40/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

40
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 24. novembra 2015
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote
10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená kniha s názvami najznámejších diel Ladislava Nádašiho-Jégého, ktorá je v pravom spodnom rohu výtvarne doplnená historickou postavou sediaceho bojovníka. Štátny znak Slovenskej republiky je vľavo od knihy. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet „2016“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ je vpravo od knihy. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a značka autora zberateľskej euromince Asamata Baltaeva, DiS. je vpravo od neho.
b)
Na rube zberateľskej euromince je v rámiku vyobrazený portrét Ladislava Nádašiho-Jégého. Pod portrétom je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ“ a pod nimi sú letopočty jeho narodenia a úmrtia „1866 – 1940“.
c)
Na hrane mince je nápis do hĺbky „– PROZAIK – PUBLICISTA – LITERÁRNY KRITIK“.
Jozef Makúch v. r.