43/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

43
Vyhláška
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. c), § 4 vrátane nadpisu a nadpise prílohy č. 1 sa slová „odborná spôsobilosť v taxislužbe“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
j)
podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „dohoda ADR“).“.
3.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby.“.
4.
V § 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 sa slová „krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
5.
V § 3 ods. 11 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov.“.
6.
V § 3 odsek 12 znie:
„(12)
Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.“.
7.
V § 4 ods. 1 sa za číslicu „7“ vkladá čiarka a slová „ods. 11 prvej vety a ods. 12“.
8.
V § 4 ods. 2 sa slová „odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe“ nahrádzajú slovami „odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby“.
9.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6.
10.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Cestovný poriadok obsahuje výlučne zastávky a spoje, ktoré dopravca začne obsluhovať do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie; to neplatí, ak ide o zmenu cestovného poriadku.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
11.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky, v integrovanom dopravnom systéme poradové číslo integrovaného dopravného systému v príslušnom kraji a číslo linky v integrovanom dopravnom systéme. V mestskej autobusovej doprave číslo autobusovej linky vyjadruje jej poradové číslo v obci alebo číslo linky v integrovanom dopravnom systéme, a ak je v obci aj dráhová doprava, odlíšenie od čísel dráhových liniek.“.
12.
V § 8 ods. 4 sa slová „osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovom „preukazu“.
13.
V § 8 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa slová „o preukaz vodiča vozidla taxislužby“ nahrádzajú slovami „na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby“.
14.
V § 8 ods. 9 písm. a) sa slová „krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
15.
V § 8 ods. 9 písm. j) sa slová „krajského úradu dopravy“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
16.
V § 8 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 10 ods. 1 sa slová „Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí3) (ďalej len „dohoda ADR“)“ nahrádzajú slovami „dohody ADR“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
19.
Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11a
Výročná správa pri preprave nebezpečných vecí
(1)
Výročnú správu pri preprave nebezpečných vecí vypracováva bezpečnostný poradca podľa § 36 ods. 1 zákona. Vzor výročnej správy pri preprave nebezpečných vecí je uvedený v prílohe č. 6a.
(2)
Vypracovanie výročnej správy sa nevzťahuje na prepravu nebezpečných vecí alebo na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku súvisiacu s takouto prepravou, pri ktorej nevzniká povinnosť označovať dopravnú jednotku oranžovými tabuľami podľa dohody ADR.
§ 11b
Podmienky poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR
(1)
Prílohou písomnej žiadosti o poverenie podľa § 41 ods. 1 písm. v) zákona na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.8 a kapitoly 6.10 dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí iných ako triedy 7 a prepravovateľných tlakových zariadení sú:
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o organizačnej štruktúre žiadateľa a o zamestnávaní inšpektorov v trvalom pracovnom pomere, ktorí budú vykonávať inšpekčnú činnosť podľa časti 6 kapitoly 6.8 dohody ADR,
c)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť inšpektorov podľa písmena b) a bezpečnostných poradcov,
d)
doklady o technickom a prístrojovom vybavení potrebnom na výkon požadovaných činností,
e)
preukázanie prístupu k technickým normám potrebným na výkon požadovaných činností,
f)
doklady preukazujúce poistenie na výkon požadovaných činností,
g)
vypracovaná dokumentácia s uvedením pracovných postupov,
h)
popis s uvedením spôsobu informovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výkone požadovaných činností.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie aj rozsah zariadení podľa dohody ADR, na ktoré sa poverenie žiada.“.
20.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Vzor osvedčenia vozidla taxislužby
(1)
Vzor osvedčenia vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 7a.
(2)
Osvedčenie vozidla taxislužby je doklad bielej farby formátu A5 vyhotovený z papierovej buničiny s hmotnosťou minimálne 100 g/m2, ktorý môže byť zaliaty do plastovej fólie. Je vyrobený s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: hologram, špeciálne vlákna v papieri, ktoré sú viditeľné na ultrafialovom svetle, vodotlač alebo číslovanie dokladu.
(3)
Na prednej strane osvedčenia vozidla taxislužby v strede hornej časti je uvedený názov a adresa vydávajúceho orgánu a pod názvom vydávajúceho orgánu je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „OSVEDČENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie týchto údajov: prevádzkovateľ taxislužby, IČO, evidenčné číslo vozidla taxislužby, číslo koncesie a platnosť osvedčenia vozidla taxislužby. V pravej dolnej časti je odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(4)
Osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje vo vnútri vozidla na viditeľnom mieste v blízkosti čelného skla; ak to nie je možné, osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje na inom vhodnom viditeľnom mieste vo vozidle tak, aby neobmedzovalo vodiča vo výhľade.“.
21.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Preukazy vodiča vozidla taxislužby a preukazy kontrolóra vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti.
(2)
Poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR vydané do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti do času, ktorý je vyznačený v poverení, najneskôr do 31. decembra 2017.“.
22.
Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú: