48/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.20162016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

48
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. júla 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1918 z 22. septembra 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 3. novembra 2015.

Dohoda nadobudla platnosť 17. novembra 2015 v súlade s článkom 10 ods. 1.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
Keďže Slovenská republika a Spojené štáty americké (jednotlivo označované ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“) si želajú uzavrieť dohodu na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní prostredníctvom vzájomnej spolupráce v daňových záležitostiach s použitím efektívnej infraštruktúry na automatickú výmenu informácií;
keďže článok 27 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná v Bratislave dňa 8. októbra 1993 (ďalej len „Zmluva“) umožňuje výmenu informácií na daňové účely;
keďže Spojené štáty americké uzákonili právne predpisy všeobecne známe ako zákon o dodržiavaní daňových predpisov v súvislosti so zahraničnými účtami, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act (ďalej len „zákona FATCA“), ktorý pre finančné inštitúcie zavádza oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa určitých účtov;
keďže Slovenská republika podporuje hlavný účel zákona FATCA, ktorým je zlepšenie dodržiavania daňových predpisov;
keďže zákon FATCA obsahuje niekoľko problematických oblastí vrátane skutočnosti, že finančné inštitúcie Slovenskej republiky nemusia byť schopné dodržiavať určité ustanovenia zákona FATCA z dôvodu vnútroštátnych legislatívnych prekážok;
keďže Spojené štáty americké zbierajú informácie týkajúce sa určitých účtov držaných rezidentmi Slovenskej republiky vedených finančnými inštitúciami v Spojených štátoch amerických a sú pripravené poskytnúť tieto informácie Slovenskej republike výmenou za poskytnutie ekvivalentných informácií pod podmienkou, že budú zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia a infraštruktúra na účinnú výmenu informácií;
keďže zmluvné strany sú odhodlané na dlhodobú spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločné štandardy pre finančné inštitúcie v oblasti oznamovania a postupov hĺbkového preverovania;
keďže Spojené štáty americké uznávajú potrebu koordinovať oznamovacie povinnosti podľa zákona FATCA s ostatnými daňovými oznamovacími povinnosťami platnými v Spojených štátoch amerických pre slovenské finančné inštitúcie, aby sa predišlo duplicitnému oznamovaniu;
keďže medzivládny prístup k implementácii zákona FATCA môže vyriešiť legislatívne prekážky a zmierniť zaťaženie slovenských finančných inštitúcií;
keďže zmluvné strany si želajú uzavrieť dohodu na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a zabezpečenie implementácie zákona FATCA na základe vnútroštátneho oznamovania a obojstrannej automatickej výmeny informácií na základe Zmluvy a pod podmienkou zachovania dôvernosti a ďalšej ochrany uvedenej v Zmluve, a to vrátane ustanovení, ktoré obmedzujú použitie informácií vymieňaných na základe Zmluvy;
zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
1.
Na účely tejto dohody a všetkých jej príloh (ďalej len ako „Dohoda“) majú nasledujúce výrazy význam, ktorý je uvedený nižšie
a)
Výraz „Spojené štáty“ označuje Spojené štáty americké vrátane ich jednotlivých federálnych štátov a keď sa používa v zemepisnom zmysle, označuje územie Spojených štátov, vrátane vnútrozemských vôd, vzdušného priestoru, ich územných morí a všetkých morských oblastí mimo územných morí, v ktorých môžu Spojené štáty uplatňovať zvrchované práva alebo jurisdikciu v súlade s medzinárodným právnym poriadkom; tento pojem ale nezahŕňa zámorské územia Spojených štátov. Odkaz na „štát“ Spojených štátov zahŕňa aj District of Columbia.
b)
Výraz „zámorské územie Spojených štátov amerických“ označuje Americkú Samou, Spoločenstvo ostrovov Severné Mariány, Guam, Portorické spoločenstvo alebo Americké Panenské ostrovy.
c)
Výraz „IRS“ označuje Úrad pre daňovú správu Spojených štátov (Internal Revenue Service).
d)
Výraz „Slovenská republika“ označuje Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, označuje jej územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoje suverénne práva a jurisdikciu v súlade s pravidlami medzinárodného práva.
e)
Výraz „jurisdikcia partnerského štátu“ označuje jurisdikciu, ktorá má platnú dohodu so Spojenými štátmi o podpore implementácie zákona FATCA. Zoznam všetkých jurisdikcií partnerských štátov zverejní IRS.
f)
Výraz „príslušný orgán“ označuje“
(1)
vo vzťahu k Spojeným štátom ministra financií alebo jeho povereného zástupcu,
(2)
vo vzťahu k Slovenskej republike, ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu.
g)
Výraz „finančná inštitúcia“ označuje inštitúciu správy a úschovy finančných aktív, správcovskú spoločnosť, vkladovú inštitúciu, investičnú spoločnosť alebo špecifikovanú poisťovaciu spoločnosť.
h)
Výraz „inštitúcia správy a úschovy finančných aktív“ označuje subjekt, ktorého podstatnú časť podnikateľskej činnosti tvorí držba finančných aktív na účet iných osôb. Finančné aktíva, ktoré má subjekt v držbe na účet iných osôb, predstavujú podstatnú časť jeho podnikateľskej činnosti, ak hrubý príjem z držby finančných aktív a súvisiacich finančných služieb sa rovná alebo je väčší ako 20 % hrubého príjmu tohto subjektu za kratšie z nasledujúcich období
(i)
obdobie troch rokov, ktoré končí 31. decembrom (alebo posledným dňom oznamovacieho obdobia, ktoré nie je kalendárnym rokom) roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa výška tohto príjmu určuje, alebo
(ii)
obdobie, počas ktorého tento subjekt existoval.
i)
Výraz „vkladová inštitúcia“ označuje subjekt, ktorý prijíma vklady v rámci bežného podnikania v oblasti bankovníctva alebo obdobného odvetvia.
j)
Výraz „investičný subjekt“ označuje subjekt, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti (alebo ktorý je spravovaný subjektom, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti) vykonáva jednu alebo niekoľko z nižšie uvedených činností alebo operácií pre zákazníka alebo v jeho mene:
(1)
obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, deriváty, atď.), obchodovanie s devízami, obchodovanie s devízovými, úrokovými alebo indexovými nástrojmi; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; alebo obchodovanie s futures na komodity;
(2)
individuálnu alebo kolektívnu správu investičného portfólia; alebo
(3)
iný spôsob investovania, správy alebo riadenia fondov alebo peňažných prostriedkov v mene iných osôb.
Toto písmeno j) sa vykladá spôsobom, ktorý je v súlade s definíciou „finančnej inštitúcie“ uvedenou v odporúčaniach Finančného akčného výboru (Financial Action Task Force, FATF).
k)
Výraz „špecifikovaná poisťovacia spoločnosť“ označuje subjekt, ktorý je poisťovacou spoločnosťou (alebo materskou holdingovou spoločnosťou poisťovacej spoločnosti), ktorý vystavuje poistné zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitné zmluvy, alebo je povinný vyplácať platby na základe takýchto zmlúv.
l)
Výraz „slovenská finančná inštitúcia“ označuje
(i)
akúkoľvek finančnú inštitúciu, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, avšak s výnimkou pobočky takejto finančnej inštitúcie so sídlom mimo Slovenskej republiky, a
(ii)
akúkoľvek pobočku finančnej inštitúcie, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky, ak má táto pobočka sídlo v Slovenskej republike.
m)
Výraz „finančná inštitúcia v jurisdikcii partnerského štátu“ označuje
(i)
akúkoľvek finančnú inštitúciu zriadenú v jurisdikcii partnerského štátu, avšak s výnimkou akejkoľvek pobočky tejto finančnej inštitúcie so sídlom mimo jurisdikcie partnerského štátu, a
(ii)
akúkoľvek pobočku finančnej inštitúcie, ktorá nie je zriadená v jurisdikcii partnerského štátu, ak má táto pobočka sídlo v jurisdikcii partnerského štátu.
n)
Výraz „oznamujúca finančná inštitúcia“ v závislosti od kontextu označuje slovenskú oznamujúcu finančnú inštitúciu alebo oznamujúcu finančnú inštitúciu Spojených štátov.
o)
Výraz „slovenská oznamujúca finančná inštitúcia“ označuje akúkoľvek slovenskú finančnú inštitúciu, ktorá nie je neoznamujúcou slovenskou finančnou inštitúciou.
p)
Výraz „oznamujúca finančná inštitúcia Spojených štátov“ označuje
(i)
akúkoľvek finančnú inštitúciu, ktorá je rezidentom Spojených štátov, avšak s výnimkou akejkoľvek pobočky tejto finančnej inštitúcie so sídlom mimo Spojených štátov, a
(ii)
akúkoľvek pobočku finančnej inštitúcie, ktorá nie je rezidentom v Spojených štátoch, ak má táto pobočka sídlo v Spojených štátoch, ak príslušná finančná inštitúcia alebo pobočka kontroluje, prijíma alebo spravuje príjmy, v súvislosti s ktorými je výmena informácií povinná podľa článku 2 ods. 2 písm. b) tejto dohody.
q)
Výraz „slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia“ označuje akúkoľvek slovenskú finančnú inštitúciu alebo iný subjekt, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky, ktorý je v prílohe II označený ako slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, alebo sa iným spôsobom kvalifikuje ako zahraničná finančná inštitúcia dodržiavajúca požiadavky zákona FATCA alebo oslobodený skutočný vlastník príjmu podľa príslušných nariadení a predpisov Ministerstva financií Spojených štátov platných v deň podpisu tejto dohody.
r)
Výraz „nezúčastnená finančná inštitúcia“ označuje nezúčastnenú zahraničnú finančnú inštitúciu podľa definície v príslušných nariadeniach Ministerstva financií Spojených štátov, avšak nezahŕňa inú slovenskú finančnú inštitúciu alebo inú finančnú inštitúciu v jurisdikcii partnerského štátu ako finančnú inštitúciu, ktorá sa považuje za nezúčastnenú finančnú inštitúciu podľa článku 5 ods. 2 písm. b) tejto dohody alebo príslušného ustanovenia dohody medzi Spojenými štátmi a jurisdikciou partnerského štátu.
s)
Výraz „finančný účet“ označuje účet vedený finančnou inštitúciou a zahŕňa:
(1)
v prípade subjektu, ktorý je finančnou inštitúciou výlučne preto, lebo je investičným subjektom, akýkoľvek majetkový alebo dlhový podiel (s výnimkou podielov bežne obchodovaných na zriadenom trhu s cennými papiermi) vo finančnej inštitúcii;
(2)
v prípade finančnej inštitúcie neuvedenej v odseku 1 písm. s) bode 1 tohto článku akýkoľvek majetkový alebo dlhový podiel vo finančnej inštitúcii (s výnimkou podielov bežne obchodovaných na zriadenom trhu s cennými papiermi), ak
(i)
hodnota dlhového alebo majetkového podielu sa priamo alebo nepriamo určuje na základe aktív, ktoré vedú k vzniku platieb zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúcim zrážkovej dani, a
(ii)
príslušná trieda podielov bola vytvorená s cieľom vyhnúť sa oznamovacej povinnosti podľa tejto dohody; a
(3)
akúkoľvek poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou alebo akúkoľvek anuitnú zmluvu vystavenú alebo vedenú finančnou inštitúciou okrem neinvestičnej, neprevoditeľnej okamžite splatnej doživotnej renty, ktorá sa vydáva fyzickej osobe a speňažuje dávku starobného alebo invalidného dôchodku poskytovanú z účtu, ktorý nespadá pod definíciu finančného účtu v prílohe II.
Bez ohľadu na vyššie uvedené výraz „finančný účet“ nezahŕňa účet, ktorý nespadá pod definíciu finančného účtu v prílohe II. Na účely tejto dohody, majetkové podiely (účasti) sú „pravidelne obchodované“, ak existuje významný objem priebežného obchodovania s majetkovými podielmi (účasťami), a „zriadený trh s cennými papiermi“ znamená trh, ktorý je oficiálne uznaný a pod dohľadom orgánu štátu, v ktorom sa tento trh nachádza a ktorý má významnú ročnú hodnotu podielov obchodovaných na trhu. Na účely ods. 1 písm. s) majetkový podiel (účasť) vo finančnej inštitúcií nie je „pravidelne obchodovaný“ a bude sa s ním zaobchádzať ako s finančným účtom, ak vlastník takéhoto majetkového podielu (účasti) (iný ako finančná inštitúcia konajúca ako sprostredkovateľ) je vedený v účtovníctve takejto finančnej inštitúcie. Predchádzajúca veta sa neuplatní na majetkové podiely (účasti), ktoré boli po prvý krát zapísané v účtovníctve takejto finančnej inštitúcie pred 1. júlom 2014 a v prípade majetkových podielov (účastí) po prvý krát zapísaných v účtovníctve takejto finančnej inštitúcie k 1. júlu 2014 alebo po tomto dátume sa nevyžaduje, aby finančná inštitúcia uplatnila predchádzajúcu vetu pred 1. januárom 2016.
t)
Výraz „vkladový účet“ zahŕňa akýkoľvek obchodný, bežný, sporiaci, termínovaný alebo záložný účet, alebo účet, ktorý je doložený vkladovým listom, záložným listom, investičným certifikátom, dlhovým certifikátom alebo iným podobným nástrojom vedeným finančnou inštitúciou v rámci bežného podnikania v oblasti bankovníctva alebo obdobného odvetvia. Vkladový účet zároveň zahŕňa aj finančnú sumu v držbe poisťovne na základe zaručenej investičnej zmluvy alebo obdobnej dohody o vyplatení alebo pripísaní úroku z tejto sumy.
u)
Výraz „správcovský účet“ označuje účet (okrem poistnej zmluvy alebo anuitnej zmluvy) vedený v prospech inej osoby, na ktorom sa nachádza akýkoľvek finančný nástroj alebo zmluva určená na obchodovanie (vrátane, nie však výlučne, podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, zmenky, dlhopisu, obligácie alebo iného dôkazu o pohľadávkach, menovej alebo komoditnej transakcie, swapu kreditného zlyhania (CDS), swapu založeného na nefinančnom indexe, zmluvy s nominálnou istinou, poistnej zmluvy alebo anuitnej zmluvy, a akejkoľvek opcie alebo iného derivátového nástroja).
v)
Výraz „majetkový podiel“ v prípade obchodnej spoločnosti (partnership), ktorá je finančnou inštitúciou, označuje buď podiel na imaní, alebo na zisku spoločnosti. V prípade zvereneckého fondu (trustu), ktorý je finančnou inštitúciou, sa pod majetkovým podielom rozumie podiel v držbe ktorejkoľvek osoby, ktorá sa považuje za zriaďovateľa alebo oprávnenú osobu celého zvereneckého fondu (trustu) alebo jeho časti, alebo za inú fyzickú osobu vykonávajúcu najvyššiu faktickú kontrolou nad zvereneckým fondom (trustom). Určená americká osoba sa považuje za oprávnenú osobu zahraničného zvereneckého fondu (trustu), ak táto určená americká osoba má nárok, priamo alebo nepriamo (napríklad prostredníctvom nominovanej osoby), na povinné vyplatenie zisku alebo ktorej môže byť, priamo alebo nepriamo, dobrovoľne vyplatený zisk zo zvereneckého fondu (trustu).
w)
Výraz „poistná zmluva“ označuje zmluvu (okrem anuitnej zmluvy), ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje vyplatiť určitú finančnú sumu, ak dôjde k vzniku určenej poistnej udalosti vrátane úmrtia, choroby, nehody, zodpovednosti za škodu alebo škody na majetku.
x)
Výraz „anuitná zmluva“ označuje zmluvu, ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje vyplácať platby počas určitého časového obdobia definovaného, vcelku alebo sčasti, na základe predpokladanej dĺžky života jednej alebo viacerých fyzických osôb. Tento výraz zároveň zahŕňa zmluvu, ktorá sa považuje za anuitnú zmluvu v súlade so zákonmi, právnymi predpismi alebo praxou uplatňovanou v jurisdikcii, v ktorej bola táto zmluva vystavená, a ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje vyplácať platby počas obdobia niekoľkých rokov.
y)
Výraz „poistná zmluva s odkupnou hodnotou“ označuje poistnú zmluvu (okrem zaisťovacej zmluvy uzavretej medzi dvomi poisťovacími spoločnosťami), ktorej odkupná hodnota je vyššia ako 50 000 USD.
z)
Výraz „odkupná hodnota“ označuje, podľa toho, ktorá suma je vyššia, buď (i) sumu, na ktorú je držiteľ poistenia oprávnený pri odstúpení alebo ukončení poistnej zmluvy (bez odpočítania prípadného poplatku za odstúpenie alebo poistného úveru), alebo
(ii)
sumu, ktorú si držiteľ poistenia môže požičať na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Bez ohľadu na vyššie uvedené výraz „odkupná hodnota“ nezahŕňa sumu splatnú na základe poistnej zmluvy vyplatenú ako
(1)
poistné plnenie za ujmu na zdraví alebo plnenie k nemocenskej dávke, alebo akékoľvek iné plnenie poskytnuté ako náhrada za ekonomickú stratu, ktorá vznikla pri poistnej udalosti, proti ktorej bolo poistenie uzavreté;
(2)
spätná úhrada už zaplateného poistného držiteľovi poistenia na základe poistnej zmluvy (s výnimkou zmluvy o životnom poistení z dôvodu zrušenia alebo ukončenia poistenia, zníženia poistného rizika počas obdobia platnosti poistnej zmluvy, alebo z dôvodu nového určenia výšky poistného na základe opravy v účtovníctve alebo inej podobnej chyby; alebo
(3)
dividenda pre držiteľa poistenia založenú na škodovom priebehu danej poistnej zmluvy alebo skupiny.
aa)
Výraz „oznamovaný účet” v závislosti od kontextu označuje účet oznamovaný Spojeným štátom alebo účet oznamovaný Slovenskej republike.
bb)
Výraz „účet oznamovaný Slovenskej republike“ označuje finančný účet vedený oznamujúcou finančnou inštitúciou Spojených štátov, ak
(i)
v prípade vkladového účtu je účet v držbe fyzickej osoby, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, a v každom kalendárnom roku je na tento účet pripísaný úrok vyšší ako 10 USD; alebo
(ii)
v prípade iného ako vkladového finančného účtu je držiteľ účtu rezidentom Slovenskej republiky, a to vrátane subjektu (entity), ktorý doloží, že je rezidentom Slovenskej republiky na daňové účely, a na ktorý sa vypláca alebo pripisuje príjem zo zdroja v Spojených štátoch, ktorý podlieha oznamovaniu podľa kapitoly 3 časti A alebo kapitoly 61 časti F daňového zákona Spojených štátov.
cc)
Výraz „účet oznamovaný Spojeným štátom“ označuje finančný účet vedený slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou, ktorého držiteľom je jedna alebo viacero určených amerických osôb alebo ktorého držiteľom je neamerický subjekt (entita), ktorého jedna alebo viacero ovládajúcich osôb sa považujú za určenú americkú osobu. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa účet nepovažuje za účet oznamovaný Spojeným štátom, ak po uplatnení postupov hĺbkového preverovania podľa prílohy I, nie je tento účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom.
