osobám
c) metódy, techniky a prístupy
sociálnej práce zodpovedajúce
špecifikám sociálnej kurately
plnoletých fyzických osôb
d) penitenciárna a postpenitenciárna
sociálna práca – kompetencie
sociálneho kurátora plnoletých
fyzických osôb vrátane praktickej
prípravy
e) praktická príprava na výkon
preventívnych, diagnostických a
intervenčných postupov sociálnej
práce v závislosti od poruchy
vývinu plnoletej fyzickej osoby
a situácie tejto osoby a jej rodiny
vrátane interdisciplinárnych
prístupov pomoci
f) praktická príprava na zvládanie
konfliktných a rizikových situácií
v sociálnej kuratele plnoletých
fyzických osôb
65 35 30
(z toho najmenej
5 hodín prebieha
pod skupinovou
supervíziou a 10
formou
individuálnej
supervízie)
Riziká sociálneho vylúčenia
(vybrané sociálne a ekonomické
problémy)
a) teoretické poznatky, ktoré súvisia
so sociálnymi a ekonomickými
problémami jednotlivcov, rodín,
skupín, komunít (napríklad
chudoba, dlhodobá
nezamestnanosť, bezdomovectvo)
b) základy kultúrnej a sociálnej
antropológie
c) špecifiká sociálnej práce
v marginalizovaných rómskych
komunitách
d) sociálne poradenstvo zamerané na
manažment osobných a rodinných
financií vrátane praktickej
prípravy
e) orientácia v externých zdrojoch
pomoci a podpory (služby
zamestnanosti, pomoc v hmotnej
núdzi, sociálne služby a iné
zdroje pomoci a podpory)
50 20 30
(z toho najmenej
5 hodín prebieha
pod skupinovou
supervíziou)
Administratíva a dokumentácia v sociálnej kuratele 10 5 5
Teoretickú prípravu tvoria prednášky, diskusie, prezentácie a obdobné pedagogické metódy. Praktickú prípravu tvorí modelovanie, nácvik, tréning, hranie rolí a obdobné zážitkové metódy v oblasti vzdelávania.
Spôsob ukončenia – splnenie predpokladu osobnej účasti pri prezenčnej forme špecializovaného vzdelávacieho programu (maximálna povolená neúčasť je 10 % z celkového počtu hodín), absolvovanie špecializačnej skúšky pozostávajúcej z písomného a ústneho overenia vedomostí v rozsahu schváleného špecializačného vzdelávacieho programu.
1)
§ 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 467/2019 Z. z.
2)
§ 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.