42/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2015
o platobnom účte so základnými funkciami
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27d ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z.z. ustanovuje:
§ 1
V rámci platobného účtu so základnými funkciami sa poskytujú tieto bankové služby:
a)
Zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,
b)
neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných
1.
vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
2.
výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
2a.
bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
2b.
medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci konsolidovaného celku1),
3.
bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci členských štátov Európskej únie
3a.
v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
3b.
prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,
4.
bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty,
c)
vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.
§ 2
Výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami je najviac tri eurá mesačne.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.
Príloha
k vyhláške č. 42/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
1)
§ 44 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov