45/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2020 do 22.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

45
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015,
ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Požiadavky na technickú základňu autoškôl a overovanie jej spôsobilosti a označovanie výcvikových vozidiel
[k § 21 ods. 1 písm. a) zákona]
§ 1
Priestory autoškoly
(1)
Priestory autoškoly sú spôsobilé na prevádzkovanie, ak zodpovedajú všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na výstavbu podľa osobitného predpisu1) a je povolené ich užívanie.
(2)
Príslušenstvom priestorov autoškoly sú hygienické zariadenie a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3)
Kancelária je miesto kontaktu medzi autoškolou a účastníkmi kurzov a slúži na administratívne zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich najmä z § 6 ods. 1 písm. h) až j) zákona. Musí byť vybavená kancelárskou, výpočtovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie bezpečnej komunikácie s jednotným informačným systémom v cestnej doprave 2) (ďalej len „cestný informačný systém“).
(4)
Učebňa musí umožňovať teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a najmenej
a)
8 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri teoretickej výučbe,
b)
12 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri praktickej údržbe.
(5)
Na zabezpečenie teoretickej výučby učebňa musí byť vybavená
a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami,
c)
schváleným typom identifikačného zariadenia učebne,
d)
pripojením na internet.
(6)
Učebnými pomôckami podľa odseku 5 písm. b) sú
a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom skúšky z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského oprávnenia,3)
b)
tabuľa určená na písanie a výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie teoretickej výučby,
c)
obrazy, interaktívna tabuľa, zobrazovacie zariadenie, digitálny projektor alebo iný projektor
1.
so zobrazením dopravných značiek a riešenia dopravných situácií,
2.
so záznamom pravidiel cestnej premávky, teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy,
3.
so zobrazením konštrukcie motorových vozidiel a prípojných vozidiel jednotlivých kategórií podľa druhu kurzu a s doplňujúcimi údajmi o základoch údržby vozidiel.
(7)
Na zabezpečenie praktickej prípravy učebňa musí byť vybavená
a)
pracovnými stolmi a stoličkami v počte postačujúcom pre všetkých prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami,
c)
schváleným typom identifikačného zariadenia učebne.
(8)
Učebnými pomôckami podľa odseku 7 písm. b) sú
a)
tabuľa určená na písanie a výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výučby,
b)
hmotné modely, reálne časti vozidla alebo virtuálne modely
1.
palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
2.
zážihového motora a vznetového motora,
3.
prevodovky a spojky.
(9)
Dokladom preukazujúcim splnenie požiadavky podľa odseku 5 písm. c) a odseku 7 písm. c) je potvrdenie o vykonaní montáže identifikačného zariadenia učebne podľa § 5a ods. 9 zákona.
§ 2
Trenažér
(1)
Overiť spôsobilosť trenažéra na výcvik možno, ak
a)
ide o trenažér s technickým a elektronickým vybavením simulujúcim cestnú premávku,
b)
bola schválená spôsobilosť typu trenažéra na použitie vo výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia,
c)
umožňuje vykonávať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rovnakom rozsahu ako na autocvičisku,
d)
je vybavený schváleným typom identifikačného zariadenia trenažéra.
(2)
Dokladom preukazujúcim splnenie požiadavky podľa odseku 1 písm. a) až c) je osvedčenie o schválení spôsobilosti trenažéra podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona. Dokladom preukazujúcim splnenie požiadavky podľa odseku 1 písm. d) je potvrdenie o vykonaní montáže identifikačného zariadenia trenažéra podľa § 5a ods. 9 zákona.
§ 3
Autocvičisko
(1)
Overiť spôsobilosť výcvikovej plochy ako autocvičiska možno, ak
a)
ide o plochu s vylúčením cestnej premávky určenú na uskutočňovanie praktického výcviku účastníkov kurzov, na ktorej sa v čase vykonávania výcviku môžu nachádzať len výcvikové vozidlá autoškoly,
b)
umožňuje vykonávať nácvik úkonov podľa metodiky v rozsahu učebnej osnovy, vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,
4)
c)
GPS súradnice uložené v cestnom informačnom systéme budú reálne zodpovedať GPS súradniciam podľa adresy autocvičiska,
d)
je vybavené na nácvik úkonov podľa písmena b) kužeľmi alebo stĺpikmi s bielo-červenými pásmi.
§ 5
Výcvikové vozidlo
(1)
Overiť spôsobilosť motorového vozidla a prípojného vozidla ako výcvikového vozidla možno, ak je
a)
vybavené schváleným dvojitým zariadením5) na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy podľa druhu výcviku v závislosti od skupiny vodičských oprávnení, pričom ovládanie spojky neplatí v prípade vozidla s prevodovkou s automatickým radením, a ak ide o
1.
motocykel, aj s dvojitým riadením,
2.
kolesový traktor, aj s najmenej jedným ďalším sedadlom v kabíne traktora,
b)
označené ako výcvikové vozidlo,
c)
označené údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly,
d)
v osvedčení o evidencii časť II uvedený zápis, že ide o výcvikové vozidlo; to neplatí pre prípojné vozidlo a
e)
vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.
(2)
Výcvikové vozidlo môže byť vybavené aj schváleným dvojitým zariadením na ovládanie pedála akcelerátora.
(3)
Dokladom preukazujúcim splnenie požiadavky podľa odseku 1 písm. e) je potvrdenie o vykonaní montáže identifikačného zariadenia výcvikového vozidla podľa § 5a ods. 9 zákona.
§ 6
Označovanie výcvikových vozidiel
(1)
Počas praktického výcviku pre skupinu B1, B a BE vodičského oprávnenia v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona musí byť výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom s nápisom AUTOŠKOLA (ďalej len „odnímateľný transparent”), ktorý musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený. Ak ide o
a)
výcvik na motocykli, musia byť účastník kurzu aj inštruktor autoškoly vybavení vestou s reflexným nápisom AUTOŠKOLA (ďalej len „vesta”), pričom účastník kurzu má reflexný nápis umiestnený smerom dopredu a inštruktor autoškoly má reflexný nápis umiestnený smerom dozadu,
b)
nákladné vozidlo, traktor a autobus sa na prednom čele a zadnom čele karosérie označujú reflexnou fóliou s nápisom „AUTOŠKOLA“ (ďalej len „reflexná fólia“) a zároveň môžu byť označené odnímateľným transparentom.
