393/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 372/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/2016 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.