44/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015,
ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 11h zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
[k § 11h písm. a) zákona]
Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“) sú
a)
kniha účastníkov kurzu,
b)
triedna kniha,
c)
výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „výkaz“),
d)
výkaz o prevádzke výkonného trenažéra (ďalej len „trenažérová kniha“).
§ 2
Kniha účastníkov kurzu
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O účastníkoch kurzov sa vedie kniha účastníkov kurzu prostredníctvom jednotného informačného systému vydávania kvalifikačných kariet vodiča.
(2)
Kniha účastníkov kurzu obsahuje tieto údaje:
a)
poradové číslo, priezvisko a meno účastníka kurzu,
b)
dátum a miesto narodenia účastníka kurzu,
c)
adresa bydliska účastníka kurzu,
d)
číslo kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,
e)
dátum vydania potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku.
§ 3
Triedna kniha
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O každom kurze sa vedie triedna kniha, do ktorej lektori školiaceho strediska pred začatím a po ukončení výučby zapisujú údaje o priebehu kurzu a o účasti jednotlivých účastníkov kurzu.
(2)
Triedna kniha musí
a)
obsahovať dátum založenia a celkový počet listov,
b)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
c)
obsahovať údaj o čísle kurzu,
d)
obsahovať meno a priezvisko vedúceho kurzu,
e)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa školiaceho strediska.
(3)
Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
dátum začatia a ukončenia kurzu,
b)
dátum začatia a ukončenia výučby,
c)
mená a priezviská lektorov podieľajúcich sa na výučbe,
d)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
e)
poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,
f)
záznamy o účasti účastníka v kurze,
g)
záznamy o obsahu výučby.
(4)
Triedna kniha sa uchováva päť rokov od ukončenia kurzu.
§ 4
Výkaz
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O prevádzke každého výcvikového vozidla a o praktickom výcviku sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor školiaceho strediska pred začatím a po ukončení jazdy alebo vykonávaní praktickej zručnosti na výcvikovom vozidle zaznamenáva údaje o prevádzke výcvikového vozidla a o účasti jednotlivých účastníkov kurzu na praktickom výcviku.
(2)
Výkaz musí
a)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa školiaceho strediska,
b)
obsahovať dátum založenia,
c)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
d)
obsahovať evidenčné číslo výcvikového vozidla.
(3)
Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výcvikovom vozidle,
b)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
c)
cieľ jazdy alebo praktické zručnosti vykonané na výcvikovom vozidle,
d)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti výcvikového vozidla pred začatím praktického výcviku a po ukončení praktického výcviku,
e)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
f)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité v cestnej premávke, na autocvičisku alebo na špeciálnom autocvičisku,
g)
číslo kurzu,
h)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
i)
poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,
j)
vlastnoručné podpisy inštruktora školiaceho strediska a účastníka kurzu.
(4)
Výkaz sa uchováva päť rokov od ukončenia kurzu.
§ 5
Trenažérová kniha
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O prevádzke výkonného trenažéra počas kurzu sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor školiaceho strediska zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníka kurzu na výkonnom trenažéri.
(2)
Trenažérová kniha musí obsahovať
a)
dátum založenia,
b)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa školiaceho strediska,
c)
očíslované strany vzostupne číselným radom.
(3)
Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výkonnom trenažéri,
b)
dátum a čas použitia výkonného trenažéra,
c)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
d)
číslo kurzu,
e)
meno a priezvisko účastníka a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu,
f)
celkový počet vyučovacích hodín na výkonnom trenažéri,
g)
vlastnoručné podpisy inštruktora školiaceho strediska a účastníka kurzu.
(4)
Trenažérová kniha sa uchováva päť rokov od ukončenia kurzu.
§ 6
Priebeh kurzov
[k § 11h písm. b) a j) zákona]
(1)
Maximálny počet účastníkov na jedného lektora v kurze základnej kvalifikácie je 20 osôb a v kurze pravidelného výcviku je 30 osôb.
(2)
Rozsah jednotlivých kurzov pre vodiča nákladnej dopravy je uvedený v časti A prílohy č. 1 a rozsah jednotlivých kurzov pre vodiča osobnej dopravy je uvedený v časti B prílohy č. 1.
(3)
Po absolvovaní kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska oboznámi uchádzačov s postupom získania osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča.
(4)
Vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie je uvedený v prílohe č. 2 a vzor potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku je uvedený v prílohe č. 3.