dd)
Výraz „držiteľ účtu“ označuje osobu, ktorú finančná inštitúcia, ktorá tento účet vedie, uvádza alebo označuje za držiteľa finančného účtu. Okrem finančnej inštitúcie akákoľvek iná osoba, ktorá má v držbe finančný účet v prospech alebo v mene inej osoby ako zástupca, správca, nominovaná osoba, osoba s podpisovým právom, investičný poradca alebo sprostredkovateľ, sa na účely tejto zmluvy nepovažuje za držiteľa účtu; za držiteľa účtu sa považuje osoba, v ktorej prospech alebo v ktorej mene ho drží. Na účely predchádzajúcej vety výraz „finančná inštitúcia“ nezahŕňa finančnú inštitúciu zriadenú alebo zapísanú v zámorskom území Spojených štátov. V prípade poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy je držiteľ účtu akákoľvek osoba s oprávnením na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej osoby z poistnej zmluvy. Ak nemá žiadna osoba oprávnenie na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej osoby, držiteľ účtu je akákoľvek osoba uvedená na zmluve ako vlastník a akákoľvek osoba, ktorá má nárok na výplatu plnenia podľa zmluvných podmienok. Pri splatnosti poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy sa každá osoba oprávnená na výplatu plnenia na základe zmluvy považuje za držiteľa účtu.
ee)
Výraz „americká osoba“ označuje občana alebo fyzickú osobu, ktorá je rezidentom Spojených štátov, obchodnú spoločnosť (partneship) alebo právnickú osobu založenú v Spojených štátoch alebo podľa právneho poriadku Spojených štátov, alebo ktoréhokoľvek zo štátov Spojených štátov, zverenecký fond (trust), ak
(i)
súd v Spojených štátoch by podľa platných právnych predpisov mal právomoc vydávať príkazy alebo rozsudky týkajúce sa v podstate všetkých záležitostí súvisiacich so správou fondu (trustu) a
(ii)
jedna alebo viacero amerických osôb majú právomoc kontrolovať všetky podstatné rozhodnutia fondu (trustu), alebo pozostalosť zosnulej osoby, ktorá bola občanom alebo rezidentom Spojených štátov. Tento ods. 1 písm. ee) sa vykladá v súlade s daňovým zákonom Spojených štátov (U.S. Internal Revenue Code).
ff)
Výraz „určená americká osoba“ označuje americkú osobu s výnimkou
(i)
spoločnosti, ktorej akcie sa bežne obchodujú na jednom alebo viacerých zriadených trhoch s cennými papiermi;
(ii)
akejkoľvek spoločnosti, ktorá je súčasťou rovnakej širšej pridruženej skupiny, ktorá je definovaná v § 1471(e)(2) daňového zákona Spojených štátov, ako spoločnosť uvedená v odrážke (i);
(iii)
Spojených štátov a akejkoľvek agentúry alebo pomocnej organizácie v ich výlučnom štátnom vlastníctve;
(iv)
akéhokoľvek štátu Spojených štátov, zámorského územia Spojených štátov, akejkoľvek ich politicko-administratívnej jednotky alebo agentúry, alebo pomocnej organizácie v ich výlučnom vlastníctve;
(v)
akejkoľvek organizácie oslobodenej od daňových povinností v zmysle § 501(a) daňového zákona Spojených štátov alebo individuálneho dôchodkového programu podľa definície v § 7701(a)(37) daňového zákona Spojených štátov;
(vi)
akejkoľvek banky podľa definície v § 581 daňového zákona Spojených štátov;
(vii)
akéhokoľvek realitného investičného fondu podľa definície v § 856 daňového zákona Spojených štátov;
(viii)
akejkoľvek regulovanej investičnej spoločnosti podľa definície v § 851 daňového zákona Spojených štátov alebo akéhokoľvek subjektu registrovaného u americkej Komisie pre cenné papiere a burzu na základe zákona o investičných spoločnostiach z roku1940 (15 U.S.C. 80a-64);
(ix)
akéhokoľvek podielového fondu podľa definície v § 584(a) daňového zákona Spojených štátov;
(x)
akéhokoľvek zvereneckého fondu (trustu) oslobodeného od daňových povinností v zmysle § 664(c) daňového zákona Spojených štátov alebo definovaného v § 4947(a)(1) daňového zákona Spojených štátov;
(xi)
obchodníka s cennými papiermi, komoditami alebo finančnými derivátmi (vrátane zmlúv s nominálnou istinou, futures, forwardov a opcií), ktorý je ako taký zaregistrovaný v súlade s právnym poriadkom Spojených štátov alebo ktoréhokoľvek zo štátov Spojených štátov; alebo
(xii)
makléra podľa definície v § 6045(c) daňového zákona Spojených štátov; alebo
(xiii)
akýkoľvek daňovo oslobodený zverenecký fond (trust) v zmysle § 403 (b) alebo § 457 (g) daňového zákona Spojených štátov.
gg)
Výraz „subjekt (entita)“ označuje právnickú osobu alebo právny subjekt ako napríklad zverenecký fond (trust).
hh)
Výraz „neamerický subjekt (entita)“ označuje subjekt, ktorý nie je americkou osobou.
ii)
Výraz „platba zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúca zrážkovej dani“ označuje platbu v podobe úroku (vrátane prípadného pôvodného emisného diskontu), dividend, rent, platov, miezd, odmien, anuít, kompenzácií, náhrad, zárobku a iného pevne určeného alebo určiteľného ročného alebo periodického výnosu, zisku alebo príjmu, ak takáto platba pochádza zo zdroja v Spojených štátoch. Bez ohľadu na vyššie uvedené medzi platby zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúce zrážkovej dani nepatria platby, ktoré sa nepovažujú za platby podliehajúce zrážkovej dani podľa príslušných nariadení a predpisov Ministerstva financií Spojených štátov.
jj)
Subjekt sa považuje za „prepojený subjekt (entita)“ s iným subjektom, ak jeden subjekt ovláda druhý subjekt, alebo ak sú obidva subjekty pod spoločnou kontrolou. Na tento účel sa ovládaním rozumie priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50 percent hlasovacích práv alebo podielu na danom subjekte. Bez ohľadu na vyššie uvedené Slovenská republika môže subjekt (entitu) považovať za subjekt, ktorý nie je prepojený s iným subjektom, ak obidva subjekty nepatria do tej istej širšej pridruženej skupiny podľa definície v § 1471(e)(2) daňového zákona Spojených štátov.
kk)
Výraz „americké DIČ“ označuje federálne daňové identifikačné číslo v Spojených štátoch.
ll)
Výraz „slovenské DIČ“ označuje daňové identifikačné číslo v Slovenskej republike.
mm)
Výraz „ovládajúce osoby“ označuje fyzické osoby, ktoré subjekt ovládajú. V prípade zvereneckého fondu (trustu) tento výraz označuje zriaďovateľa, správcov, poručníka (ak je ustanovený), oprávnené osoby alebo skupinu oprávnených osôb a akúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá vykonáva najvyššiu faktickú kontrolu nad zvereneckým fondom (trustom); v prípade iného právneho subjektu ako zverenecký fond (trust) tento výraz označuje osoby v rovnakých alebo obdobných funkciách. Výraz „ovládajúce osoby“ sa vykladá spôsobom, ktorý je v súlade s odporúčaniami Finančného akčného výboru (Financial Action Task Force/FATF).
2.
Všetky ostatné výrazy, ktoré nie sú inak definované v tejto dohode, pokiaľ to kontext inak nevyžaduje alebo pokiaľ sa príslušné orgány nedohodnú na spoločnom význame daného výrazu (podľa vnútroštátneho právneho poriadku), majú význam, aký v danom čase mali v zmysle právneho poriadku zmluvnej strany, ktorá uplatňuje túto dohodu, pričom akýkoľvek význam podľa platných daňových právnych predpisov tejto zmluvnej strany má prednosť pred významom, ktorý je tomuto výrazu priradený podľa iných právnych predpisov tejto zmluvnej strany.
Článok 2
Povinnosti získavať a poskytovať informácie v súvislosti s oznamovanými účtami
1.
V súlade s ustanoveniami článku 3 tejto dohody každá zmluvná strana získava informácie uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sa týkajú všetkých oznamovaných účtov, a tieto informácie každoročne poskytuje druhej zmluvnej strane automatickým spôsobom v súlade s ustanoveniami článku 27 Zmluvy.
2.
Získavané a vymieňané informácie obsahujú
a)
V prípade Slovenskej republiky vo vzťahu ku každému účtu oznamovanému Spojeným štátom každej slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie
(1)
meno, adresu, americké DIČ každej určenej americkej osoby, ktorá je držiteľom takéhoto účtu, a v prípade neamerického subjektu (entity), u ktorého bolo na základe postupov hĺbkového preverovania uvedených v prílohe I zistené, že jedna alebo viacero jeho ovládajúcich osôb je určenou americkou osobou, meno, adresu, americké DIČ (ak bolo pridelené) tohto subjektu a každej takejto určenej americkej osoby;
(2)
číslo účtu (alebo iné obdobné číslo, ak číslo účtu neexistuje);
(3)
názov a identifikačné číslo slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie;
(4)
zostatok na účte alebo hodnotu účtu (vrátane odkupnej hodnoty v prípade poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy) ku koncu príslušného kalendárneho roka, alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia, alebo ak došlo k zrušeniu účtu v priebehu daného roka alebo oznamovacieho obdobia, uvádza sa zostatok alebo hodnota účtu bezprostredne pred jeho zrušením;
(5)
v prípade akéhokoľvek správcovského účtu
(A)
celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú sumu dividend a celkovú hrubú sumu iných príjmov plynúcich z prostriedkov držanými na účte, ktoré boli v každom uvedenom prípade vyplatené alebo pripísané na účet (alebo v súvislosti s účtom) počas kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia; a
(B)
celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia majetku, ktoré boli vyplatené alebo pripísané na účet počas kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia, pri ktorých slovenská oznamujúca finančná inštitúcia konala ako správca, maklér, nominovaná osoba alebo iným spôsobom ako zástupca držiteľa účtu;
(6)
v prípade akéhokoľvek vkladového účtu celkovú hrubú sumu úroku vyplateného alebo pripísaného na účet počas kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia; a
(7)
v prípade akéhokoľvek účtu, ktorý nie je uvedený v odseku 2 písm. a) bode 5 alebo v odseku 2 písm. a) bode 6 tohto článku, celkovú hrubú sumu prostriedkov vyplatených alebo pripísaných v prospech držiteľa účtu v súvislosti s daným účtom počas kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia, vo vzťahu ku ktorému vystupuje slovenská oznamujúca finančná inštitúcia ako povinná osoba alebo dlžník, a to vrátane súhrnnej výšky platieb za spätné odkúpenie v prospech držiteľa účtu počas kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia.
b)
V prípade Spojených štátov vo vzťahu ku každému účtu oznamovanému Slovenskej republike každej oznamujúcej finančnej inštitúcie Spojených štátov
(1)
meno, adresu a slovenské DIČ každej osoby, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky a držiteľom daného účtu;
(2)
číslo účtu (alebo iné obdobné číslo, ak číslo účtu neexistuje);
(3)
názov a identifikačné číslo oznamujúcej finančnej inštitúcie Spojených štátov;
(4)
hrubú sumu úroku vyplateného na vkladový účet;
(5)
hrubú sumu dividend zo zdroja v Spojených štátoch vyplatenú alebo pripísanú na účet; a
(6)
hrubú sumu ostaných príjmov zo zdroja v Spojených štátoch vyplatených alebo pripísaných na účet, a to v rozsahu, v akom podliehajú oznamovaniu podľa kapitoly 3 časť A alebo kapitoly 61 časť F daňového zákona Spojených štátov.
Článok 3
Lehoty a spôsob výmeny informácií
1.
Na účely plnenia oznamovacej povinnosti podľa článku 2 tejto dohody možno výšku a popis platieb vykonaných v súvislosti s účtom oznamovanom Spojeným štátom určiť v súlade so zásadami daňových právnych predpisov Slovenskej republiky a výšku a popis platieb vykonaných v súvislosti s účtom oznamovaným Slovenskej republike možno určiť v súlade so zásadami federálneho zákona Spojených štátov o dani z príjmov.
2.
Na účely oznamovacej povinnosti podľa článku 2 tejto dohody sa pri výmene informácií uvádza mena, v ktorej je každá relevantná suma uvedená.
3.
V súvislosti s článkom 2 ods. 2 tejto dohody sa informácie získavajú a vymieňajú za rok 2014 a všetky ďalšie nasledujúce roky s týmito výnimkami:
a)
V prípade Slovenskej republiky
(1)
informácie, ktoré sa získavajú a vymieňajú za rok 2014, sa týkajú výlučne informácií uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) bodoch 1 až 4 tejto dohody;
(2)
informácie, ktoré sa získavajú a vymieňajú za rok 2015, sú informácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) bodoch 1 až 7 tejto dohody, okrem hrubých výnosov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) bode 5 písm. B tejto dohody; a
(3)
informácie, ktoré sa získavajú a vymieňajú za rok 2016 a nasledujúce roky, sú informácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) bodoch 1 až 7 tejto dohody;
b)
V prípade Spojených štátov informácie, ktoré sa získavajú a vymieňajú za rok 2014 a nasledujúce roky, sú všetky informácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) tejto dohody.
4.
Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku vo vzťahu ku každému oznamovanému účtu, ktorý je existujúcim účtom, a v súlade s článkom 6 ods. 4 tejto dohody nie sú zmluvné strany povinné získať a do vymieňaných informácií zahrnúť slovenské DIČ alebo americké DIČ, podľa potreby, žiadnej relevantnej osoby, ak sa takéto daňové identifikačné číslo nenachádza v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie. V takom prípade zmluvné strany získajú a do vymieňaných informácií zahrnú dátum narodenia relevantnej osoby, ak sa tento dátum narodenia nachádza v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie.
5.
V súlade s odsekom 3 a 4 tohto článku sa informácie uvedené v článku 2 tejto dohody poskytnú do deviatich mesiacov od skončenia kalendárneho roka, ktorého sa tieto informácie týkajú.
6.
Príslušné orgány Slovenskej republiky a Spojených štátov uzavrú na základe postupu stanoveného v článku 26 Zmluvy vzájomnú dohodu, ktorá
a)
ustanoví postupy pre automatické plnenie oznamovacích povinností podľa článku 2 tejto dohody;
b)
určí pravidlá a postupy, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie článku 5 tejto dohody; a
c)
v prípade potreby ustanoví postupy na výmenu informácií oznamovaných podľa článku 4 ods. 1 písm. b) tejto dohody.
7.
Všetky informácie, ktoré sú predmetom výmeny, podliehajú povinnosti zachovávať ich dôvernosť a ďalším mechanizmom ochrany stanoveným v Zmluve, a to vrátane ustanovení, ktoré obmedzujú použitie vymieňaných informácií.
8.
Po vstupe tejto dohody do platnosti každý príslušný orgán poskytne druhému príslušnému orgánu písomné oznámenie, keď sa ubezpečí, že v jurisdikcii druhého príslušného orgánu boli zavedené
(i)
vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia zachovanie dôvernosti informácií získaných na základe tejto dohody a ich použitie výlučne na daňové účely, a
(ii)
infraštruktúra na účinnú výmenu informácií (vrátane osvedčených procesov na zabezpečenie výmeny informácií včasným, presným a dôverným spôsobom, efektívnej a spoľahlivej komunikácie a preukázaných kapacít na rýchle vyriešenie otázok a záležitostí týkajúcich sa výmeny informácií alebo žiadostí o informácie a na vykonávanie ustanovení článku 5 tejto dohody). Príslušné orgány sa budú v dobrej viere usilovať, aby takéto bezpečnostné opatrenia a infraštruktúra boli v každej jurisdikcii zavedené do septembra 2015.
9.
Povinnosti zmluvných strán získavať a vymieňať informácie podľa článku 2 tejto dohody sa stávajú účinné dňom, kedy bolo doručené posledné písomné oznámenie podľa odseku 8 tohto článku. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky ubezpečil, že Spojené štáty majú zavedené bezpečnostné opatrenia a infraštruktúru podľa odseku 8 tohto článku, ale príslušný orgán Spojených štátov potrebuje dodatočný čas, aby sa ubezpečil, že Slovenská republika má tiež zavedené takéto bezpečnostné opatrenia a infraštruktúru, povinnosť získavať a vymieňať informácií podľa článku 2 tejto dohody začne pre Slovenskú republiku platiť dňom doručenia písomného oznámenia zo strany príslušného orgánu Slovenskej republiky príslušnému orgánu Spojených štátov podľa odseku 8 tohto článku.
10.
Táto dohoda prestáva platiť 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti, ak článok 2 tejto dohody do uvedeného dátumu nenadobudne účinnosť pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán podľa odseku 9 tohto článku.
Článok 4
Uplatňovanie zákona FATCA na slovenské finančné inštitúcie
1.
Zaobchádzanie so slovenskými oznamujúcimi finančnými inštitúciami. Má sa za to, že každá slovenská oznamujúca finančná inštitúcia koná v súlade s § 1471 daňového zákona Spojených štátov a nepodlieha zrážkam podľa neho, ak Slovenská republika plní svoje povinnosti podľa článku 2 a 3 tejto dohody v súvislosti s takouto slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou, pričom táto slovenská oznamujúca finančná inštitúcia
a)
identifikuje účty oznamované Spojeným štátom a každoročne oznamuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie, ktoré je povinná oznamovať podľa článku 2 ods. 2 písm. a) tejto dohody včas a spôsobom uvedeným článku 3 tejto dohody;
b)
za každý z rokov 2015 a 2016 oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky názov každej nezúčastnenej finančnej inštitúcie, v prospech ktorej vykonala platby, a súhrnnú výšku týchto platieb;
c)
dodržiava registračné povinnosti platné pre finančné inštitúcie podliehajúce jurisdikcii partnerského štátu;
d)
pokiaľ slovenská oznamujúca finančná inštitúcia
(i)
koná ako oprávnený sprostredkovateľ (na účely § 1441 daňového zákona Spojených štátov), ktorý sa rozhodol prevziať primárnu zodpovednosť za vyberanie dane zrážkou podľa kapitoly 3 časti A daňového zákona Spojených štátov,
(ii)
je zahraničnou obchodnou spoločnosťou (partnership), ktorá sa rozhodla vystupovať ako zahraničná obchodná spoločnosť uplatňujúca daň vyberanú zrážkou (na účely § 1441 aj § 1471 daňového zákona Spojených štátov), alebo
(iii)
je zahraničným zvereneckým fondom (trustom), ktorý sa rozhodol vystupovať ako zahraničný zverenecký fond (trust) uplatňujúci daň vyberanú zrážkou (na účely § 1441 aj § 1471 daňového zákona Spojených štátov), zrazí 30 percent z každej platby zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúcej dani vyberanej zrážkou, ktorú vypláca akejkoľvek nezúčastnenej finančnej inštitúcii; a
e)
v prípade slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie pokiaľ nie je uvedená v odseku 1 písm. d) tohto článku a uhrádza platby, alebo koná ako sprostredkovateľ v súvislosti s platbou zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúcou dani vyberanej zrážkou v prospech akejkoľvek nezúčastnenej finančnej inštitúcie, poskytne bezprostrednému platiteľovi takejto platby zo zdroja v Spojených štátoch podliehajúcej dani vyberanej zrážkou informácie nevyhnutné na vykonanie zrážky a príslušného oznámenia v súvislosti s takouto platbou.
Bez ohľadu na vyššie uvedené slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, v súvislosti s ktorou nie sú splnené podmienky podľa tohto odseku 1, nepodlieha zrážkovej dani podľa § 1471 daňového zákona Spojených štátov, pokiaľ IRS nepovažuje túto slovenskú oznamujúcu finančnú inštitúciu za nezúčastnenú finančnú inštitúciu podľa článku 5 ods. 2 písm. b) tejto dohody.
2.
Pozastavenie uplatňovania pravidiel týkajúcich sa nespolupracujúcich držiteľov účtov. Spojené štáty od slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie nevyžadujú, aby zrážala daň podľa § 1471 alebo 1472 daňového zákona Spojených štátov v súvislosti s nespolupracujúcim držiteľom účtu, (tzv. recalcitrant account holder v zmysle definície podľa § 1471 písm. d) bode 6 daňového zákona Spojených štátov), alebo aby takýto účet zrušila, pokiaľ v súvislosti s takýmto účtom príslušný orgán Spojených štátov dostane informácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) tejto dohody v zmysle ustanovení článku 3 tejto dohody.
3.
Osobitné zaobchádzanie so slovenskými dôchodkovými programami. Na účely § 1471 a 1472 daňového zákona Spojených štátov Spojené štáty považujú dôchodkové programy uvedené v prílohe II podľa potreby za zahraničné finančné inštitúcie spĺňajúce požiadavky zákona FATCA alebo za oslobodených skutočných vlastníkov príjmu. Na tento účel patria medzi slovenské dôchodkové programy subjekty (entity) založené, alebo so sídlom v Slovenskej republike, ktoré podliehajú regulácii v tomto štáte, alebo vopred určené zmluvné alebo právne subjekty, ktorých cieľom je poskytovať penzijné alebo dôchodkové dávky alebo generovať príjem na poskytovanie takýchto dávok v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podliehajúce regulácii v oblasti príspevkov, vyplácania prostriedkov, výkazníctva, sponzoringu a daní.
4.
Identifikácia a zaobchádzanie s ostatnými zahraničnými finančnými inštitúciami spĺňajúcimi požiadavky a s oslobodenými skutočnými vlastníkmi príjmu. Na účely § 1471 daňového zákona Spojených štátov Spojené štáty považujú každú slovenskú neoznamujúcu finančnú inštitúciu podľa potreby za zahraničnú finančnú inštitúciu spĺňajúcu požiadavky alebo za oslobodeného skutočného vlastníka príjmu.
5.
Osobitné pravidlá týkajúce sa prepojených subjektov (entít) a pobočiek, ktoré sú nezúčastnenými finančnými inštitúciami. Ak slovenská finančná inštitúcia, ktorá inak spĺňa požiadavky podľa odseku 1 tohto článku alebo je popísaná v odseku 3 alebo 4 tohto článku, má prepojený subjekt (entitu) alebo pobočku, ktoré pôsobia v jurisdikcii, ktorá takémuto prepojenému subjektu (entite) alebo pobočke bráni spĺňať požiadavky na zúčastnenú zahraničnú finančnú inštitúciu alebo zahraničnú finančnú inštitúciu spĺňajúcu požiadavky na účely § 1471 daňového zákona Spojených štátov, alebo má prepojený subjekt (entitu) alebo pobočku, s ktorou sa zaobchádza ako s nezúčastnenou finančnou inštitúciou len z dôvodu uplynutia prechodného obdobia pre limitované zahraničné finančné inštitúcie a limitované pobočky, takáto slovenská finančná inštitúcia naďalej spĺňa podmienky tejto dohody a na účely § 1471 daňového zákona Spojených štátov sa podľa potreby naďalej považuje za zahraničnú finančnú inštitúciu spĺňajúcu požiadavky alebo za oslobodeného skutočného vlastníka príjmu, ak
a)
slovenská finančná inštitúcia na účely všetkých oznamovacích a zrážkových povinností podľa tejto dohody zaobchádza s každým takýmto prepojeným subjektom (entitou) alebo pobočkou ako so samostatnou nezúčastnenou finančnou inštitúciou a každý takýto prepojený subjekt alebo pobočka sa zástupcom pre zrážkovú daň identifikuje ako nezúčastnená finančná inštitúcia;
b)
každý takýto prepojený subjekt (entita) alebo pobočka identifikuje svoje účty v Spojených štátoch a oznámi informácie týkajúce sa týchto účtov v súlade s požiadavkami § 1471 daňového zákona Spojených štátov v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, ktorými sa prepojený subjekt (entita) alebo pobočka riadia; a
c)
takýto prepojený subjekt (entita) alebo pobočka špecificky neponúka americké účty osobám, ktoré nie sú rezidentmi jurisdikcie, v ktorej má sídlo takýto prepojený subjekt alebo pobočka, alebo účty v držbe nezúčastnených finančných inštitúcií, ktoré nie sú zriadené v jurisdikcii, v ktorej má sídlo takýto prepojený subjekt (entita) alebo pobočka, a slovenská finančná inštitúcia alebo akýkoľvek iný prepojený subjekt (entita) nevyužíva takýto prepojený subjekt (entitu) alebo pobočku na to, aby sa vyhli plneniu povinností podľa tejto dohody alebo podľa § 1471 daňového zákona Spojených štátov.
6.
Koordinácia časového rámca. Bez ohľadu na článok 3 odseky 3 a 5 tejto dohody
a)
Slovenská republika nie je povinná získavať a vymieňať informácie týkajúce sa kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sú zúčastnené zahraničné finančné inštitúcie povinné oznámiť podobné informácie IRS na základe príslušných nariadení a predpisov Ministerstva financií Spojených štátov;
b)
Slovenská republika nie je povinná začať poskytovať informácie pred dátumom, do ktorého sú zúčastnené zahraničné finančné inštitúcie povinné oznámiť podobné informácie IRS podľa príslušných nariadení a predpisov federálneho ministerstva financií Spojených štátov;
c)
Spojené štáty nie sú povinné získavať a vymieňať informácie týkajúce sa kalendárneho roka, ktorý prechádza prvému kalendárnemu roku, za ktorý je Slovenská republika povinná získať a poskytnúť informácie;
d)
Spojené štáty nie sú povinné začať poskytovať informácie pred dátumom, do ktorého je Slovenská republika povinná začať poskytovať informácie.
7.
Zosúladenie definícií s nariadeniami a predpismi Ministerstva financií Spojených štátov. Bez ohľadu na článok 1 a definície pojmov uvedených v prílohách k tejto dohode môže pri plnení tejto dohody Slovenská republika uplatňovať a svojim finančným inštitúciám môže povoliť uplatňovať definície pojmov podľa príslušných nariadení a predpisov Ministerstva financií spojených štátov namiesto príslušných definícií podľa tejto dohody, ak tým nebudú narušené ciele, ktoré táto dohoda sleduje.
Článok 5
Spolupráca pri sledovaní dodržiavania a presadzovaní dohody
1.
Menej závažné a administratívne pochybenia. Príslušný orgán oznámi príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, ak má skôr uvedený príslušný orgán odôvodnené podozrenie, že administratívne chyby alebo menej závažné chyby mohli viesť k oznámeniu nesprávnych alebo neúplných informácií alebo viesť k inému porušeniu dohody. Príslušný orgán druhej zmluvnej strany uplatní svoje vnútroštátne právo (vrátane príslušných sankcií), aby získal opravenú a/alebo úplnú informáciu alebo vyriešil ostatné porušenia tejto dohody.
2.
Významné nedodržiavanie požiadaviek.
a)
Príslušný orgán oznámi príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, ak skôr uvedený príslušný orgán zistí, ak zo strany oznamujúcej finančnej inštitúcie v jurisdikcii druhej zmluvnej strany došlo k významnému porušeniu dodržiavania povinností podľa tejto dohody. Príslušný orgán tejto druhej zmluvnej strany využije svoje vnútroštátne právne predpisy (vrátane príslušných sankcií), aby vyriešil významné porušenie dodržiavania povinností uvedené v oznámení.
b)
Ak v súvislosti so slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou vyššie uvedené zákonné kroky nepovedú k odstráneniu porušenia dodržiavania povinností do 18 mesiacov od prvého oznámenia o významnom porušení dohody, Spojené štáty budú túto slovenskú oznamujúcu finančnú inštitúciu považovať za nezúčastnenú finančnú inštitúciu podľa tohto odseku 2 písm. b).
3.
Využívanie externého poskytovateľa služieb. Každá zmluvná strana môže oznamujúcim finančným inštitúciám povoliť využívanie externých poskytovateľov služieb pri plnení povinností, ktoré oznamujúcim finančnými inštitúciám zmluvná strana uloží, ako predpokladá táto dohoda, avšak plnú zodpovednosť za splnenie týchto povinností aj naďalej nesú príslušné oznamujúce finančné inštitúcie.
4.
Zamedzenie vyhýbaniu sa povinnostiam. Zmluvné strany v prípade potreby zavedú požiadavky, ktoré finančným inštitúciám zabránia prijať postupy, ktorých cieľom je vyhnúť sa plneniu oznamovacích povinností podľa tejto dohody.
Článok 6
Vzájomný záväzok pokračovať vo zvyšovaní účinnosti a transparentnosti pri výmene informácií
1.
Reciprocita. Vláda Spojených štátov uznáva potrebu zabezpečiť ekvivalentnú úroveň obojstrannej automatickej výmeny informácií so Slovenskou republikou. Vláda Spojených štátov sa zaväzuje pokračovať vo zvyšovaní transparentnosti a posilňovaní vzájomnej výmeny informácií so Slovenskou republikou presadzovaním prijímania nariadení a príslušných právnych predpisov, ktoré takúto rovnocennú úroveň obojstrannej automatickej výmeny informácií zabezpečia.
2.
Zaobchádzanie s prechádzajúcimi platbami (tzv. passthru payments) a hrubými výnosmi. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať, spoločne s jurisdikciami partnerských štátov, na vypracovaní praktického a účinného alternatívneho prístupu na dosiahnutie politických cieľov v oblasti zrážania dane zo zahraničných prechádzajúcich platieb a hrubých výnosov, ktorý bude minimalizovať zaťaženie.
3.
Vytvorenie spoločného modelu oznamovania a výmeny informácii. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať s jurisdikciami partnerských štátov, Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a Európskou úniou na prispôsobení podmienok tejto dohody a ostatných dohôd medzi Spojenými štátmi a jurisdikciami partnerských štátov spoločnému modelu automatickej výmeny informácií vrátane vypracovania štandardov oznamovania a hĺbkového preverovania pre finančné inštitúcie.
4.
Dokumentácia k účtom vedeným k 30. júnu 2014. V súvislosti s oznamovanými účtami, ktoré sú existujúcimi účtami vedenými oznamujúcou finančnou inštitúciou od 30. júna 2014
a)
Spojené štáty sa zaväzujú zaviesť do 1. januára 2017 pravidlá pre oznamovanie informácií za rok 2017 a nasledovné roky, podľa ktorých budú oznamujúce finančné inštitúcie Spojených štátov povinné získať a oznámiť slovenské DIČ každého držiteľa účtu oznamovaného Slovenskej republike v súlade s požiadavkami podľa článku 2 ods. 2 písm. b) bodu 1 tejto dohody; a
b)
Slovenská republika sa zaväzuje zaviesť do 1. januára 2017 pravidlá pre oznamovanie informácií za rok 2017 a nasledovné roky, podľa ktorých budú slovenské oznamujúce finančné inštitúcie povinné získať americké DIČ každej určenej americkej osoby v súlade s požiadavkami podľa článku 2 ods. 2 písm. a) bodu 1 tejto dohody.
Článok 7
Konzistentnosť uplatňovania zákona FATCA s jurisdikciami partnerských štátov
1.
Slovenská republika je oprávnená využívať prípadné výhodnejšie podmienky podľa článku 4 alebo prílohy 1 tejto dohody, ktoré sa týkajú uplatňovania zákona FATCA na slovenské finančné inštitúcie, poskytnuté jurisdikcii iného partnerského štátu na základe podpísanej bilaterálnej dohody, ktorou sa jurisdikcia iného partnerského štátu zaviaže dodržiavať rovnaké povinnosti ako Slovenská republika, ktoré sú uvedené v článku 2 a 3 tejto dohody, v súlade s rovnakými podmienkami, ako sú tam uvedené a ako sú uvedené článkoch 5 až 9 tejto dohody.
2.
Spojené štáty oznámia Slovenskej republike takéto výhodnejšie podmienky a tieto výhodnejšie podmienky sa začnú automaticky uplatňovať na základe tejto dohody, ako keby boli tieto podmienky ustanovené v tejto dohode, s účinnosťou od dátumu účinnosti dohody, v ktorej sú tieto výhodnejšie podmienky zapracované, pokiaľ Slovenská republika neodmietne ich uplatňovanie.
Článok 8
Konzultácie a zmeny dohody
1.
Ak dôjde k vzniku akýchkoľvek ťažkostí pri vykonávaní tejto dohody, každá zmluvná strana môže požiadať o konzultácie s cieľom vypracovať vhodné opatrenia na zabezpečenie plnenia tejto dohody.
2.
Túto dohodu možno meniť a dopĺňať vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. Pokiaľ sa nedohodne inak, zmena k tejto dohode nadobúda platnosť a účinnosť rovnakým postupom, ako je stanovené v článku 10 ods. 1 tejto dohody.
Článok 9
Prílohy
Prílohy tejto dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Článok 10
Platnosť dohody
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Slovenskej republiky Spojeným štátom, ktorým Slovenská republika potvrdí, že boli splnené všetky jej vnútroštátne postupy potrebné na to, aby táto dohoda mohla nadobudnúť platnosť a účinnosť.
2.
Každá zmluvná strana môže ukončiť túto dohodu písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Ukončenie dohody sa stáva účinné prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí obdobia 12 mesiacov od dátumu doručenia písomnej výpovede.
3.
Do 31. decembra 2016 budú zmluvné strany viesť v dobrej viere konzultácie s cieľom podľa potreby upraviť túto dohodu tak, aby odrážala pokrok dosiahnutý v plnení záväzkov uvedených článku 6 tejto dohody.
Na svedectvo vyššie uvedeného nižšie podpísané osoby, riadne splnomocnené na podpis svojimi príslušnými vládami, podpisujú túto dohodu.
Dané v Bratislave dňa 31. júla 2015 v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obidva texty sú rovnako autentické.
Za Slovenskú republiku
Ivan Lesay
Za Spojené štáty americké
Rudolf Perina
Príloha I
Povinnosti vo vzťahu k uplatňovaniu hĺbkového preverovania pri identifikácii a nahlasovaní účtov oznamovaných Spojeným štátom americkým a platieb určitým nezúčastneným finančným inštitúciám
I.
Všeobecne
A.
Slovenská republika je povinná požadovať od slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií, aby uplatňovali postupy hĺbkového preverovania uvedené v tejto prílohe I na účel identifikácie účtov oznamovaných USA a účtov nezúčastnených finančných inštitúcií.
B.
Na účely tejto dohody
1.
Všetky sumy sú uvedené v amerických dolároch a zahŕňajú aj ich ekvivalenty v iných menách.
2.
V prípade, ak nie je uvedené inak, zostatok na účte alebo jeho hodnota sa stanoví k poslednému dňu kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia.
3.
V prípade, že je podľa prílohy I potrebné stanoviť hraničný zostatok na účte alebo hraničné hodnoty k 30. júnu 2014, predmetný zostatok alebo hodnota sa určí k tomuto dňu alebo k poslednému dňu oznamovacieho obdobia, ktoré sa končí bezprostredne pred 30. júnom 2014, a kde je určené stanoviť prahový zostatok alebo prahovú hodnotu k poslednému dňu kalendárneho roka podľa prílohy I, predmetný zostatok alebo hodnota sa stanovujú k poslednému dňu kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia.
4.
Podľa časti II odseku E bodu 1 tejto prílohy I sa účet považuje za účet oznamovaný Spojeným štátom od dátumu, kedy bol na základe postupov hĺbkového preverovania podľa tejto prílohy I identifikovaný ako takýto účet.
5.
Pokiaľ nie je uvedené inak, informácie o účte oznamovanom Spojeným štátom sa oznamujú raz ročne počas kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.
C.
Ako alternatívu k postupom uvedeným v každej časti tejto prílohy I môže Slovenská republika umožniť slovenským oznamujúcim finančným inštitúciám, aby pri stanovení, či daný účet je účtom oznamovaným Spojeným štátom alebo účtom nezúčastnenej finančnej inštitúcie, využili postupy uvedené v príslušných nariadeniach a predpisoch Ministerstva financií Spojených štátov. Slovenská republika môže umožniť slovenským oznamujúcim finančným inštitúciám, aby uskutočnili takéto rozhodnutie osobitne pre každú časť tejto prílohy I vo vzťahu ku všetkým príslušným finančným účtom alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne identifikovanú skupinu takýchto účtov (napríklad podľa predmetu podnikania alebo miesta vedenia účtu).
II.
Existujúce účty fyzických osôb. Na účely identifikácie účtov oznamovaných Spojeným štátom spomedzi existujúcich účtov vedených pre fyzické osoby („existujúce účty fyzických osôb“) sa uplatňujú nižšie uvedené pravidlá a postupy.
A.
Účty, ktoré nemusia byť predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania. Pokiaľ sa slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nerozhodne inak, či už vo vzťahu ku všetkým existujúcim účtom fyzických osôb, alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne identifikovanú skupinu takýchto účtov, a to v prípade, ak takéto rozhodnutie umožňujú vykonávajúce predpisy Slovenskej republiky, predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania účtov oznamovaných Spojeným štátom nemusia byť tieto existujúce účty fyzických osôb:
1.
Existujúci účet fyzickej osoby, v prípade ktorého zostatok alebo hodnota nepresahuje sumu 50 000 USD k 30. júnu 2014 podľa odseku E bodu 2 tejto časti.
2.
Existujúci účet fyzickej osoby, ktorý predstavuje poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou alebo anuitnú zmluvu a v prípade ktorého zostatok alebo hodnota je najviac 250 000 USD k 30. júnu 2014 podľa odseku E bodu 2 tejto časti.
3.
Existujúci účet fyzickej osoby, ktorý predstavuje poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou alebo anuitnú zmluvu, pokiaľ právne predpisy alebo nariadenia Slovenskej republiky alebo Spojených štátov prakticky neumožňujú predaj takejto poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy rezidentovi Spojených štátov (napríklad v prípade, ak príslušná finančná inštitúcia nie je náležite registrovaná podľa právnych predpisov Spojených štátov, pričom právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú nahlásenie alebo zrazenie dane v súvislosti s poistnými produktmi, ktoré uzatvorili rezidenti Slovenskej republiky).
4.
Vkladový účet so zostatkom v maximálnej výške 50 000 USD.
B.
Postupy preverovania existujúcich účtov fyzických osôb, v prípade ktorých zostatok alebo hodnota k 30. júnu 2014 je vyššia ako 50 000 USD (resp. 250 000 USD v prípade poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy), ale nižšia ako 1 000 000 USD („účty s nízkou hodnotou“).
1.
Vyhľadávanie v elektronických záznamoch. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preveriť, či údaje, ktoré umožňujú elektronické vyhľadávanie a ktoré vedie slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, obsahujú niektoré z týchto indícií príslušnosti k Spojeným štátom:
a)
označenie držiteľa účtu ako občana alebo rezidenta Spojených štátov,
b)
jednoznačne uvedenie miesta narodenia v Spojených štátoch,
c)
súčasnú poštovú adresu alebo súčasnú adresu bydliska v Spojených štátoch (vrátane poštového priečinku v Spojených štátoch),
d)
súčasné telefónne číslo v Spojených štátoch,
e)
trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v Spojených štátoch,
f)
aktuálne platnú plnú moc alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v Spojených štátoch, alebo
g)
adresu osoby preberajúcej poštu alebo osoby na úschovu pošty, ktorá je jedinou adresou v záznamoch slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie v súvislosti s držiteľom účtu. V prípade existujúceho účtu fyzickej osoby, ktorý je účtom s nízkou hodnotou, sa adresa osoby preberajúcej poštu alebo osoby na úschovu pošty mimo Spojených štátov nepovažuje za indície príslušnosti k Spojeným štátom.
