395/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

395
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007
Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z. sa mení takto:
Príloha č.1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne
Platový stupeň Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 296,41 324,16 356,05 392,16 432,04 475,70 524,93
2 od 3 do 6 308,15 337,72 371,09 408,09 450,30 496,31 546,48
3 od 6 do 9 320,40 350,86 385,59 424,09 468,16 516,94 568,56
4 od 9 do 12 332,10 364,02 401,07 440,00 486,03 537,61 591,55
5 od 12 do 15 344,31 377,59 416,07 456,94 504,76 557,30 614,11
6 od 15 do 18 356,96 390,78 431,53 473,38 523,54 577,48 636,59
7 od 18 do 21 369,64 404,33 446,59 490,68 542,32 597,16 659,09
8 od 21 do 24 382,34 417,50 462,08 508,02 560,56 617,35 682,12
9 od 24 do 27 394,99 431,53 477,57 525,41 579,34 638,00 705,11
10 od 27 do 30 407,66 445,65 492,55 542,74 598,12 658,68 728,06
11 nad 30 420,76 459,25 508,02 560,14 616,89 679,78 752,48“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.