(2)
Odnímateľný transparent a reflexná fólia musia byť schválené ako hromadne vyrábaný komponent.5)
(3)
Vzory odnímateľného transparentu, reflexnej fólie a vesty, ako aj ich umiestnenie a technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na motorové vozidlo schválené na praktický výcvik zdravotne postihnutej osoby.
(5)
Počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona musí byť výcvikové vozidlo označené údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly podľa odseku 7, ktoré je vyhotovené nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu, alebo použitím odnímateľnej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou.
(6)
Označenie podľa odseku 5 sa umiestňuje na oboch stranách karosérie autobusu, na dverách nákladného vozidla a traktora a na oboch stranách osobného vozidla; môže sa umiestniť aj na prednom čele a na zadnom čele karosérie. Písmená obchodného mena prevádzkovateľa autoškoly musia byť vyhotovené tak, aby boli čitateľné, odlíšené od farby karosérie a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm.
(7)
Údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly sú obchodné meno autoškoly, adresa prevádzky autoškoly a kontaktné údaje autoškoly.
Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov
[k § 21 ods. 1 písm. b) zákona]
§ 7
Základné ustanovenia o kurzoch
(1)
Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov vydaných podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona. Učebná osnova pre osobitný výcvik vychádza z požiadaviek podľa prílohy č. 2. Kondičný výcvik žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný výcvik“) sa vykonáva v dohodnutom rozsahu. Učebná osnova pre kurz žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“) a pre doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl sa vykonáva podľa rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia uvedenom v § 13.
(2)
Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín.
(3)
Začatie, trvanie, štruktúra, obsah, cena kurzu a ďalšie náležitosti týkajúce sa kurzu sa dohodnú medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.
(4)
Inštruktor autoškoly a účastník kurzu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) zákona, okrem náčuvov pri inštruktorských kurzoch, potvrdzuje svoju účasť na
a)
výučbe teórie na identifikačnom zariadení učebne,
b)
praktickom výcviku v údržbe vozidla na identifikačnom zariadení učebne,
c)
praktickom výcviku na trenažéri na identifikačnom zariadení trenažéra,
d)
praktickom výcviku vo vedení motorového vozidla na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla.
(5)
Učebné osnovy podľa odseku 1 sú súčasťou cestného informačného systému.
§ 8
Vodičský kurz
(1)
Kurz žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „vodičský kurz“) musí svojím trvaním, štruktúrou a obsahom zabezpečiť, že účastník vodičského kurzu bude po ukončení prípravy spôsobilý vykonať skúšku odbornej spôsobilosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 6) pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení. Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.
(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, výučbu základov konštrukcie vozidla a jeho údržby. Denne výučba teórie jedného účastníka kurzu trvá najviac jeden vyučovací celok v trvaní šesť vyučovacích hodín.
(3)
Výučba teórie sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora autoškoly.
(4)
Ak účastníkom kurzu je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, vodičský kurz možno vykonať podľa individuálnej učebnej osnovy.
(5)
Ak je vodičský kurz súčasťou výučby v škole, možno upustiť od výučby teórie v takom rozsahu, v akom je jej obsah súčasťou učebnej látky študijného odboru alebo učebného odboru ako prípravy na budúce povolanie. Konkrétny rozsah upustenej výučby teórie inštruktor autoškoly zaznamená v cestnom informačnom systéme.
(6)
Účastník vodičského kurzu absolvuje v autoškole najmenej 50 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Zvyšnú časť vyučovacích hodín si účastník nahradí individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8. Pri správnom rozdelení pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky. Účastník kurzu môže mať 10-percentnú neospravedlnenú neúčasť z predpísaného rozsahu náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8, ktorú inštruktor vyznačí v cestnom informačnom systéme.
(7)
Ak účastníkom vodičského kurzu je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého výučba teórie prebieha podľa individuálnej učebnej osnovy, z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie absolvuje v autoškole najmenej 25 %; zvyšná časť sa nahradí podľa odseku 6.
(8)
Inštruktor autoškoly určí účastníkovi vodičského kurzu v cestnom informačnom systéme konkrétny rozsah náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha samoštúdiom a úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme. Za úspešné zodpovedanie kontrolných otázok sa považuje najmenej 90 % správnych odpovedí. Ak účastník vodičského kurzu nedosiahne najmenej 90 % správnych odpovedí na kontrolné otázky, môže zodpovedať ďalšie kontrolné otázky najskôr po troch hodinách od posledného neúspešného zodpovedania kontrolných otázok evidovaného v cestnom informačnom systéme.
(9)
Ak účastník vodičského kurzu vynechá časť výučby teórie v kurze, do ktorého je zaradený, môže túto časť vynechanej výučby teórie absolvovať v inom prebiehajúcom kurze danej autoškoly; náhradu výučby teórie zaznačí v cestnom informačnom systéme inštruktor autoškoly toho kurzu, v ktorom sa náhradná výučba teórie vykonala.
(10)
Účastník vodičského kurzu môže predčasne ukončiť vodičský kurz v jednej autoškole a kontinuálne pokračovať vo výučbe teórie a praktickom výcviku v druhej autoškole. Predpokladom presunu účastníka vodičského kurzu z jednej autoškoly do druhej je vykonanie záznamu o presune v cestnom informačnom systéme zo strany autoškoly, z ktorej účastník kurzu odchádza.
(11)
Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku a z výcviku v cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik jedného účastníka kurzu trvať najviac
a)
šesť hodín výcviku v údržbe vozidla,
b)
dve vyučovacie hodiny na trenažéri alebo na autocvičisku,
c)
tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.
(12)
Pri praktickom výcviku účastník vodičského kurzu berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia na spotrebu paliva a emisií a či vedie motorové vozidlo skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE tak, aby sa znížila spotreba paliva a emisie počas zvyšovania a znižovania rýchlosti, pri jazde do kopca a z kopca, ak je to potrebné a možné, aj ručným radením prevodových stupňov.
(13)
Praktický výcvik musí časovo a obsahovo nadväzovať na teoretickú výučbu.
(14)
Praktický výcvik sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť na jedného inštruktora autoškoly najviac
a)
desať účastníkov kurzu, ak ide o výcvik v údržbe vozidla,
b)
štyria účastníci kurzu, ak ide o výcvik na trenažéri,
c)
jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku alebo v cestnej premávke.
(15)
Praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy, ak účastník kurzu po výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
(16)
Časť praktického výcviku určenú učebnou osnovou je možné vykonať na výcvikovom vozidle, ktoré je určené a schválené na vykonávanie kurzov nižšej skupiny vodičského oprávnenia.
(17)
Praktický výcvik na autocvičisku môžu súčasne vykonávať len výcvikové vozidlá z jednej autoškoly.
(18)
Praktický výcvik v cestnej premávke a na autocvičisku sa musí vykonávať za prítomnosti inštruktora autoškoly vo výcvikovom vozidle. To neplatí, ak ide o vykonávanie praktického výcviku na motocykli a v druhej časti vodičského kurzu podľa platných učebných osnov na autocvičisku pomocou komunikačného zariadenia umožňujúceho komunikáciu medzi inštruktorom autoškoly a účastníkom kurzu; inštruktor autoškoly je počas celého výcviku vo vizuálnom kontakte s účastníkom kurzu a výcvik riadi verbálnou komunikáciou.
(19)
Po ukončení vodičského kurzu sa účastníkovi kurzu vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu podľa § 23 prostredníctvom cestného informačného systému.
§ 9
Doškoľovací kurz vodičov
(1)
Doškoľovací kurz držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“) sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku.
(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu predpisov o cestnej premávke, výučbu teórie vedenia vozidla, zásad bezpečnej jazdy a výučbu problematiky dopravnej nehodovosti. Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny.
(3)
Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov zahŕňa výcvik vo vedení vozidla v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v rozhodnutí orgánu Policajného zboru. 7) Na praktický výcvik v doškoľovacom kurze vodičov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 11 až 14.
(4)
Účastníkom doškoľovacieho kurzu vodičov môže byť len vodič uvedený v rozhodnutí orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo v rozhodnutí orgánu Policajného zboru o odobratí vodičského oprávnenia.7)
(5)
Po ukončení doškoľovacieho kurzu vodičov sa účastníkovi vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu podľa § 23.
§ 10
Osobitný výcvik
(1)
Osobitný výcvik sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku.
(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu predpisov o cestnej premávke a výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy.
(3)
Osobitný výcvik trvá najmenej sedem hodín. Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny.
(4)
Praktický výcvik osobitného výcviku zahŕňa výcvik vo vedení vozidla. Na praktický výcvik v osobitnom výcviku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 11 až 14.
(5)
Po ukončení osobitného výcviku sa účastníkovi vydá osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 24.
§ 11
Kondičný výcvik
(1)
Kondičný výcvik slúži na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností vo vedení vozidla na autocvičisku alebo v cestnej premávke.
(2)
Denne môže kondičný výcvik žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia trvať najviac
a)
dve vyučovacie hodiny na autocvičisku alebo
b)
tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.
§ 12
Inštruktorský kurz a doškoľovací kurz inštruktorov autoškoly
(1)
Inštruktorský kurz v rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia podľa § 13 je prípravou na vykonanie inštruktorskej skúšky.
(2)
Výučbu teórie a praktický výcvik možno vykonať najviac s 15 účastníkmi kurzu naraz.
(3)
Po ukončení inštruktorského kurzu sa účastníkovi vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu podľa § 23, ktoré je podkladom na vykonanie inštruktorskej skúšky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.
(5)
Na účastníkov inštruktorského kurzu a doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl sa primerane vzťahuje § 8 ods. 6.
§ 13
Rozsah a členenie skupín inštruktorského oprávnenia
Inštruktorské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel7a) na tieto skupiny:
a)
skupina AM oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu AM vodičského oprávnenia,
b)
skupina A1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM a A1 vodičských oprávnení,
c)
skupina A2 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1 a A2 vodičských oprávnení,
d)
skupina A oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1, A2 a A vodičských oprávnení,
e)
skupina B1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu B1 vodičského oprávnenia,
f)
skupina B oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1 a B vodičských oprávnení,
g)
skupina BE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B a BE vodičských oprávnení a výučbu osobitného výcviku pre skupinu B s harmonizovaným kódom,4a)
h)
skupina C1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1 a T vodičských oprávnení,
i)
skupina C1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E a T vodičských oprávnení,
j)
skupina C oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1, C a T vodičských oprávnení,
k)
skupina CE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T vodičských oprávnení,
l)
skupina D1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1 a T vodičských oprávnení,
m)
skupina D1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E a T vodičských oprávnení,
n)
skupina D oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1, D a T vodičských oprávnení,
o)
skupina DE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E, D, DE a T vodičských oprávnení,
p)
skupina T oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu T vodičského oprávnenia.
§ 14
Inštruktorská skúška [k § 21 ods. 1 písm. c) zákona]
(1)
Inštruktorská skúška sa skladá z písomného testu, z ústnej skúšky z teórie a z praktickej skúšky. Predmetom inštruktorskej skúšky je overenie teoretických vedomostí a praktických zručností v rozsahu inštruktorského kurzu.
(2)
Výsledok každej časti inštruktorskej skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Účastník inštruktorského kurzu vyhovel na inštruktorskej skúške, ak skúšobná komisia výsledok písomného testu, ústnej skúšky z teórie a praktickej skúšky hodnotila stupňom „vyhovel“.
(3)
Inštruktorská skúška sa vždy začína skúškou z písomného testu. Písomný test môže byť vykonaný aj v elektronickej podobe v cestnom informačnom systéme. Ak účastník inštruktorského kurzu na tejto časti skúšky je hodnotený stupňom „nevyhovel“, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky.
(4)
Ak účastník inštruktorského kurzu počas inštruktorskej skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie inštruktorskej skúšky, skúšobná komisia inštruktorskú skúšku ukončí a účastníka inštruktorského kurzu zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do protokolu o vykonaní inštruktorskej skúšky a účastníka inštruktorského kurzu vyhodnotí stupňom „nevyhovel“.
(5)
Ak po začatí inštruktorskej skúšky účastník inštruktorského kurzu od skúšky odstúpi zo závažných dôvodov, skúšobná komisia poznačí dôvod odstúpenia do protokolu o vykonaní inštruktorskej skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa účastník inštruktorského kurzu na inštruktorskej skúške vôbec nezúčastnil. Účastník inštruktorského kurzu, ktorý dôveryhodne nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré od inštruktorskej skúšky odstúpil, je hodnotený stupňom „nevyhovel“.
(6)
Podrobnosti o priebehu a hodnotení jednotlivých častí inštruktorskej skúšky sú upravené v skúšobnom poriadku podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na skúšku vykonanú po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúška na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára
[k § 21 ods. 1 písm. c) a g) zákona]
§ 14a
(1)
Ustanovenia § 14 sa primerane vzťahujú na skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára a na skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(2)
Preukaz skúšobného komisára sa vydá účastníkovi, ktorý bol na skúške hodnotený stupňom „vyhovel“. Vzor preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2a.
(3)
Vzor protokolu o vykonaní skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2b.
Vedenie dokumentácie o jednotlivých kurzoch
[k § 21 ods. 1 písm. d) zákona]
§ 16
Elektronická dokumentácia
(1)
Dokumentáciu o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona tvoria
a)
dokumenty týkajúce sa inštruktorov autoškoly,
b)
dokumenty o technickej základni autoškoly,
c)
dokumenty zaznamenávajúce priebeh jednotlivých kurzov,
d)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou autoškoly.
(2)
Dokumentmi o inštruktoroch autoškoly sú zmluvy podľa § 3 ods. 6 zákona, vodičský preukaz a inštruktorský preukaz.
(3)
Dokumentmi o technickej základni autoškoly sú
a)
doklady o vlastníctve, spoluvlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu technickej základne autoškoly, najmä zmluvy a faktúry o nadobudnutí; pre výcvikové vozidlá je týmto dokladom osvedčenie o evidencii časť II,
b)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole výcvikových vozidiel, ako aj o emisnej kontrole, ak jej výcvikové vozidlá podliehajú,
c)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a
d)
užívacie povolenie autocvičiska.
(4)
Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh jednotlivých kurzov sú
a)
elektronická matričná kniha,
b)
elektronická triedna kniha,
c)
elektronický výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „elektronický výkaz“),
d)
elektronická trenažérová kniha,
e)
elektronická autocvičisková kniha.
(5)
Dokumentácia podľa odsekov 2 až 4 sa vedie v elektronickej forme v cestnom informačnom systéme.
§ 17
Elektronická matričná kniha
(1)
O účastníkoch kurzu sa vedie elektronická matričná kniha, do ktorej prevádzkovateľ autoškoly alebo zodpovedný zástupca zapisuje údaje o účastníkoch kurzu.
(2)
Do elektronickej matričnej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo, meno a priezvisko účastníka kurzu,
b)
dátum a miesto narodenia účastníka kurzu,
c)
adresa bydliska účastníka kurzu,
d)
druh kurzu a identifikátor kurzu,
e)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,
f)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
g)
dátum vydania osvedčenia o ukončení kurzu,
h)
údaje o povinnosti používať okuliare alebo iné zdravotnícke pomôcky, ktoré majú vplyv na vedenie motorového vozidla.
§ 18
Elektronická triedna kniha
(1)
O každom kurze sa vedie elektronická triedna kniha, ktorá obsahuje údaje o
a)
priebehu kurzu, ktoré zapisujú inštruktori autoškoly,
b)
účasti jednotlivých účastníkov kurzu a inštruktorov, ktoré sa zaznamenávajú automatizovane z identifikačných zariadení výcvikových vozidiel a identifikačných zariadení učební a trenažérov.
(2)
Do elektronickej triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
údaj o druhu kurzu a číslo kurzu,
b)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly zodpovedného za kurz,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu,
d)
dátum začatia a ukončenia výučby,
e)
mená a priezviská inštruktorov autoškoly podieľajúcich sa na výučbe,
f)
poradové číslo účastníka kurzu z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy,
g)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
h)
záznamy o účasti účastníkov v kurze,
i)
záznamy o obsahu výučby,
j)
záznamy o praktickom výcviku na autocvičisku, trenažéri a v cestnej premávke.
§ 19
Elektronický výkaz
(1)
O prevádzke každého výcvikového vozidla a o praktickom výcviku sa vedie elektronický výkaz, ktorý obsahuje údaje o
a)
prevádzke výcvikového vozidla, ktoré zapisuje inštruktor autoškoly,
b)
účasti jednotlivých účastníkov kurzu a inštruktorov, ktoré sa zaznamenávajú automatizovane z identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.
(2)
Do elektronického výkazu sa zapisujú tieto údaje:
a)
VIN číslo výcvikového vozidla,
b)
evidenčné číslo výcvikového vozidla,
c)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na výcvikovom vozidle,
d)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
e)
cieľ jazdy,
f)
stav počítadla pred začatím výcviku a po ukončení výcviku,
g)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
h)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité na autocvičisku a v cestnej premávke,
i)
číslo kurzu,
j)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy.
§ 20
Elektronická trenažérová kniha
(1)
O prevádzke trenažéra počas kurzov sa vedie elektronická trenažérová kniha, ktorá obsahuje údaje o
a)
praktickom výcviku účastníka kurzu na trenažéri, ktoré zapisuje inštruktor autoškoly,
b)
účasti jednotlivých účastníkov kurzu a inštruktorov, ktoré sa zaznamenávajú automatizovane z identifikačného zariadenia trenažéra.
(2)
Do elektronickej trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
typ a výrobné číslo trenažéra,
b)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na trenažéri,
c)
dátum a čas použitia trenažéra,
d)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
e)
číslo kurzu,
f)
meno a priezvisko účastníka a jeho poradové číslo z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy,
g)
celkový počet vyučovacích hodín na trenažéri.
§ 21
Elektronická autocvičisková kniha pre autocvičisko
(1)
O prevádzke autocvičiska počas kurzov sa vedie elektronická autocvičisková kniha, ktorá obsahuje údaje o
a)
praktickom výcviku účastníka kurzu na autocvičisku, ktoré zapisuje inštruktor autoškoly,
b)
účasti jednotlivých účastníkov kurzu a inštruktorov, ktoré sa zaznamenávajú automatizovane z identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.
(2)
Do elektronickej autocvičiskovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
názov a adresa autocvičiska,
b)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na autocvičisku,
c)
dátum a čas použitia autocvičiska,
d)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
e)
číslo kurzu,
f)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy,
g)
celkový počet vyučovacích hodín na autocvičisku.
Vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov
[k § 21 ods. 1 písm. d) zákona]
§ 23
Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Osvedčenie o absolvovaní kurzu obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh kurzu s vyznačením skupín vodičských oprávnení a dátum jeho začatia a ukončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka kurzu,
f)
meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa autoškoly alebo zodpovedného zástupcu.
§ 24
Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku
Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh osobitného výcviku a dátum jeho začatia a ukončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka osobitného výcviku a jeho poradové číslo z matričnej knihy alebo z elektronickej matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka osobitného výcviku,
f)
meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa autoškoly alebo zodpovedného zástupcu.
§ 25
Inštruktorský preukaz
[k § 21 ods. 1 písm. e) zákona]
(1)
Inštruktorský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm. Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami. Vo vnútri kruhu sú uvedené veľké písmená "SK"; pod týmto obdĺžnikom je podobizeň držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm a evidenčné číslo inštruktorského preukazu; vedľa modrého obdĺžnika je veľkými písmenami uvedený nápis v čiernej farbe "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a pod ním "PREUKAZ INŠTRUKTORA AUTOŠKOLY". Na prednej strane preukazu sú modrou farbou vytlačené slová "Preukaz inštruktora autoškoly" tak, aby tvorili pozadie preukazu.
(2)
Vzor inštruktorského preukazu je uvedený v prílohe č. 3.
Technické požiadavky na identifikačné zariadenia
[k § 21 ods. 1 písm. f) zákona]
§ 26
Technické požiadavky na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla
(1)
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla pozostáva zo
a)
zariadenia na zaznamenávanie GPS polohy,
b)
snímača identifikačného prvku účastníka kurzu a inštruktora autoškoly.
(2)
Zariadenie na zaznamenávanie GPS polohy podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať požiadavky na
a)
technické parametre,
b)
vzorkovanie údajov do cestného informačného systému o online polohe a stave výcvikového vozidla,
c)
dostupnosť a frekvenciu zasielania údajov do cestného informačného systému o online polohe a stave výcvikového vozidla,
d)
rozsah údajov zasielaných do cestného informačného systému online rozhraním a offline rozhraním.
(3)
Snímač identifikačného prvku účastníka kurzu a inštruktora autoškoly podľa odseku 1 písm. b) musí spĺňať požiadavky na
a)
technické parametre,
b)
dostupnosť a frekvenciu zasielania údajov do cestného informačného systému,
c)
rozsah údajov zasielaných do cestného informačného systému.
(4)
Požiadavky na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla podľa odseku 2 písm. c) a odseku 3 písm. b) sú uvedené v § 28 ods. 4, 5, 7 a 9.
(5)
Špecifikácie a charakteristické vlastnosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla podľa odseku 2 písm. a), b) a d) a odseku 3 písm. a) a c) sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 27
Technické požiadavky na identifikačné zariadenie učebne a trenažéra
(1)
Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra tvorí snímač identifikačného prvku účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, ktorý musí spĺňať požiadavky na
a)
technické parametre,
b)
dostupnosť a frekvenciu zasielania údajov do cestného informačného systému,
c)
rozsah údajov zasielaných do cestného informačného systému.
(2)
Požiadavky na identifikačné zariadenie učebne a trenažéra podľa odseku 1 písm. b) sú uvedené v § 29 ods. 4 a 7.
(3)
Špecifikácie a charakteristické vlastnosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra podľa odseku 1 písm. a) a c) sú uvedené v prílohe č. 5.
Odosielanie záznamu do cestného informačného systému a testovanie kompatibility
[k § 21 ods. 1 písm. f) zákona]
§ 28
Odosielanie záznamu do cestného informačného systému z identifikačného zariadenia výcvikového vozidla
(1)
Na identifikáciu držiteľa osvedčenia o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla podľa § 5a ods. 8 zákona sa použije technický používateľ, ktorý držiteľ osvedčenia uvedie v SOAP (Simple Object Access Protocol) hlavičkách správ zasielaných do cestného informačného systému. Technickým používateľom sa rozumie účet v cestnom informačnom systéme slúžiaci na identifikáciu držiteľa osvedčenia.
(2)
Sieťový prístup medzi držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 a cestným informačným systémom je zabezpečený formou virtuálnej privátnej siete VPN (Virtual Private Network) alebo klientskym certifikátom HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer).
(3)
Údaje do cestného informačného systému sa zasielajú v chronologickom poradí
a)
online rozhraním, cez ktoré sa údaje prenášajú v takmer reálnom čase,
b)
offline rozhraním, cez ktoré sa údaje prenášajú oneskorene, po ich spracovaní na strane držiteľa osvedčenia podľa odseku 1.
(4)
Ak ide o online rozhranie podľa odseku 3 písm. a), záznamy sa počas bežnej prevádzky zasielajú najmenej jedenkrát za minútu za celú autoškolu. Jedno SOAP volanie môže obsahovať viac identifikácií pomocou identifikačného prvku (ďalej len „token“) účastníka kurzu a inštruktora autoškoly.
(5)
Ak ide o offline rozhranie podľa odseku 3 písm. b), je počas bežnej prevádzky povolené maximálne priemerné omeškanie zasielaných údajov do 30 minút od ukončenia praktického výcviku.
(6)
Bežnou prevádzkou sa na tento účel rozumie prevádzka, ktorá nie je ovplyvnená nefunkčnosťou sieťového prístupu alebo identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.
(7)
Pri nedostupnosti rozhraní cestného informačného systému podľa odseku 3 identifikačné zariadenie výcvikového vozidla zasiela údaje do cestného informačného systému bezodkladne po tom, ako budú rozhrania opäť dostupné.
(8)
Pri vypĺňaní údajov o čase vzniku a odoslania záznamu pre cestný informačný systém sa požaduje synchronizácia času pomocou protokolu NTP (Network Time Protocol) pre synchronizáciu času medzi počítačovými systémami prepojenými v sieti.