2.
Ak sa počas elektronického vyhľadávania nezistí žiadna z indícií príslušnosti k Spojeným štátom, ktoré sú uvedené v odseku B bode 1 tejto časti, nebudú potrebné žiadne ďalšie úkony, ak nenastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom vo vzťahu k danému účtu, alebo ak sa z účtu nestane účet s vysokou hodnotou v zmysle odseku D tejto časti.
3.
Ak sa počas elektronického vyhľadávania zistí niektorá z indícií príslušnosti k Spojeným štátom, ktoré sú uvedené v odseku B bode 1 tejto časti, alebo ak nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom vo vzťahu k danému účtu, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať daný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom, pokiaľ sa nerozhodne uplatniť odsek B bod 4 tejto časti, ak sa na daný účet sa vzťahuje niektorá z výnimiek v uvedenom odseku.
4.
Bez ohľadu na skutočnosť, či sa zistia indície príslušnosti k Spojeným štátom podľa odseku B bodu 1 tejto časti, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nie je povinná považovať účet za účet oznamovaný Spojeným štátom v týchto prípadoch:
a)
ak je v údajoch o držiteľovi účtu jednoznačne uvedené miesto narodenia v Spojených štátoch, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získa alebo na základe preverovania v minulosti má vo svojich záznamoch
(1)
čestné vyhlásenie, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov ani rezidentom Spojených štátov na daňové účely (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo podobnom dohodnutom formulári),
(2)
identifikáciu na základe cestovného pasu, ktorý nie je cestovným pasom vydaným Spojenými štátmi, alebo identifikáciu na základe iného úradného dokladu totožnosti, ktorá preukazuje, že držiteľ účtu má iné občianstvo alebo štátnu príslušnosť inej krajiny, než sú Spojené štáty, a
(3)
kópiu potvrdenia držiteľa účtu o strate štátneho občianstva Spojených štátov alebo primerané vysvetlenie
(a)
dôvodu, pre ktorý držiteľ účtu nedisponuje takýmto potvrdením napriek vzdaniu sa štátneho občianstva Spojených štátov, alebo
(b)
dôvodu, pre ktorý držiteľ účtu nezískal štátne občianstvo Spojených štátov pri svojom narodení.
b)
v prípade, ak v údajoch o držiteľovi účtu je uvedená súčasná poštová adresa alebo adresa bydliska v Spojených štátov, alebo jedno alebo viacero telefónnych čísel v Spojených štátoch súvisiacich s daným účtom, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získa alebo na základe preverovania v minulosti má vo svojich záznamoch
(1)
čestné vyhlásenie, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov ani rezidentom Spojených štátov na daňové účely (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo podobnom dohodnutom formulári) a
(2)
písomný dôkaz v zmysle definície v odseku D časti VI tejto prílohy I, ktorý potvrdzuje, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov.
c)
v prípade, ak informácie o držiteľovi účtu obsahujú trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v Spojených štátoch, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získa alebo na základe preverovania v minulosti má vo svojich záznamoch
(1)
čestné vyhlásenie, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov ani rezidentom Spojených štátov na daňové účely (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo podobnom dohodnutom formulári) a
(2)
písomný dôkaz v zmysle definície v odseku D časti VI tejto prílohy I, ktorý potvrdzuje, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov.
d)
v prípade, ak údaje o držiteľovi účtu obsahujú platnú plnú moc alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v Spojených štátoch, adresu osoby preberajúcej poštu alebo osoby na úschovu pošty, ktorá je jedinou adresou uvedenou v údajoch o držiteľovi účtu, alebo ak sa v súvislosti s daným účtom uvádza jedno alebo viacero telefónnych čísel v Spojených štátoch (pričom údaje o účte obsahujú aj telefónne číslo mimo Spojených štátov), slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získa alebo na základe preverovania v minulosti má vo svojich záznamoch
(1)
čestné vyhlásenie, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov ani rezidentom Spojených štátov na daňové účely (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo podobnom dohodnutom formulári), alebo
(2)
písomný dôkaz v zmysle definície v odseku D časti VI tejto prílohy I, ktorý potvrdzuje, že držiteľ účtu nie je občanom Spojených štátov.
C.
Dodatočné postupy uplatňované vo vzťahu k existujúcim účtom fyzických osôb, ktoré sú účtami s nízkou hodnotou.
1.
Existujúce účty fyzických osôb, ktoré sú účtami s nízkou hodnotou, sa musia preveriť z hľadiska indícií príslušnosti k Spojeným štátom do 30. júna 2016.
2.
Ak v súvislosti s existujúcim účtom fyzickej osoby, ktorý je účtom s nízkou hodnotou, nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom uvedených v odseku B bode 1 tejto časti vo vzťahu k danému účtu, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať daný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom, pokiaľ sa naň nevzťahuje odsek B bod 4 v tejto časti.
3.
S výnimkou vkladových účtov podľa odseku A bodu 4 tejto časti sa každý existujúci účet fyzickej osoby, ktorý bol identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom podľa tejto časti, musí považovať za účet oznamovaný Spojeným štátom vo všetkých nasledujúcich rokoch, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť určenou americkou osobou.
D.
Postupy rozšíreného preverovania existujúcich účtov fyzických osôb, ktorých zostatok alebo hodnota presahuje sumu 1 000 000 USD k 30. júnu 2014 alebo k 31. decembru 2015 a každého ďalšieho roka („účty s vysokou hodnotou“)
1.
Vyhľadávanie v elektronických záznamoch. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preveriť, či údaje, ktoré umožňujú elektronické vyhľadávanie a ktoré vedie slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, obsahujú niektorú z indícií príslušnosti k Spojeným štátom uvedenú v odseku B bode 1 tejto časti.
2.
Vyhľadávanie v papierových záznamoch. Ak záznamy slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie, ktoré sa dajú elektronicky prehľadávať, obsahujú polia a zachytávajú všetky údaje uvedené v odseku D bode 3 tejto časti, nie je potrebné žiadne ďalšie vyhľadávanie v papierových záznamoch. Ak elektronické databázy nezachytávajú všetky tieto údaje, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná vo vzťahu k účtu s vysokou hodnotou preveriť aj kmeňové záznamy klienta a v prípade, ak sa v nich tieto údaje nenachádzajú, musí preveriť aj nižšie uvedené dokumenty, ktoré slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získala v súvislosti s účtom v priebehu uplynulých piatich rokov, či neobsahujú niektoré z týchto indícií Spojených štátov uvedených v odseku B bodu 1 tejto časti:
a)
najaktuálnejšie písomné dôkazy získané v súvislosti s účtom,
b)
najaktuálnejšiu zmluvu o zriadení účtu alebo dokumentáciu k účtu,
c)
najaktuálnejšiu dokumentáciu, ktorú slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získala postupmi preverovania v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov,
d)
aktuálne platnú plnú moc alebo podpisové právo, a
e)
aktuálne platné trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov.
3.
Výnimka v prípade, ak databázy obsahujú dostatočné údaje. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nie je povinná prehľadávať papierové záznamy podľa odseku D bodu 2 tejto časti v prípade, ak údaje slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie, ktoré umožňujú elektronické vyhľadávanie, obsahujú nasledovné informácie
a)
národnosť alebo rezidenciu držiteľa účtu,
b)
adresu bydliska držiteľa účtu a jeho poštovú adresu podľa aktuálnych záznamov slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie,
c)
telefónne číslo alebo telefónne čísla držiteľa účtu podľa aktuálnych záznamov slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie, ak sa v nich nachádza,
d)
existenciu trvalých príkazov na prevod finančných prostriedkov z predmetného účtu na iný účet (vrátane účtu v inej pobočke slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie, alebo v inej finančnej inštitúcii),
e)
existenciu adresy osoby preberajúcej poštu alebo osoby na úschovu pošty pre držiteľa účtu, a
f)
existenciu akejkoľvek plnej moci alebo podpisového práva k účtu.
4.
Žiadosť o poskytnutie informácií zo strany manažéra pre styk s klientmi. Okrem vyhľadávania vo vyššie uvedených elektronických a papierových záznamoch je slovenská oznamujúca finančná inštitúcia povinná považovať za účet oznamovaný Spojeným štátom akýkoľvek účet s vysokou hodnotou, ktorý bol pridelený manažérovi pre styk s klientmi (vrátane akýchkoľvek finančných účtov spojených s takýmto účtom s vysokou hodnotou), ak manažér pre styk s klientmi disponuje informáciou o tom, že držiteľ účtu je určenou americkou osobou.
5.
Účinok zistenia indícií týkajúcich sa Spojených štátov.
a)
Ak sa počas rozšíreného preverovania vyššie uvedených účtov s vysokou hodnotou nezistí žiadna z indícií príslušnosti k Spojeným štátom podľa odseku B bodu 1 tejto časti, pričom účet nebol identifikovaný ako účet vedený na určenú americkú osobu podľa odseku D bodu 4 tejto časti, nebudú potrebné žiadne ďalšie úkony, kým nenastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom vo vzťahu k danému účtu.
b)
Ak sa počas rozšíreného preverovania účtov s vysokou hodnotou zistí niektorá z indícií príslušnosti k Spojeným štátom podľa odseku B bodu 1 tejto časti, alebo ak neskôr nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom vo vzťahu k danému účtu, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať predmetný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom, pokiaľ sa nerozhodne uplatniť odsek B bod 4 tejto časti, ak sa na daný účet sa vzťahuje niektorá z výnimiek v uvedenom odseku.
c)
S výnimkou vkladových účtov podľa odseku A bodu 4 tejto časti sa každý existujúci účet fyzickej osoby, ktorý bol identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom podľa tejto časti, musí považovať za účet oznamovaný Spojeným štátom vo všetkých nasledujúcich rokoch, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť určenou americkou osobou.
E.
Dodatočné postupy uplatňované vo vzťahu k účtom s vysokou hodnotou.
1.
Ak existujúci účet fyzickej osoby je účtom s vysokou hodnotou k 30. júnu 2014, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná dokončiť postupy rozšíreného preverovania podľa odseku D tejto časti vo vzťahu k takémuto účtu do 30. júna 2015. Ak sa na základe takéhoto preverenia zistí, že účet je účtom oznamovaným Spojeným štátom k 31. decembru 2014 alebo po tomto dátume, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná oznámiť požadované informácie o takomto účte za rok 2014 v prvom oznámení o účte, a potom každoročne. V prípade účtu identifikovaného ako účtu oznamovaného Spojeným štátom k 31. decembru 2014 alebo pred týmto dátumom a k alebo pred 30. júnom 2015 slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nie je povinná oznámiť informácie o takomto účte za rok 2014, ale je povinná oznamovať informácie o takomto účte následne každoročne.
2.
Ak existujúci účet fyzickej osoby nie je účtom s vysokou hodnotou k 30. júnu 2014, ale stane sa účtom s vysokou hodnotou k poslednému dňu roka 2015 alebo ktoréhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná dokončiť postupy rozšíreného preverovania podľa odseku D tejto časti vo vzťahu k takémuto účtu do šiestich mesiacov od posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom sa účet stal účtom s vysokou hodnotou. Ak sa na základe takéhoto preverenia zistí, že účet je účtom oznamovaným Spojeným štátom, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná oznámiť požadované informácie o takomto účte v súvislosti s rokom, v ktorom bol predmetný účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom a každoročne za nasledujúce roky, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť určenou americkou osobou.
3.
Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia uplatní postupy rozšíreného preverovania podľa odseku D tejto časti na účet s vysokou hodnotou, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nebude musieť opätovne uplatňovať tieto postupy s výnimkou preverenia u manažéra pre styk s klientmi podľa odseku D bodu 4 tejto časti na ten istý účet s vysokou hodnotou v nasledujúcich rokoch.
4.
Ak nastane zmena okolností v súvislosti s účtom s vysokou hodnotou, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií príslušnosti k Spojeným štátom vo vzťahu k predmetnému účtu podľa odseku B bodu 1 tejto časti, potom slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať daný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom, pokiaľ sa nerozhodne uplatniť odsek B bodu 4 tejto časti, ak sa a na daný účet sa vzťahuje niektorá z výnimiek v uvedenom odseku.
5.
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná implementovať postupy, ktorými zabezpečí, že manažér pre styk s klientmi zistí akúkoľvek zmenu okolností súvisiacich s účtom. Ak napríklad manažérovi pre styk s klientmi bolo oznámené, že vlastník účtu má novú poštovú adresu v Spojených štátoch, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať novú adresu za zmenu okolností a v prípade, ak sa rozhodne postupovať podľa odseku B bodu 4 tejto časti, je povinná získať príslušné dokumenty od držiteľa účtu.
F.
Existujúce účty fyzických osôb, ktoré boli zdokumentované na určité iné účely. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v minulosti pri plnení svojich povinností na základe dohody medzi oprávneným sprostredkovateľom, zahraničnou osobnou spoločnosťou (partnership) alebo zahraničným zvereneckým fondom (trustom) oprávnenými ukladať daň vyberanú zrážkou a IRS na účely zrazenia dane alebo pri plnení svojich povinností podľa kapitoly 61 hlavy 26 zbierky zákonov Spojených štátov získala od držiteľa účtu dokumenty, ktoré preukazujú, že nie je občanom ani rezidentom Spojených štátov, nie je povinná vykonať postupy podľa odseku B bodu 1 tejto časti v prípade účtov s nízkou hodnotou alebo podľa odseku D bodov 1 až 3 tejto časti v prípade účtov s vysokou hodnotou.
III.
Nové účty fyzických osôb. Na účely identifikácie účtov oznamovaných Spojeným štátom spomedzi finančných účtov fyzických osôb, ktoré boli zriadené po 1. júli 2014 vrátane tohto dátumu (“nové účty fyzických osôb”), sa uplatňujú nižšie uvedené pravidlá a postupy.
A.
Účty, ktoré nemusia byť predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania. Pokiaľ sa slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nerozhodne inak, či už vo vzťahu k všetkým novým účtom fyzických osôb, alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne identifikovanú skupinu takýchto účtov, a to v prípade, ak takéto rozhodnutie umožňujú vykonávajúce predpisy Slovenskej republiky, predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania účtov oznamovaných Spojeným štátom nemusia byť tieto nové účty fyzických osôb
1.
Vkladový účet, pokiaľ zostatok alebo hodnota na účte nepresiahne sumu 50 000 USD na konci akéhokoľvek kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia.
2.
Poistná zmluva s odkupnou hodnotou, pokiaľ odkupná hodnota nepresiahne sumu 50 000 USD na konci akéhokoľvek kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia.
B.
Ostatné nové účty fyzických osôb. Pokiaľ ide o nové účty fyzických osôb, ktoré nie sú uvedené v odseku A tejto časti, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná pri zriadení účtu (alebo do 90 dní od konca kalendárneho roka, v ktorom účet prestane zodpovedať definícii podľa odseku A tejto časti) získať čestné vyhlásenie, ktoré môže byť súčasťou dokumentov poskytnutých pri zriadení účtu a ktoré umožní slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcii určiť, či držiteľ účtu je rezidentom Spojených štátov na daňové účely (na tento účel sa občan Spojených štátov považuje za rezidenta Spojených štátov na daňové účely aj v prípade, ak držiteľ účtu je daňovým rezidentom iného štátu), a potvrdiť odôvodnenosť takéhoto čestného vyhlásenia na základe informácií, ktoré slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získala v súvislosti so zriadením účtu, vrátane akýchkoľvek dokumentov získaných pri postupoch preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí.
1.
Ak sa na základe čestného vyhlásenia zistí, že držiteľ účtu je rezidentom Spojených štátov na daňové účely, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať predmetný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom a získať čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je americké DIČ držiteľa účtu (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-9 alebo podobnom dohodnutom formulári).
2.
Ak v súvislosti s novým účtom fyzickej osoby nastane zmena okolností, na základe ktorej slovenská oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod predpokladať, že pôvodné čestné vyhlásenie je nesprávne alebo nemôže slúžiť ako spoľahlivý podklad, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nemôže vychádzať z pôvodného čestného vyhlásenia a musí získať platné čestné vyhlásenie, na základe ktorého sa dá učiť, či držiteľ účtu je občanom Spojených štátov alebo rezidentom na daňové účely Spojených štátov. V prípade, ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nemôže získať platné čestné vyhlásenie, je povinná považovať predmetný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom.
IV.
Existujúce účty subjektov (entít). Na účely identifikácie účtov oznamovaných Spojeným štátom a účtov nezúčastnených finančných inštitúcií spomedzi existujúcich účtov subjektov („existujúce účty subjektov (entít)“) sa uplatňujú nižšie uvedené pravidlá a postupy.
A.
Účty subjektov (entít), ktoré nemusia byť predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania. Pokiaľ sa slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nerozhodne inak, či už vo vzťahu k všetkým existujúcim účtom subjektov (entít), alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne identifikovanú skupinu takýchto účtov, a to v prípade, ak takéto rozhodnutie umožňujú vykonávajúce predpisy Slovenskej republiky, predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania účtov oznamovaných Spojeným štátom nemusí byť existujúci účet subjektu (entity), ktorého zostatok alebo hodnota k 30. júnu 2014 nepresahuje sumu 250 000 USD, až kým zostatok na účte alebo jeho hodnota nepresiahne sumu 1 000 000 USD.
B.
Účty subjektov (entít), ktoré sú predmetom preverovania. Existujúci účet subjektu, ktorého zostatok alebo hodnota k 30. júnu 2014 presahuje sumu 250 000 USD, a existujúci účet subjektu, ktorý spočiatku nepresahuje sumu 250 000 USD, ale zostatok alebo hodnota ktorého presiahne sumu 1 000 000 USD k poslednému dňu roku 2015 alebo akéhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka, sa musí preveriť v súlade s postupmi uvedenými v odseku D tejto časti.
C.
Účty subjektov (entít), ktoré sa musia oznamovať. Pokiaľ ide o existujúce účty subjektov uvedené v odseku B tejto časti, za účty oznamované Spojeným štátom sa považujú len tie účty, ktoré sú vedené pre jeden alebo viacero subjektov, ktoré sú určenými americkými osobami, alebo pre pasívne nefinančné zahraničné subjekty s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú občanmi alebo rezidentmi Spojených štátov. Okrem toho účty nezúčastnených finančných inštitúcií sa považujú za účty, pri ktorých sa súhrnné platby uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) dohody oznamujú príslušnému orgánu Slovenskej republiky.
D.
Postupy preverovania na účel identifikácie účtov subjektov (entít), ktoré sa musia oznamovať. V prípade existujúcich účtov subjektov (entít) podľa odseku B tejto časti slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná pri stanovení, či účet je vedený pre jednu alebo viacero určených amerických osôb, pre pasívne nefinančné zahraničné subjekty s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú občanmi alebo rezidentmi Spojených štátov, alebo pre nezúčastnené finančné inštitúcie, uplatňovať tieto postupy preverovania
1.
Stanovenie, či subjekt je určenou americkou osobou.
a)
Preveriť údaje uchovávané na regulačné účely alebo na účely vzťahov s klientmi (vrátane informácií získaných v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov) s cieľom zistiť, či tieto údaje nenaznačujú, že držiteľ účtu je americká osoba. Na tento účel môže byť údajom, ktorý naznačuje, že držiteľ účtu je americká osoba, aj miesto založenia alebo zriadenia spoločnosti alebo adresa v Spojených štátoch.
b)
Ak údaje naznačujú, že držiteľ účtu je americká osoba, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať predmetný účet za účet oznamovaný Spojeným štátom, pokiaľ od držiteľa účtu nezíska čestné vyhlásenie (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo W-9 alebo podobnom dohodnutom formulári) alebo odôvodnene nezistí na základe informácií, ktoré má k dispozícii alebo sú verejne dostupné, že držiteľ účtu nie je určenou americkou osobou.
