41/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

41
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2015
o základnom bankovom produkte
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z.z. ustanovuje:
§ 1
V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:
a)
zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,
b)
neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných
1.
vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
2.
výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
2a.
bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
2b.
medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky,
3.
bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso
3a.
v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
3b.
prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,
4.
bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,
c)
vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti .
§ 2
Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 247/2012 Z. z. o základnom bankovom produkte.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.