(9)
Požadovaná dostupnosť identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na účel odosielania záznamov do cestného informačného systému je minimálne 20 hodín denne sedem dní v týždni.
§ 29
Odosielanie záznamu do cestného informačného systému z identifikačného zariadenia učebne a trenažéra
(1)
Na identifikáciu držiteľa osvedčenia o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia učebne a trenažéra podľa § 5a ods. 8 zákona sa primerane použije ustanovenie § 28 ods. 1.
(2)
Sieťový prístup medzi držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 a cestným informačným systémom je zabezpečený formou VPN alebo HTTPS.
(3)
Údaje do cestného informačného systému sa zasielajú v chronologickom poradí len s online rozhraním, cez ktoré sa údaje prenášajú v takmer reálnom čase.
(4)
Záznamy sa počas bežnej prevádzky zasielajú najmenej jedenkrát za minútu za celú autoškolu. Jedno SOAP volanie môže obsahovať viac identifikácií pomocou tokenu.
(5)
Bežnou prevádzkou sa na tento účel rozumie prevádzka, ktorá nie je ovplyvnená nefunkčnosťou sieťového prístupu alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra.
(6)
Pri vypĺňaní údajov o čase vzniku a odoslania záznamu pre cestný informačný systém sa požaduje synchronizácia času pomocou protokolu NTP.
(7)
Požadovaná dostupnosť identifikačného zariadenia učebne a trenažéra na účel odosielania záznamov do cestného informačného systému je minimálne 20 hodín denne sedem dní v týždni.
§ 30
Odosielanie záznamu do cestného informačného systému z programového vybavenia autoškoly
(1)
Na identifikáciu držiteľa osvedčenia o schválení programového vybavenia autoškoly podľa § 5a ods. 10 a 11 zákona sa primerane použije ustanovenie § 28 ods. 1.
(2)
Sieťový prístup medzi držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 a cestným informačným systémom musí byť zabezpečený formou HTTPS. Autentifikačné údaje budú posielané pomocou SOAP WS Security Digest authentication.
(3)
Ustanovenia § 29 ods. 3, 6 a 7 sa primerane vzťahujú aj na odosielanie záznamu do cestného informačného systému z programového vybavenia autoškoly.
§ 31
Testovanie kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla
(1)
Testovanie kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla prebieha prostredníctvom pripojenia sa na testovacie rozhranie prevádzkovateľa cestného informačného systému zverejneného prostredníctvom webového sídla zriadeného k cestnému informačnému systému, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedá produkčnému rozhraniu.
(2)
Rozsah povinných testov pri testovaní kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla spočíva v
a)
zápise online polohy výcvikového vozidla,
b)
evidencii offline údajov trasy,
c)
načítaní oblastí.
(3)
Oblasťou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie polygón GPS súradníc vymedzujúci autocvičisko, alebo inú plochu na mape.
(4)
Správa o výsledku testovania podľa odseku 2 obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje prevádzkovateľa cestného informačného systému,
b)
identifikačné údaje výrobcu alebo zástupcu výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla,
e)
značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla,
f)
typ softvérovej verzie, ak je ním identifikačné zariadenie výcvikového vozidla vybavené,
g)
dátum a čas zrealizovania testov,
h)
zoznam zrealizovaných testov,
i)
výsledok testovania kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla so záverom spĺňa alebo nespĺňa podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý testovanie kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa cestného informačného systému alebo ním splnomocneného zástupcu a odtlačok pečiatky.
§ 32
Testovanie kompatibility identifikačného zariadenia učebne a trenažéra
(1)
Ustanovenia § 31 ods. 1 a 4 sa primerane vzťahujú aj na testovanie kompatibility identifikačného zariadenia učebne a trenažéra okrem evidencie offline údajov.
(2)
Rozsah povinných testov pri testovaní kompatibility identifikačného zariadenia učebne a trenažéra spočíva v zápise záznamu z identifikačného zariadenia.
§ 33
Testovanie kompatibility programového vybavenia autoškoly
(1)
Ustanovenia § 31 ods. 1 a 4 sa primerane vzťahujú aj na testovanie kompatibility programového vybavenia autoškoly.
(2)
Rozsah povinných testov pri testovaní kompatibility programového vybavenia autoškoly spočíva v
a)
načítaní aktuálneho osvedčenia registrácie autoškoly,
b)
priradení a odobratí tokenov inštruktorom autoškoly,
c)
načítaní prihlášok zaevidovaných v cestnom informačnom systéme,
d)
vytvorení a aktualizácii kurzu,
e)
zmene stavu kurzu,
f)
aktualizácii detailu účastníka kurzu,
g)
priradení a odobratí tokenov účastníkom kurzov,
h)
načítaní učebných osnov pre kurz,
i)
uložení záznamu hodiny výučby teórie,
j)
uložení záznamu hodiny praktického výcviku.
Záverečné ustanovenia
§ 34
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly registrovaný podľa doterajších predpisov do doby preukázania bezúhonnosti a technickej základne podľa § 22b ods. 2 zákona vedie písomnú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch vo všetkých kurzoch podľa § 18 až 24 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2)
Prevádzkovateľ autoškoly, ktorý preukázal bezúhonnosť a technickú základňu podľa § 22b ods. 2 zákona, vedie vo všetkých novo začatých kurzoch elektronickú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch podľa § 16 až 22.
(3)
Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie podľa § 8 ods. 6 a 7 sa uplatňuje najneskôr od 1. januára 2018.
§ 34a
Ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
Počas trvania krízovej situácie možno predpísaný počet vyučovacích hodín výučby teórie podľa § 8 ods. 6 a 7 nahradiť v rozsahu 100 % individuálne s inštruktorom autoškoly dištančnou formou alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa § 8 ods. 8.
§ 35
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č.6.
§ 36
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z.