2.
Stanovenie, či je neamerický subjekt (entita) finančnou inštitúciou.
a)
Preveriť údaje uchovávané na regulačné účely alebo v rámci vzťahov s klientmi (vrátane informácií získaných v súlade s postupmi preverovania na boj proti praniu špinavých peňazí) s cieľom zistiť, či tieto údaje nenaznačujú, že držiteľ účtu je finančná inštitúcia.
b)
Ak údaje naznačujú, že držiteľ účtu je finančná inštitúcia, alebo ak si slovenská oznamujúca finančná inštitúcia overí jeho globálne identifikačné číslo sprostredkovateľa podľa zoznamu zahraničných finančných inštitúcií, ktorý zverejňuje IRS, účet nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom.
3.
Stanovenie, či finančná inštitúcia je nezúčastnenou finančnou inštitúciou, v prípade ktorej sa na platby, ktoré sú jej uhrádzané, vzťahuje súhrnné oznamovanie podľa článku 4 ods. 1 písm. b) dohody.
a)
Na základe odseku D bodu 3 písm. b) tejto časti slovenská oznamujúca finančná inštitúcia môže stanoviť, že držiteľ účtu je slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu, ak túto skutočnosť odôvodnene zistí na základe jeho globálneho identifikačného čísla sprostredkovateľa podľa zoznamu zahraničných finančných inštitúcií, ktorý zverejňuje IRS, alebo na základe iných informácií, ktoré sú verejne dostupné alebo ich má slovenská oznamujúca finančná inštitúcia k dispozícii. V takom prípade nie je potrebné žiadne ďalšie preverovanie, identifikácia alebo nahlasovanie takéhoto účtu.
b)
V prípade, ak držiteľ účtu je slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu, ktorú IRS považuje za nezúčastnenú finančnú inštitúciu, predmetný účet nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom, ale platby držiteľovi účtu musia byť oznamované tak, ako je to uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) dohody.
c)
V prípade, ak držiteľ účtu nie je slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať držiteľa účtu za nezúčastnenú finančnú inštitúciu, v prípade ktorej sa platby, ktoré sú jej uhrádzané, majú oznamovať podľa článku 4 ods. 1 písm. b dohody, pokiaľ slovenská oznamujúca finančná inštitúcia
(1)
nezíska čestné vyhlásenie (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo podobnom dohodnutom formulári) od držiteľa účtu, ktorý je oficiálne uznanou zahraničnou finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky zákona FATCA alebo oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu v zmysle definícií týchto pojmov v príslušných nariadeniach a predpisoch Ministerstva financií Spojených štátov; alebo
(2)
neoverí v prípade zúčastnenej zahraničnej finančnej inštitúcie alebo registrovanej zahraničnej finančnej inštitúcie spĺňajúcej požiadavky zákona FATCA globálne identifikačné číslo sprostredkovateľa uvedeného pre držiteľa účtu v zozname zahraničných finančných inštitúcií, ktorý zverejňuje IRS.
4.
Stanovenie, či účet v držbe nefinančného zahraničného subjektu (entity) je účtom oznamovaným Spojeným štátom. Pokiaľ ide o držiteľa existujúceho účtu subjektu, ktorý nebol identifikovaný ako americká osoba alebo finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia musí zistiť, či držiteľ účtu
(i)
má ovládajúce osoby,
(ii)
je pasívnym nefinančným zahraničným subjektom, a či
(iii)
niektorá z jeho ovládajúcich osôb je občanom alebo rezidentom Spojených štátov.
Pri takomto zisťovaní musí slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupovať v súlade s usmerneniami podľa odseku D bodu 4 písm. a) až d) tejto časti spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá konkrétnym okolnostiam.
a)
Pri určovaní ovládajúcich osôb držiteľa účtu slovenská oznamujúca finančná inštitúcia môže vychádzať z informácií získaných a uchovávaných v súlade s postupmi preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí.
b)
Pri určovaní, či držiteľ účtu je pasívnym nefinančným zahraničným subjektom, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získať od držiteľa účtu čestné vyhlásenie (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo W-9 alebo podobnom dohodnutom formulári), pokiaľ odôvodnene nezistí na základe informácií, ktoré má k dispozícii alebo sú verejne dostupné, že držiteľ účtu je aktívnym nefinančným zahraničným subjektom.
c)
Pri určovaní, či ovládajúcu osobou pasívneho nefinančného zahraničného subjektu je občan alebo rezident Spojených štátov na daňové účely, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia môže vychádzať z
(1)
informácií získaných a uchovávaných v súlade s postupmi preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí v prípade existujúceho účtu subjektu, ktorý je vedený pre jeden alebo viacero nefinančných zahraničných subjektov a jeho zostatok alebo hodnota nepresahuje sumu 1 000 000 USD; alebo
(2)
čestného vyhlásenia (ktoré môže byť na formulári IRS typu W-8 alebo W-9 alebo podobnom dohodnutom formulári) od držiteľa účtu alebo takejto ovládajúcej osoby v prípade existujúceho účtu subjektu, ktorý je vedený pre jeden alebo viacero nefinančných zahraničných subjektov a jeho zostatok alebo hodnota presahuje sumu 1 000 000 USD.
d)
Ak je niektorou z ovládajúcich osôb pasívneho nefinančného zahraničného subjektu občan alebo rezident Spojených štátov, účet sa musí považovať za účet oznamovaný Spojeným štátom.
E.
Časový rámec postupov preverovania a dodatočných postupov uplatňovaných vo vzťahu k existujúcim účtom subjektov (entít).
1.
Existujúce účty subjektov, ktorých zostatok alebo hodnota k 30. júnu 2014 presahuje sumu 250 000 USD, sa musia preveriť do 30. júna 2016.
2.
Existujúce účty subjektov, ktorých zostatok alebo hodnota k 30. júnu 2014 nepresahuje sumu 250 000 USD, ale presiahne sumu 1 000 000 USD k 31. decembru 2015 alebo akéhokoľvek nasledujúceho roka, sa musia preveriť do šiestich mesiacov od posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom zostatok na účte alebo jeho hodnota presiahne sumu 1 000 000 USD.
3.
Ak v súvislosti s existujúcim účtom subjektu nastane zmena okolností, na základe ktorej slovenská oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod predpokladať, že čestné vyhlásenie alebo iné dokumenty súvisiace s účtom sú nesprávne alebo nemôžu slúžiť ako spoľahlivý podklad, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná opätovne rozhodnúť o účte v súlade s postupmi uvedenými v odseku D tejto časti.
V.
Nové účty subjektov (entít). Na účely identifikácie účtov oznamovaných Spojeným štátom a účtov vedených nezúčastnenými finančnými inštitúciami spomedzi finančných účtov vedených subjektov, ktoré boli zriadené po 1. júli 2014 vrátane tohto dátumu („nové účty subjektov“), sa uplatňujú nižšie uvedené pravidlá a postupy.
A.
Účty subjektov (entít), ktoré nemusia byť predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania. Pokiaľ sa slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nerozhodne inak, či už vo vzťahu k všetkým novým účtom subjektov (entít), alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne identifikovanú skupinu takýchto účtov, a to v prípade, ak takéto rozhodnutie umožňujú vykonávajúce predpisy Slovenskej republiky, predmetom preverovania, identifikácie alebo oznamovania nemusí byť účet ku kreditnej karte alebo revolvingový účet, ktorý sa považuje za nový účet subjektu, pokiaľ slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, u ktorej je takýto účet vedený, uplatňuje pravidlá a postupy zamerané na zamedzenie, aby zostatok na účte v prospech držiteľa účtu prekročil sumu 50 000 USD.
B.
Ostatné nové účty subjektov (entít). Pokiaľ ide o nové účty subjektov (entít), ktoré nie sú uvedené v odseku A tejto časti, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná určiť, či držiteľ účtu je
(i)
určenou americkou osobou;
(ii)
slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu;
(iii)
zúčastnenou zahraničnou finančnou inštitúciou, zahraničnou finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky zákona FATCA alebo oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu v zmysle definícií uvedených pojmov v príslušných predpisoch a nariadeniach Ministerstva financií Spojených štátov; alebo
(iv)
aktívnym nefinančným zahraničným subjektom alebo pasívnym nefinančným zahraničným subjektom.
1.
Na základe odseku B bodu 2 tejto časti slovenská oznamujúca finančná inštitúcia môže rozhodnúť, že držiteľ účtu je aktívnym nefinančným zahraničným subjektom, slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu, ak túto skutočnosť odôvodnene zistí na základe jeho globálneho identifikačného čísla sprostredkovateľa alebo na základe iných informácií, ktoré sú verejne dostupné alebo ich má slovenská oznamujúca finančná inštitúcia k dispozícii.
2.
Ak držiteľ účtu je slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu, ktorú IRS považuje za nezúčastnenú finančnú inštitúciu, predmetný účet nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom, ale platby držiteľovi účtu musia byť oznamované tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) dohody.
3.
Vo všetkých ostatných prípadoch slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získať čestné vyhlásenie od držiteľa účtu, v záujme zistenia jeho statusu. Na základe tohto čestného vyhlásenia sa uplatňujú tieto pravidlá
a)
Ak je držiteľ účtu určenou americkou osobou, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať účet za účet oznamovaný Spojeným štátom.
b)
Ak je držiteľ účtu pasívnym nefinančným zahraničným subjektom, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná identifikovať ovládajúce osoby v zmysle zisťovania na základe postupov preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a určiť, či niektorá z týchto osôb je občanom alebo rezidentom Spojených štátov na základe čestného vyhlásenia od držiteľa účtu alebo takejto osoby. Ak je niektorá z týchto osôb občanom alebo rezidentom Spojených štátov, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná považovať takýto účet za účet oznamovaný Spojeným štátom.
c)
Ak je držiteľ účtu
(i)
americkou osobou, ktorá nie je určenou americkou osobou;
(ii)
slovenskou finančnou inštitúciou alebo inou finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu podľa odseku B bodu 3 písm. d) tejto časti;
(iii)
zúčastnenou zahraničnou finančnou inštitúciou, zahraničnou finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky zákona FATCA alebo oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu v zmysle definícií týchto pojmov v príslušných predpisoch a nariadeniach Ministerstva financií Spojených štátov;
(iv)
aktívnym nefinančným zahraničným subjektom; alebo
(v)
pasívnym nefinančným zahraničným subjektom, v ktorom žiadna z jeho ovládajúcich osôb nie je občanom alebo rezidentom Spojených štátov, v takom prípade účet nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom a nie je potrebné oznamovať žiadne informácie o takomto účte.
d)
Ak držiteľ účtu je nezúčastnenou finančnou inštitúciou (vrátane slovenskej finančnej inštitúcie alebo inej finančnej inštitúcie v jurisdikcii partnerského štátu, ktorú IRS považuje za nezúčastnenú finančnú inštitúciu), takýto účet nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom, ale platby držiteľovi účtu musia byť oznamované tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) dohody.
VI.
Osobitné pravidlá a vymedzenie pojmov. Pri vykonávaní vyššie uvedených postupov hĺbkového preverovania sa uplatňujú tieto dodatočné pravidlá a definície
A.
Čestné vyhlásenia a písomné dôkazy. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nesmie vychádzať z čestných vyhlásení alebo písomných dôkazov, ak zistí alebo má dôvod predpokladať, že čestné vyhlásenie alebo písomný dôkaz je nesprávne alebo nemôže slúžiť ako spoľahlivý podklad.
B.
Vymedzenie pojmov. Na účely tejto prílohy I sa uplatňuje nižšie uvedené vymedzenie pojmov.
1.
Postupy preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Pod pojmom „postupy preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí“ sa rozumejú postupy hĺbkového preverovania, ktoré slovenská oznamujúca finančná inštitúcia uplatňuje voči svojim klientom na základe požiadaviek v oblasti prania špinavých peňazí alebo podobných požiadaviek Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na slovenskú oznamujúcu finančnú inštitúciu.
2.
Nefinančný zahraničný subjekt (NFFE). Pod pojmom „nefinančný zahraničný subjekt (entita)“ sa rozumie každý neamerický subjekt (entita), ktorý nie je zahraničnou finančnou inštitúciou v zmysle definície podľa príslušných predpisov a nariadení Ministerstva financií Spojených štátov alebo je subjektom podľa odseku B bodu 4 písm. j) v tejto časti, pričom tento pojem zahŕňa aj každý neamerický subjekt (entitu), ktorý bol založený v Slovenskej republike alebo v inej jurisdikcii partnerského štátu a nie je finančnou inštitúciou.
3.
Pasívny nefinančný zahraničný subjekt (NFFE). Pod pojmom „pasívny nefinančný zahraničný subjekt“ sa rozumie akýkoľvek nefinančný zahraničný subjekt (entita), ktorý nie je
(i)
aktívnym nefinančným zahraničným subjektom, alebo
(ii)
zahraničnou osobnou spoločnosťou (partnerstvom) alebo zahraničným zvereneckým fondom (trustom) oprávnenými ukladať daň vyberanú zrážkou podľa príslušných predpisov a nariadení Ministerstva financií Spojených štátov.
4.
Aktívny nefinančný zahraničný subjekt (NFFE). Pod pojmom „aktívny nefinančný zahraničný subjekt (entita)“ sa rozumie akýkoľvek nefinančný zahraničný subjekt (entita), ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií
a)
Menej než 50 percent hrubého príjmu nefinančného zahraničného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo iné príslušné oznamovacie obdobie tvorí pasívny príjem a menej než 50 percent aktív v držbe nefinančného zahraničného subjektu počas predchádzajúceho kalendárneho roka alebo iného príslušného oznamovacieho obdobia tvoria aktíva, ktoré vytvárajú pasívny príjem alebo ich má subjekt v držbe na účel tvorby pasívneho príjmu;
b)
Akcie nefinančného zahraničného subjektu sa bežne obchodujú na zriadenom trhu s cennými papiermi alebo nefinančný zahraničný subjekt je prepojenou osobou vo vzťahu k subjektu, ktorého akcie sa obchodujú na zriadenom trhu s cennými papiermi;
c)
Nefinančný zahraničný subjekt bol zriadený v zámorskom území Spojených štátov (U.S. Territory) a všetci vlastníci príjemcu platieb sú v dobrej viere rezidentmi v zámorskom území Spojených štátov (U.S. Territory);
d)
Nefinančným zahraničným subjektom je vláda (iná ako vláda Spojených štátov), administratívno-politická jednotka takejto vlády (medzi ktoré, aby sa predišlo pochybnostiam, patrí federálny štát, provincia, okres alebo obec), alebo štátny orgán plniaci funkciu takejto vlády alebo jeho administratívno-politickej jednotky, vláda zámorského územia Spojených štátov, medzinárodná organizácia, iná ako centrálna emisná banka Spojených štátov alebo subjekt (entita), ktorý je vo výlučnom vlastníctve jedného alebo viacerých subjektov (entít) uvedených vyššie;
e)
Všetky aktivity nefinančného zahraničného subjektu v podstate pozostávajú z držby (vcelku alebo sčasti) nesplatených akcií jednej alebo viacerých dcérskych spoločností vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, alebo poskytovania financovania a služieb takýmto dcérskym spoločnostiam, ktorých predmet podnikania sa líši od podnikania finančnej inštitúcie, okrem prípadu, keď subjekt (entita) nezíska status nefinančného zahraničného subjektu, ak takýto subjekt (entita) vykonáva činnosť alebo vystupuje ako investičný fond, napríklad ako fond súkromného kapitálu, fond rizikového kapitálu, fond na účelové odkupy alebo akýkoľvek investičný nástroj/produkt, účelom ktorého je akvizícia alebo financovanie spoločností a následná majetková účasť v takýchto spoločnostiach formou kapitálových aktív na investičné účely;
f)
Nefinančný zahraničný subjekt (entita) ešte nevykonáva podnikateľskú činnosť a nemá žiadnu prevádzkovú históriu, ale investuje kapitál do aktív s cieľom vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá sa líši od podnikania finančnej inštitúcie; nefinančný zahraničný subjekt stráca oprávnenie na takúto výnimku k dátumu, ktorý nastáva 24 mesiacov po dátume počiatočného založenia nefinančného zahraničného subjektu;
g)
Nefinančný zahraničný subjekt (entita) nebol finančnou inštitúciou počas uplynulých piatich rokov a je v procese likvidácie svojich aktív alebo v procese reorganizácie s cieľom pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti alebo obnoviť takúto podnikateľskú činnosť, ktorá sa líši od podnikania finančnej inštitúcie;
h)
Nefinančný zahraničný subjekt (entita) sa primárne zaoberá finančnými a zaisťovacími transakciami s prepojenými subjektmi (entitami), ktoré nie sú finančnými inštitúciami, alebo v ich prospech, pričom neposkytuje finančné ani zaisťovacie služby žiadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným subjektom (entitou), pod podmienkou, že predmet podnikateľskej činnosti skupiny takýchto prepojených subjektov (entít) sa líši od podnikania finančnej inštitúcie;
i)
Nefinančný zahraničný subjekt (entita) je „vyňatým nefinančným zahraničným subjektom“ podľa príslušných predpisov a nariadení Ministerstva financií Spojených štátov; alebo
j)
Nefinančný zahraničný subjekt spĺňa všetky tieto požiadavky:
i.
je založený a vykonáva svoju činnosť v mieste svojho sídla výlučne na náboženské, charitatívne, vedecké, umelecké, kultúrne, športové alebo vzdelávacie účely; alebo je založený a vykonáva činnosť v mieste svojho sídla ako profesijná organizácia, obchodné združenie, obchodná komora, odborové združenie, poľnohospodárska alebo záhradnícka organizácia, občianske združenie alebo organizácia, ktorá sa zaoberá výlučne činnosťou za účelom podpory sociálnej starostlivosti;
ii.
je oslobodený od dane z príjmu v mieste svojho sídla/rezidencie;
iii.
nemá akcionárov alebo členov, ktorí majú majetkové práva alebo účasť na príjmoch alebo majetku;
iv.
zákony platné v mieste sídla nefinančného zahraničného subjektu (entity) alebo dokumenty zakladajúce nefinančný zahraničný subjekt neumožňujú prerozdeľovanie príjmov alebo majetku nefinančného zahraničného subjektu (entity) alebo ich použitie v prospech súkromných osôb alebo subjektov, ktoré sa nezaoberajú charitatívnou činnosťou, na iné účely než vykonávanie charitatívnych činností nefinančného zahraničného subjektu, alebo ako primeraná odmena za poskytnuté služby alebo úhrada ekvivalentná reálnej trhovej cene majetku, ktorý bol predmetom kúpy zo strany nefinančného zahraničného subjektu (entity); a
v.
zákony platné v mieste sídla nefinančného zahraničného subjektu (entity) alebo dokumenty zakladajúce nefinančný zahraničný subjekt (entity) vyžadujú, aby pri likvidácii alebo zrušení nefinančného zahraničného subjektu (entity) prešli všetky jeho aktíva na vládny subjekt alebo inú neziskovú organizáciu, alebo prepadli v prospech štátnej správy v mieste sídla nefinančného zahraničného subjektu (entity) alebo v prospech niektorej z jej administratívno-politických jednotiek.
5.
Existujúci účet. „Existujúci účet“ znamená finančný účet vedený oznamujúcou finančnou inštitúciou k 30. júnu 2014.
C.
Pravidlá spájania zostatkov na účtoch a prevodu mien.
1.
Spájanie účtov fyzických osôb. Pri určovaní súhrnného zostatku alebo súhrnnej hodnoty finančných účtov vedených pre danú fyzickú osobu je slovenská oznamujúca finančná inštitúcia povinná spojiť všetky finančné účty, ktoré vedie slovenská oznamujúca finančná inštitúcia alebo prepojený subjekt (entita) len v rozsahu, v ktorom informačné systémy slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie umožňujú prepájať finančné účty s jednotlivými údajmi, ako je napríklad číslo klienta alebo daňové identifikačné číslo, a spájať zostatky na účtoch alebo ich hodnoty. Každému držiteľovi spoločného finančného účtu bude pri uplatňovaní požiadaviek týkajúcich sa spájania podľa tohto odseku 1 vyššie priradený celkový zostatok alebo hodnota spoločného finančného účtu.
2.
Spájanie účtov subjektov (entít). Pri určovaní súhrnného zostatku alebo súhrnnej hodnoty finančných účtov vedených na daný subjekt (entitu) je slovenská oznamujúca finančná inštitúcia povinná vziať do úvahy všetky finančné účty, ktoré vedie slovenská oznamujúca finančná inštitúcia alebo prepojený subjekt len v rozsahu, v ktorom informačné systémy slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie umožňujú prepájať finančné účty s jednotlivými údajmi, ako je napríklad číslo klienta alebo daňové identifikačné číslo, a spájať zostatky na účtoch alebo ich hodnoty.
3.
Osobitné pravidlá spájania účtov uplatňované v prípade manažérov pre styk s klientmi. Pri určovaní súhrnného zostatku alebo súhrnnej hodnoty finančných účtov vedených pre určitú osobu s cieľom zistiť, či finančný účet je účtom s vysokou hodnotou, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je tiež povinná spojiť všetky finančné účty, o ktorých manažér pre styk s klientmi disponuje informáciami alebo má dôvod predpokladať, že sú priamo alebo nepriamo vlastnené, kontrolované alebo zriadené (iným spôsobom než vo funkcii zmocnenca) tou istou osobou.
4.
Pravidlo pre prevod mien. Pri určovaní zostatku alebo hodnoty finančných účtov vedených v mene inej než americký dolár je slovenská oznamujúca finančná inštitúcia povinná previesť limitné sumy uvedené v prílohe I v amerických dolároch na príslušnú menu použitím zverejneného aktuálneho kurzu stanoveného v posledný deň kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom slovenská oznamujúca finančná inštitúcia zisťuje takýto zostatok alebo hodnotu.
D.
Písomné dôkazy. Medzi prípustné písomné dôkazy na účely tejto prílohy I patrí:
1.
potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal príslušný orgán štátnej správy (napríklad vláda alebo jej štátny orgán, prípadne obec) príslušný v jurisdikcii, ktorú príjemca platby uvádza ako svoje bydlisko alebo sídlo (rezidenciu).
2.
v prípade fyzickej osoby akýkoľvek platný doklad totožnosti vydaný oprávneným orgánom štátnej správy (napríklad vládou, úradom, alebo obcou), na ktorom je uvedené meno fyzickej osoby a ktorý sa bežne používa na účely zisťovania totožnosti.
3.
v prípade subjektu (entity) akýkoľvek úradný dokument vydaný oprávneným orgánom štátnej správy (napríklad vládou, úradom alebo obcou), na ktorom je uvedený názov subjektu a adresa jeho hlavného sídla v krajine (alebo zámorskom území Spojených štátov), v ktorej sa tento subjekt považuje za rezidenta, alebo krajiny (alebo zámorského územia Spojených štátov), v ktorej bol subjekt (entita) založený alebo zriadený.
4.
v prípade finančného účtu vedeného v krajine s pravidlami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí schválenými zo strany IRS v súvislosti s dohodou o oprávnenom sprostredkovateľovi (podľa definície tohto pojmu v príslušných predpisoch a nariadeniach Ministerstva financií Spojených štátov), sa môžu s výnimkou formulárov W-8 alebo W-9 použiť akékoľvek dokumenty uvedené v prílohe k dohode o oprávnenom sprostredkovateľovi, ktoré krajina uvádza na účel identifikácie fyzických osôb alebo subjektov.
5.
akýkoľvek finančný výkaz, informácia o úverovej schopnosti klienta vypracovaná treťou stranou, návrh na vyhlásenie konkurzu alebo správa amerického Výboru pre cenné papiere a burzu.
E.
Alternatívne postupy pre finančné účty oprávnených osôb na základe poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia môže predpokladať, že oprávnená osoba (iná než držiteľ) na základe poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou, ktorá je príjemcom pozostalostnej dávky, nie je určenou americkou osobou a môže považovať takýto finančný účet za účet, ktorý nie je účtom oznamovaným Spojeným štátom pokiaľ slovenská oznamujúca finančná inštitúcia nedisponuje informáciou alebo nemá dôvod predpokladať, že oprávnená osoba je určenou americkou osobou. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia má dôvod predpokladať, že oprávnená osoba na základe poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou je určenou americkou osobou, ak informácie, ktoré slovenská oznamujúca finančná inštitúcia získala v súvislosti s oprávnenou osobou, obsahujú indície príslušnosti k Spojeným štátom podľa časti II odseku B bodu 1 tejto prílohy I. V prípade, ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia disponuje informáciou alebo má dôvod predpokladať, že oprávnená osoba je určenou americkou osobou, je povinná konať v súlade s postupmi podľa časti II odseku B bodu 3 tejto prílohy I.
F.
Použitie informácií tretích strán. Bez ohľadu na prípadnú voľbu podľa časti I odseku C tejto prílohy I, Slovenská republika môže umožniť slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcii, aby vychádzala z postupov hĺbkového preverovania vykonaných tretími stranami v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami Ministerstva financií Spojených štátov.
G.
Alternatívne postupy pre nové účty otvorené pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
1.
Uplatňovanie. Ak Slovenská republika poskytla písomné oznámenie Spojeným štátom pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, že k 1. júlu 2014 Slovenská republika nemala zavedenú právomoc na vyžadovanie od slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií buď:
(i)
aby požadovali od držiteľov nových účtov fyzických osôb, aby predložili čestné vyhlásenie uvedené v časti III. tejto prílohy I, alebo
(ii)
vykonávali postupy hĺbkového preverovania týkajúce sa nových účtov subjektov (entít) uvedených v časti V. tejto prílohy I, potom slovenské oznamujúce finančné inštitúcie môžu uplatňovať alternatívne procedúry popísané v odseku G bode 2 tejto časti tam, kde je ich možné uplatniť, na takéto nové účty namiesto postupov inak požadovaných na základe tejto prílohy I.
Alternatívne postupy popísané v odseku G bode 2 tejto časti sa uplatnia len na tie nové účty fyzických osôb alebo nové účty subjektov (entít) tam, kde je ich možné uplatniť, ktoré boli otvorené skôr ako:
(i)
v deň, keď je Slovenská republika schopná vynucovať od slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií, aby uplatňovali procedúry hĺbkového preverovania popísané v časti III. alebo časti V. tejto prílohy I tam, kde je ich možné uplatniť, dátum ktorého písomne oznámi Slovenská republika Spojeným štátom ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, alebo
(ii)
v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Ak sa alternatívne postupy pre nové účty subjektov (entít) otvorené dňa 1. júla 2014 alebo po tomto dátume a pred 1. januárom 2015 uvedené v odseku H tejto časti uplatňujú na všetky nové účty subjektov (entít) alebo na jasne stanovenú skupinu takýchto účtov, alternatívne postupy uvedené v tomto odseku G sa nesmú uplatňovať na nové účty subjektov (entít). Pre všetky iné nové účty sú slovenské oznamujúce finančné inštitúcie povinné uplatňovať postupy hĺbkového preverovania uvedené v časti III. alebo v časti V. tejto prílohy I tam, kde je ich možné uplatniť, na určenie toho, či ide o účet oznamovaný Spojeným štátom alebo o účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou.
2.
Alternatívne procedúry.
a)
Do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sú slovenské oznamujúce finančné inštitúcie povinné:
(i)
v nadväznosti na nové účty fyzických osôb uvedené v odseku G bode 1 tejto časti požadovať čestné vyhlásenie uvedené v časti III. tejto prílohy I a potvrdiť primeranosť takéhoto vyhlásenia v súlade s postupmi uvedenými v časti III. tejto prílohy I , a
(ii)
v nadväznosti na nové účty subjektov (entít) uvedených v odseku G bode 1 tejto časti vykonávať postupy hĺbkového preverovania uvedené v časti V. tejto prílohy I a požadovať informácie na zdokumentovanie účtu vrátane akéhokoľvek čestného vyhlásenia požadovaného podľa časti V. tejto prílohy I.
b)
Slovenská republika je povinná oznámiť akýkoľvek nový účet, ktorý je identifikovaný na základe odseku G bode 2 písm. a) tejto časti ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, ku dňu, ktorý nastane neskôr:
(i)
k 30. septembru nasledujúcemu po dni, keď bol účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, alebo
(ii)
90 dní po tom, čo bol účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť.
Informácia, ktorá sa požaduje oznámiť vo väzbe na takýto nový účet je akákoľvek informácia, ktorá by sa oznamovala na základe tejto dohody, ak by bol nový účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, ku dňu otvorenia takéhoto účtu.
c)
Do dátumu, ktorý nasleduje jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody, slovenské oznamujúce finančné inštitúcie sú povinné zrušiť akýkoľvek nový účet uvedený v odseku G bode 1 tejto časti, pre ktorý nebolo možné zabezpečiť požadované čestné vyhlásenie a alebo inú dokumentáciu podľa postupov uvedených v odseku G bode 1 písm. a) tejto časti. Navyše, do dátumu, ktorý nasleduje jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody, slovenské oznamujúce finančné inštitúcie sú povinné
(i)
s ohľadom na zrušenie účtov, ktoré pred takýmto zrušením boli novými účtami fyzických osôb (bez ohľadu na to, či išlo o účty vysokej hodnoty), vykonať postupy hĺbkového preverovania uvedené v časti II. odseku D tejto prílohy I., alebo
(ii)
s ohľadom na takto zrušené účty, ktoré pred takýmto zrušením boli novými účtami subjektov (entít), vykonať postupy hĺbkového preverovania uvedené v časti IV. tejto prílohy I.
d)
Slovenská republika je povinná oznamovať akýkoľvek zrušený účet v nadväznosti na odseku G bode 2 písm. c) tejto časti ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, ku dňu, ktorý nastane neskôr:
(i)
k 30. septembru nasledujúcemu po dni, keď bol účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, alebo
(ii)
90 dní po tom, čo bol účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť.
Informácia, ktorá sa požaduje oznámiť vo väzbe na takýto zrušený účet je akákoľvek informácia, ktorá by sa oznamovala na základe tejto dohody, ak by bol účet identifikovaný ako účet oznamovaný Spojeným štátom alebo ako účet držaný nezúčastnenou finančnou inštitúciou tam, kde je to možné uplatniť, ku dňu otvorenia takéhoto účtu.
H.
Alternatíve postupy pre nové účty subjektov (entít) otvorené 1. júla 2014 alebo po tomto dátume a pred 1. januárom 2015.
Pre nové účty subjektov (entít) otvorené 1. júla 2014 alebo po tomto dátume a pred 1. januárom 2015, či v nadväznosti na všetky nové účty subjektov (entít) alebo oddelene, v nadväznosti na akékoľvek jasne identifikované skupiny takýchto účtov môže Slovenská republika umožniť slovenským oznamujúcim finančným inštitúciám, aby zaobchádzali s takýmito účtami ako s existujúcimi účtami subjektov a uplatňovali postupy hĺbkového preverovania ako v prípade existujúcich účtov subjektov (entít) uvedené v časti IV. tejto prílohy I namiesto procedúr hĺbkového preverovania uvedených v časti V. tejto prílohy I. V takomto prípade, postupy hĺbkového preverovania časti IV. tejto prílohy I sa musia uplatňovať bez ohľadu na zostatok na účte alebo sumy uvedené v časti IV. odseku A tejto prílohy I.
Príloha II
S nižšie uvedenými subjektmi sa bude zaobchádzať ako s oslobodenými skutočnými vlastníkmi príjmu alebo prípadne ako so zahraničnými finančnými inštitúciami spĺňajúcimi požiadavky a nižšie uvedené účty sú vyňaté spod definície finančných účtov.
Túto prílohu II je možné upraviť na základe vzájomného písomného rozhodnutia alebo dohody medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a Spojených štátov
(1)
aby zahŕňala ďalšie subjekty (entity) a účty, ktoré predstavujú nízke riziko, že budú využívané americkými osobami na vyhýbanie sa plateniu daní v Spojených štátoch, a ktoré sú podobnej povahy ako subjekty (entity) a účty popísané v tejto prílohe II k dátumu podpisu dohody; alebo
(2)
aby z nej boli vyňaté subjekty (entity) a účty, ktoré z dôvodu zmenených okolností už nepredstavujú nízke riziko, že budú využívané americkými osobami na vyhýbanie sa plateniu daní v Spojených štátoch. Každé takéto doplnenie alebo vypustenie textu nadobúda účinnosť k dátumu podpisu vzájomnej dohody, pokiaľ v nej nie je uvedené inak.
I.
Oslobodení skutoční vlastníci príjmu okrem fondov. Nižšie uvedené subjekty (entity) sa považujú za slovenské neoznamujúce finančné inštitúcie a za oslobodených skutočných vlastníkov príjmu na účely § 1471 a 1472 daňového zákona Spojených štátov s výnimkou vo vzťahu k platbe, ktorá pochádza z pohľadávky držanej v súvislosti s obchodnou finančnou činnosťou takého typu, ktorý realizuje špecifikovaná poisťovacia spoločnosť, inštitúcia správy a úschovy finančných aktív alebo vkladová inštitúcia.
A.
Vládny subjekt. Vláda Slovenskej republiky, akákoľvek administratívno-politická jednotka Slovenskej republiky (medzi ktoré, v záujme vylúčenia pochybností, patrí štát, správna jednotka, kraj alebo obec) alebo akákoľvek agentúra alebo pomocná organizácia vo výlučnom štátnom vlastníctve Slovenskej republiky, alebo akýkoľvek jeden alebo viacero z uvedených subjektov (každý samostatne sa označuje ako „vládny subjekt Slovenskej republiky“). Do tejto kategórie patria neoddeliteľné súčasti, ovládané subjekty a podradené politické útvary Slovenskej republiky.
1.
Neoddeliteľná súčasť Slovenskej republiky je akákoľvek osoba, organizácia, agentúra, úrad, fond, pomocná organizácia alebo iný orgán, bez ohľadu na jeho označenie, ktorý predstavuje vládny orgán Slovenskej republiky. Čisté príjmy vládneho orgánu sa musia pripisovať na jeho vlastný účet alebo na iné účty Slovenskej republiky, pričom žiadna časť z nich nesmie plynúť v prospech žiadnej súkromnej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou nie je fyzická osoba, ktorá je panovníkom, štátnym úradníkom alebo správcom a ktorá koná ako súkromná osoba alebo vo svojom osobnom záujme.
2.
Ovládaný subjekt (entita) je subjekt, ktorý je formálne oddelený od Slovenskej republiky, alebo iným spôsobom predstavuje samostatný právny subjekt, ak
a)
je tento subjekt priamo, alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých ovládaných subjektov výhradne vlastnený a ovládaný jednou alebo viacerými vládnymi subjektmi Slovenskej republiky;
b)
sa čisté príjmy tohto subjektu pripisujú na jeho vlastný účet alebo na účty jedného alebo viacerých vládnych subjektov Slovenskej republiky, pričom žiadna časť z nich neplynie v prospech žiadnej súkromnej osoby; a
c)
pri zrušení tohto subjektu prechádza jeho majetok na jeden alebo viacero vládnych subjektov Slovenskej republiky.
3.
Príjem sa nepovažuje za plynúci v prospech súkromných osôb, ak sú tieto osoby určenými oprávnenými príjemcami vládneho programu, pričom tento program je určený na výkon činností vo všeobecnom verejnom záujme, alebo sa týka administratívnych činností na niektorej úrovni vlády. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa však príjem považuje za plynúci v prospech súkromných osôb, ak tento príjem plynie z využitia vládneho subjektu na výkon podnikania, napríklad v oblasti bankovníctva, v rámci ktorého poskytuje finančné služby súkromným osobám.
B.
Medzinárodná organizácia. Akákoľvek medzinárodná organizácia alebo agentúra v jej výlučnom vlastníctve alebo jej pomocná organizácia. Do tejto kategórie patrí akákoľvek medzivládna organizácia (vrátane nadnárodnej organizácie),
(1)
ktorú primárne tvoria iné vlády, ako vláda Spojených štátov,
(2)
ktorá má uzavretú platnú dohodu o sídle so Slovenskou republikou a
(3)
ktorej príjem neplynie v prospech súkromných osôb.
C.
Centrálna banka. Inštitúcia, ktorá je zo zákona alebo z poverenia vlády ustanovená za hlavný orgán, iný ako samotná vláda Slovenskej republiky, ktorý vydáva nástroje, ktoré sú v obehu ako úradná mena. Súčasťou centrálnej banky môže byť pomocná organizácia, ktorá je samostatná od vlády Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či je výhradne alebo čiastočne vlastnená Slovenskou republikou.
II.
Fondy považované za oslobodených skutočných vlastníkov príjmu. Nižšie uvedené subjekty sa považujú za slovenské neoznamujúce finančné inštitúcie a za oslobodených skutočných vlastníkov príjmu na účely § 1471 a 1472 daňového zákona Spojených štátov.
A.
Dôchodkový fond spĺňajúci podmienky podľa Zmluvy. Fond zriadený v Slovenskej republike za predpokladu, že fond má nárok na výhody zo Zmluvy ohľadom príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Spojených štátov (alebo by mal na takéto výhody nárok, ak by mu takéto príjmy plynuli) ako rezidentovi Slovenskej republiky, ktorý spĺňa akékoľvek platné požiadavky na obmedzenia výhod zo Zmluvy a ktorého hlavnou činnosťou je správa alebo poskytovanie penzijných alebo dôchodkových dávok.
B.
Dôchodkový fond so širokou účasťou. Fond zriadený v Slovenskej republike na účely poskytovania dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok, alebo ich kombinácií príjemcom, ktorí sú súčasnými alebo bývalými zamestnancami (alebo osobami určenými takýmito zamestnancami) jedného alebo viacerých zamestnávateľov, ako odplata za poskytnuté služby za podmienky, že fond
1.
nemá iba jediného príjemcu s nárokom na viac ako päť percent z majetku fondu;
2.
podlieha regulácii zo strany vlády a príslušným daňovým orgánom Slovenskej republiky každoročne oznamuje informácie o svojich príjemcoch; a
3.
spĺňa aspoň jednu z nižšie uvedených požiadaviek:
a)
fond je v Slovenskej republike všeobecne oslobodený od dane z investičných príjmov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky z dôvodu svojho postavenia ako dôchodkovej alebo penzijnej schémy;
b)
fond získava najmenej 50 percent celkových svojich príspevkov (okrem prevodu majetku z iných plánov uvedených v odsekoch A až D tejto časti alebo z dôchodkových a penzijných účtov uvedených v časti V odseku A bode 1 tejto prílohy II) pochádza od financujúcich zamestnávateľov;
c)
rozdeľovanie alebo čerpanie prostriedkov z fondu sú možné, len keď nastanú určené udalosti týkajúce sa odchodu do dôchodku, invalidity alebo úmrtia (okrem prevodu prostriedkov do iných dôchodkových fondov uvedených v odseku A až D tejto časti alebo na dôchodkové a penzijné účty uvedené v časti V odseku A bode 1 tejto prílohy II), alebo sa na výplatu alebo výber prostriedkov pred vznikom takýchto určených udalostí vzťahuje zmluvná pokuta;
d)
príspevky (okrem niektorých povolených kompenzačných príspevkov) od zamestnancov do fondu sú obmedzené výškou dosiahnutého príjmu zamestnanca alebo nesmú prekročiť sumu 50 000 USD za rok, pri uplatnení pravidiel stanovených v prílohe I týkajúcich sa spájania účtov a prevodu mien.