§ 7
Skúšobná komisia
[k § 11h písm. e) zákona]
(1)
Zostavenie skúšobnej komisie sa oznamuje písomne všetkým členom skúšobnej komisie a ministerstvu.
(2)
Člen skúšobnej komisie sa preukazuje menovacím dekrétom vydaným príslušným okresným úradom v sídle kraja.
Skúška
[k § 11h písm. c) a d) zákona]
§ 8
(1)
Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie úrovne vedomostí uchádzača.
(2)
Skúška sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 zákona.
(3)
Test sa skladá z 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.
(4)
Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné odpovedať správne na 14 otázok z celkového počtu 20 otázok v rámci každej skupiny otázok.
§ 9
(1)
Termín a miesto konania skúšky sa určí najneskôr do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu.
(2)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznámi uchádzačom bezodkladne termín, miesto konania skúšky a potrebné podklady ku skúške.
(3)
Uchádzačovi, ktorý sa na skúšku nedostavil alebo sa nemôže dostaviť zo závažných dôvodov a tieto dôvody riadne a včas preukáže a svoju neúčasť ospravedlní, sa určí náhradný termín.
(4)
Na uchádzača, ktorý sa na skúšku nedostaví ani v náhradnom termíne bez riadneho a včasného písomného ospravedlnenia, sa hľadí ako na uchádzača, ktorý na skúške neprospel; dôvod sa uvedie v dodatku k protokolu o vykonaní skúšky.
§ 10
(1)
Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť prítomných uchádzačov podľa hlásenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie, potvrdenia o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie a na základe predloženia preukazu totožnosti a vodičského preukazu.
(2)
Uchádzač sa na skúšku nepripustí, ak
a)
je dôvodné podozrenie, že sa dostavil na vykonanie skúšky pod vplyvom použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky alebo liekov,
b)
sa na jej vykonanie dostavil oneskorene alebo
c)
nepredloží preukaz totožnosti, vodičský preukaz alebo potvrdenie o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie.
(3)
Ak sa uchádzač na skúšku podľa odseku 2 nepripustí, uchádzač je hodnotený stupňom „neprospel“ a dôvod nepripustenia na skúšku sa zapíše do dodatku k protokolu o vykonaní skúšky.
(4)
Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie, ktorý oboznámi uchádzačov o forme, organizácii a priebehu skúšky, právach a povinnostiach uchádzačov a o spôsobe hodnotenia skúšky.
(5)
Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie
a)
rozdá uchádzačom protokoly o vykonaní skúšky a písomné testy,
b)
oznámi presný čas začatia a ukončenia písomného testu,
c)
vysvetlí spôsob správneho zaznamenávania odpovedí na testový hárok písomného testu,
d)
zabezpečí dozor a nerušený priebeh skúšky,
e)
zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len uchádzači a skúšobná komisia,
f)
vysvetlí na požiadanie nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
g)
zozbiera po uplynutí času skúšky vyplnené protokoly o vykonaní skúšky,
h)
vyznačí nesprávne označené odpovede perom s červenou náplňou a bodovo vyhodnotí písomný test.
(6)
Ak uchádzač pri skúške používa písomné, zvukové, obrazové alebo iné pomôcky, ktoré nie sú určené na skúšku, radí sa alebo získava informácie od iných uchádzačov alebo iných osôb zúčastnených na skúške alebo iným spôsobom narúša priebeh skúšky, predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie skúšku preruší a rozhodne o ďalšom pokračovaní uchádzača v skúške. Dôvod prerušenia skúšky sa uvedie do dodatku k protokolu o vykonaní skúšky.
§ 11
(1)
Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“ a výsledok hodnotenia zapíše do protokolu o vykonaní skúšky. Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní skúšky, ktorá bola hodnotená stupňom „neprospel“, je dodatok s odôvodnením hodnotenia.
(2)
Protokol o vykonaní skúšky obsahuje
a)
názov príslušného okresného úradu v sídle kraja,
b)
názov školiaceho strediska, ktoré kurz vykonalo,
c)
meno, priezvisko, titul a dátum a miesto narodenia uchádzača,
d)
adresu bydliska a štátne občianstvo uchádzača,
e)
rozsah skupín vodičského oprávnenia uchádzača,
f)
číslo uchádzača z knihy uchádzačov kurzu,
g)
odôvodnenie prípadnej neúspešnosti uchádzača,
h)
miesto konania skúšky,
i)
dátum skúšky,
j)
bodové hodnotenie každého tematického okruhu dosiahnutého v písomnom teste,
k)
celkové hodnotenie skúšky,
l)
vlastnoručný podpis uchádzača,
m)
mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky príslušného okresného úradu v sídle kraja,
n)
číslo písomného testu,
o)
testový hárok písomného testu pre vypĺňanie odpovedí,
p)
miesto pre evidenciu správneho poplatku.
