394/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 367/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Výška neregulovaných platieb
(1)
Výška neregulovaných platieb za poskytnutie služieb, ktorými sú udržiavanie splavnosti vodných ciest1) a označovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu, správa povodí a zvereného majetku štátu a odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, predstavujú preukázateľne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady správcu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona za poskytovanie týchto služieb oddelene pre každú poskytovanú službu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodohospodársky významných vodných tokov zohľadňuje podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona podiel jednotlivých skupín majetku v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov na týchto službách.
(2)
Výška neregulovaných platieb za službu ochrany pred povodňami predstavuje výdavky podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca príslušného rozpočtového roka. Úhradu nákladov za služby podľa odsekov 1 a 2 poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvo.
(4)
Správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona uplatňuje nárok na úhradu preukázateľne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom alebo zakladateľom štátnej organizácie, ktorá správu vodného toku zabezpečuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z.“.
2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy
(1)
Na určenie výšky platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa uplatní sadzba poplatku podľa § 6 ods. 2 písm. c).
(2)
Ten, kto odoberá povrchovú vodu na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, oznámi poplatkovým priznaním údaje o skutočne odobratom množstve povrchových vôd v príslušnom kalendárnom roku správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Vzor poplatkového priznania za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy je uvedený v prílohe č. 1a.
(3)
Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa určujú súčinom odobratých povrchových vôd v množstve nad 50 000 m3 ročne podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona a sadzby poplatku.
(4)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platby za množstvo odobratých povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 3 a vydá výkaz o výške platby za príslušný kalendárny rok do 30. novembra príslušného roka. Platba sa uhrádza do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(5)
Ak správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platieb za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy z vodných tokov, ktoré nie sú v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov, a platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy nie sú jeho príjmom, má právo na úhradu nákladov vynaložených na činnosti vykonané podľa § 79 ods. 7 a 8 zákona.
(6)
Na odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 a 13.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odberu povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, pri ktorom sa uplatňuje postup podľa § 78 ods. 4 písm. a) zákona,“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem odberov povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 78 ods. 4 písm. a) zákona a odberov povrchových vôd podľa § 78 ods. 5 zákona sa určujú súčinom skutočne odobratého množstva povrchovej vody v m3 za uplynulý kalendárny mesiac a ceny podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)3a) v eurách/m3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/ 2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 2 písm. b) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 2 písm. b) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.
6.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
odbery na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy 0,001 eura/m3,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
7.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa za slová „podzemných vôd“ vkladajú slová „okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy“.
8.
V § 7 ods. 3 a § 11 ods. 4 sa slová „správcu vodohospodársky významných vodných tokov“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
9.
V § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 sa za slovo „uhradí“ vkladajú slová „na osobitný účet Environmentálneho fondu“ a slová „správca vodohospodársky významných vodných tokov zabezpečí vrátenie preplatku“ sa nahrádzajú slovami „Environmentálny fond tento preplatok vráti“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odberateľ podzemnej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy oznámi údaje o skutočne odobratom množstve podzemných vôd v príslušnom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.“.
11.
V § 13 ods. 3 druhá veta znie: „Správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytuje znečisťovateľovi výsledky kontrolných meraní bezodplatne najneskoršie do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti od znečisťovateľa.“.
12.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 1 ods. 1 a 3 za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy prvýkrát na rozpočtový rok 2020 prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je jeho zakladateľom alebo zriaďovateľom, z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
13.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
14.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.