C.
Dôchodkový fond s úzkou účasťou. Fond založený v Slovenskej republike na účely poskytovania dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok príjemcom, ktorí sú súčasnými alebo bývalými zamestnancami (alebo osobami určenými takýmito zamestnancami) jedného alebo viacerých zamestnávateľov, ako odplata za poskytnuté služby za podmienky, že
1.
fond má menej ako 50 účastníkov;
2.
do fondu prispieva jeden alebo viacero zamestnávateľov, ktorí nie sú investičnými subjektmi alebo pasívnymi nefinančnými zahraničnými subjektmi;
3.
príspevky do fondu platené zamestnancami a zamestnávateľmi (okrem presunu aktív z dôchodkových spĺňajúcich podmienky podľa Zmluvy uvedených v odseku A tejto časti alebo z dôchodkových a penzijných účtov uvedených v časti V odseku A bode 1 tejto prílohy II) sú obmedzené odkazom na výšku príjmu, alebo kompenzácie zamestnanca;
4.
účastníci fondu, ktorí nie sú rezidentmi Slovenskej republiky, nemajú nárok na viac ako 20 percent majetku fondu; a
5.
fond podlieha regulácii zo strany vlády a príslušným daňovým orgánom Slovenskej republiky každoročne ročne oznamuje informácie o svojich príjemcoch.
D.
Dôchodkový fond oslobodeného skutočného vlastníka príjmu. Fond zriadený v Slovenskej republike oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu na účely poskytovania dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok oprávneným osobám alebo účastníkom, ktorí sú súčasnými alebo bývalými zamestnancami oslobodeného skutočného vlastníka príjmu (alebo osobám určeným takýmito zamestnancami), alebo ktorí nie sú súčasnými alebo bývalými zamestnancami, ak sa dávky týmto oprávneným osobám alebo účastníkom poskytujú ako odplata za osobné služby poskytnuté oslobodenému konečnému vlastníkovi príjmu.
E.
Investičný subjekt (entita) vo výlučnom vlastníctve oslobodených skutočných vlastníkov prímu. Subjekt (entita), ktorý je finančnou inštitúciou Slovenskej republiky výlučne z dôvodu, že je investičným subjektom, pod podmienkou, že každý priamy držiteľ majetkového podielu v danom subjekte je oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu, a každý priamy držiteľ dlhového podielu v danom subjekte je buď vkladovou inštitúciou (v súvislosti s úverom poskytnutým takémuto subjektu), alebo oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu.
III.
Malé finančné inštitúcie alebo finančné inštitúcie obmedzeného rozsahu, ktoré sa kvalifikujú ako zahraničné finančné inštitúcie dodržiavajúce požiadavky. Nižšie uvedené subjekty sú slovenskými neoznamujúcimi finančnými inštitúciami, ktoré sa považujú za zahraničné finančné inštitúcie dodržiavajúce požiadavky na účely § 1471 daňového zákona Spojených štátov.
A.
Finančná inštitúcia s miestnou klientskou základňou. Finančná inštitúcia, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
1.
Finančná inštitúcia musí mať licenciu a podliehať regulácii ako finančná inštitúcia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky;
2.
Finančná inštitúcia nesmie mať stále miesto podnikania mimo Slovenskej republiky. Na tento účel stále miesto podnikania nezahŕňa miesto, ktoré nie je verejne známe a z ktorého finančná inštitúcia vykonáva výlučne podporné administratívne funkcie;
3.
Finančná inštitúcia nesmie ponúkať svoje služby zákazníkom alebo držiteľom účtov mimo Slovenskej republiky. Na tento účel sa finančná inštitúcia nepovažuje za inštitúciu, ktorá ponúka svoje služby zákazníkom alebo držiteľom účtov mimo Slovenskej republiky, len preto, že táto finančná inštitúcia
(a)
prevádzkuje internetovú stránku, ak na tejto stránke nie je výslovne uvedené, že finančná inštitúcia poskytuje finančné účty alebo služby nerezidentom, ani sa inak nezameriava, ani neponúka služby zákazníkom alebo držiteľom účtov zo Spojených štátov, alebo
(b)
inzeruje v tlači, rozhlase alebo televízii, ktoré primárne pokrývajú územie Slovenskej republiky, ale okrem toho môžu pokrývať aj územie iných štátov, ak sa v tejto inzercii výslovne neuvádza, že finančná inštitúcia poskytuje finančné účty alebo služby nerezidentom, ani sa inak nezameriava, ani neponúka služby zákazníkom alebo držiteľom účtov v Spojených štátoch;
4.
Finančná inštitúcia musí mať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky povinnosť identifikovať držiteľov účtov, ktorí sú rezidentmi Slovenskej republiky na účely buď oznamovania informácií, alebo uplatnenia dane vyberanej zrážkou v súvislosti s finančnými účtami v držbe rezidentov Slovenskej republiky, alebo na účely splnenia požiadaviek Slovenskej republiky v oblasti hĺbkového preverovania v rámci boja proti praniu špinavých peňazí;
5.
Najmenej 98 percent hodnoty finančných účtov vedených finančnou inštitúciou musí byť v držbe rezidentov (vrátane rezidentov, ktorí sú subjektmi/entitami) Slovenskej republiky alebo členského štátu Európskej únie. Tento test sa má vykonávať každoročne. Slovenská republika môže pri zavádzaní tejto požiadavky určiť konkrétny dátum v roku na účely testovania, či je táto požiadavka splnená, pokiaľ sa takýto určený dátum bude používať konzistentne každý rok, a zároveň môže určiť osobitné pravidlo pre subjekty bez prechádzajúcej histórie (t.j. začínajúce subjekty). To isté platí pre určenie dátumu zostavenia účtovnej závierky v prípade miestnych bánk a finančných inštitúcii len s účtami nízkej hodnoty, ktoré sú uvedené nižšie;
6.
Najneskôr k 1. júlu 2014 musí mať finančná inštitúcia zavedené politiky a postupy v súlade s politikami a postupmi stanovenými v prílohe I, ktoré jej zabránia poskytnúť finančný účet nezúčastnenej finančnej inštitúcii a umožnia sledovať, či finančná inštitúcia zriadila alebo vedie finančný účet pre určenú americkú osobu, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky (vrátane americkej osoby, ktorá bola rezidentom Slovenskej republiky v čase, keď bol finančný účet zriadený, ale následne prestala byť rezidentom Slovenskej republiky), alebo pre akýkoľvek pasívny nefinančný zahraničný subjekt, ktorého ovládajúce osoby sú rezidentmi alebo občanmi Spojených štátov, ktorí nie sú rezidentmi Slovenskej republiky;
7.
Tieto zásady a postupy musia zabezpečiť, že ak dôjde k identifikácií akéhokoľvek finančného účtu v držbe určenej americkej osoby, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky, alebo v držbe pasívneho nefinančného zahraničného subjektu, ktorého ovládajúce osoby sú rezidentmi alebo občanmi Spojených štátov, ktorí nie sú rezidentmi Slovenskej republiky, finančná inštitúcia musí nahlásiť tento finančný účet, ako by bola povinná, keby bola slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou (vrátane dodržania registračných povinností platných pre oznamujúce finančné inštitúcie Slovenskej republiky), alebo musí tento finančný účet zrušiť;
8.
V súvislosti s existujúcim účtom v držbe fyzickej osoby, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky, alebo v držbe subjektu musí finančná inštitúcia preskúmať takéto existujúce účty v súlade s postupmi stanovenými v prílohe I platnými pre existujúce účty, aby identifikovala akýkoľvek účet oznamovaný Spojeným štátom alebo finančný účet v držbe nezúčastnenej finančnej inštitúcie, a musí nahlásiť tento finančný účet, ako by bola povinná, keby bola slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou (vrátane dodržania registračných povinností platných pre slovenské oznamujúce finančné inštitúcie), alebo musí tento finančný účet zrušiť;
9.
Každý prepojený subjekt (entita) finančnej inštitúcie, ktorý je finančnou inštitúciou, musí byť založený alebo zriadený v Slovenskej republike a s výnimkou prepojeného subjektu, ktorý je dôchodkovým fondom uvedeným v odsekoch A až D časti II tejto prílohy II musí spĺňať požiadavky stanovené v tomto odseku A; a
10.
Finančná inštitúcia nesmie mať zavedené zásady alebo postupy, ktoré diskriminujú zriadenie alebo vedenie finančných účtov pre fyzické osoby, ktoré sú určenými americkými osobami a rezidentmi Slovenskej republiky.
B.
Miestna banka. Finančná inštitúcia, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
1.
Finančná inštitúcia podniká výlučne ako (a má licenciu a podlieha regulácii podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako)
(a)
banka, alebo
(b)
úverové družstvo alebo obdobná družstevná úverová organizácia, ktorá pri podnikaní nevytvára zisk;
2.
Podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie primárne pozostáva z prijímania vkladov a poskytovania úverov neprepojeným retailovým zákazníkom a v prípade úverového družstva alebo družstevnej úverovej organizácie z prijímania vkladov od členov a poskytovania pôžičiek členom za predpokladu, že žiaden z členov nemá v takom úverovom družstve alebo družstevnej úverovej organizácii podiel vyšší ako päť percent.
3.
Finančná inštitúcia spĺňa požiadavky stanovené v odseku A bode 2 a bode 3 tejto časti za podmienky, že okrem obmedzenia týkajúceho sa internetovej stránky, ktoré sú uvedené v odseku A bode 3 tejto časti, takáto internetová stránka neumožňuje zriadenie finančného účtu;
4.
Finančná inštitúcia na súvahe nevykazuje aktíva v hodnote vyššej ako 175 miliónov USD, pričom finančná inštitúcia a akékoľvek jej prepojené subjekty (entity) spoločne nevykazujú na svojich konsolidovaných alebo kombinovaných súvahách celkové aktíva v hodnote vyššej ako 500 miliónov USD; a
5.
Každý prepojený subjekt (entita) musí byť založený alebo zriadený v Slovenskej republike a každý prepojený subjekt, ktorý je finančnou inštitúciou, okrem akéhokoľvek prepojeného subjektu, ktorý je dôchodkovým fondom uvedeným v časti II odsekoch A až D tejto prílohy II, alebo finančnou inštitúciou s účtami len nízkej hodnoty, ktoré sú uvedené v odseku C tejto časti, musí spĺňať požiadavky stanovené v tomto odseku B.
C.
Finančná inštitúcia s účtami len nízkej hodnoty. Slovenská finančná inštitúcia, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
1.
Finančná inštitúcia nie je investičným subjektom (entitou);
2.
Zostatok alebo hodnota žiadneho finančného účtu vedeného finančnou inštitúciou alebo akýmkoľvek prepojeným subjektom (entitou) nie je vyššia ako 50 000 USD, pri uplatnení pravidiel stanovených v prílohe I týkajúcich sa spájania zostatkov na účtoch a prevodu mien a
3.
Finančná inštitúcia na súvahe nevykazuje aktíva v hodnote vyššej ako 50 miliónov USD, pričom finančná inštitúcia a akékoľvek jej prepojené subjekty spoločne nevykazujú na svojich konsolidovaných alebo kombinovaných súvahách celkové aktíva v hodnote vyššej ako 50 miliónov USD.
D.
Kvalifikovaný vydavateľ kreditných kariet. Slovenská finančná inštitúcia, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
1.
Finančná inštitúcia, ktorá je finančnou inštitúciou výlučne z dôvodu, že je vydavateľom kreditných kariet, ktorý prijíma vklady len vtedy, ak zákazník uhradí platbu, ktorá prevyšuje splatný zostatok kreditnej karty, a tento preplatok nie je okamžite vrátený zákazníkovi; a
2.
Najneskôr k 1. júlu 2014 finančná inštitúcia zavedie zásady a postupy, ktoré buď zabránia vkladom zákazníkov v hodnote vyššej ako 50 000 USD, alebo zabezpečia, aby bol akýkoľvek vklad zákazníka v hodnote vyššej ako 50 000 USD, v každom prípade pri uplatnení pravidiel stanovených v prílohe I týkajúcich sa spájania zostatkov na účtoch a prevodu mien, vrátený zákazníkovi v lehote 60 dní. Vklad zákazníka na tento účel nezahŕňa kreditné zostatky v rozsahu reklamovaných poplatkov, ale zahŕňa kreditné zostatky vyplývajúce z vrátenia tovaru.
IV.
Investičné subjekty kvalifikované ako zahraničné finančné inštitúcie dodržiavajúce požiadavky a ďalšie osobitné pravidlá. Finančné inštitúcie uvedené v odsekoch A až E tejto časti sú slovenskými neoznamujúcimi finančnými inštitúciami, s ktorými sa zaobchádza ako so zahraničnými finančnými inštitúciami dodržiavajúcimi požiadavky na účely § 1471 daňového zákona Spojených štátov. Okrem toho, odsek F tejto časti stanovuje osobitné pravidlá platné pre investičný subjekt.
A.
Správcom doložený zverenecký fond (trust). Zverenecký fond (trust) zriadený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pokiaľ je jeho správca oznamujúcou finančnou inštitúciou Spojeným štátom, oznamujúcou zahraničnou finančnou inštitúciou podľa modelu 1 alebo zúčastnenou zahraničnou finančnou inštitúciou a poskytuje všetky informácie, ktoré je podľa dohody povinný poskytovať v súvislosti so všetkými účtami fondu oznamovanými Spojeným štátom.
B.
Financovaný (sponzorovaný) investičný subjekt a ovládaná zahraničná obchodná spoločnosť. Finančná inštitúcia uvedená v odseku B bode 1 alebo bode 2 tejto časti, ktorú financuje (sponzoruje) subjekt, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku B bodu 3 tejto časti.
1.
Finančná inštitúcia je financovaným (sponzorovaným) investičným subjektom (entitou), ak
(a)
je investičným subjektom zriadeným v Slovenskej republike, ktorý nie je oprávneným sprostredkovateľom, zahraničnou obchodnou spoločnosťou (partnerstvom) alebo zahraničným zvereneckým fondom (trustom) uplatňujúcimi daň vyberanú zrážkou v súlade s príslušnými nariadeniami a predpismi Ministerstva financií Spojených štátov; a
(b)
sa subjekt dohodol s finančnou inštitúciou, že bude vystupovať ako jej financujúci (sponzorujúci) subjekt.
2.
Finančná inštitúcia je financovanou (sponzorovanou) ovládanou zahraničnou spoločnosťou, ak
(a)
finančná inštitúcia je financovanou (sponzorovanou) ovládanou zahraničnou obchodnou spoločnosťou zriadenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorá nie je oprávneným sprostredkovateľom, zahraničnou obchodnou spoločnosťou (partnerstvom) alebo zahraničným zvereneckým fondom (trustom) uplatňujúcimi daň vyberanú zrážkou v súlade s príslušnými nariadeniami a predpismi Ministerstva financií Spojených štátov;
(b)
finančná inštitúcia je priamo alebo nepriamo vo výlučnom vlastníctve oznamujúcej finančnej inštitúcie Spojených štátov, ktorá súhlasí s tým, že bude vystupovať, alebo ktorá vyžaduje od svojej pobočky osoby finančnej inštitúcie, aby vystupovala ako jej financujúci (sponzorujúci) subjekt; a
(c)
finančná inštitúcia zdieľa spoločný elektronický účtovný systém s financujúcim (sponzorujúcim) subjektom, ktorý financujúcemu (sponzorujúcemu) subjektu umožňuje identifikovať všetkých držiteľov účtov a príjemcov platieb finančnej inštitúcie a mať prístup ku všetkým informáciám o účtoch a zákazníkoch, ktoré si vedie finančná inštitúcia, okrem iného vrátane identifikačných údajov zákazníkov, dokumentácie o zákazníkoch, zostatkov na účtoch a všetkých platieb vykonaných v prospech držiteľa účtu alebo príjemcu platby. Pod „ovládanou zahraničnou obchodnou spoločnosťou“ sa rozumie akákoľvek zahraničná obchodná spoločnosť, pokiaľ viac ako 50 percent všetkých hlasovacích práv vo všetkých triedach akcií tejto obchodnej spoločnosti s hlasovacím právom alebo celkovej hodnoty základného imania tejto obchodnej spoločnosti je vo vlastníctve alebo sa považuje za vlastníctvo „amerických akcionárov“ v ktorýkoľvek deň zdaňovacieho obdobia tejto zahraničnej obchodnej spoločnosti. Výrazom „americký akcionár“ sa vo vzťahu k zahraničnej obchodnej spoločnosti rozumie osoba zo Spojených štátov, ktorá vlastní alebo sa má za to, že vlastní najmenej 10 percent všetkých hlasovacích práv vo všetkých triedach tejto zahraničnej obchodnej spoločnosti s hlasovacím právom.
3.
Financujúci (sponzorujúci) subjekt spĺňa nasledovné požiadavky
a)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt je oprávnený konať v mene finančnej inštitúcie (napríklad ako manažér fondu, správca, riaditeľ spoločnosti alebo riadiaci partner) vo veciach splnenia platných registračných povinností;
b)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt sa zaregistroval ako financujúci subjekt v súlade s platnými registračnými povinnosťami;
c)
Ak financujúci (sponzorujúci) subjekt v súvislosti s finančnou inštitúciou identifikuje akékoľvek účty oznamované Spojeným štátom, financujúci (sponzorujúci) subjekt zaregistruje finančnú inštitúciu v súlade s platnými registračnými povinnosťami najneskôr do 31. decembra 2015, alebo do 90 dní odo dňa, keď bol takýto účet oznamovaný Spojeným štátom prvýkrát identifikovaný, podľa toho, čo nastane neskôr;
d)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt súhlasí, že v mene finančnej inštitúcie splní všetky povinnosti týkajúce sa hĺbkového preverovania, zrážania dane, oznamovania a ďalších požiadaviek, ktoré by finančná inštitúcia bola povinná splniť, keby bola slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou;
e)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt identifikuje finančnú inštitúciu a jej identifikačné číslo (získané na základe splnenia platných registračných povinností) uvedie vo všetkých oznamovaných informáciách vyhotovených v mene finančnej inštitúcie; a
f)
Nedošlo k zrušeniu postavenia daného subjektu ako financujúceho (sponzorujúceho) subjektu.
C.
Financovaná uzavretá investičná spoločnosť. Slovenská finančná inštitúcia, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
1.
Finančná inštitúcia je finančnou inštitúciou výlučne z dôvodu, že je investičným subjektom a nie je oprávneným sprostredkovateľom, zahraničnou obchodnou spoločnosťou (partnerstvom) alebo zahraničným zvereneckým fondom (trustom) uplatňujúcimi daň vyberanú zrážkou podľa príslušných predpisov a nariadení federálneho ministerstva financií Spojených štátov;
2.