§ 37
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Požiadavky na označovanie výcvikových vozidiel
A. Vzory označovania výcvikových vozidiel
Odnímateľný transparent určený ma označenie výcvikových vozidiel
Vesta určená na označenie osôb pri výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke na výcvikových motocykloch
Reflexná fólia určená na označenie výcvikových vozidiel
B. Umiestnenie označenia výcvikových vozidiel
Umiestnenie označenia podľa druhu výcvikových vozidiel musí spĺňať tieto požiadavky pre skupiny vodičských oprávnení:
a)
B1 alebo B musí byť označené schváleným odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede zadnej časti karosérie výcvikového vozidla; môže byť označené aj schválenou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne na prednej časti a na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
b)
BE výcvikové vozidlo podľa skupiny B a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ±10 mm alebo s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového prípojného vozidla,
c)
C1 alebo C musí byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla a reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
d)
C1E alebo CE výcvikové vozidlo podľa skupiny C alebo C1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového vozidla,
e)
D1 alebo D musí byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm × 110 mm v tolerancii ±10 mm alebo s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla a reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený,
f)
D1E alebo DE výcvikové vozidlo podľa skupiny D alebo D1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musia byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového prípojného vozidla,
g)
T musí byť označené odnímateľným transparentom v strede na streche kabíny výcvikového vozidla a prípojné vozidlo musí byť označené reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm × 231 mm v tolerancii ±10 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený.
C. Technické požiadavky odnímateľného transparentu, reflexnej fólie a vesty
(1)
Odnímateľný transparent musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
základné rozmery - dĺžka 440 mm, šírka v základni 125 mm, výška 165 mm; v tolerancii ±10 mm,
b)
kryt s nápisom môže byť vylisovaný z bieleho priesvitného plastu (ďalej len „plast“), nápis sa vyhotovuje obojstranne sieťotlačou na samolepiacu priesvitnú fóliu, pričom vrchný kryt môže byť na základňu pripevnený samoreznými skrutkami,
c)
základňa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby a na základňu musí byť vhodným spôsobom pripevnený magnetický nosič a strešný diel,
d)
rampa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby, pričom na rampu musia byť prichytené nosiče žiaroviek a rampa v spojení so základňou musí vytvárať aretačný okraj pre kryt,
e)
presvetlenie musí byť zabezpečené napájacím napätím vozidla, pričom vyhotovenie elektrickej inštalácie odnímateľného transparentu musí umožňovať jednoduché odpojenie od elektrického zdroja,
f)
z prednej strany nápis „AUTOŠKOLA” musí byť červenej farby Pantone 186 C s dĺžkou nápisu v základni 316 mm a dĺžkou nápisu v hornej časti 293 mm, pričom písmo musí byť typu Futura s výškou 64 mm; v tolerancii ±10 mm,
g)
odnímateľný transparent musí mať z hľadiska priľnavosti so strechou vozidla také vlastnosti, aby jazdou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
(2)
Reflexná fólia musí spĺňať tieto technické požiadavky:
(2a)
Reflexná fólia veľká, formát 800 × 231 mm, v tolerancii ±10 mm:
1.
materiál: reflexná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,
2.
písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 140 mm v tolerancii ±10 mm,
3.
formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 778 mm, výškou 209 mm v tolerancii ±10 mm a šírkou rámika 4 mm a vzdialenosťou rámika od okraja 11 mm,
4.
dĺžka nápisu v základni 702 mm a v hornej časti 650 mm v tolerancii ±10 mm.
(2b)
Reflexná fólia malá, formát 380 × 110 mm, v tolerancii ±10 mm:
1.
materiál: reflexná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,
2.
písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 67 mm v tolerancii ±5 mm,
3.
formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 370, výškou 100 mm v tolerancii ±10 mm a šírkou rámika 2 mm a vzdialenosťou rámika od okraja 5 mm,
4.
dĺžka nápisu v základni 340 mm a v hornej časti 320 mm v tolerancii ±10 mm.
(3)
Vesta určená na označenie osôb pri výcviku praktickej jazdy v cestnej premávke na výcvikových motocykloch a reflexný nápis musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
materiál nápisu musí byť z reflexnej fólie Fasson bielej farby alebo z retroreflexného materiálu s dĺžkou nápisu v základni 335 mm a v hornej časti 310 mm v tolerancii ±10 mm,
b)
písmo musí byť typu Futura červenej farby Pantone 186 C a výška písmen 67 mm v tolerancii ± 5 mm,
c)
rozmery nápisu musia byť vo formáte 380 × 110 mm v tolerancii ±10 mm so zarámovanou plochou vrátane rámika s dĺžkou 370 mm a výškou 100 mm v tolerancii ±10 mm, pričom šírka rámika musí byť 2 mm a vzdialenosť rámika od okraja formátu 5 mm.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Minimálne požiadavky na osobitný výcvik vodiča jazdných súprav a pre motocykle skupiny A2 a A podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona
A.
Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín B, B1 a BE zamerané na:
a)
prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1.
nastavenie sedadla do správnej polohy sedenia,
2.
nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú,
3.
kontrolu uzatvorenia dverí,
4.
vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napríklad motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svietidiel, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b)
kontrolu bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE), kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE),
c)
osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu B a B1):
1.
cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru,
2.
otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,
3.
zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní),
4.
presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné,
d)
osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu BE):
1.
pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla, tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (nie v jednej línii),
2.
cúvanie v zákrute,
3.
bezpečné zaparkovanie pri nakladaní alebo vykladaní,
e)
správanie v cestnej premávke:
1.
výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky,
2.
jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
3.
vedenie vozidla v zákrutách,
4.
priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojných pozemných komunikácií,
5.
zmena smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
6.
vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu,
7.
predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými vozidlami (ak je to primerané),
8.
osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov; jazda do alebo z dlhých svahov,
9.
prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.
Osobitná pozornosť sa venuje dynamike pohybu vozidla, bezpečnosti premávky, ťažnému vozidlu skupiny B a prípojnému vozidlu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu.
Praktická časť výcviku zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, brzdenie alebo vyhýbanie, otočenie prívesu, pripojenie prívesu k motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie.
B.
Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín A2 a A zamerané na:
a)
prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1.
použitie ochranného vybavenia, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
2.
náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača výstražnej funkcie smerových svietidiel (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b)
osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1.
zdvihnutie motocykla z podpery a tlačenie motocykla bez použitia motora chôdzou popri vozidle, zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu,
2.
vykonanie aspoň dvoch úkonov pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu, polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach,
3.
vykonanie aspoň dvoch úkonov pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov,
4.
brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smer pohľadu a polohu na motocykli,
c)
správanie v cestnej premávke:
1.
výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky, jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
2.
vedenie vozidla v zákrutách; priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojné pozemné komunikácie,
3.
zmenu smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
4.
vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;
5.
predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané),
6.
osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov, jazda do alebo z dlhých svahov,
7.
prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.