(3)
Výsledok skúšky predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie oznámi uchádzačom ústne v deň vykonania skúšky. Neúspešného uchádzača poučí o možnosti vykonania opakovanej skúšky a úspešných uchádzačov oboznámi s postupom získania osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča.
(4)
Vzor protokolu o vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Vzor protokolu o skúške, ktorý vyplní predseda skúšobnej komisie, je uvedený v prílohe č. 5.
§ 12
(1)
Uchádzač, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát na opravnej skúške. Opravná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
(2)
Ak uchádzač vykonáva opravnú skúšku iba z jedného tematického okruhu, z ktorého nevyhovel, čas na jeden tematický okruh je 60 minút. Ak uchádzač nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.
(3)
Ak uchádzač nevyhovel ani pri opravnej skúške, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie.
§ 13
Učebňa pre kurzy
[k § 11h písm. f) zákona]
(1)
Učebňa pre kurzy musí
a)
zodpovedať všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na pobytové miestnosti,1)
b)
byť povolené jej užívanie ako učebne,
c)
byť vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme školiaceho strediska.
(2)
Príslušenstvom učebne sú sociálne zariadenia a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3)
Učebňa musí umožňovať výučbu teoretickej časti a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a najmenej 8 m2 na lektora a na učebné pomôcky pri výučbe.
(4)
Na zabezpečenie výučby učebňa musí byť vybavená
a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami.
(5)
Učebnými pomôckami sú
a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom kurzov,
b)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie výučby.
§ 14
Výcvikové vozidlo používané v kurzoch
[k § 11h písm. g) zákona]
(1)
Výcvikové vozidlo používané v kurzoch musí
a)
spĺňať minimálne požiadavky výcvikového vozidla pri skúškach z odbornej spôsobilosti pre príslušnú skupinu, 2)
b)
byť označené počas vykonávania praktických jázd alebo praktickej zručnosti na autocvičisku alebo špeciálnom autocvičisku ustanoveným spôsobom 3) tak, že nadpis AUTOŠKOLA v odnímateľnej fólii je nahradený nadpisom VÝCVIKOVÉ VOZIDLO; odnímateľný transparent s nadpisom VÝCVIKOVÉ VOZIDLO nie je požadovaný,
c)
byť vo vlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu školiaceho strediska.
(2)
Dokladom preukazujúcim požiadavku podľa odseku 1 písm. c) je osvedčenie o evidencii časť II.
§ 15
Náležitosti a vzor preukazu kontrolóra
[k § 11h písm. h) a i) zákona]
(1)
Preukaz kontrolóra je doklad tmavočervenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledočervenej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie farebnej fotografie s podobou držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm x 35 mm, v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(3)
Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č." a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, je vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky vydávajúceho orgánu a vyznačené miesto na podpis oprávnenej osoby.
(4)
Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR", štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA", pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie údajov o držiteľovi: priezvisko, titul, meno, orgán štátneho odborného dozoru, dátum vydania a platnosť preukazu kontrolóra.
(5)
Bledočervený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA" tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text: „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD ZÁKLADNOU KVALIFIKÁCIOU A PRAVIDELNÝM VÝCVIKOM v súlade so zákonom č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku v znení neskorších predpisov na území ............................" (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru).
(6)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia poverenej osoby pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 11d zákona.
(7)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 6.
§ 16
Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku, vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča a vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku
[k § 11h písm. k) až m) zákona]
(1)
Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku je uvedený v prílohe č. 7 a vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku vodiča osobnej dopravy je uvedený v prílohe č. 9 a vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku vodiča nákladnej dopravy je uvedený v prílohe č. 10.
§ 17
Prechodné ustanovenie
Tlačivá osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno vydávať najdlhšie do 31. decembra 2017.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 2. júla 2009 č. 8935/2009/SCDPK/z.26933-M o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšky (oznámenie č. 280/2009 Z. z.).
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.
1)
§ 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
2)
§ 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2015 Z. z.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.