Financujúci subjekt je oznamujúcou finančnou inštitúciou Spojených štátov, oznamujúcou zahraničnou finančnou inštitúciou podľa modelu 1 alebo zúčastnenou zahraničnou finančnou inštitúciou, je oprávnený konať v mene finančnej inštitúcie (ako manažér, správca alebo riadiaci partner) a súhlasí s vykonaním všetkých úkonov v mene finančnej inštitúcie, ktoré sa týkajú hĺbkového preverovania, zrážania dane a oznamovania, ako aj iných požiadaviek, ktoré by finančná inštitúcia musela plniť v prípade, ak by bola slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou;
3.
Finančná inštitúcia nevystupuje ako investičná spoločnosť vo vzťahu k neprepojeným stranám;
4.
Všetky dlhové alebo majetkové podiely vo finančnej spoločnosti vlastní najviac dvadsať fyzických osôb (do úvahy sa neberú dlhové podiely vo vlastníctve zúčastnených zahraničných finančných inštitúcií a zahraničných finančných inštitúcií dodržiavajúcich požiadavky a majetkové podiely vo vlastníctve subjektu v prípade, ak takýto subjekt vlastní 100 percent majetkových podielov vo finančnej inštitúcii a sám je financovanou (sponzorovanou) finančnou inštitúciou podľa tohto odseku C); a
5.
Financujúci (sponzorujúci) subjekt spĺňa tieto požiadavky:
a)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt bol zaregistrovaný ako financujúci (sponzorujúci) subjekt v súlade s platnými požiadavkami registrácie;
b)
Financujúci subjekt (sponzorujúci) súhlasí s vykonaním všetkých úkonov v mene finančnej inštitúcie, ktoré sa týkajú hĺbkového preverovania, zrážania dane a oznamovania, ako aj iných požiadaviek, ktoré by finančná inštitúcia musela vykonať v prípade, ak by bola slovenskou oznamujúcou finančnou inštitúciou, a uchováva dokumenty získané v súvislosti s finančnou inštitúciou počas obdobia šiestich rokov;
c)
Financujúci (sponzorujúci) subjekt identifikuje (označuje) finančnú inštitúciu pri oznamovaní, ktoré vykonáva v mene finančnej inštitúcie; a
d)
Nedošlo k zrušeniu postavenia daného subjektu ako financujúceho (sponzorujúceho) subjektu.
D.
Investiční poradcovia a správcovia investícií. Investičný subjekt zriadený v Slovenskej republike, ktorý sa výlučne zaoberá
(1)
poskytovaním investičného poradenstva zákazníkovi a konaním v jeho mene, alebo (2) spravovaním portfólií pre alebo v mene zákazníka na účely investovania, riadenia alebo spravovania finančných prostriedkov vložených v mene zákazníka do finančnej inštitúcie, ktorá nie je nezúčastnenou finančnou inštitúciou.
E.
Subjekt kolektívneho investovania. Investičný subjekt založený v Slovenskej republike, ktorý podlieha regulácii ako nástroj kolektívneho investovania, pokiaľ všetky podiely v subjekte kolektívneho investovania (vrátane dlhových podielov, ktoré presahujú sumu 50 000 USD) majú v držbe priamo alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých oslobodených skutočných vlastníkov príjmu aktívne nefinančné zahraničné subjekty podľa časti VI odseku B bodu 4 prílohy I, americké osoby okrem určených amerických osôb alebo finančné inštitúcie okrem nezúčastnených finančných inštitúcií.
F.
Osobitné pravidlá. Na investičný subjekt sa vzťahujú tieto pravidlá
1.
Pokiaľ ide o podiely v investičnom subjekte, ktorý je subjektom kolektívneho investovania podľa odseku E v tejto časti, oznamovacie povinnosti akéhokoľvek investičného subjektu (s výnimkou finančnej inštitúcie, ktorá slúži na držbu podielov v subjekte kolektívneho investovania), sa považujú za splnené.
2.
V súvislosti s podielmi v
a)
investičnom subjekte založenom v jurisdikcii partnerského štátu, ktorý podlieha regulácii ako nástroj kolektívneho investovania, pričom všetky podiely v takomto subjekte (vrátane dlhových podielov, ktoré prekračujú sumu 50 000 USD) majú v držbe priamo alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých oslobodených skutočných vlastníkov príjmu aktívne nefinančné zahraničné subjekty podľa časti VI odseku B bodu 4 prílohy I, americké osoby okrem určených amerických osôb alebo finančné inštitúcie okrem nezúčastnených finančných inštitúcií, alebo
b)
investičnom subjekte, ktorý je oprávneným subjektom kolektívneho investovania v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami Ministerstva financií Spojených štátov, oznamovacie povinnosti akéhokoľvek investičného subjektu, ktorý je slovenskou finančnou inštitúciou (s výnimkou finančnej inštitúcie, ktorá slúži na držbu podielov v subjekte kolektívneho investovania), sa považujú za splnené.
3.
V súvislosti s podielmi v investičnom subjekte založenom v Slovenskej republike, ktorý nie je uvedený v odseku E alebo odseku F bode 2 tejto časti, sa v súlade s článkom 5 ods. 3 dohody považujú oznamovacie povinnosti všetkých ostatných investičných subjektov v súvislosti s takýmito podielmi za splnené, ak informácie, ktoré má v súvislosti s takýmito podielmi oznámiť prvý z uvedených investičných subjektov podľa dohody, boli takýmto investičným subjektom alebo inou osobou oznámené.
V.
Účty vyňaté z finančných účtov. Nižšie uvedené účty sú vyňaté z definície finančných účtov, a preto sa nepovažujú za účty oznamované Spojeným štátom.
A.
Určité sporiace účty.
1.
Účet zriadený a vedený v Slovenskej republike, ktorý spĺňa niektorú z nasledovných podmienok:
a)
Účet starobného dôchodkového sporenia, ktorý spĺňa požiadavky zákona Slovenskej republiky o starobnom dôchodkovom sporení; alebo
b)
Účet doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý spĺňa požiadavky zákona Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom sporení a nasledovné požiadavky:
i)
celková výška zaplatených ročných príspevkov za kalendárny rok je nižšia alebo rovná 50 000 eur, a
ii)
majiteľ účtu (účastník) má bydlisko v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.
2.
Sporiace účty okrem dôchodkového sporenia. Účet vedený v Slovenskej republike (s výnimkou poistnej alebo anuitnej zmluvy), ktorý spĺňa nižšie uvedené požiadavky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky
a)
Účet podlieha regulácii ako nástroj sporenia na iné než dôchodkové účely;
b)
Účet je daňovo zvýhodnený (t.j. platby na účet, ktoré by inak podliehali zdaneniu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, sa môžu odpočítať alebo vyňať z hrubých príjmov držiteľa účtu alebo zdaniť nižšou sadzbou, alebo pri investičných príjmoch z účtu sa môže zdanenie odložiť alebo uplatniť nižšia sadzba dane);
c)
Výber prostriedkov je podmienený splnením určitých kritérií týkajúcich sa účelu sporiaceho účtu (napríklad poskytovanie príspevku na vzdelávanie alebo na zdravotné účely), alebo sa na výber prostriedkov bez splnenia takýchto kritérií vzťahuje pokuta; a
d)
Ročné príspevky neprekračujú sumu 50 000 USD, pričom sa uplatňujú pravidlá stanovené v prílohe I, ktoré sa týkajú spájania zostatkov na účtoch a prevodu mien.
B.
Určité zmluvy o termínovanom životnom poistení. Zmluva o životnom poistení vedená v Slovenskej republike s poistným obdobím, ktoré sa končí predtým, než poistená osoba dosiahne vek 90 rokov, ak zmluva spĺňa tieto požiadavky
1.
Pravidelné platby poistného, ktoré sa v priebehu času neznižujú, sú splatné aspoň raz za rok počas doby platnosti zmluvy alebo kým poistená osoba nedosiahne vek 90 rokov podľa toho, čo nastane skôr;
2.
V zmluve nie je stanovená žiadna zmluvná hodnota, ku ktorej by mohla mať prístup akákoľvek osoba (prostredníctvom výberu prostriedkov, úveru alebo inak) bez ukončenia zmluvy;
3.
Suma splatná pri zrušení alebo ukončení zmluvy (s výnimkou pozostalostných dávok) nesmie prekročiť úhrn poistného zaplateného v rámci zmluvy po odpočítaní poplatkov za poistenie rizika úmrtia, poistenie ochorení a iných nákladov (bez ohľadu na to, či boli v skutočnosti vymerané) počas obdobia alebo období existencie zmluvy a akýchkoľvek súm vyplácaných pred zrušením alebo ukončením zmluvy; a
4.
Zmluva nie je v držbe nadobúdateľa po prevode zmluvy za odplatu.
C.
Účet vedený pozostalými osobami. Účet, ktorý je vedený v Slovenskej republike výlučne pozostalými osobami, ak podklady k takémuto účtu obsahujú kópiu závetu alebo úmrtného listu zosnulého.
D.
Vinkulované alebo viazané účty. Účet vedený v Slovenskej republike, ktorý bol zriadený z niektorého z nasledovných dôvodov:
1.
Na príkaz alebo na základe rozhodnutia súdu.
2.
Pri predaji, zámene alebo prenájme nehnuteľností alebo osobného majetku, ak účet spĺňa nasledovné požiadavky:
a)
Účet je financovaný výlučne platbou hotovosti, zálohy, vkladu vo výške, ktorá zodpovedá zabezpečeniu plnenia povinnosti priamo súvisiacej s transakciou, alebo na úhradu podobnej platby, prípadne je financovaný z finančného majetku v súvislosti s predajom, zámenou alebo prenájmom majetku;
b)
Účet je zriadený a využívaný výlučne na zabezpečenie povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za majetok, na zabezpečenie povinnosti predávajúceho uhradiť akýkoľvek podmienený záväzok, alebo na zabezpečenie povinnosti prenajímateľa alebo nájomcu uhradiť akékoľvek škody na prenajatom majetku podľa dohody v nájomnej zmluve;
c)
Prostriedky na účte vrátane príjmov z nich plynúcich sa vyplácajú alebo inak rozdeľujú v prospech kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa alebo nájomcu (ako aj na účely splnenia záväzku takejto osoby) pri predaji, zámene alebo odovzdaní majetku, alebo pri ukončení prenájmu;
d)
Účet nie je maržovým alebo podobným účtom zriadeným v súvislosti s predajom alebo výmenou finančného majetku; a
e)
Účet nie je spojený s účtom kreditnej karty.
3.
Ako povinnosť finančnej inštitúcie pri spravovaní úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou vyčleniť časť platby výlučne na uľahčenie úhrady daní alebo poistenia v súvislosti s nehnuteľnosťou v neskoršom období.
4.
Ako povinnosť finančnej inštitúcie zabezpečiť výlučne úhradu daní v neskoršom období.
E.
Účty v jurisdikcii partnerského štátu. Účet vedený v Slovenskej republike a vyňatý z definície finančného účtu na základe dohody medzi Spojenými štátmi a jurisdikciou iného partnerského štátu na zabezpečenie uľahčenia implementácie zákona FATCA pod podmienkou, že na takýto účet sa podľa právnych predpisov takejto jurisdikcie iného partnerského štátu vzťahujú rovnaké požiadavky a dohľad, ako keby bol predmetný účet zriadený v takejto jurisdikcii partnerského štátu a vedený finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu.
F.
Stavebné sporenie. Účet vedený v Slovenskej republike na ktorom uložené prostriedky alebo prostriedky poskytnuté Slovenskou republikou na základe vnútroštátneho zákona, môžu byť použité len na stavebné účely, menovite financovanie potreby bývania a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky za predpokladu, že prostriedky poukázané na takýto účet nepresiahli sumu 50 000 eur v akomkoľvek kalendárnom roku. Tieto účty môžu byť poskytované len licencovanými stavebnými sporiteľňami.
VI.
Vymedzenie pojmov. Vo vysvetleniach, ktoré sú uvedené vyššie, sa používajú tieto doplňujúce pojmy
A.
Oznamujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa modelu 1. Pod pojmom „oznamujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa modelu 1“ sa rozumie finančná inštitúcia, v prípade ktorej neamerická vláda alebo úrad súhlasí so získavaním a výmenou informácií na základe medzivládnej dohody podľa modelu 1, pričom takouto finančnou inštitúciou nie je finančná inštitúcia považovaná za nezúčastnenú finančnú inštitúciu v zmysle medzivládnej dohody podľa modelu 1. Na účely tejto definície pojem „medzivládna dohoda podľa modelu 1“ znamená dohodu medzi Spojenými štátmi alebo Ministerstvom financií Spojených štátov a inou ako vládou Spojených štátov alebo jedným alebo viacerými z jej úradov v záujme implementácie zákona FATCA prostredníctvom oznamovania informácií zo strany finančných inštitúcií takejto neamerickej vláde alebo jej úradu, na ktoré automaticky nadväzuje poskytnutie oznámených informácií IRS.
B.
Zúčastnená zahraničná finančná inštitúcia. Pod pojmom „zúčastnená zahraničná finančná inštitúcia“ sa rozumie finančná inštitúcia, ktorá súhlasí s plnením požiadaviek uvedených v dohode so zahraničnou finančnou inštitúciou; môže ňou byť aj finančná inštitúcia v zmysle medzivládnej dohody podľa modelu 2, ktorá súhlasí s plnením požiadaviek uvedených v dohode so zahraničnou finančnou inštitúciou. Pojem „zúčastnená zahraničná finančná inštitúcia“ zahŕňa aj oprávnenú sprostredkovateľskú pobočku oznamujúcej finančnej inštitúcie Spojených štátov, pokiaľ takáto pobočka nie je oznamujúcou zahraničnou finančnou inštitúciou podľa modelu 1. Na účely tejto definície sa pod pojmom „dohoda so zahraničnou finančnou inštitúciou“ rozumie dohoda stanovujúca požiadavky voči finančnej inštitúcii, po splnení ktorých môže byť takáto finančná inštitúcia považovaná za finančnú inštitúciu dodržiavajúcu požiadavky § 1471 písm. b) daňového zákona Spojených štátov. Okrem toho na účely tejto definície pojem „medzivládna dohoda podľa modelu 2“ znamená dohodu medzi Spojenými štátmi alebo federálnym ministerstvom financií a neamerickou vládou alebo jej jedným alebo viacerými úradmi s cieľom uľahčiť implementáciu zákona FATCA prostredníctvom oznamovania informácií zo strany finančných inštitúcií priamo IRS v súlade s požiadavkami podľa dohody so zahraničnou finančnou inštitúciou, pričom IRS následne poskytne tieto informácie takejto neamerickej vláde alebo jej úradom.
Vyhlásenie o porozumení
k dohode medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
Pri dnešnom podpise Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA (ďalej len „dohoda“), zástupcovia Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických si želajú potvrdiť ich porozumenie nasledovného:
V nadväznosti na článok 3 ods. 7 dohody (Lehoty a spôsob výmeny informácií)
Rozumie sa, že článok 27 ods. 1, tretia až piata veta Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísanej v Bratislave dňa 8. októbra 1993, sa uplatňujú na všetky informácie vymieňané podľa dohody a piata veta uvedeného odseku sa uplatňuje náležite na všetky osoby a orgány v prípade, že sa vymieňané informácie zverejnia v súdnych konaniach alebo rozhodnutiach.
V nadväznosti na článok 10 ods. 1 dohody (Platnosť dohody)
Spojené štáty rozumejú, že Slovenská republika plánuje predložiť dohodu na schválenie svojmu parlamentu spolu s návrhom legislatívy na zavedenie ustanovení dohody s cieľom nadobudnutia účinnosti dohody a legislatívy najneskôr do 30. septembra 2015. Na základe tohto porozumenia, odo dňa podpisu dohody, Ministerstvo financií Spojených štátov hodlá zaobchádzať s každou slovenskou finančnou inštitúciou, podľa jej definície v dohode, ako s dodržiavajúcou požiadavky a nepodliehajúcou zrážkovej dani podľa § 1471 daňového zákona Spojených štátov počas obdobia, keď Slovenská republika bude zabezpečovať vnútroštátne procedúry nevyhnutné pre nadobudnutie platnosti dohody. Spojené štáty ďalej rozumejú, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky hodlá kontaktovať Ministerstvo financií Spojených štátov hneď ako si bude vedomé možného oneskorenia vnútroštátneho schvaľovacieho procesu pre nadobudnutie platnosti dohody, a teda by nemohlo oznámiť podľa článku 10 ods. 1 dohody do 30. septembra 2015. Ak Ministerstvo financií Spojených štátov získa na základe konzultácií so Slovenskou republikou vierohodné uistenie, že sa oneskorenie pravdepodobne môže vyriešiť v primeranej lehote, Ministerstvo financií Spojených štátov sa môže rozhodnúť uplatňovať FATCA na slovenské finančné inštitúcie vyššie uvedeným spôsobom, pokiaľ Ministerstvo financií Spojených štátov vyhodnotí, že Slovenská republika bude pravdepodobne môcť zaslať svoje oznámenie podľa článku 10 ods. 1 dohody do 30. septembra 2016. Rozumie sa, že ak dohoda nadobudne platnosť po 30. septembri 2015, akákoľvek informácia oznamovaná podľa tejto dohody po dni jej vstupu do platnosti (a rovnako tak pred dňom jej vstupu do platnosti), ak by dohoda vstúpila do platnosti do 30. septembra 2015, by sa oznamovala k 30. septembru nasledujúcemu po nadobudnutí platnosti dohody.
V nadväznosti na článok 4 ods. 1 písm. c) dohody
Rozumie sa, že Slovenská republika má v úmysle s ohľadom na slovenské finančné inštitúcie zabezpečiť plnenie registračných požiadaviek uplatňovaných na finančné inštitúcie partnerských jurisdikcií formou registrácie na IRS a pridelenia globálneho sprostredkovateľského identifikačného čísla (GIIN) od IRS.
V nadväznosti na článok 2 ods. 2 písm. a) bod 3 dohody
Ďalej sa rozumie, že Slovenská republika má v úmysle s ohľadom na slovenské finančné inštitúcie používať globálne sprostredkovateľské identifikačné číslo (GIIN) vydané IRS vo forme identifikačného čísla, ako je uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) bode 3 dohody.
V nadväznosti na registračné požiadavky uvedené v prílohe II
Rozumie sa, že Slovenská republika má v úmysle s ohľadom na slovenské finančné inštitúcie uvedené v prílohe II k dohode zabezpečiť plnenie registračných požiadaviek uplatňovaných na finančné inštitúcie partnerských jurisdikcií formou registrácie na IRS a pridelenia globálneho sprostredkovateľského identifikačného čísla (GIIN) od IRS.
V nadväznosti na depozitár cenných papierov
Rozumie sa, že v prípade cenných papierov registrovaných v Centrálnom depozitári cenných papierov Slovenskej republiky vykonávajúcom svoju činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú v držbe alebo poskytované prostredníctvom jednej alebo viacerých finančných inštitúcií, ktoré nie sú nezúčastnenými finančnými inštitúciami, s príslušnými finančnými účtami sa bude zaobchádzať tak, ako by boli v držbe takýchto iných finančných inštitúcií, a takéto iné finančné inštitúcie budú zodpovedné za požadované oznamovanie vo vzťahu k takýmto účtom. Podľa článku 5 ods. 3 dohody, Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky môže vykonať oznámenie v mene takýchto iných finančných inštitúcií.
V nadväznosti na časť VI. písm. B bod 4 j) prílohy I
Rozumie sa, že nadácie (ako neziskové organizácie) podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sú uvedené v časti VI. písm. B bod 4 j) prílohy I k dohode.
Podpísané v Bratislave, v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, dňa 31. júla 2015.
Za
Slovenskú republiku:
Ivan Lesay
Za
Spojené štáty:
Rudolf Perina