Príloha č. 2a k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Príloha č. 2b k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Vzor inštruktorského preukazu
1.Strana
2. Strana
Príloha č. 4 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Špecifikácia a charakteristické vlastnosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla
A.
Zariadenie na zaznamenávanie GPS polohy
1.
Požiadavky na technické parametre
a)
prijímač s minimálnou presnosťou 2,5 metra,
b)
napájanie +11 až +32 V
c)
pracovná teplota -40 °C až +85 °C,
d)
vstupy pre:
1.
snímanie stavu zapaľovania,
2.
pripojenie snímača tokenu účastníka kurzu a inštruktora autoškoly,
3.
snímanie pripojenia osvetľovacej jednotky prípojného vozidla,
e)
GSM/GPRS komunikačná jednotka s rozsahom pásiem 850/900/1800/1900 MHz,
f)
interná pamäť pre uloženie najmenej 1000 záznamov o polohe a stave výcvikového vozidla,
g)
možnosť hlavného a záložného pripojenia na server,
h)
pamätanie si poslednej polohy v prípade výpadku GPS signálu.
2.
Požiadavky na vzorkovanie údajov do cestného informačného systému o online polohe a stave výcvikového vozidla
a)
vzorkovanie sa musí vykonávať aspoň raz za 15 sekúnd alebo po prejdení viac ako 100 metrov od posledného vzorkovania polohy podľa toho, čo nastane skôr,
b)
vzorkovanie sa musí vykonávať taktiež pri
1.
zmene azimutu smeru jazdy o viac ako o 45 stupňov od azimutu pri poslednom vzorkovaní polohy,
2.
zastavení výcvikového vozidla,
3.
zmene identifikácie účastníka kurzu alebo inštruktora autoškoly,
4.
začiatku a ukončení praktickej jazdy, to znamená po prihlásení a odhlásení tokenu účastníka kurzu alebo inštruktora autoškoly,
c)
v prípade dostupného pripojenia posielať raz za minútu navzorkované údaje o polohe a stave výcvikového vozidla, ak je prihlásený aspoň jeden token účastníka kurzu alebo inštruktora autoškoly.
3.
Požiadavky na rozsah údajov o polohe a stave výcvikového vozidla zasielaných do cestného informačného systému online rozhraním
a)
na konci praktickej jazdy musia byť do cestného informačného systému prenesené minimálne 2/3 polôh výcvikového vozidla,
b)
rozsah prenášaných údajov
1.
VIN číslo výcvikového vozidla,
2.
dátum a čas vzniku záznamu,
3.
identifikátor (ID) záznamu v systéme držiteľa osvedčenia podľa § 28 ods. 1; ID záznamu musí byť unikátny v rámci záznamov jedného držiteľa osvedčenia,
4.
dátum a čas odoslania záznamu,
5.
navzorkované koordináty zemepisnej polohy zo systému GPS, t.j. zemepisná dĺžka a zemepisná šírka,
6.
rýchlosť,
7.
prejdená vzdialenosť,
8.
príznak pripojenia osvetľovacej jednotky prípojného vozidla,
9.
príznak stavu zapaľovania
10.
kód tokenu účastníka kurzu,
11.
kód tokenu inštruktora autoškoly.
4.
Požiadavky na rozsah údajov o polohe a stave výcvikového vozidla zasielaných do cestného informačného systému offline rozhraním
a)
jednoznačná identifikácia trasy prostredníctvom nasledujúcich parametrov:
1.
VIN číslo vozidla,
2.
kód tokenu účastníka kurzu,
3.
kód tokenu inštruktora autoškoly,
4.
čas začiatku trasy,
5.
čas konca trasy,
b)
zasielanie agregovaných údajov v rozsahu
1.
celková vzdialenosť trasy,
2.
dátum a čas začiatku trasy,
3.
dátum a čas konca trasy,
c)
zasielanie údajov o prejdených oblastiach
1.
token oblasti; oblasťou sa rozumie polygón GPS súradníc vymedzujúci autocvičisko alebo inú oblasť na mape,
2.
vzdialenosť prejdená v oblasti,
3.
čas vstupu do oblasti,
4.
čas odchodu z oblasti,
5.
zoznam online polôh výcvikového vozidla v oblasti.
B.
Snímač tokenu účastníka kurzu a inštruktora autoškoly
1.
Požiadavky na technické parametre
Snímač tokenu účastníka kurzu a inštruktora autoškoly sa pripája k zariadeniu na zaznamenávanie GPS polohy prostredníctvom vstupu pre pripojenie snímača tokenu účastníka kurzu a inštruktora autoškoly podľa časti A. bodu 1 písm. d) druhého bodu.
2.
Požiadavky na rozsah údajov zasielaných do informačného systému
a)
kód tokenu účastníka kurzu,
b)
kód tokenu inštruktora autoškoly.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Špecifikácia a charakteristické vlastnosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra
1.
Požiadavky na technické parametre
a)
identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí byť kompatibilné so snímačom tokenu účastníka kurzu a inštruktora autoškoly identifikačného zariadenia výcvikového vozidla,
b)
identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí byť pripojiteľné k serveru prostredníctvom pripojenia na internet.
2.
Požiadavky na rozsah údajov zasielaných do informačného systému
a)
ID záznamu v systéme držiteľa osvedčenia podľa § 29 ods. 1; ID záznamu musí byť unikátny v rámci záznamov jedného držiteľa osvedčenia,
b)
sériové číslo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra; sériové číslo musí byť unikátne v rámci jedného držiteľa osvedčenia,
c)
kód tokenu účastníka kurzu,
d)
kód tokenu inštruktora autoškoly,
e)
dátum a čas vzniku záznamu,
f)
dátum a čas odoslania záznamu.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 45/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006).
1)
§ 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.
2)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
6)
§ 79 a 80 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 15 až 22 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
7a)
§ 75 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.